Vertaa PF-selostetta

ACULAR silmätipat, liuos 5 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi millilitra sisältää ketorolaakkitrometamolia 5 mg.

Apuaineet: bentsalkoniumkloridi 0,1 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Allergisen sidekalvotulehduksen oireiden lievitys sekä tulehduksen ja siihen liittyvien oireiden hoito silmäleikkauksen jälkeen.
Acular on tarkoitettu aikuisille.

Annostus ja antotapa

Annostus

Allerginen sidekalvotulehdus: Yksi tippa silmään neljästi päivässä. Lääkkeen tehoa ei ole varmistettu yhtä viikkoa pidemmällä hoitojaksolla.

Leikkauksen jälkeinen tulehdus: Yksi tippa silmään kolmesti päivässä. Hoito aloitetaan leikkauksen jälkeen ja sitä jatketaan 3-4 viikkoa.

Pediatriset potilaat
Turvallisuutta ja tehokkuutta lapsipotilailla ei ole varmistettu.

Antotapa
Silmään.

Vedä silmän alaluomea varovasti alaspäin, katso ylöspäin ja tiputa yksi tippa hoidettavan silmän alempaan sidekalvopussiin.

Jos Acular-silmätippoja käytetään samanaikaisesti muiden paikallisesti käytettävien silmälääkkeiden kanssa, kahden lääkkeen annon välillä on pidettävä vähintään 5 minuutin tauko.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.
Ristiinherkistymistä asetyylisalisyylihapolle ja muille tulehduskipulääkkeille saattaa esiintyä. Acular-silmätippojen käyttö on vasta-aiheista, jos henkilöllä on aiemmin esiintynyt herkkyyttä näille lääkkeille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Acular-silmätippojen käytössä suositellaan varovaisuutta, jos potilaalla tiedetään olevan verenvuototaipumusta tai hän käyttää vuotoaikaa mahdollisesti pidentäviä muita lääkkeitä.

Acular saattaa muiden tulehdusta estävien lääkkeiden tavoin peittää infektion tavanomaiset oireet.

Kaikki ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID) voivat hidastaa tai viivästyttää haavan paranemista. Myös paikallisesti käytettävillä kortikosteroideilla tiedetään olevan samanlainen vaikutus. Näiden valmisteiden samanaikainen käyttö saattaa lisätä mahdollisia haavan paranemisongelmia. Acular-valmistetta ja paikallista kortikosteroidia tulee käyttää samanaikaisesti varoen potilaille, jotka ovat alttiita sarveiskalvon epiteelikudoksen hajoamiselle.

Paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden (NSAIDit) käyttö voi johtaa sarveiskalvotulehduksen kehittymiseen. Paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi johtaa osalla potilaista epiteelikudoksen hajoamiseen, sarveiskalvon ohenemiseen, sarveiskalvon eroosioon, sarveiskalvon haavaumiin tai sarveiskalvon perforaatioihin, jos heillä on taipumusta tällaiseen. Tällaiset tilanteet voivat vaarantaa näkökyvyn. Jos potilaalla havaitaan viitteitä sarveiskalvon epiteelin hajoamisesta, paikallisten tulehduskipulääkkeiden käyttö on lopetettava heti ja sarveiskalvon tilaa on seurattava tarkoin.

Paikallisesti käytettäviä tulehduskipulääkkeitä on käytettävä varoen potilailla, joille on tehty vaikea silmäleikkaus, joilla sarveiskalvon hermotus on tuhoutunut, joilla on sarveiskalvon epiteelin vaurioita, diabetes mellitus, silmän pintasairauksia (esim. kuivat silmät -oireyhtymä), nivelreuma tai joille on tehty lyhyin väliajoin toistuvasti silmäleikkauksia, koska heillä sarveiskalvoon kohdistuvien, näkökyvyn vaarantavien haittavaikutusten riski voi olla suurentunut.

Myyntiluvan saamisen jälkeinen käyttökokemus viittaa siihen, että paikallisten tulehduskipulääkkeiden käyttö yli 24 tunnin ajan ennen leikkausta tai yli 14 päivän ajan leikkauksen jälkeen voi lisätä potilaan sarveiskalvoon kohdistuvien haittavaikutusten vakavuusastetta ja suurentaa niiden esiintyvyyden riskiä.

Acular-silmätippojen säilytysaine, bentsalkoniumkloridi, voi aiheuttaa silmä-ärsytystä. Piilolinssit on otettava silmistä ennen valmisteen käyttämistä ja odotettava vähintään 15 minuuttia, ennen kuin piilolinssit laitetaan uudelleen silmiin. Bentsalkoniumkloridin tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa on vältettävä.

Valmisteen markkinoilletulon jälkeisessä käytössä on raportoitu bronkospasmeja tai astman pahenemista Acular-silmätippojen käytön yhteydessä ja mahdollisesti sen myötävaikuttamana potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle/muille tulehduskipulääkkeille tai joilla on aiemmin esiintynyt astmaa. Acular-silmätippoja suositellaan käyttämään varoen tällaisten potilaiden hoitoon (ks. kohta Haittavaikutukset).

Turvallisuutta ja tehokkuutta lapsipotilailla ei ole varmistettu.

Potilaita tulee neuvoa välttämään koskettamista pullonkärjellä silmään tai ympäröivään kudokseen vaurioiden ja silmätippaliuoksen kontaminaation välttämiseksi.

Haittavaikutukset voidaan minimoida käyttämällä pienintä tehokasta annosta ja vain oireiden hallinnan kannalta välttämättömän ajan.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Acular-silmätippoja on käytetty turvallisesti systeemisten lääkkeiden ja silmälääkkeiden kuten antibioottien, sedatiivien, beetasalpaajien, hiilihappoanhydraasin estäjien, mioosin aiheuttavien silmälääkkeiden, mydriaattien, paikallispuudutteiden ja sykloplegiaa aiheuttavien lääkkeiden kanssa.

Paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden ja paikallisesti käytettävien kortikosteroidien samanaikainen käyttö saattaa lisätä haavojen paranemisessa esiintyvien häiriöiden mahdollisuutta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ketorolaakkia sisältävien silmätippojen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta. Prostaglandiinisynteesin estämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia raskauteen ja/tai alkion/sikiön ja/tai synnytyksen jälkeiseen kehitykseen. Vaikka ketorolaakkisilmätippojen aiheuttaman raskaudenaikaisen systeemisen altistuksen odotetaan olevan hyvin vähäistä, Acularin käyttöä raskauden aikana ei suositella.

Imetys
Acular-silmätippoja ei saa käyttää imetyksen aikana. Systeemisesti käytetty ketorolaakkitrometamoli erittyy ihmisen rintamaitoon.

Hedelmällisyys
Ketorolaakkitrometamolin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole riittävästi tietoa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Silmätippojen tiputtamisen jälkeen saattaa esiintyä ohimenevää näön sumenemista. Älä aja autoa äläkä käytä vaarallisia koneita, ennen kuin näkö palautuu ennalleen.

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa dokumentoitujen haittavaikutusten esiintymistiheydet esitetään seuraavassa ja ne on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Immuunijärjestelmä
YleinenYliherkkyys kuten paikalliset allergiset reaktiot
Hermosto
YleinenPäänsärky
Silmät
Hyvin yleinenSilmä-ärsytys (pistelyn tunne mukaan lukien)*
Silmäkipu (kirvely mukaan lukien)
Yleinen Pinnallinen (pistemäinen) sarveiskalvotulehdus
Silmän turvotus ja/tai silmäluomen edeema
Silmän kutina
Sidekalvon hyperemia
Silmäinfektio
Silmätulehdus
Näön sumeneminen
Sidekalvotulehdus
Värikalvotulehdus
Sarveiskalvosaostuma
Verkkokalvon verenvuoto
Kystinen makulaturvotus
Silmä-ärsytys (mukaan lukien polttava tunne)**
Silmävaurio
Silmänsisäisen paineen nousu
Melko harvinainenSarveiskalvon haavauma
Silmien kuivuus
Kyynelvuoto
TuntematonSarveiskalvon vaurio, esim. oheneminen, eroosio, epiteelin hajoaminen ja perforaatio***
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
TuntematonBronkospasmi tai astman paheneminen****

* kun Acularia on käytetty allergisen konjunktiviitin oireiden lievittämiseen

** kun Acularia on käytetty silmäkirurgian jälkeisen tulehduksen ja siihen liittyvien oireiden hoitoon

Valmisteen markkinoilletulon jälkeinen kokemus
*** Valmisteen markkinoilletulon jälkeen on raportoitu satunnaisesti sarveiskalvon vaurioita kuten sarveiskalvon ohenemista, sarveiskalvon eroosiota, epiteelin hajoamista ja sarveiskalvon perforaatioita. Näitä on esiintynyt lähinnä potilailla, jotka ovat käyttäneet samanaikaisesti paikallisesti käytettäviä kortikosteroideja ja/tai joilla on altistavia komorbiditeetteja (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
**** Valmisteen markkinoilletulon jälkeen on raportoitu bronkospasmeja tai astman pahenemista Acularin käytön yhteydessä ja mahdollisesti sen myötävaikuttamana potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle/muille tulehduskipulääkkeille tai joilla on aiemmin esiintynyt astmaa.

Valmisteen markkinoilletulon jälkeen on havaittu Acularin käytön yhteydessä silmä-ärsytystä ja haavaista keratiittia, joiden arvioidaan liittyvän Acularin käyttöön.

Tulehduskipulääkkeiden (ketorolaakkitrometamoli mukaan lukien) systeemisen käytön yhteydessä tavallisia haittavaikutuksia ei ole havaittu paikallisessa silmähoidossa käytettävillä annoksilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostuksesta silmäsairauksien hoidossa ei ole raportoitu. Yliannostus on epätodennäköinen käytettäessä ohjeenmukaista annostusta. Jos lääkettä niellään vahingossa, sen laimentamiseksi on juotava nestettä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, tulehduskipulääkkeet, ATC-koodi: S01BC05.

Acular (ketorolaakkitrometamoli) on ei-steroidinen tulehduskipulääke, jolla on sekä analgeettinen että anti-inflammatorinen vaikutus. Sen uskotaan inhiboivan syklo-oksigenaasientsyymiä, joka on välttämätön prostaglandiinien biosynteesille. Acularin on osoitettu vähentävän prostaglandiinien määrää silmän etukammionesteessä, kun sitä on annosteltu paikallisesti silmään.

Kliinisten tutkimusten tulokset osoittavat, että Acularilla ei ole merkittävää vaikutusta silmänsisäiseen paineeseen.

Farmakokinetiikka

Yleiset ominaisuudet:

Imeytyminen:

Biologinen hyötyosuus kammionesteessä kaniinilla:

Kokonaisradioaktiivisuuden keskipitoisuus0,856 µg-ekv/ml - 0,5 h
1,607 µg-ekv/ml - 2 h
Tmax3,38 h
Cmax1,905 µg-ekv/ml
AUC (0-8 h)9,39 µg-ekv h/ml
Kokonais-AUC13,53 µg-ekv h/ml
Puoliintumisaika3,77 h
Absoluuttinen biologinen
hyötyosuus silmässä
3,7 %

Kaniineilla kokonaisradioaktiivisuuden puoliintumisaika silmän etukammionesteessä oli paikallisesti silmään annostelun jälkeen pitempi kuin kammionsisäisen ruiskeen jälkeen. Tämä viittaa siihen, että pinnallinen käyttö saa mahdollisesti aikaan lääkeaineen varastoitumista silmän pintakudokseen, josta lääkeaine sitten kulkeutuu silmän etukammionesteeseen.

Jakautuminen

Annosteltaessa lääkeainetta kaniineille silmään radioaktiivisuuden huippupitoisuudet silmäkudoksissa saavutettiin 1 tunnin sisällä; suurimmat lukemat saatiin sarveiskalvosta (6,06 µg-ekv/ml). Yhden tunnin kuluttua suurin osa radioaktiivisuudesta (0,9 % annetusta annoksesta) tuli kovakalvosta (0,58 %) ja sarveiskalvosta (0,24 %), kun taas pienempiä määriä tuli silmän etukammionesteestä (0,026 %), lasiaisesta (0,023 %), verkko- ja suonikalvosta (0,018 %), iiriksestä ja sädekehästä (0,0007 %) sekä mykiöstä (0,002 %).

Plasman AUC-arvot olivat kaniineilla korkeimmat sarveiskalvossa (104-kertainen), kovakalvossa (27-kertainen), iiriksessä ja sädekehässä (5,8-kertainen), verkko- ja suonikalvossa (5,6-kertainen), etukammionesteessä (3,3-kertainen) ja lasiaisessa ja mykiössä (noin 0,5-kertainen). Silmään annostelun jälkeen lääkeaineen radioaktiivisuudet olivat suuremmat silmäkudoksessa ja pienemmät plasmassa kuin laskimonsisäisen annostelun yhteydessä.

Imeytyminen

Kaniineilla silmään annettujen annosten jälkeen ketorolaakki imeytyi nopeasti verenkiertoon (Tmax 15 min). Plasmapuoliintumisajat silmään annostelun (6,6-6,9 h) jälkeen olivat pitemmät kuin iv-annosten jälkeen (1,1 h), mikä viittasi siihen, että lääkeaineen siirtyminen silmästä laskimoverenkiertoon saattaa vaikuttaa nopeuteen rajoittavasti. Verrattaessa keskenään kammionesteen lääkeainepitoisuutta kammionsisäisen ruiskeen jälkeen ja plasmatasoja iv-annoksen jälkeen osoittautui, että ketorolaakki poistui nopeammin plasmasta (6 ml/min) kuin etukammiosta (11 µl/min).

Cynomolgus-apinassa ketorolaakin huippuarvot plasmassa saavutettiin 1,1 tuntia silmään annetun annoksen jälkeen. Ketorolaakin puoliintumisaika plasmassa oli samaa luokkaa silmään (1,8 h) ja laskimoon (1,6 h) annosteltuna.

Suurin osa silmään annetusta annoksesta erittyi virtsaan (66 % kaniineilla ja 75 % apinoilla) ja pieni määrä ulosteeseen (11 % kaniineilla ja 2 % apinoilla). Imeytyminen elimistöön silmään annetun annoksen jälkeen oli keskimäärin 73 % kaniineilla ja 76 % cynomolgus-apinoilla.

Metabolia

Kaniineille silmään annetun annoksen jälkeen ketorolaakin radioaktiivisuus kammionesteessä ja plasmassa oli suuri (yli 90 %), ja p-hydroksimetaboliitin osuus plasman radioaktiivisuudesta oli 5 %. Ketorolaakki oli myös suurin plasman radioaktiivisuuskomponentti (96 %) silmäannosten jälkeen apinoilla.

Silmään annostelun jälkeen kaniineilla 72 % kokonaisradioaktiivisuudesta virtsassa koostui ketorolaakista 17 %, p-hydroksiketorolaakista ja 6 % muista polaarisista metaboliiteista.

Iv-annosten jälkeen kokonaisradioaktiivisuuden suhteelliset osuudet virtsassa olivat keskimäärin 6 % ketorolaakkia, 68 % p-hydroksiketorolaakkia ja 22 % polaarisia metaboliitteja.

Apinoilla ketorolaakin osuus oli 32 % ja sen polaarisen metaboliitin osuus 65 % kokonaisradioaktiivisuudesta virtsassa silmäannosten jälkeen sekä vastaavasti 50 % ja 49 % virtsan radioaktiivisuudesta iv-annosten jälkeen. Näin ollen ketorolaakin metabolia oli kvalitatiivisesti samaa luokkaa sekä silmään että laskimoon annostelun jälkeen apinoilla ja kaniineilla.

Ominaisuudet potilaissa

Ketorolaakkitrometamoliliuosta (0,1- tai 0,5-prosenttinen) tai apuainetta tiputettiin potilaiden silmiin noin 12 tuntia ja 1 tunti ennen leikkausta. Kammionesteen ketorolaakkipitoisuudet leikkausajankohtana otettujen näytteiden perusteella olivat todettavuuden alarajoilla (40 ng/ml) yhdellä potilaalla ja mitattavuuden alapuolella 7 potilaalla, jotka olivat saaneet 0,1-prosenttista ketorolaakkitrometamolia. Keskimääräinen ketorolaakkitaso etukammionesteessä potilailla, joille oli annettu 0,5-prosenttista ketorolaakkitrometamolia oli 95 ng/ml. PGE2-pitoisuudet etukammionesteessä olivat 80 pg/ml, 40 pg/ml ja 28 pg/ml potilailla, joille oli annettu 0,1-prosenttista ja 0,5-prosenttista ketorolaakkitrometamolia.

21-päiväisessä toistuvalla annostuksella tehdyssä siedettävyystutkimuksessa terveillä koehenkilöillä vain yhdellä 13 koehenkilöstä oli havaittava pitoisuus (0,021 µg/ml) plasmassa. Toisessa 13 hengen ryhmässä vain 4 henkilöllä oli hyvin vähäinen määrä (0,011-0,023 µg/ml) ketorolaakkia plasmassa 15 minuuttia silmään tiputetun annoksen jälkeen.

Näin ollen ketorolaakin korkeammat tasot etukammionesteessä ja hyvin vähäiset tai todettavuuden alapuolella olevat määrät plasmassa silmään annostelun jälkeen viittaavat siihen, että ketorolaakkitrometamolin paikalliskäyttöön silmäsairauksien hoidossa liittyy varsin vähäistä imeytymistä elimistöön.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta, reproduktiotoksisuutta ja kehitystä koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Akuutit, subakuutit ja krooniset tutkimukset koe-eläimillä ovat osoittaneet, että tämä lääkeaine on turvallinen. Lisäksi oktoksinoli 40:n turvallisuus on arvioitu erikseen silmähoidossa. Todettiin, että Acular ei aiheuta merkittävää ärsytystä, sillä ei ole paikallispuuduttavaa vaikutusta, se ei vaikuta kokeellisten sarveiskalvohaavaumien paranemiseen kaniineilla ja se ei edistä kokeellisten silmäinfektioiden (Candida albicans, Herpes simplex 1 tai Pseudomonas aeruginosa) leviämistä kaniineissa ja että se ei nosta silmänsisäistä painetta normaalien kaniinien silmissä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi, bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, oktoksinoli 40, natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo (pH-arvon säätämiseksi), puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta avaamattomana.

Avatun pakkauksen kestoaika on 28 vuorokautta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ACULAR silmätipat, liuos
5 mg/ml 5 ml (9,78 €)

PF-selosteen tieto

LDPE:stä valmistetut tippapullot (LDPE-tippakärki), jotka sisältävät 5 ml liuosta. Tippakoko on 35 mikrolitraa. Kussakin pullossa on polystyreenistä (MIPS) valmistettu kierrekorkki.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas ja väritön tai vaaleankeltainen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ACULAR silmätipat, liuos
5 mg/ml 5 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01BC05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

22.09.2014

Yhteystiedot

ALLERGAN NORDEN AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
Sverige

0800 115003
www.allergan.fi
UV-MedInfo@allergan.com