Vertaa PF-selostetta

IZBA silmätipat, liuos 30 mikrog/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi ml liuosta sisältää 30 mikrogrammaa travoprostia (travoprost.).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

1 ml liuosta sisältää 7,5 mg propyleeniglykolia ja 2 mg hydrattua polyoksietyloitua risiiniöljy-40:tä (HCO-40) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos (silmätipat).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kohonneen silmänsisäisen paineen alentaminen aikuisilla, joilla on okulaarinen hypertensio tai avokulmaglaukooma (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Kohonneen silmänsisäisen paineen alentaminen 3–< 18-vuotiailla lapsipotilailla, joilla on okulaarinen hypertensio tai lasten glaukooma (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annostus ja antotapa

Annostus

Käyttö aikuisille, vanhukset mukaan lukien

Annostus on yksi tippa travoprostia sairaan silmän (silmien) sidekalvopussiin kerran päivässä. Paras vaikutus saavutetaan, kun annos otetaan illalla.

Nasolakrimaalista okkluusiota tai silmäluomen kevyttä sulkemista tiputuksen jälkeen suositellaan. Tämä saattaa vähentää silmän kautta annosteltavan lääkityksen systeemistä imeytymistä ja vähentää systeemisiä haittavaikutuksia.

Jos käytössä on useita paikallisesti silmään annosteltavia lääkevalmisteita, on valmisteiden annon välillä oltava vähintään 5 minuutin aikaväli.

Jos annos unohdetaan ottaa, hoitoa tulee jatkaa ottamalla seuraava annos suunnitellusti. Annos ei saa olla suurempi kuin yksi tippa hoidettavaa silmää kohti vuorokaudessa.

Kun toisesta paikallisesti käytettävästä glaukoomalääkevalmisteesta siirrytään IZBA-silmätippoihin, toisen lääkevalmisteen ottaminen on lopetettava, ja IZBA-silmätippojen käyttö on aloitettava seuraavana päivänä.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Travoprostin käyttöä annoksella 30 µg/ml ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Travoprostin käyttöä annoksella 40 µg/ml on kuitenkin tutkittu maksan vajaatoimintaa (lievästä vaikeaan), ja munuaisten vajaatoimintaa (lievästä vaikeaan) sairastavilla potilailla (kreatiniinipuhdistuma alimmillaan 14 ml/min). Annoksen säätäminen ei ole tarpeen näitä potilaita hoidettaessa (ks. kohta Farmakokinetiikka). Siksi annoksen säätämiselle ei uskota olevan tarvetta vaikuttavan aineen alhaisemmillakaan pitoisuuksilla.

Pediatriset potilaat

IZBA-valmistetta voidaan käyttää 3–< 18-vuotiaille lapsipotilaille samalla annostuksella kuin aikuisille (ks. kohta Farmakodynamiikka).

IZBA-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 3-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa Farmakodynamiikka, ei voida antaa suosituksia alle 3-vuotiaiden annostuksesta.

Antotapa

Silmän pinnalle.

Jos potilas käyttää piilolinssejä, katso lisätietoja kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Potilaan on poistettava suojapussi vasta juuri ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tiputuskärjen ja liuoksen kontaminoitumisen estämiseksi on lääkettä annosteltaessa varottava koskettamasta silmäluomia, silmäluomia ympäröiviä alueita ja muita pintoja pullon tiputuskärjellä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Silmän värin muutos

IZBA saattaa muuttaa vähitellen silmän väriä lisäämällä melanosomien (pigmenttijyvästen) määrää melanosyyteissä. Mahdollisesti pysyvästä silmien värin muutoksesta on kerrottava potilaalle ennen hoidon aloittamista. Jos vain toista silmää hoidetaan, seurauksena voi olla silmien pysyvä erivärisyys (heterokromia). Hoidon pitkäaikaisvaikutuksia melanosyytteihin ja näiden vaikutusten seurauksia ei toistaiseksi tunneta. Värikalvon värimuutos kehittyy hitaasti ja voi tulla esiin vasta kuukausien tai vuosien kuluttua. Silmän värimuutoksia on tavattu pääasiassa potilailla, joiden värikalvot ovat moniväriset, esim. sinisen ja ruskean, harmaan ja ruskean, keltaisen ja ruskean tai vihreän ja ruskean kirjavat, mutta niitä on havaittu myös ruskeasilmäisillä potilailla. Yleensä mustuaista ympäröivä ruskea väri leviää hoidettavassa silmässä konsentrisesti keskustasta reunoja kohti, mutta myös koko värikalvo tai sen osat saattavat muuttua ruskeammiksi. Värikalvon ruskean pigmentin lisääntymistä ei ole havaittu enää hoidon lopettamisen jälkeen.

Silmänympäryksen ja silmäluomen muutokset

Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa IZBA-valmisteen käytön yhteydessä 0,2 prosentilla potilaista on ilmoitettu silmänympäryksen ja/tai silmäluomien ihon tummumista.

Prostaglandiinianalogien käytön yhteydessä on havaittu silmän ympäryksen ja silmäluomen muutoksia, mm. silmäluomen uurteen syventymistä.

IZBA voi aiheuttaa vähitellen muutoksia hoidetun silmän (silmien) silmäripsissä. Kliinisissä tutkimuksissa näitä muutoksia havaittiin noin puolella potilaista, ja niihin kuuluivat ripsien piteneminen, paksuneminen, tummuminen ja/tai määrän lisääntyminen. Silmäripsien muutosten mekanismia ja niiden pitkäaikaisseurauksia ei toistaiseksi tunneta.

IZBA-valmisteen käytöstä ei ole kokemuksia silmien tulehdustiloissa eikä neovaskulaarisessa, sulkukulma-, ahdaskulma- eikä synnynnäisessä glaukoomassa. Kokemukset sen käytöstä kilpirauhassairauteen liittyvässä silmätaudissa, pseudofakiapotilaiden avokulmaglaukooman ja pigmentaarisen pseudoeksfoliatiivisen glaukooman hoidossa ovat vähäisiä. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä IZBA-valmistetta potilaille, joilla on aktiivinen silmänsisäinen tulehdustila.

Afaakkiset potilaat

Makulaturvotusta on raportoitu prostaglandiini F2a-analogihoidon aikana. Varovaisuutta suositellaan, jos IZBA-valmistetta annetaan afakiapotilaille, pseudofakiapotilaille, joilla on posteriorisen mykiönkotelon (capsula lentis) repeämä tai etukammiolinssi, tai potilaille, joilla on tunnettuja kystisen makulaturvotuksen riskitekijöitä.

Iriitti/uveiitti

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä IZBA-valmistetta potilaille, joilla on tiedossa olevia iriitille tai uveiitille altistavia riskitekijöitä.

Ihokosketus

IZBA-valmisteen ihokontaktia on vältettävä, sillä travoprostin on osoitettu imeytyvän ihon läpi kaneilla.

Prostaglandiini ja prostaglandiinianalogit ovat biologisesti aktiivisia materiaaleja, jotka voivat imeytyä ihon läpi. Raskaana olevien tai raskautta yrittävien naisten tulee asianmukaisin varotoimin välttää suoraa altistumista pullon sisällölle. Jos merkittävä määrä pullon sisältöä joutuu vahingossa iholle, kyseinen kohta tulee puhdistaa välittömästi.

Piilolinssit

Potilaita on neuvottava poistamaan piilolinssit ennen IZBA-silmätippojen annostelua ja odottamaan 15 minuuttia IZBA-silmätippojen tiputtamisen jälkeen, ennen kuin piilolinssit asetetaan takaisin silmiin.

Apuaineet

IZBA sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

IZBA sisältää hydrattua polyoksietyloitua risiiniöljy-40:tä, joka voi aiheuttaa ihoreaktioita.

Pediatriset potilaat

Lapsipotilaita koskevia pitkäaikaisturvallisuustietoja ei ole saatavilla.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi/ehkäisy

Travoprostia ei saa käyttää naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, ellei riittävästä ehkäisystä ole huolehdittu (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Raskaus

Travoprostilla on haitallisia farmakologisia vaikutuksia raskauteen ja/tai sikiöön/vastasyntyneeseen lapseen. Travoprostia ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei käyttö ei selvästi välttämätöntä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö silmätippoina saatu travoprosti ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeissa travoprostin ja sen metaboliittien on todettu erittyvän rintamaitoon. Rintaruokkivien äitien ei ole suositeltavaa käyttää travoprostia.

Hedelmällisyys

Travoprostin vaikutuksesta ihmisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Eläinkokeissa travoprostilla ei ole havaittu olevan vaikutusta hedelmällisyyteen yli 250 kertaa suuremmilla annoksilla kuin ihmiselle silmän pinnalle annettavaksi suositellut enimmäisannokset.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

IZBA-silmätipoilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Ohimenevä näön hämärtyminen tai muut näköhäiriöt saattavat vaikuttaa ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Jos näkö hämärtyy tippojen tiputtamisen jälkeen, potilas ei saa ajaa autoa eikä käyttää koneita, ennen kuin näkö on kirkastunut.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kolme kuukautta kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa (N = 442), jossa IZBA-silmätippoja käytettiin ainoana hoitona, yleisin havaittu haittavaikutus oli silmän (okulaarinen tai sidekalvon) hyperemia, jota ilmoitettiin noin 12 prosentilla potilaista.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavien haittavaikutusten arvioitiin liittyvän IZBA-monoterapiaan, ja niiden esiintymistiheys on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) tai hyvin harvinainen (< 1/10 000). Taulukossa 1 haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1 Travoprosti 30 µg/ml silmätipat, liuos

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutus

Silmät

Hyvin yleinen

okulaarinen hyperemia

Yleinen

silmän kuivuus, silmän kutina, epämukava tunne silmässä

Melko harvinainen

pistekeratiitti, etukammion tulehdus, luomitulehdus, silmäkipu, valonarkuus, näkökyvyn heikentyminen, näön hämärtyminen, sidekalvotulehdus, silmäluomen turvotus, silmäluomen reunan karstoittuminen, silmän vuotaminen, tummat renkaat silmien alla, silmäripsien kasvu, silmäripsen paksuuntuminen

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

kutina, ihottuma

Seuraavien haittavaikutusten arvioitiin liittyvän travoprosti 40 µg/ml silmätippoihin, liuos (joka sisältää säilöntäaineena joko bentsalkoniumkloridia [BAK] tai Polyquad-säilöntäainetta), ja niiden esiintymistiheys on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Taulukossa 2 haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2 Travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutus

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

yliherkkyys, kausiluonteinen allergia

Psyykkiset häiriöt

Tuntematon

masennus, ahdistuneisuus, unettomuus

Hermosto

Melko harvinainen

päänsärky

Harvinainen

makuhäiriö, huimaus, näkökentän häiriöt

Silmät

Hyvin yleinen

okulaarinen hyperemia

Yleinen

värikalvon hyperpigmentaatio, silmäkipu, epämukava tunne silmässä, silmän kuivuus, silmän kutina, silmän ärsytys

Melko harvinainen

sarveiskalvon eroosio, uveiitti, silmän värikalvon tulehdus, etukammion tulehdus, keratiitti, pistekeratiitti, valonarkuus, silmän vuotaminen, luomitulehdus, silmäluomen punoitus, periorbitaalinen turvotus, silmäluomien kutina, heikentynyt näöntarkkuus, näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelvuoto, sidekalvotulehdus, ektropium, kaihi, silmäluomen reunan karstoittuminen, silmäripsien kasvu

Harvinainen

silmän värikalvon ja sädekehän tulehdus, silmän herpes simplex, silmätulehdus, fotopsia, silmäluomien ihottuma, sidekalvon turvotus, valorenkaiden näkeminen, sidekalvon follikkelit, silmän hypoestesia, trikiaasi, Meibomin rauhasen tulehdus, etukammion pigmentaatio, mydriaasi, astenopia, silmäripsien värin muuttuminen, silmäripsien paksuuntuminen

Tuntematon

makulan turvotus, silmäluomen uurteen syveneminen

Kuulo ja tasapainoelin

Tuntematon

huimaus, tinnitus

Sydän

Melko harvinainen

sydämentykytys

Harvinainen

epäsäännöllinen syke, sykkeen hidastuminen

Tuntematon

rintakipu, bradykardia, takykardia, rytmihäiriö

Verisuonisto

Harvinainen

alentunut diastolinen verenpaine, kohonnut systolinen verenpaine, hypotensio, hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen

yskä, nenän tukkoisuus, kurkun ärsytys

Harvinainen

hengenahdistus, astma, hengityselinsairaus, suunielukipu, dysfonia, allerginen nuha, nenän kuivuus

Tuntematon

astman pahentuminen, nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

Harvinainen

maha- tai pohjukaissuolihaavan uusiutuminen, suun kuivuus, maha-suolikanavan häiriö, ummetus

Tuntematon

ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

ihon hyperpigmentaatio (periokulaarinen), ihon värinmuutos, karvoituksen rakenteen poikkeavuus, hypertrikoosi

Harvinainen

allerginen dermatiitti, kosketusihottuma, punoitus, ihottuma, karvoituksen värin muuttuminen, madaroosi

Tuntematon

kutina, poikkeava karvankasvu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Harvinainen

muskuloskeletaalinen kipu, nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Tuntematon

dysuria, virtsanpidätyskyvyttömyys

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Harvinainen

voimattomuus

Tutkimukset

Tuntematon

eturauhasspesifisen antigeenin lisääntyminen

Pediatriset potilaat

Kolme kuukautta kestäneessä vaiheen 3 tutkimuksessa ja 7 vrk kestäneessä farmakokinetiikan tutkimuksessa 102 lapsipotilaalle annettiin travoprosti 40 mikrogrammaa/ml silmätipat, liuos valmistetta. Tutkimuksissa ilmoitetut haittavaikutukset olivat tyypiltään ja ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin aikuispotilailla havaitut haittavaikutukset. Myös lyhyen aikavälin turvallisuusprofiilit pediatristen potilaiden eri alaryhmissä olivat samankaltaiset (ks. kohta Farmakodynamiikka). Lapsilla yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat okulaarinen hyperemia (16,9 %) ja silmäripsien kasvu (6,5 %). Vastaavassa 3 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa aikuispotilailla okulaarisen hyperemian ilmaantuvuus oli 11,4 % ja silmäripsien kasvun ilmaantuvuus oli 0 %.

Haittavaikutuksia, joita ilmoitettiin lapsipotilailla (n = 77) 3 kuukautta kestäneessä pediatrisessa tutkimuksessa useammin kuin vastaavassa tutkimuksessa aikuispotilailla (n = 185) olivat muun muassa silmäluomen punoitus, keratiitti, lisääntynyt kyynelvuoto ja valonarkuus, joita kaikkia ilmoitettiin yksittäisinä tapahtumina ja joiden ilmaantuvuus oli 1,3 % verrattuna 0,0 %:n ilmaantuvuuteen aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Paikallinen yliannostus ja siihen liittyvä toksisuus ovat epätodennäköisiä. Travoprostin paikallisen yliannostuksen yhteydessä silmä(t) on huuhdeltava haalealla vedellä. Epäiltäessä valmisteen nielemistä, hoito on oireenmukaista tukihoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, glaukoomalääkkeet ja mioosin aiheuttavat valmisteet; ATC-koodi: S01EE04

Vaikutusmekanismi

Travoprosti, joka on prostaglandiini F2α -analogi, on erittäin selektiivinen täysagonisti, jolla on suuri affiniteetti prostaglandiini FP -reseptoria kohtaan. Se alentaa silmänpainetta lisäämällä kammionesteen poistumista trabekkelikudoksen kautta ja uveoskleraalisia reittejä pitkin. Ihmisellä silmänpaineen aleneminen alkaa noin 2 tunnin kuluttua annostelusta, ja suurin teho saavutetaan 12 tunnin kuluttua. Yhdellä annoksella voidaan ylläpitää merkittävää silmänsisäisen paineen alenemista yli 24 tunnin ajan.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kliinisessä tutkimuksessa potilailla, joilla oli avokulmaglaukooma tai okulaarinen hypertensio, ja joita hoidettiin kerran vuorokaudessa iltaisin otettavilla IZBA-silmätipoilla, silmänsisäisen paineen aleneminen vastasi travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos valmisteen aikaansaamaa silmänsisäisen paineen alenemista kaikilla hoidon aikaisilla käynneillä ja hoitoon liittyvissä ajankohdissa (95 %:n luottamusväli ± 1,0 mmHg). Keskimääräinen silmänsisäisen paineen aleneminen lähtötilanteesta oli 7,1–8,2 mmHg, kuten taulukosta 3 nähdään. Keskimääräinen silmänsisäisen paineen prosentuaalinen aleneminen lähtötilanteesta kuhunkin tutkimuskäyntiin ja arviointiajankohtaan oli 28,4–30,7 %.

Taulukko 3 Silmänsisäisen paineen muutos lähtötilanteesta (mmHg) IZBA-silmätipoille

Käynti

 

klo 8

klo 10

klo 16

2. viikko

Keskiarvo

–8,0

–7,3

–7,1

(N = 442)

95 %:n lv

(–8,3, –7,7)

(–7,6, –7,0)

(–7,4, –6,8)

6. viikko

Keskiarvo

–8,1

–7,4

–7,2

(N = 440*)

95 %:n lv

(–8,4, –7,9)

(–7,6, –7,1)

(–7,5, –6,9)

3. kuukausi

Keskiarvo

–8,2

–7,5

–7,1

(N = 432*)

95 %:n lv

(–8,6, –7,9)

(–7,9, –7,2)

(–7,4, –6,8)

*Yhdeltä tutkittavalta puuttui tietoja 6. viikon klo 8 kohdalta; yhdeltä puuttui tietoja 3. kuukauden klo 16 kohdalta.

IZBA-silmätippojen turvallisuusprofiilin on havaittu olevan parempi kuin markkinoilla olevan travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos valmisteen (sisältää bentsalkoniumkloridi- tai polykvaternium‑1-säilöntäainetta). Yleisin sekä IZBA-silmätippoihin että travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos valmisteeseen liittyvä haittavaikutus on hyperemia. Hyperemiaa (okulaarista tai sidekalvon) havaittiin 11,8 prosentilla potilaista (N = 442), jotka saivat IZBA-silmätippoja, ja vastaavasti 14,5 prosentilla travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos valmistetta (sisältää säilöntäaineena bentsalkoniumkloridia) saaneista.

Sekundaarinen farmakologia

Kaneilla travoprosti lisäsi merkittävästi näköhermon pään verenkiertoa seitsemän päivän paikallisen silmän pinnalle annostelun jälkeen (1,4 mikrogrammaa, kerran vuorokaudessa)

Travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos, säilöntäaineena polykvaternium-1, aiheutti hyvin vähäistä silmän pinnan toksisuutta viljellyissä ihmisen sarveiskalvon soluissa tai kun valmistetta annettiin kaneille paikallisesti silmään, verrattuna bentsalkoniumkloridia säilöntäaineena sisältäviin silmätippoihin.

Pediatriset potilaat

IZBA-valmistetta ei ole erityisesti arvioitu kliinisessä tutkimuksessa pediatrisilla potilailla. Mallintamisen perusteella silmänpaine odotettavasti kuitenkin alenee 3 vuotta täyttäneillä potilailla yhtä paljon käytettäessä IZBA-valmistetta kuin TRAVATAN-valmistetta (travoprosti 40 mikrogrammaa/ml silmätipat, liuos). Mallissa käytetyt tutkimukset olivat kaksi annosvastetutkimusta: yksi vaiheen III tutkimus IZBA-valmisteella ja yksi pediatrinen tutkimus TRAVATAN-valmisteella (travoprosti 40 mikrogrammaa/ml silmätipat, liuos).

TRAVATAN-valmisteen (travoprosti 40 mikrogrammaa/ml silmätipat, liuos) teho vähintään 2 kuukauden ikäisillä, alle 18-vuotiailla pediatrisilla potilailla osoitettiin 12 viikkoa kestäneessä, kaksoissokkoutetussa kliinisessä tutkimuksessa, jossa travoprostia verrattiin timololiin. Tutkimukseen osallistui 152 potilasta, joilla oli okulaarinen hypertensio tai lasten glaukooma. Potilaat saivat joko travoprostia 0,004 % kerran vuorokaudessa tai timololia 0,5 % (tai alle 3-vuotiaat tutkittavat 0,25 %) kahdesti vuorokaudessa. Ensisijainen tehon päätetapahtuma oli silmänpaineen muutos lähtötilanteesta tutkimuksen viikon 12 kohdalla. Silmänpaineen alenemisen keskiarvo oli travoprosti- ja timololiryhmissä samansuuruinen (ks. taulukko 4).

Ikäryhmissä 3–< 12-vuotiaat (n = 36) ja 12–< 18-vuotiaat (n = 26) travoprostia saaneiden silmänpaineen alenemisen keskiarvo viikon 12 kohdalla oli samansuuruinen kuin timololiryhmässä. Ikäryhmässä 2 kk–< 3 v silmänpaineen alenemisen keskiarvo viikon 12 kohdalla oli travoprostiryhmässä 1,8 mmHg ja timololiryhmässä 7,3 mmHg. Silmänpaineen alenemista koskevat tiedot tämän ikäryhmän osalta perustuvat vain 6:n timololia saaneen potilaan ja 9:n travoprostia saaneen potilaan tietoihin. Travoprostiryhmässä oli 4 potilasta ja timololiryhmässä 0 potilasta, joiden silmänpaineen keskiarvo ei ollut alentunut oleellisesti viikon 12 kohdalla. Tietoja valmisteen käytöstä alle 2 kuukauden ikäisille lapsille ei ole.

Silmänpaineeseen kohdistuva vaikutus havaittiin toisen hoitoviikon jälkeen, ja vaikutus säilyi johdonmukaisesti koko 12 viikkoa kestäneen tutkimuksen ajan kaikissa ikäryhmissä.

Taulukko 4 – Silmänpaineen keskimuutos (mmHg) lähtötilanteesta viikon 12 kohdalla

Travoprosti

Timololi

 

N

Keskiarvo (keskivirhe)

N

Keskiarvo (keskivirhe)

Keskieroa

(95 % lv)

53

-6,4

(1,05)

60

-5,8

(0,96)

-0,5

(-2,1; 1,0)

lv = luottamusväli

aTravoprostin ja timololin välinen keskiero. Arviot perustuvat tilastollisesta mallista johdettuihin pienimmän neliösumman keskiarvoihin. Malli huomioi korreloidut silmänpaineen mittaukset kunkin potilaan osalta, ja potilaat on ositettu ryhmiin ensisijaisen diagnoosin ja lähtötilanteen silmänpaineen mukaan.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Travoprosti on esterimuotoinen aihiolääke. Se imeytyy sarveiskalvon läpi, jossa isopropyyliesteri hydrolysoituu aktiiviseksi vapaaksi hapoksi. Kokeet kaneilla ovat osoittaneet vapaan hapon huippupitoisuuden kammionesteessä olevan 20 ng/g yhden–kahden tunnin kuluttua travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos valmisteen paikallisesta annostelusta. Kammionestepitoisuuksien pienenemisen puoliintumisaika oli noin 1,5 tuntia.

Jakautuminen

Vähäistä systeemistä altistumista aktiiviselle vapaalle hapolle havaittiin, kun valmistetta travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos valmistetta annettiin paikallisesti terveiden vapaaehtoisten koehenkilöiden silmään. Aktiivisen vapaan hapon huippupitoisuus plasmassa oli 25 pg/ml tai pienempi, kun se mitattiin 10–30 minuutin kuluttua annoksesta. Tämän jälkeen pitoisuus plasmassa pieneni nopeasti määritysrajan 10 pg/ml alapuolelle ennen kuin annostelusta oli kulunut 1 tunti. Koska pitoisuudet plasmassa olivat niin pieniä ja eliminoituminen niin nopeaa paikallisen annostelun jälkeen, aktiivisen vapaan hapon eliminoitumisen puoliintumisaikaa ihmisellä ei pystytty määrittämään.

Biotransformaatio

Metaboloituminen on sekä travoprostin että aktiivisen vapaan hapon tärkein eliminoitumistie. Systeemiset metaboloitumistiet ovat samanlaisia endogeenisen prostaglandiini F2α:n kanssa, ja niille on ominaista C13–C14-aseman kaksoissidoksen pelkistyminen, 15-hydroksyylin hapettuminen ja ylemmän sivuketjun β-oksidatiivinen pilkkoutuminen.

Eliminaatio

Travoprostin vapaa happo ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa munuaisten kautta. Travoprosti 40 µg/ml silmätipat, liuos valmisteen käyttöä on tutkittu maksan vajaatoimintaa (lievästä vaikeaan) ja munuaisten vajaatoimintaa (lievästä vaikeaan) sairastavilla potilailla (kreatiniinipuhdistuma jopa vain 14 ml/min). Annoksen säätäminen ei ole tarpeen näitä potilaita hoidettaessa.

Pediatriset potilaat

Vähintään 2 kuukauden ikäisillä alle 18-vuotiailla potilailla tehdyssä farmakokinetiikan tutkimuksessa, jossa arvioitiin TRAVATAN-valmistetta (travoprosti 40 mikrogrammaa/ml silmätipat, liuos), travoprostin vapaan hapon pitoisuus plasmassa oli pieni, ja pitoisuudet vaihtelivat alle määritysrajan (10 pg/ml) olevista pitoisuuksista tasolle 54,5 pg/ml.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Apinoilla tehdyissä silmän toksisuustutkimuksissa kahdesti vuorokaudessa 0,45 mikrogramman annoksella annettu travoprosti aiheutti silmäluomiraon suurenemista. Systeemisiä toksisia vaikutuksia ei havaittu, kun travoprostia annettiin apinoiden oikeaan silmään enintään 0,012-prosenttisena pitoisuutena kaksi kertaa päivässä vuoden ajan.

Apinoilla havaittua silmäluomiraon suurentumista ei havaittu kaneilla eikä kliinisissä tutkimuksissa travoprostivalmisteilla, ja tämän vaikutuksen katsotaan olevan lajikohtainen.

Lisääntymistoksisuustutkimuksia on tehty rotilla, hiirillä ja kaneilla systeemisellä annostelulla. Havainnot liittyvät FP-reseptorin agonistiaktiivisuuteen kohdussa, mihin liittyi aikaista alkiokuolleisuutta, varhaiskeskenmenoja ja sikiötoksisuutta. Tiineillä rotilla travoprostin systeeminen annostelu kliinistä annosta yli 200 kertaa suuremmilla annoksilla organogeneesivaiheen aikana aiheutti epämuodostumien lisääntymistä. Kun 3H-travoprostia annettiin tiineille rotille, sikiövedestä ja sikiökudoksista mitattiin pieniä radioaktiivisia pitoisuuksia. Lisääntymis- ja kehitystutkimukset ovat osoittaneet, että travoprostilla on voimakas vaikutus sikiönmenetyksiin. Rotilla 180 pg/ml (plasma) ja hiirillä 30 pg/ml (plasma) altistuksella niitä havaittiin suuri määrä. Nämä altistukset olivat 1,2–6-kertaisia kliiniseen altistukseen verrattuna (enintään 25 pg/ml).

Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointi

Travoprostin katsotaan olevan hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine (PBT-aine). Näin ollen riskiä ympäristölle ei voida sulkea pois siitä huolimatta, että potilaat käyttävät travoprostia silmätipoissa hyvin pieniä määriä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Polykvaternium‑1 (polyquaternium-1)

Hydrattu polyoksietyloitu risiiniöljy‑40 (HCO‑40) (ricini oleum hydrogenatum (HCO-40))

Boorihappo (E284) (acidum boricum)

Mannitoli (E421) (mannitolum)

Natriumkloridi (natrii chloridum)

Propyleeniglykoli (E1520) (propylenglycolum)

Natriumhydroksidi ja/tai suolahappo (pH:n säätämiseen) (natrii hydroxidum et/aut acidum hydrochloridum (const. pH))

Puhdistettu vesi (aqua purificata)

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

2 vuotta.

Hävitettävä 4 viikon kuluttua avaamisesta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

IZBA silmätipat, liuos
30 mikrog/ml 2,5 ml (15,39 €), 3 x 2,5 ml (43,68 €)

PF-selosteen tieto

IZBA on pakattu 4 ml:n syndiotaktisesta polypropeenista (sPP) valmistettuun soikeaan pulloon, jossa on polypropeenista (PP) valmistetut annostelutulpat ja korkit ja joka on suojapussissa. Jokainen 4 ml:n pullo sisältää 2,5 ml liuosta.

Kartonkipakkauksessa on 1 tai 3 pulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. On huomioitava, että travoprostin katsotaan olevan PBT-aine (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Korvattavuus

IZBA silmätipat, liuos
30 mikrog/ml 2,5 ml, 3 x 2,5 ml

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Glaukooma (114).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

S01EE04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.09.2021

Yhteystiedot

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo


010 613 3200
www.novartis.fi

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com