Vertaa PF-selostetta

VIGAMOX silmätipat, liuos 5 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml liuosta sisältää 5,45 mg moksifloksasiinihydrokloridia, mikä vastaa 5 mg moksifloksasiinia.

Yksi tippa sisältää 190 mikrogrammaa moksifloksasiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat (liuos)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Märkäisen bakteeriperäisen sidekalvotulehduksen paikallishoito, kun aiheuttajana on moksifloksasiinille herkkä bakteerikanta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakodynamiikka). Lääkkeen käytössä on otettava huomioon viralliset suositukset, jotka koskevat antibakteeristen valmisteiden asianmukaista käyttöä.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset mukaan lukien vanhukset (65-vuotiaat ja vanhemmat)

Annos on 1 tippa sairastuneeseen silmään/sairastuneisiin silmiin 3 kertaa vuorokaudessa.

Tulehdus paranee yleensä 5 päivän kuluessa. Tämän jälkeen hoitoa on syytä jatkaa vielä 2–3 vuorokautta. Jos paranemista ei todeta 5 vuorokauden sisällä hoidon alkamisesta, on diagnoosi ja/tai hoito arvioitava uudelleen. Hoidon kesto riippuu sairauden vakavuusasteesta sekä infektion kliinisestä ja bakteriologisesta kulusta.

Pediatriset potilaat

Annoksen säätämistä ei tarvita.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Annoksen säätämistä ei tarvita.

Antotapa

Vain silmän pinnalle. Ei sovellu annettavaksi injektiona. Vigamox 5 mg/ml silmätippaliuosta ei saa ruiskuttaa sidekalvon alle eikä sitä saa annostella suoraan silmän etukammioon.

Jotta tippapullon kärki ja liuos eivät kontaminoituisi, ei silmäluomia, silmäluomia ympäröivää aluetta eikä muita pintoja saa koskettaa tippapullon kärjellä.

Jotta lääketipat eivät imeytyisi nenän limakalvon kautta, etenkin vastasyntyneillä tai lapsilla, on syytä painaa kyynelkanavaa 2–3 minuuttia kevyesti sormella lääkkeen tiputtamisen jälkeen. Kun olet poistanut korkin ja turvasinetin sisältävä irrotuskaulus on löysällä, irrota se ennen valmisteen käyttämistä.

Jos käytetään useita paikallisia silmävalmisteita, applikaatioiden välin on oltava vähintään 5 minuuttia. Silmävoiteet annostellaan viimeiseksi.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille kinoloneille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vakavia ja joskus kuolemaan johtaneita yliherkkyysreaktioita (anafylaktisia reaktioita) on raportoitu potilailla, jotka ovat saaneet systeemisesti kinoloneja, joskus jo ensimmäisen annoksen jälkeen. Joskus reaktioiden yhteydessä on ilmennyt kardiovaskulaarikollapsia, tajunnan menetystä, angioödeemaa (mm. kurkunpään, nielun tai kasvojen turvotusta), ilmatieobstruktiota, hengenahdistusta, nokkosrokkoa ja kutinaa (ks. kohta Haittavaikutukset).

Jos potilas saa allergisen reaktion Vigamoxvalmisteelle, on lääkkeen käyttö keskeytettävä. Jos ilmenee vakava, akuutti yliherkkyysreaktio moksifloksasiinille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle, saatetaan tarvita välitöntä ensiapua. Jos kliinisesti on aihetta, on potilaalle annettava happea ja ilmateiden auki pysymisestä on huolehdittava.

Kuten muidenkin antimikrobivalmisteiden kohdalla, saattaa pitkäaikainen käyttö johtaa mikrobilääkeaineelle vastustuskykyisten mikrobien, kuten sienten, ylenmääräiseen kasvuun. Jos ilmenee superinfektio, on lääkkeen käyttö keskeytettävä ja hoito vaihdettava.

Systeemisessä fluorikinolonihoidossa, mukaan lukien moksifloksasiinia annettaessa, potilaan jänne voi tulehtua ja revetä. Tämä koskee erityisesti vanhuksia ja potilailta, jotka saavat samanaikaisesti kortikosteroideja. Moksifloksasiinin plasmapitoisuudet ovat paljon alempia Vigamox-valmisteen silmään annostelun jälkeen kuin moksifloksasiinin suun kautta annostelun jälkeen (ks. kohdat Yhteisvaikutukset ja Farmakokinetiikka). Tästä huolimatta on toimittava varoen, ja Vigamox-hoito on lopetettava heti, kun havaitaan merkkejä jännetulehduksesta (ks. kohta Haittavaikutukset).

Vigamox-valmistetta ei tulisi käyttää tippuribakteerin aiheuttaman sidekalvotulehduksen, mukaan lukien tippuribakteerin aiheuttama silmätulehdus vastasyntyneillä, ennaltaehkäisevään tai empiiriseen hoitoon, koska fluorokinoloniresistenttien Neisseria gonorrhoeae -kantojen esiintyvyys on suuri. Jos potilaan silmätulehduksen aiheuttaa Neisseria gonorrhoeae, on potilaalle annettava asianmukaista systeemistä hoitoa.

Potilaille on annettava ohje olla käyttämättä piilolinssejä, jos heillä on bakteeriperäiseen silmätulehdukseen sopivia merkkejä ja oireita.

Pediatriset potilaat

Käytettävissä on liian vähän tietoa Vigamox-valmisteen tehon ja turvallisuuden vahvistamiseen hoidettaessa vastasyntyneiden sidekalvotulehdusta. Tämän vuoksi tätä lääkevalmistetta ei suositella käytettäväksi vastasyntyneiden sidekalvotulehduksen hoitoon.

Vastasyntyneille silmätulehduspotilaille on annettava asianmukaista hoitoa, esim. systeemistä hoitoa Chlamydia trachomitis tai Neisseria gonorrhoeae -tapauksissa.

Lääkevalmistetta ei suositeta Chlamydia trachomatis -infektioiden hoitoon potilaille, jotka ovat alle 2 vuoden ikäisiä, koska lääkettä ei ole arvioitu tässä potilasryhmässä. Jos yli 2-vuotiaan potilaan silmätulehduksen aiheuttaa Chlamydia trachomitis, on potilaalle annettava asianmukaista systeemistä hoitoa.

Yhteisvaikutukset

Varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty Vigamox 5 mg/ml silmätipat, liuos ‑valmisteella. Koska moksifloksasiinin systeeminen pitoisuus on pieni lääkevalmisteen paikallisen käytön jälkeen (ks. kohta Farmakokinetiikka), lääkeyhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja Vigamox-valmisteen käytöstä raskaana oleville naisille. Ei kuitenkaan ole odotettavissa, että valmiste vaikuttaisi raskauteen, koska potilaan systeeminen altistuminen moksifloksasiinille on häviävän pieni. Lääkevalmistetta voi käyttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä erittyykö moksifloksasiini tai sen metaboliitit äidinmaitoon. Eläinkokeiden mukaan pieniä määriä moksifloksasiinia erittyy äidinmaitoon oraalisen annon jälkeen. Ei kuitenkaan ole odotettavissa, että Vigamox‑valmisteen terapeuttisilla annoksilla olisi vaikutuksia imeväiseen lapseen. Lääkevalmistetta voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Vigamox-valmisteen silmään antamisen vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Vigamox-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn, mutta kuten kaikkien silmätippojen kohdalla, saattavat ohimenevästi sumentunut näkö tai muut näköhäiriöt vaikuttaa autolla ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos silmätippojen käyttö aiheuttaa näön sumenemista, potilaan tulee odottaa kunnes näkö on kirkastunut ennen ajamista tai koneiden käyttämistä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kliinisissä lääketutkimuksissa, joissa on ollut yhteensä 2 252 potilasta, Vigamox‑silmätippoja annettiin korkeintaan 8 kertaa vuorokaudessa. Potilaista 1900 sai hoitoa 3 kertaa vuorokaudessa. Turvallisuutta selvitettiin 1 389 lääkevalmistetta saaneella potilaalla Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 586 potilaalla Japanissa ja 277 potilaalla Intiassa. Näissä kliinisissä lääketutkimuksissa ei raportoitu yhtään vakavaa silmähaittavaikutusta eikä systeemistä haittavaikutusta, joka olisi liittynyt lääkevalmisteen käyttöön. Tavallisin lääkehoitoon liittynyt haittavaikutus oli silmän ärsytys ja silmäkipu, jonka kokonaisilmaantuvuus oli 1–2 %. Haittavaikutuksen saaneista potilaista 96 %:lla haittavaikutus oli lievä ja vain yksi potilas keskeytti hoidon haittavaikutuksen vuoksi.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Seuraavien haittavaikutuksien ilmaantuvuus on luokiteltu seuraavan sovinnaisen tavan mukaan: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000) tai hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutukset

Veri ja imukudos

Harvinainen

hemoglobiinipitoisuuden pieneneminen

Immuunijärjestelmä

Tuntematon

yliherkkyys

Hermosto

Melko harvinainen

päänsärky

Harvinainen

parestesia

Tuntematon

huimaus

Silmät

Yleinen

silmäkipun, silmä-ärsytys

Melko harvinainen

pistemäinen sarveiskalvotulehdus (keratitis punctata), sidekalvon verenvuoto, silmän verekkyys, silmän kutina, silmäluoven turvotus, epämukava tunne silmässä

Harvinainen

sarveiskalvon epiteelin vika, sarveiskalvohäiriö, sidekalvotulehdus, luomitulehdus, silmän turvotus, sidekalvon turvotus, näön sumentuminen, heikentynyt näöntarkkuus, silmien rasittuminen, silmäluomen punoitus

Tuntematon

endoftalmiitti, ulseratiivinen sarveiskalvontulehdus, sarveiskalvon eroosio, sarveiskalvon abraasio, suurentunut silmänsisäinen paine, sarveiskalvon sameus, sarveiskalvon infiltraatteja, hiukkasia sarveiskalvossa, silmäallergia, sarveiskalvon tulehdus, sarveiskalvon turvotus, valoherkkyys, silmäluomen turvotus, lisääntynyt kyyneleritys, erite silmästä, vierasesineen tunne silmässä

Sydän

Tuntematon

sydämentykytys

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Harvinainen

epämukava tunne nenässä, kipu nielussa ja kurkunpäässä, vierasesineen tunne (kurkussa)

Tuntematon

hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

makuhäiriö

Harvinainen

oksentelu

Tuntematon

pahoinvointi

Maksa ja sappi

Harvinainen

suurentunut alaniiniaminotransferaasin aktiivisuus, suurentunut gammaglutamyylitransferaasin aktiivisuus

Iho ja ihonalainen kudos

Tuntematon

punoitus, ihottuma, kutina, nokkosihottuma

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Vakavia ja joskus kuolemaan johtaneita yliherkkyysreaktioita (anafylaktisia reaktioita) on raportoitu potilailla, jotka ovat saaneet systeemistä kinolonihoitoa, joskus jo ensimmäisen annoksen jälkeen. Joskus reaktioiden yhteydessä on ilmennyt kardiovaskulaarikollapsia, tajunnan menetystä, angioödeemaa (mm. kurkunpään, nielun tai kasvojen turvotusta), ilmatieobstruktiota, hengenahdistusta, nokkosrokkoa ja kutinaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Olkapään, käden, akilleksen tai muiden jänteiden kirurgista korjausta vaativia tai pitkäaikaisen liikuntakyvyttömyyden aiheuttavia repeämiä on ilmoitettu esiintyneen systeemisesti fluorikinoloneja saaneilla potilailla. Tutkimukset ja markkinoilletulon jälkeisen käytön kokemukset systeemisillä kinoloneilla viittaavat siihen, että näiden repeämien riski voi olla suurempi kortikosteroideja saavilla potilailla, erityisesti vanhuksilla ja mikäli jänne, mukaan lukien akillesjänne, on kovassa rasituksessa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Pediatriset potilaat

Kliinisissä tutkimuksissa Vigamox-valmisteen on osoitettu olevan turvallinen pediatrisille potilaille, vastasyntyneet mukaan lukien. Alle 18-vuotiailla potilailla kaksi yleisintä haittavaikutusta olivat silmien ärsytys ja silmäkipu, joista kummankin esiintyvyysosuus oli 0,9 %.

Kliinisten lääketutkimusten, joissa on ollut mukana lapsipotilaita, myös vastasyntyneitä (ks. kohta Farmakodynamiikka), perusteella haittavaikutusten laatu ja vaikeusaste lapsilla ovat samanlaisia kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Koska sidekalvon pussi pystyy varastoimaan vain vähän silmälääkkeitä, tämä käytännössä estää lääkevalmisteen yliannostuksen.

Moksifloksasiinin kokonaisannos yhdessä lääkepakkauksessa on niin pieni, ettei se aiheuta haittavaikutuksia, jos potilas vahingossa ottaa valmistetta suun kautta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: silmätautien lääkkeet; mikrobilääkkeet, muut mikrobilääkkeet, ATC-koodi: S01AE07

Vaikutusmekanismi:

Moksifloksasiini, neljännen sukupolven fluorokinoloni, estää DNA-gyraasia ja topoisomeraasi IV:ää, jota bakteerit tarvitsevat DNA:n replikaatiossa, korjaustoiminnassa ja rekombinaatiossa.

Resistenssi:

Resistenssi fluorokinoloneille, mukaan lukien moksifloksasiini, kehittyy yleensä kromosomimutaatioiden kautta geeneissä, jotka koodaavat DNA-gyraasia ja topoisomeraasi IV:ää. Gramnegatiivisissa bakteereissa moksifloksasiiniresistenssi saattaa johtua mutaatioista mar (moniantibioottiresistenssi) ja qnr (kinoloniresistenssi) -geenijärjestelmissä. Resistenssi liittyy myös bakteerien effluksiproteiinien ja inaktivoivien entsyymien ilmentymiseen. Ristiresistenssiä beetalaktaamien, makrolidien ja aminoglykosidien kanssa ei odoteta erilaisten vaikutustapojen vuoksi.

Herkkyyden raja-arvot

Paikallisena hoitona annetun moksifloksasiinin kliinisten vasteiden ja farmakologisten tietojen korrelaatiosta ei ole saatavilla tietoja. Tästä syystä European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) -järjestö ehdottaa seuraavia pienimmän estopitoisuuden (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) -jakaumakuvaajista johdettuja epidemiologisia raja-arvoja (ECOFF mg/l) paikallisesti annettuun moksifloksasiiniin kohdistuvan herkkyyden määrittämiseen:

Corynebacterium

Ei määritetty

Staphylococcusaureus

0,25 mg/l

Staphylococcus, coag-neg.

0,25 mg/l

Streptococcuspneumoniae

0,5 mg/l

Streptococcus pyogenes

0,5 mg/l

Streptococcus, viridans group

0,5 mg/l

Enterobacter spp.

0,25 mg/l

Haemophilusinfluenzae

0,125 mg/l

Klebsiella spp.

0,25 mg/l

Moraxellacatarrhalis

0,25 mg/l

Morganellamorganii

0,25 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

0,032 mg/l

Pseudomonasaeruginosa

4 mg/l

Serratiamarcescens

1 mg/l

Hankitun resistenssin ilmaantuvuus määrätyssä mikrobissa saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajan saatossa, ja siksi on toivottavaa, että käytettävissä olisi tietoa paikallisesta resistenssitilanteesta, etenkin vakavia infektioita hoidettaessa. Tarvittaessa on kysyttävä asiantuntija-apua, jos paikallinen resistenssitilanne on sellainen, että moksifloksasiinin hyöty ainakin joidenkin infektioiden hoidossa on kyseenalainen.

YLEENSÄ HERKÄT LAJIT

Aerobiset grampositiiviset mikrobit:

Corynebacterium spp. ml Corynebacterium diphtheriae

Staphylococcus aureus (metisilliiniherkkä)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus viridans -ryhmä

Aerobiset gramnegatiiviset mikrobit:

Enterobacter cloacae

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Moraxella catarrhalis

Serratia marcescens

Anaerobiset mikrobit:

Proprionibacterium acnes

Muut:

Chlamydia trachomatis

LAJIT, JOISSA HANKITTU RESISTENSSI VOI OLLA ONGELMA

Aerobiset grampositiiviset mikrobit:

Staphylococcus aureus (metisilliiniresistentti)

Staphylococcus, koagulaasinegatiiviset kannat (metisilliiniresistentit)

Aerobiset gramnegatiiviset mikrobit:

Neisseria gonorrhoeae

Muut:

Ei ole

LUONNOSTAAN RESISTENTIT LAJIT

Aerobiset gramnegatiiviset mikrobit:

Pseudomonas aeruginosa

Muut:

Ei ole

Farmakokinetiikka

Vigamox‑valmisteen silmäapplikaation jälkeen moksifloksasiini imeytyi systeemiseen verenkiertoon. Moksifloksasiinin pitoisuus plasmassa mitattiin 21 mieheltä ja naiselta, jotka käyttivät lääkevalmistetta 3 kertaa päivässä molempiin silmiin 4 vuorokauden ajan. Keskimääräinen vakaan tilan Cmax oli 2,7 ng/ml ja pitoisuuspinta-ala (AUC-arvo) 41,9 ng·hr/ml. Nämä altistumista mittaavat arvot olivat noin 1600 tai 1200 kertaa pienemmät kuin mitä on raportoitu keskimääräiseksi Cmax-arvoksi ja pitoisuuspinta-alaksi moksifloksasiinin terapeuttisen, suun kautta otetun 400 mg:n annoksen jälkeen. Moksifloksasiinin arvioitu puoliintumisaika plasmassa oli 13 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Nonkliinisissa tutkimuksissa todettiin vaikutuksia vasta, kun koe-eläimet altistuivat huomattavan suurille lääkeannoksille, eli annoksille jotka ylittivät huomattavasti maksimaalisen potilasaltistuksen silmään annostelun jälkeen. Tämä viittaa siihen, että näillä tutkimuksilla on vain vähän merkitystä lääkkeen kliiniselle käytölle.

Moksifloksasiini, kuten muutkin kinolonit, oli genotoksinen in vitro -tutkimuksissa, joissa käytettiin bakteereja tai nisäkässoluja. Koska nämä vaikutukset voidaan selittää vaikutuksilla bakteerien gyraasientsyymiin ja - suurilla pitoisuuksilla - vaikutuksilla nisäkässolujen topoisomeraasi II:een, voidaan genotoksisuudella olettaa olevan kynnyspitoisuus. In vivo -tutkimuksissa ei ollut viitteitä genotoksisuudesta, vaikka käytettiin hyvin suuria moksifloksasiiniannoksia. Voidaan siis todeta, että turvallisuusmarginaali potilaskäytössä olevilla hoitoannoksilla on riittävä. Moksifloksasiini ei ollut karsinogeeninen rotille tehdyssä initiaatio-promootiotutkimuksessa.

Toisin kuin muut kinolonit, moksifloksasiini ei osoittanut fototoksisia eikä fotogenotoksisia ominaisuuksia laajoissa in vitro ja in vivo -kokeissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi

Boorihappo

Kloorivetyhappo ja/tai natriumhydroksidi (pH:n säätämiseksi)

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Hävitettävä, kun pakkauksen avaamisesta on kulunut 4 viikkoa.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

VIGAMOX silmätipat, liuos
5 mg/ml 5 ml (13,54 €)

PF-selosteen tieto

5 ml:n muovipullo, joka koostuu läpikuultavasta, ominaispainoltaan kevyestä polyetyleenista (LDPE) ja muovisesta annostelutulpasta sekä polypropyleenikorkista. Pullon korkin ympärillä on turvasinetti, joka osoittaa pullon avaamattomuuden.

Pakkauskoko: kotelo, jossa on 1 pullo

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, vihertävänkeltainen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

VIGAMOX silmätipat, liuos
5 mg/ml 5 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01AE07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.06.2023

Yhteystiedot

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo


010 613 3200
www.novartis.fi

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com