Vertaa PF-selostetta

BETOPTIC silmätipat, liuos 5 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml sisältää betaksololihydrokloridia vastaten 5 mg betaksololia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

1 ml liuosta sisältää 0,1 mg bentsalkoniumkloridia

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kohonneen silmänsisäisen paineen alentamiseen potilailla, joilla on krooninen avokulmaglaukooma tai okulaarihypertonia. Suositellaan, että hoidon aloittaa vain silmätautien erikoislääkäri.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset, mukaan lukien iäkkäät potilaat, lapset ja nuoret

1 tippa kaksi kertaa päivässä hoidettavaan silmään. Hoitovasteen yksilöllisten vaihteluiden vuoksi lopullinen päätös ja arvio silmänpainetta alentavasta tehosta tulee tehdä vasta muutaman kuukauden hoidon jälkeen.

Betoptic-silmätippoja voidaan käyttää yhdessä muiden glaukoomalääkkeiden kanssa.

Systeemistä imeytymistä voidaan vähentää käyttämällä nasolakrimaalista okkluusiota tai pitämällä silmät kiinni kahden minuutin ajan. Tämä voi vähentää systeemisiä haittavaikutuksia ja lisätä paikallista vaikutusta.

Käyttö maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

Betoptic-silmätippojen turvallisuutta ja tehoa ei ole vahvistettu maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Antotapa

Vain silmän pinnalle.

Jos korkista avaamisen yhteydessä irtoava sinettirengas on löysällä korkin poistamisen jälkeen, irrota se ennen valmisteen käyttämistä.

Tippapullon kärjen ja liuoksen kontaminoitumisen estämiseksi on lääkettä annosteltaessa varottava koskettamasta silmäluomia, silmäluomia ympäröiviä alueita ja muita pintoja lääkepullon tippakärjellä.

Jos käytetään useita paikallisesti silmään annosteltavia lääkevalmisteita, on valmisteiden antovälin oltava vähintään 5 minuuttia. Silmävoiteet annostellaan viimeiseksi.

Vasta-aiheet

Sinusbradykardia, sairaan sinuksen oireyhtymä, sino-atriaalinen katkos, II ja III asteen eteiskammiokatkos, jota ei säädellä tahdistimella, ilmeinen sydämen vajaatoiminta, kardiogeeninen sokki.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Yliherkkyys muille beetasalpaajille.

Reaktiivinen keuhkosairaus mukaanlukien vaikea keuhkoastma tai anamnestinen vaikea keuhkoastma, vaikea keuhkoahtaumatauti.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleistä

Muiden paikallisesti annosteltavien silmälääkkeiden tavoin betaksololi imeytyy systeemisesti.

Johtuen betaksololin beta-adrenergisesta luonteesta, samantyyppisiä kardiovaskulaarisia, pulmonaarisia ja muita haittavaikutuksia saattaa ilmetä kuin systeemisiä beetasalpaajia käytettäessä.

Systeemisiä haittavaikutuksia esiintyy harvemmin paikallisesti silmään annosteltaessa, kuin systeemisesti annosteltaessa. Systeemistä imeytymistä on mahdollista vähentää (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Kardiovaskulaarinen turvallisuus

Potilailla, joilla on sydänsairaus (esim. sepelvaltimotauti, Prinzmetalin angina tai sydämen vajaatoiminta) ja alhainen verenpaine, beetasalpaajahoitoa on tarkkaan arvioitava ja vaihtoehtoista lääkehoitoa harkittava. Sydänsairautta sairastavia potilaita tulee seurata sairauden pahenemisen ja haittavaikutusten takia.

Koska beetasalpaajat vaikuttavat johtumisaikaan, niitä on annettava varoen potilaille, joilla on ensimmäisen asteen katkos.

Johtuen beetasalpaajien potentiaalisesta vaikutuksesta verenpaineeseen ja sydämen lyöntitiheyteen (esim. hypotensio, bradykardia), niitä on käytettävä varoen potilailla, joilla on aivoverenkiertohäiriö, hoitamaton feokromosytooma tai metabolinen asidoosi, koska beeta-adrenergiset salpaajat voivat pahentaa näitä tiloja. Jos oireita ilmenee, on harkittava vaihtoehtoista hoitoa.

Verisuonistohäiriöt

Potilaita, joilla on vakava ääreisverenkiertohäiriö (s.o. vaikea Raynaud’n tauti tai Raynaud’n oireyhtymä), on lääkittävä varoen.

Hengitystiehäiriöt

Hengitystiereaktioita, mukaan lukien bronkospasmista johtuva kuolema, on raportoitu astmapotilailla joidenkin silmään annettavien beetasalpaajien annostuksen jälkeen. Potilaita, joilla on tai on ollut lievä/keskivaikea keuhkoastma tai lievä/keskivaikea keuhkoahtaumatauti (COPD), on lääkittävä varoen.

Varovaisuutta on noudatettava sellaisilla glaukoomapotilailla, joilla on keuhkojen toiminnan rajoituksia. Betaksololihoidon aikana potilailla on esiintynyt astmakohtauksia ja hengitysvaikeuksia.

Hypoglykemia/Diabetes

Beetasalpaajia on annettava varoen potilaille, joilla voi spontaanisti ilmetä hypoglykemiaa, tai epävakaata diabetesta sairastaville, koska beetsalpaajat voivat peittää akuutin hypoglykemian oireet.

Kilpirauhasen liikatoiminta

Potilaita, joilla on todettu tai joilla epäillään tyreotoksikoosia, tulee tarkkailla huolella silmään annetun betaksololihoidon aikana, koska beetasalpaajat voivat myös peittää kilpirauhasen liikatoiminnan oireet ja äkillinen hoidon lopettaminen voi laukaista hypertyreoottisen kriisin.

Sarveiskalvosairaudet

Silmään annettavat beetasalpaajat saattavat aiheuttaa silmien kuivumista. Potilaita, joilla on sarveiskalvosairaus, on lääkittävä varoen.

Muut beetasalpaajat

Vaikutus silmänsisäiseen paineeseen tai systeemisen beetasalpauksen tunnetut vaikutukset saattavat voimistua, jos betaksololia annetaan potilaalle, joka ennestään käyttää suun kautta otettavia beetasalpaajia. Tällaisen potilaan vastetta tulee tarkkailla tiiviisti. Kahden paikallisesti annosteltavan beetasalpaajan käyttöä ei suositella (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Anafylaktiset reaktiot

Beetasalpaajahoitoa saavat potilaat, joilla on esiintynyt atopiaa tai vakavia anafylaktisia reaktioita eri allergeeneille, voivat reagoida voimakkaammin saman allergeenin toistuvalle altistukselle eikä vastetta saada anafylaktisten reaktioiden hoitoon tavanomaisesti käytetyillä adrenaliiniannoksilla.

Suonikalvon irtauma

Käytettäessä kammionesteen määrää vähentävää hoitoa (esim. timololi, asetatsoliamidi) filtroivan silmäleikkauksen jälkeen on havaittu silmän suonikalvon irtoamista.

Anestesia

Silmään annettavat beetasalpaajat voivat salvata systeemisten beeta-agonistien, esim. adrenaliinin, vaikutukset. Anestesialääkärille pitää kertoa, jos potilas on saanut betaksololia.

Beeta-adrenergisten salpaajien käytön asteittaista vähentämistä tulisi harkita ennen anestesiaa johtuen sydämen alentuneesta kyvystä reagoida beeta-adrenergisesti välitettyihin sympaattisiin refleksiärsykkeisiin.

Lihasheikkous

Beeta-adrenergisten reseptorien salpaajien on raportoitu aiheuttavan lihasheikkoutta, joka muistuttaa tiettyjä myasthenia graviksen oireita (esim. diplopia, riippuluomi ja yleinen lihasheikkous).

Betoptic sisältää bentsalkoniumkloridia

Betoptic-silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa ärsytystä ja jonka tiedetään värjäävän pehmeitä piilolinssejä. Kosketusta pehmeisiin piilolinsseihin on vältettävä. Potilaita on neuvottava poistamaan piilolinssit ennen betaksololia sisältävien silmätippojen annostelua ja odottamaan vähintään 15 minuuttia ennen kuin piilolinssit asetetaan silmiin.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty betaksololilla.

Ajoittain on raportoitu samanaikaisesti silmään annettavan beetasalpaajan ja adrenaliinin (epinefriini) käytöstä aiheutuvaa mydriaasia.

Hypotensioon ja/tai ilmeiseen bradykardiaan johtavia additiivisia vaikutuksia voi mahdollisesti ilmetä, kun silmään annettavaa beetasalpajaliuosta käytetään samanaikaisesti suun kautta annettavien kalsiuminestäjien, beetasalpaajien, rytmihäiriölääkkeiden, (kuten amiodaroni), digitalisglykosidien, parasympatomimeettien tai guanetidiinin kanssa.

Silmään annettavien beetasalpaajien ja digoksiinin samanaikaisella käytöllä voi olla additiivisia vaikutuksia pidentäen atrioventrikulaarista johtumisaikaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Potilasta tulee seurata huolella, kun beeta-adrenergisten reseptorien salpaajia annetaan potilaille, jotka saavat katekoliamiineja vähentäviä lääkkeitä, kuten reserpiiniä, johtuen mahdollisista additiivisista vaikutuksista sekä hypotension ja/tai bradykardian riskistä, josta voi olla seurauksena huimausta, pyörtyminen tai posturaalista hypotensiota.

Kun betaksololisilmätippoja annetaan samanaikaisesti paikallisesti annettavien mioottien ja/tai systeemisesti annettujen hiilihappoanhydraasin estäjien kanssa, niiden silmänsisäistä painetta alentava vaikutus voi olla additiivinen.

Silmään annettavilla beetasalpaajilla ja fentiatsiiniyhdisteillä voi olla additiivinen verenpainetta alentava vaikutus, koska ne estävät toistensa metaboliaa.

Beetasalpaajat voivat voimistaa diabeteslääkkeiden hypoglykeemistä vaikutusta. Beetasalpaajat voivat peittää hypoglykemian oireet ja löydökset (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Beetasalpaajat voivat heikentää vastetta anafylaktisten reaktioiden hoidossa käytettävälle adrenaliinille.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava sellaisilla potilailla, joilla on ollut aiemmin atopiaa tai anafylaksiaa.

Seuraavia lääkeaineita ei tulisi käyttää yhdessä Betoptic-silmätippojen kanssa: barbituurihappojohdannaiset, verapamiili. Seuraavien lääkeaineiden samanaikainen käyttö yhdessä Betoptic-silmätippojen kanssa saattaa

edellyttää annoksen muuttamista: diltiatseemi, adrenaliini, fenyylipropanoliamiini, tulehduskipulääkkeet/niveltulehduslääkkeet (NSAID), luokan I rytmihäiriölääkkeet, klonidiini, pratsosiini.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Betoptic-valmisteen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Raskaus

Ei ole olemassa riittävää tietoa betaksololin käytöstä raskaana oleville naisille. Betaksololia ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selkeästi tarpeellista. Systeemistä imeytymistä on mahdollista vähentää (ks. kohta Annostus ja antotapa). Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Epidemiologisissa tutkimuksissa ei ole tullut ilmi epämuodostumia, mutta ne osoittavat, että on olemassa riski sikiön kasvun hidastumiseen, kun beetasalpaajia annetaan suun kautta. Lisäksi beetasalpauksen oireita (esim.

bradykardia, matala verenpaine, hengitysvaikeudet ja hypoglykemia) on havaittu vastasyntyneillä, kun beetasalpaajia on annettu synnytykseen asti. Jos Betoptic-silmätippoja annetaan synnytykseen asti, on vastasyntynyttä tarkkaan seurattava ensipäivien aikana.

Imetys

Beetasalpaajat erittyvät ihmisen rintamaitoon, joten ne voivat aiheuttaa imeväiselle vakavia haittavaikutuksia. Silmätipoissa ei kuitenkaan terapeuttisilla annoksilla ole betaksololia niin paljon, että olisi todennäköistä, että pitoisuus rintamaidossa riittäisi aiheuttamaan beetasalpauksen oireita vastasyntyneelle/imeväiselle. Systeemistä imeytymistä on mahdollista vähentää (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Betoptic–silmätipoilla ei ole haitallista vaikutusta tai on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Kuten kaikkien silmätippojen kohdalla, saattavat ohimenevästi sumentunut näkö tai muut näköhäiriöt vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Jos näkö sumenee silmätipoista, potilaan on odotettava, kunnes näkö kirkastuu ennen autolla ajamista tai koneiden käyttämistä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Betaksololia sisältäviä silmätippoja koskevissa kliinisissä tutkimuksissa yleisin haittavaikutus oli epämukava tunne silmässä. Sitä esiintyi 12, 0 %:lla potilaista.

Haittavaikutusten yhteenveto taulukoituna

Haittavaikutuksien ilmaantuvuus on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen ((≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen ((≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000) tai tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Seuraavat haittavaikutukset on saatu kliinisistä tutkimuksista.

Elinjärjestelmä

MedDRA:n mukainen termi (v. 12.0)

Psyykkiset häiriöt

Harvinainen: ahdistus

Hermosto

Yleinen: päänsärky

Harvinainen: pyörtyminen

Silmät

Hyvin yleinen: epämiellyttävä tuntemus silmässä Yleinen: näön sumentuminen, lisääntynyt kyynelnesteen tuotanto

Melko harvinainen: punktaatti keratiitti, keratiitti, sidekalvotulehdus, luomitulehdus, näön

heikentyminen, valonarkuus, kipu silmässä, silmän kuivuminen, astenopia, blefarospasmi, silmän kutina,

silmän vuotaminen, silmäluomen reunan karstoittuminen, silmätulehdus, silmän ärsytys, sidekalvosairaus, sidekalvon turvotus, verentungos silmässä

Harvinainen: kaihi

Sydän

Melko harvinainen: bradykardia, takykardia

Verisuonisto

Harvinainen: hypotensio,

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen: astma, hengenahdistus, riniitti

Harvinainen: yskä, nenän vuotaminen

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen: pahoinvointi

Harvinainen: makuhäiriö

Iho ja ihonalainen kudos

Harvinainen: dermatiitti, ihottuma

Sukupuolielimet ja rinnat

Harvinainen: heikentynyt sukupuolivietti

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on lisäksi raportoitu seuraavia haittavaikutuksia. Saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin.

Elinjärjestelmä

MedDRA:n mukainen termi

Immuunijärjestelmä

yliherkkyys

Psyykkiset häiriöt

unettomuus, masennus

Hermosto

huimaus

Silmät

silmäluomen punoitus

Sydän

rytmihäiriöt

Iho ja ihonalainen kudos

periorbitaalinen edeema, hiustenlähtö

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

heikotus

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Muiden paikallisesti annosteltavien silmälääkkeiden tavoin betaksololi imeytyy systeemisesti. Samantyyppisiä epätoivottuja vaikutuksia saattaa ilmetä kuin systeemisiä beetasalpaajia käytettäessä. Systeemisiä haittavaikutuksia esiintyy harvemmin paikallisesti silmään annosteltaessa, kuin systeemisesti annosteltaessa. Listattuihin haittavaikutuksiin sisältyy silmään annosteltavien beetasalpaajien käytön yhteydessä nähdyt luokkavaikutukset.

Silmään käytettävillä beetasalpaajilla ilmenneet haittavaikutukset, joita saattaa esiintyä myös Betoptic-silmätippojen käytön yhteydessä.

Immuunijärjestelmä:

Systeemiset allergiset reaktiot, mukaan lukien angioedeema, urtikaria, paikallinen ja laajalle levinnyt ihottuma, kutina, anafylaktinen reaktio.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus:

Hypoglykemia

Psyykkiset häiriöt:

Unettomuus, painajaiset, muistinmenetys.

Hermosto:

Pyörtyminen, aivoverisuonitapahtuma, aivoiskemia, myasthenia gravis -oireiden lisääntyminen, harhatuntemukset ja päänsärky.

Silmät:

Silmä-ärsytyksen oireet (esim. polte, kirvely, kutina, kyynelehtiminen, punaisuus), luomitulehdus, sarveiskalvotulehdus, näön hämärtyminen, suonikalvon irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen, kuivat silmät, sarveiskalvon haavauma, riippuluomi, kahtena näkeminen.

Sydän:

Bradykardia, rintakipu, sydämentykytys, turvotus, rytmihäiriöt, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, eteiskammiokatkos, sydänpysähdys, sydämen vajaatoiminta.

Verisuonisto:

Hypotensio, Raynaud’n tauti, kylmät kädet ja jalat.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina:

Bronkospasmi (pääasiassa potilailla, joilla on ennestään jokin bronkospastinen sairaus), hengenahdistus, yskä.

Ruoansulatuselimistö:

Makuhäiriöt, pahoinvointi, ruuansulatushäiriö, ripuli, suun kuivuminen, vatsakipu, oksentaminen.

Iho ja ihonalainen kudos:

Alopesia, psoriaasin kaltainen ihottuma tai psoriaasin paheneminen, ihottuma.

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Lihaskipu

Sukupuolielimet ja rinnat:

Sukupuolinen toimintahäiriö, heikentynyt sukupuolivietti.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Voimattomuus, uupumus

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Koska paikallisesti annostellut beta-adrenergiset salpaajat voivat imeytyä systeemisesti, systeemisesti annosteltujen beeta1-adrenergisten salpaajien haittavaikutuksia saattaa ilmetä paikallisen annostelun yhteydessä. Näitä voivat olla bradykardia, hidastunut AV-johtuminen tai olemassa olevan AV-katkoksen paheneminen, hypotensio, sydämen vajaatoiminta, raajojen paleleminen ja sinistyminen, Raynaudin oireyhtymä, tuntoharhat raajoissa, katkokävelyn paheneminen, väsymys, päänsärky, näön heikkeneminen, hallusinaatiot, psykoosit, sekavuus, impotenssi, huimaus, unihäiriöt, depressio, painajaiset, ruuansulatushäiriöt, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, bronkospasmi potilailla, joilla on bronkiaaliastma tai aikaisempia astmakohtauksia, ihosairaudet, erityisesti ihottuma tai psoriasiksen pahentuminen ja silmien kuivuminen. Beetasalpaajat voivat peittää tyreotoksikoosin tai hypoglysemian oireet.

Pediatriset potilaat

Betoptic -silmätippojen turvallisuus ja silmänpainettava alentava vaikutus lapsipotilaille on osoitettu 3 kuukautta kestäneissä kaksoissokkoutetuissa aktiivivertailulääkekontrolloiduissa monikeskustutkimuksissa. Betoptic-silmätippojen haittavaikutusprofiili oli sama kuin aikuispotilailla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostus silmään voidaan yleensä pestä silmästä haalealla vedellä.

Jos ainetta niellään, toimenpiteet lisäimeytymisen estämiseksi saattavat olla tarpeen (vatsahuuhtelu).

Yleisimmät systeemisten beetasalpaajien yliannostusoireet ovat bradykardia, hypotensio, bronkospasmi ja akuutti sydämen vajaatoiminta. Jos betaksololin yliannostus tapahtuu, hoidon on oltava oireiden mukaista tukihoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Glaukoomalääkkeet ja mioosin aiheuttavat valmisteet, beetasalpaajat ATC-koodi: S01ED02

Betoptic (betaksololihydrokloridi) on kardioselektiivinen (beta-1-adrenerginen) beetareseptorisalpaaja, mikä tarkoittaa sitä, että betaksololi vaikuttaa sydämen beeta-1-reseptoreihin pienemmillä annoksilla kuin tarvitaan vaikutukseen ääreisverisuonten ja keuhkoputkien beeta-2-reseptoreihin. Betaksololilla ei ole sympatomimeettistä eikä merkittävää membraaneja stabiloivaa (paikallispuuduttavaa) vaikutusta.

Beeta-1-selektiivisen vaikutuksensa ansiosta Betoptic–silmätipat eivät vaikuta merkittävästi

keuhkotoimintoihin, joten niitä voidaan käyttää myös keskivaikeaa kroonista keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden hoidossa, mahdollisesti yhdessä keuhkoputkia laajentavien lääkeaineiden kanssa. Valmiste vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan verenpaineeseen ja sydämen sykkeeseen fyysisen rasituksen aikana.

Betoptic-silmätipat laskevat silmänpainetta sekä terveissä että glaukoomasilmissä, todennäköisesti ennen kaikkea vähentämällä kammionesteen muodostumista.

Betoptic-silmätipat eivät aiheuta mioosia eivätkä akkommodaatiospasmia, eivätkä näistä johtuvia näöntarkkuuden muutoksia.

Farmakokinetiikka

Betaksololin vaikutus alkaa yleensä noin 30 minuutin kuluessa tippojen annostelusta, ja maksimaalinen silmänpainetta alentava vaikutus saavutetaan noin 2 tunnin kuluttua annostelusta. Kerta-annos alentaa silmänpainetta noin 12 tunnin ajan.

Paikallisesti silmään annettuna betaksololi imeytyy systeemisesti, ja maksimipitoisuus plasmassa on keskimäärin 1,1 ± 0,8 ng/ml. Systeemistä imeytymistä ja samoja haittavaikutuksia kuin suun kautta otettuna saattaa esiintyä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Teratogeenisuus

Kaneilla ja rotilla havaittiin raskauden keskeytyksiä oraalisilla annoksilla, jotka olivat yli 12 mg betaksololia painokiloa kohti (kaneilla) ja 128 mg betaksololia painokiloa kohti (rotilla). Betaksololilla ei todettu teratogeenisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Suun kautta annetuilla betaksololiannoksilla, jotka olivat hiirillä 6, 20 tai 60 mg/kg/vrk ja rotilla 3, 12 tai 48 mg/kg/vrk, ei havaittu karsinogeenisiä vaikutuksia.

Mutageenisuus

Betaksololilla bakteeri- ja nisäkässoluille suoritetuissa in vitro ja in vivo –kokeissa ei havaittu mutageenisia vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Bentsalkoniumkloridi

Dinatriumedetaatti

Natriumkloridi

Natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen)

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Avatun pakkauksen kestoaika on 28 vuorokautta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

BETOPTIC silmätipat, liuos
5 mg/ml 5 ml (6,24 €)

PF-selosteen tieto

5 ml polyetyleenipullo

Valmisteen kuvaus:

Valmisteen kuvaus: kirkas, väritön tai vaalean kellertävä liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Älä anna pullon kärjen koskettaa silmäluomea, silmää ympäröivää aluetta tai muuta pintaa, sillä kärki ja sisältö voivat pilaantua. Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun se ei ole käytössä.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

BETOPTIC silmätipat, liuos
5 mg/ml 5 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01ED02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.10.2022

Yhteystiedot

IMMEDICA PHARMA AB
Solnavägen 3H
113 63 Stockholm
Sweden

+46 (0)8 5333 95 00
www.immedica.com
info@immedica.com