Vertaa PF-selostetta

PERATSIN DEKANOAATTI injektioneste, liuos 108 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Perfenatsiinidekanoaatti 108 mg/ml

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: propyyliparahydroksibentsoaatti ja seesamiöljy.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Skitsofrenia ja pitkäkestoiset psykoosit.

Annostus ja antotapa

Annostus

Hoito aloitetaan perfenatsiinitableteilla. Ylläpitohoidossa voidaan siirtyä Peratsin dekanoaattiin, jolla pyritään pienimpään tehokkaaseen annokseen.

Annostus on yksilöllinen. Tavanomainen kerta-annos on 0,5–2 ml (54–216 mg), joka annetaan syvälle lihakseen 2–4 viikon välein.

Antotapa

Peratsin dekanoaattia ei saa antaa laskimoon. Injektioneulan ja -ruiskun on oltava kuivia, sillä kosteus voi samentaa liuoksen.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Feokromosytooma
  • Luuytimen toiminnanhäiriöt
  • Aivovaurio
  • Voimakkaasti alentunut tajunnan taso.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Potilasta on syytä varoittaa injektion antamisen jälkeen mahdollisesti ilmaantuvista ekstrapyramidaalioireista.

Neuroleptit saattavat pidentää QT-aikaa annosriippuvaisesti. Kääntyvien kärkien takykardia ‑tapauksia ja äkkikuolemia on ilmoitettu (ks. myös kohta Haittavaikutukset). Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on merkittävä bradykardia, synnynnäinen tai suvussa esiintynyt pitkä QT ‑syndrooma tai muu samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään pidentävän QT-aikaa (ks. myös kohta Yhteisvaikutukset). Elektrolyyttihäiriöt (hypokalemia ja hypomagnesemia) lisäävät pahanlaatuisten rytmihäiriöiden vaaraa, ja ne on korjattava ennen fentiatsiinihoidon aloitusta ja myös hoidon aikana (ks. myös kohdat Yhteisvaikutukset, Haittavaikutukset ja Yliannostus).

Sydänsairaita, maksan tai keuhkojen vajaatoimintaa sairastavia, diabeetikkoja, iäkkäitä potilaita tai epileptikkoja hoidettaessa on noudatettava huomattavaa varovaisuutta ja pyrittävä pienimpään tehokkaaseen annokseen.

Laskimotukoksia (VTE) on raportoitu antipsykoottisten lääkkeiden käytön yhteydessä. Koska antipsykooteilla hoidettavilla potilailla usein on hankittuja laskimotukoksille altistavia riskitekijöitä, kaikki mahdolliset riskitekijät on tunnistettava ennen Peratsin-hoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suoritettava.

Muiden psykoosilääkkeiden samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Jollekin muulle antipsykootille yliherkän potilaan hoidossa on ensiannoksen jälkeiseen tarkkailuun kiinnitettävä ristiallergiavaaran vuoksi erityistä huomiota.

Perfenatsiini voi olla haitallinen antikolinergiselle vaikutukselle herkille potilaille, kuten iäkkäille potilaille ja ahdaskulmaglaukoomaa tai eturauhasen liikakasvua sairastaville, sekä parkinsonismipotilaille.

Perfenatsiinihoito on syytä lopettaa vähitellen.

Randomisoitujen, lumekontrolloitujen kliinisten tutkimusten mukaan aivoverenkiertohäiriöiden vaara suurenee kolminkertaiseksi niillä dementiapotilailla, joilla on käytössä atyyppinen psykoosilääke. Tämän mekanismia ei tiedetä. Lisääntynyttä riskiä ei voi poissulkea muidenkaan psykoosilääkkeiden käytön yhteydessä tai muilla potilasryhmillä. Perfenatsiinia on käytettävä varoen niille potilaille, joilla on aivohalvauksen riski.

Lisääntynyt kuolleisuus iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä

Tulokset kahdesta suuresta seurantatutkimuksesta osoittivat, että antipsykooteilla hoidettavilla iäkkäillä, dementiaa sairastavilla henkilöillä on hieman kohonnut kuolleisuusriski verrattuna niihin, joita ei hoideta. Tiedot eivät ole riittäviä riskin suuruuden tarkkaan arviointiin, ja syy kohonneeseen riskiin on tuntematon.

Peratsinia ei ole hyväksytty dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden hoitoon.

Valmisteen säilöntäaineena käytetty propyyliparahydroksibentsoaatti voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä) ja poikkeustapauksissa bronkospasmia sekä lisätä vastasyntyneen keltaisuuden riskiä. Valmisteen sisältämä seesamiöljy voi aiheuttaa harvinaisena vakavia allergisia reaktioita.

Yhteisvaikutukset

Perfenatsiini voimistaa muiden aineiden, esimerkiksi alkoholin, anksiolyyttien, antidepressiivien, unilääkkeiden ja antihistamiinien keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

Perfenatsiinia saaville potilaille adrenaliini saattaa aiheuttaa käänteisreaktiona verenpaineen laskua. Perfenatsiini voi heikentää guanetidiinin, metyylidopan ja klonidiinin verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Yhteiskäyttöä muiden QT-aikaa pidentävien sekä elektrolyyttihäiriöitä aiheuttavien lääkkeiden kanssa on vältettävä.

Perfenatsiini voimistaa muiden antikolinergisten aineiden vaikutuksia ja voi mahan ja suolen tyhjenemistä hidastaessaan vaikuttaa muiden aineiden imeytymiseen.

Perfenatsiini ja muut sytokromi P2D6:n kautta metaboloituvat aineet voivat estää toistensa metaboliaa. CYP2D6:n kautta metaboloituvia ja yhteisvaikutuksille herkkiä ovat mm. tioridatsiini, tsuklopentiksoli, haloperidoli, risperidoni, amitriptyliini, imipramiini, klomipramiini, nortriptyliini, mianseriini, paroksetiini, fluoksetiini, fluvoksamiini, sertraliini, venlafaksiini, dekstrometorfaani, kodeiini, tramadoli, enkainidi, flekainidi, propafenoni, meksiletiini, alprenololi, metoprololi, propranololi, timololi, fenytoiini ja klorokiini.

Lisäksi kinidiini, valproaatti ja simetidiini voivat estää perfenatsiinin metaboliaa. Disulfiraami, karbamatsepiini, fenobarbitaali, omepratsoli sekä tupakointi voivat nopeuttaa perfenatsiinin eliminaatiota ja alentaa sen pitoisuutta plasmassa.

Raskaus ja imetys

Perfenatsiini läpäisee istukan ja erittyy ihmisillä äidinmaitoon. Äidinmaidosta imetettävään vauvaan tuleva perfenatsiinimäärä on niin pieni, ettei sillä ole farmakologista vaikutusta. Ihmisillä perfenatsiinin ei tiedetä olevan teratogeeninen. Psykoosilääkkeille (myös Peratsin dekanoaatille) kolmannen raskauskolmanneksen aikana altistuneilla vastasyntyneillä on ekstrapyramidaali- ja lääkevieroitusoireiden riski. Oireiden vaikeusaste ja kesto synnytyksen jälkeen voi vaihdella. Näitä vastasyntyneillä esiintyviä oireita voivat olla agitaatio, hypertonia, hypotonia, vapina, uneliaisuus, hengitysvaikeus tai syömishäiriöt. Siksi vastasyntyneiden vointia pitää seurata huolellisesti. Raskauden aikainen käyttö tulee kuitenkin kysymykseen tapauksissa, joissa selvät indikaatiot ovat olemassa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Perfenatsiini aiheuttaa sedaatiota ja motorisen suorituskyvyn heikkenemistä. Erityisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana perfenatsiinia saavien potilaiden kyky ajaa moottoriajoneuvoa ja suoriutua erityistä tarkkuutta vaativista tehtävistä on heikentynyt. Hoidon jatkuessa sedatoivaa vaikutusta kohtaan kuitenkin kehittyy toleranssia. Lisäksi antikolinergisestä vaikutuksesta johtuva näöntarkkuuden heikkeneminen voi heikentää ajokykyä.

Haittavaikutukset

Koska perfenatsiinidekanoaatti imeytyy hitaasti ja tasaisesti lihaksesta, äkillisesti tai pian injektion antamisen jälkeen nouseviin pitoisuuksiin liittyviä haittoja ei juuri ilmene. Perfenatsiinidekanoaatin haittavaikutusten kirjo on sama kuin perfenatsiinin.

Ekstrapyramidaalioireiden akuuttivaiheen hoidossa voidaan käyttää diatsepaamia, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:
Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)
Hyvin harvinainen (< 1/10 000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

 Hyvin yleinenYleinenMelko harvinainenHarvinainenHyvin harvinainenTuntematon
Veri ja imukudosLievä leukosytoosi tai leukopenia n. 30 %:lla   Agranulosytoosi, aplastinen anemia 
Umpieritys Dopamiinisalpauksesta johtuva hyperprolaktinemia ja siihen liittyvät kuukautishäiriöt, rintojen kasvu ja gynekomastia Glukoositoleranssin muutokset  
Aineenvaihdunta ja ravitsemus Ruokahalun muutokset ja painonnousu    
Psyykkiset häiriöt Sedaatio erityisesti hoidon alkuvaiheessa    
Hermosto Akuutit dystoniat, akatisia, parkinsonismin kaltaiset oireet ja pitkäaikaisen lääkityksen yhteydessä tardiivi dyskinesia ja perioraalinen treemori

Antikolinergiset haittavaikutukset (kuten suun kuivuminen, virtsaretentio, akkommodaatiovaikeus, sykkeen nousu, ummetus, ahdaskulmaglaukooman akutisoituminen, impotenssi, muistihäiriöt).

Alfareseptoreiden salpauksen aiheuttama asentohypotoniapriapismi ja ejakulaatiovaikeudet.

Kouristuskynnyksen aleneminen (muilla kuin epileptikoilla kouristusriski on hyvin pieni).

Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä  
Silmät   Lääkeaineen kertyminen sarveiskalvoon, linssiin ja sidekalvoon aiheuttaen sakkaumia (kertyminen riippuu kumulatiivisesta annoksesta)  
Sydän   Kammioarytmia- VF, VTRytmihäiriöt suurilla pitoisuuksilla, QT-ajan pidentyminen, selittämätön äkkikuolema, sydänpysähdys, kääntyvien kärkien takykardia 
Verisuonisto Hypotensio    
Iho ja ihonalainen kudos Iho-oireet (lähinnä nokkosrokko, dermatiitti, kutina) n. 5 %:lla, näkyvän valon ja UVA-aallonpituuksien valoyliherkkyys  Hirsutismi 
Raskauteen, synnytykseen ja perinataalikauteen liittyvät haitat     Vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä (ks. kohta Raskaus ja imetys)
Sukupuolielimet ja rinnat   Libidon muutokset, viivästynyt orgasmi  
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Väsymys erityisesti hoidon alkuvaiheessa    

Antipsykoottisten lääkkeiden käytön yhteydessä on raportoitu laskimoperäisiä tromboembolioita, keuhkoembolia ja syvä laskimotukos mukaan lukien – näiden yleisyys on tuntematon.

Propyyliparahydroksibentsoaatin mahdollisesti aiheuttamat haitat, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Perfenatsiinin hengenvaarallinen kerta-annos aikuiselle on noin 800 mg. Perfenatsiinin yliannostuksen oireina ovat huomattavan vaikeat ekstrapyramidaalioireet, keskushermoston lama ja vähäisemmässä määrin muut yllä mainitut haitat.

Hoito on oireenmukainen. Elektrolyytti- ja happo-emästasapainon häiriöt on hoidettava aktiivisesti. Kouristuksiin annetaan diatsepaamia (10–20 mg i.v.), ekstrapyramidaalioireisiin biperideeniä (2–5 mg i.m. tai hitaasti i.v.) ja hypotensioon dopamiinia tai noradrenaliinia. Adrenaliinia ei saa käyttää. Hemodialyysistä ja hemoperfuusiosta ei ole hyötyä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet, piperatsiinirungon sisältävät fentiatsiinit, ATC-koodi: N05AB03.

Perfenatsiini on fentiatsiinin piperatsiinijohdos. Se salpaa dopamiinin D2-reseptoreita ja ilmeisesti tähän perustuen vaikuttaa antipsykoottisesti ja aiheuttaa spontaanin aktiivisuuden ja aggressiivisuuden vähenemistä sekä emotionaalista välinpitämättömyyttä. Perfenatsiinilla on myös antiemeettinen, anksiolyyttinen ja kohtalainen epäspesifinen sedatiivinen vaikutus. Lisäksi se salpaa D1-, H1-, α1-, muskariini- ja serotoniinireseptoreita.

Farmakokinetiikka

Perfenatsiinidekanoaatti on perfenatsiinin esteri. Seesamiöljyyn liuotettuna se imeytyy lihaksesta verenkiertoon hitaasti, mikä mahdollistaa harvan annostelun. Sopivalla annoksella (tavallisimmin 108 mg) plasman perfenatsiinin pitoisuus pysyy hoitoalueella (2–6 nmol/l) 2–4 viikon ajan.

Perfenatsiinista on plasmassa vapaana 7–10 %, ja sen jakaantumistilavuus on 20 l/kg. Plasmaan tulevat pitoisuudet riippuvat lähinnä perfenatsiinin sitoutumisesta kudoksiin. Perfenatsiini läpäisee istukan ja erittyy ihmisillä äidinmaitoon. Se metaboloituu lähinnä inaktiivisiksi metaboliiteiksi, osin sytokromi P450 2D6-entsyymin kautta. Se erittyy virtsaan pääasiassa konjugoituneina metaboliitteina. Perfenatsiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on noin 10 tuntia, mutta dekanoaattiesterin depot-injektioita käytettäessä pitoisuuden vaihtelut riippuvat lähinnä imeytyvästä lääkkeestä eivätkä eliminaatiosta. Maksan vajaatoimintaa sairastavat, iäkkäät potilaat ja geneettisesti hitaat metaboloijat eliminoivat perfenatsiinia tavanomaista hitaammin.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Perfenatsiini on teratogeeninen rotille ja hiirille hyvin suurina annoksina. Teratogeeninen vaikutus ei ilmene rotilla, kun annos on 4–7 kertaa niin suuri kuin ihmiselle suositettu, eikä kaniineilla.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Propyyliparahydroksibentsoaatti (E216)

Seesamiöljy, puhdistettu

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PERATSIN DEKANOAATTI injektioneste, liuos
108 mg/ml 1 ml (17,25 €)

PF-selosteen tieto

Lasiampulli 2 ml, tyyppi I. Ampulleissa on kaksi värirengasta; ylempi on ruskea ja alempi tummansininen.

1 ml, 10 x 1 ml

Valmisteen kuvaus:

Viskoosi, kirkas, keltainen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Injektioneste vedetään ruiskuun suodatinneulalla, minkä jälkeen neula on vaihdettava lihaksensisäistä injektiota varten.

Korvattavuus

PERATSIN DEKANOAATTI injektioneste, liuos
108 mg/ml 1 ml

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt (112), Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt (113).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

N05AB03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.09.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com