Vertaa PF-selostetta

TEPKINLY injektioneste, liuos 48 mg

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Potilas

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi 0,8 ml:n injektiopullo sisältää 48 mg epkoritamabia pitoisuutena 60 mg/ml.

Jokainen injektiopullo on ylitäytetty, jotta siitä voidaan ottaa riittävä määrä lääkettä.

Epkoritamabi on kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettu humanisoitu immunoglobuliini G1 (IgG1) ‑bispesifinen vasta-aine CD3- ja CD20-antigeenejä vastaan.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi Tepkinly-injektiopullo sisältää 21,9 mg sorbitolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos (injektioneste)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tepkinly on tarkoitettu monoterapiana uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B‑solulymfooman (DLBCL) hoitoon aikuispotilaille vähintään kahden systeemisen hoitolinjan jälkeen.

Ehto

Valmistetta saa antaa vain syöpälääkkeiden käyttöön perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa hoitokeskuksessa, jossa on valmius vaikea-asteisten reaktioiden, kuten sytokiinioireyhtymän hoitoon.

Annostus ja antotapa

Tepkinly-valmistetta saa antaa vain syöpälääkkeiden käyttöön perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Sytokiinioireyhtymän (CRS) varalta ainakin 1 annos tosilitsumabia on oltava saatavilla ennen epkoritamabin annostusta syksissä 1. Tosilitsumabin lisäannos on myös oltava saatavilla 8 tunnin sisällä edellisestä tosititsumabi-annoksesta.

Annostus

Suositeltu esilääkitys ja antoaikataulu

Tepkinly annetaan seuraavan taulukossa 1 kuvatun antoaikataulun mukaisesti 28 vuorokauden sykleinä.

Taulukko 1 Antoaikataulu

Antoaikataulu

Hoitosykli

Päivät

Epkoritamabiannos (mg)a

Viikoittain

Sykli 1

1

0,16 mg (suurennusvaiheen annos 1)

8

0,8 mg (suurennusvaiheen annos 2)

15

48 mg (ensimmäinen täysi annos)

22

48 mg

Viikoittain

Syklit 2–3

1, 8, 15, 22

48 mg

Kahden viikon välein

Syklit 4–9

1, 15

48 mg

Neljän viikon välein

Syklit 10+

1

48 mg

a0,16 mg on aloitusannos, 0,8 mg on väliannos ja 48 mg on täysi annos.

Tepkinly-valmisteen antoa jatketaan, kunnes tauti etenee tai potilaalla ilmenee toksisuutta, joka ei ole hyväksyttävissä.

Taulukossa 2 annetaan yksityiskohtaiset tiedot suositellusta esilääkityksestä sytokiinioireyhtymän (CRS) ehkäisemiseksi.

Taulukko 2 Esilääkitys ennen epkoritamabin antoa

Sykli

Esilääkitystä tarvitsevat potilaat

Esilääkitys

Anto

Sykli 1

Kaikki potilaat

Prednisoloni (100 mg suun kautta tai laskimoon) tai deksametasoni (15 mg suun kautta tai laskimoon) tai vastaava 

 • 30–120 minuuttia ennen kutakin viikoittaista epkoritamabin antokertaa
 • Lisäksi syklin 1 yhteydessä kolmena peräkkäisenä päivänä kunkin viikoittaisen epkoritamabin antokerran jälkeen
 • Difenhydramiini (50 mg suun kautta tai laskimoon) tai vastaava
 • Parasetamoli (650–1 000 mg suun kautta)
 • 30–120 minuuttia ennen kutakin viikoittaista epkoritamabin antokertaa

Syklistä 2 alkaen

Potilaat, joille kehittyi asteen 2 tai 3a CRS edellisen annoksen yhteydessä

Prednisoloni (100 mg suun kautta tai laskimoon) tai deksametasoni (15 mg suun kautta tai laskimoon) tai vastaava

 • 30–120 minuuttia ennen seuraavaa epkoritamabin antokertaa asteen 2 tai 3a CRS-tapahtuman jälkeen
 • Lisäksi kolmena peräkkäisenä päivänä seuraavan epkoritamabin antokerran jälkeen, kunnes epkoritamabin anto ei enää aiheuta vähintään asteen 2 CRS:ää

aPotilaan epkoritamabihoito lopetetaan pysyvästi, jos hänelle kehittyy asteen 4 CRS-tapahtuma.

Pneumocystis jirovecii -keuhkokuumeen (PCP) ja herpesviruksen aiheuttamien infektioiden estohoito on erittäin suositeltavaa etenkin steroidien samanaikaisen käytön aikana.

Potilaan riittävästä nesteytyksestä on huolehdittava Tepkinly-hoidon aikana. Potilaille, joilla kliinisen tuumorilyysioireyhtymän (CTLS) riski on suurentunut, suositellaan nesteytystä ja estohoitoa virtsahappopitoisuutta pienentävällä lääkkeellä.

Potilaita on seurattava CRS:n ja/tai immuunijärjestelmän efektorisoluihin liittyvän neurotoksisuusoireyhtymän (ICANS) varalta epkoritamabin antamisen jälkeen. Potilaiden on pysyttävä sairaalassa 24 tunnin ajan syklin 1 päivän 15 48 mg:n annoksen antamisen jälkeen CRS:n ja/tai ICANS:n merkkien ja oireiden seurannassa. Potilaille on kerrottava CRS:ään ja ICANS-oireyhtymään liittyvistä merkeistä ja oireista, ja heitä on kehotettava hakeutumaan välittömästi lääkärinhoitoon, jos näitä merkkejä tai oireita ilmenee milloin tahansa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annosmuutokset ja haittavaikutusten hoito

Sytokiinioireyhtymä (CRS)

Epkoritamabihoitoa saaneille potilaille voi kehittyä CRS.

Kuumeen, hypoksian ja hypotension mahdolliset muut syyt on arvioitava ja hoidettava. Jos CRS:ää epäillään, se tulee hoitaa taulukossa 3 annettujen suositusten mukaisesti. Potilaita, joille kehittyy CRS, on seurattava tiiviimmin seuraavan hoitoaikataulun mukaisen epkoritamabin antokerran yhteydessä.

Taulukko 3 CRS:n luokittelu- ja hoito-ohjeet

Astea

Suositeltu hoito

Epkoritamabiannoksen muuttaminen

Aste 1

 • Kuume (ruumiinlämpö ≥ 38 °C)

Anna tukihoitoa, kuten kuumetta alentavia lääkkeitä ja laskimonsisäistä nesteytystä

Deksametasoninb antaminen voidaan aloittaa

Jos potilas on hyvin iäkäs tai hänellä on suuri kasvaintaakka, kasvainsoluja verenkierrossa tai kuume, joka vastaa huonosti kuumetta alentavaan lääkitykseen

 • Antisytokiinihoitoa tosilitsumabillad on syytä harkita

Jos potilaalla on samanaikaisesti CRS ja ICANS, ks. taulukko 4

Keskeytä epkoritamabihoito, kunnes CRS-tapahtuma korjaantuu

Aste 2

 • Kuume (ruumiinlämpö ≥ 38 °C)

ja

 • Hypotensio, joka ei vaadi vasopressorihoitoa

ja/tai

 • Hypoksia, joka vaatii pienivirtauksista happihoitoae happiviiksillä tai blow-by-menetelmällä

Anna tukihoitoa, kuten kuumetta alentavia lääkkeitä ja laskimonsisäistä nesteytystä

Deksametasoninb antamista on syytä harkita

Antisytokiinihoitoa tosilitsumabillad suositellaan

Jos CRS vastaa huonosti deksametasoni- ja tosilitsumabihoitoon:

 • jotakin muuta immunosuppressanttiag ja metyyliprednisonia annoksena 1 000 mg/vrk laskimoon tulee antaa, kunnes kliininen tila paranee

Jos potilaalla on samanaikaisesti CRS ja ICANS, ks. taulukko 4

Keskeytä epkoritamabihoito, kunnes CRS-tapahtuma korjaantuu

Aste 3

 • Kuume (ruumiinlämpö ≥ 38 °C)

ja

 • Hypotensio, joka vaatii vasopressorihoitoa ja mahdollisesti vasopressiinia

ja/tai

 • Hypoksia, joka vaatii suurivirtauksista happihoitoaf happiviiksillä, happimaskilla, varaajapussillisella maskilla tai venturimaskilla

Anna tukihoitoa, kuten kuumetta alentavia lääkkeitä ja laskimonsisäistä nesteytystä

Deksametasoniac tulee antaa

Antisytokiinihoitoa tosilitsumabillad suositellaan

Jos CRS vastaa huonosti deksametasoni- ja tosilitsumabihoitoon:

 • jotakin muuta immunosuppressanttiag ja metyyliprednisolonia annoksena 1 000 mg/vrk laskimoon tulee antaa, kunnes kliininen tila paranee

Jos potilaalla on samanaikaisesti CRS ja ICANS, ks. taulukko 4

Keskeytä epkoritamabihoito, kunnes CRS-tapahtuma korjaantuu

Lopeta epkoritamabihoito, jos potilaalle kehittyy 3 asteen CRS, joka kestää pidempään kun 72 tuntia.

Lopeta epkoritamabihoito, jos potilaalle kehittyy enemmän kuin 2 erillistä 3 asteen CRS tapahtumaa, vaikka kukin korjaantuisi asteen 2 tapahtumaksi 72 tunnin sisällä.

Aste 4

 • Kuume (ruumiinlämpö ≥ 38 °C)

ja

Hypotensio, joka vaatii ≥ 2 vasopressoria (vasopressiini pois lukien)

ja/tai

 • Hypoksia, joka vaatii ylipainehengityshoitoa (esim. CPAP, BiPAP, intubaatio ja hengityskonehoito)

Anna tukihoitoa, kuten kuumetta alentavia lääkkeitä ja laskimonsisäistä nesteytystä

Deksametasoniac tulee antaa

Antisytokiinihoitoa tosilitsumabillad suositellaan

Jos CRS vastaa huonosti deksametasoni- ja tosilitsumabihoitoon:

 • jotakin muuta immunosuppressanttiag ja metyyliprednisolonia annoksena 1 000 mg/vrk laskimoon tulee antaa, kunnes kliininen tila paranee

Jos potilaalla on samanaikaisesti CRS ja ICANS, ks. taulukko 4

Lopeta epkoritamabihoito pysyvästi

aCRS luokitellaan ASTCT-konsensuskriteerien mukaisesti

bDeksametasonia tulee antaa annoksena 10–20 mg/vrk (tai vastaava)

cDeksametasonia tulee antaa annoksena 10–20 mg laskimoon 6 tunnin välein

dTosilitsumabia 8 mg/kg laskimoon 1 tunnin kuluessa (ei yli 800 mg annosta kohti). Toista tosilitsumabihoito tarvittaessa vähintään 8 tunnin kuluttua. Enintään 2 annosta 24 tunnin ajanjakson sisällä

ePienivirtauksinen happihoito määritellään hapen antamiseksi virtausnopeudella < 6 l/min

f Suurivirtauksinen happihoito määritellään hapen antamiseksi virtausnopeudella ≥ 6 l/min

gRiegler L ym. (2019)

Immuunijärjestelmän efektorisoluihin liittyvä neurotoksisuusoireyhtymä (ICANS)

Potilaita on seurattava ICANS-oireyhtymän merkkien ja oireiden varalta. Muut neurologisten oireiden syyt on suljettava pois. Jos ICANS-oireyhtymää epäillään, se tulee hoitaa taulukossa 4 annettujen suositusten mukaisesti.

Taulukko 4 ICANS-oireyhtymän luokittelu- ja hoito-ohjeet

Astea

Suositeltu hoito

Epkoritamabiannoksen muuttaminen

Aste 1b

ICE-pistearvo c 7–9 b

tai alentunut tajunnan tasob: herää spontaanisti

Deksametasonihoitod

Harkitse kouristuskohtauksia estäviä, ei-sedatoivia lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia), kunnes ICANS korjaantuu

Ei samanaikaista CRS:ää:

 • Antisytokiinihoitoa ei suositella

ICANS ja CRS samanaikaisesti:

 • Deksametasonihoitod
 • Valitse jokin muu immunosuppressanttie kuin tosilitsumabi, mikäli mahdollista

Keskeytä epkoritamabihoito, kunnes tapahtuma korjaantuu

Aste 2b

ICE-pistearvoc 3–6 tai alentunut tajunnan tasob: herää puhuteltaessa

Deksametasonihoitof

Harkitse kouristuskohtauksia estäviä, ei-sedatoivia lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia), kunnes ICANS korjaantuu

Ei samanaikaista CRS:ää:

 • Antisytokiinihoitoa ei suositella

ICANS ja CRS samanaikaisesti:

 • Deksametasonihoitod
 • Valitse jokin muu immunosuppressanttie kuin tosilitsumabi, mikäli mahdollista

Keskeytä epkoritamabihoito, kunnes tapahtuma korjaantuu

Aste 3b

ICE-pistearvoc 0–2

tai alentunut tajunnan tasob: herää vain kosketuksesta

tai

kouristuskohtauksiab, joko:

 • mikä tahansa kliininen kohtaus (fokaalinen tai yleistynyt), joka häviää nopeasti

tai

 • aivosähkökäyrässä (EEG) näkyvä ei-kouristuksellinen kohtaus, joka häviää interventiolla tai

kohonnut kallonsisäinen paine: fokaalinen/paikallinen turvotusb, joka näkyy neurokuvantamisessac

Deksametasonihoitog.

 • Jos vastetta ei saavuteta, aloita metyyliprednisoloni annoksella 1 000 mg/vrk

Harkitse kouristuskohtauksia estäviä, ei-sedatoivia lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia), kunnes ICANS korjaantuu

Ei samanaikaista CRS:ää:

 • Antisytokiinihoitoa ei suositella

ICANS ja CRS samanaikaisesti:

 • Deksametasonihoito
  • Jos vastetta ei saavuteta, aloita metyyliprednisoloni annoksella 1 000 mg/vrk
 • Valitse jokin muu immunosuppressanttie kuin tosilitsumabi, mikäli mahdollista

Lopeta epkoritamabihoito pysyvästi

Aste 4b

ICE-pistearvoc, b 0

tai alentunut tajunnan

tasob, joko:

 • potilas ei ole heräteltävissä tai herättämiseen vaaditaan voimakasta tai toistuvaa kosketusta tai
 • horrostila tai kooma tai

kouristuksiab, joko:

 • henkeä uhkaava pitkittynyt kouristuskohtaus (> 5 minuuttia) tai
 • toistuvia kliinisiä tai sähköisiä kohtauksia ilman paluuta lähtötasolle kohtausten välissä

tai

motorisia löydöksiäb:

 • syvä fokaalinen motorinen heikkous, kuten hemipareesi tai parapareesi tai

kohonnut kallonsisäinen paine / aivoturvotusb, johon liittyy esim. seuraavia oireita/löydöksiä:

 • neurokuvantamisessa näkyvä diffuusi aivoturvotus tai
 • deserebraatio- tai dekortikaatiorigiditeetti

tai

 • kuudennen aivohermon halvaus tai
 • papilledeema tai
 • Cushingin triadi

Deksametasonihoitog

 • Jos vastetta ei saavuteta, aloita metyyliprednisoloni annoksella 1 000 mg/vrk

Harkitse kouristuskohtauksia estäviä, ei-sedatoivia lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia), kunnes ICANS korjaantuu

Ei samanaikaista CRS:ää:

 • Antisytokiinihoitoa ei suositella

ICANS ja CRS samanaikaisesti:

 • Deksametasonihoito
  • Jos vastetta ei saavuteta, aloita metyyliprednisoloni annoksella 1 000 mg/vrk
 • Valitse jokin muu immunosuppressanttie kuin tosilitsumabi, mikäli mahdollista

Lopeta epkoritamabihoito pysyvästi

aICANS luokitellaan ASTCT ICANS -konsensusluokituksen mukaisesti

bICANS-aste määräytyy vaikeimman sellaisen tapahtuman mukaan, jolle ei löydy muuta syytä (ICE-pistearvo, tajunnan taso, kouristuskohtaukset, motoriset löydökset, kohonnut kallonsisäinen paine / aivoturvotus)

cJos potilas on heräteltävissä ja immuunijärjestelmän efektorisoluihin liittyvän enkefalopatian (ICE) arviointi on mahdollista tehdä, arvioi: Orientoituminen (orientoituu vuoteen, kuukauteen, kaupunkiin, sairaalaan = 4 pistettä); Nimeäminen (nimeää 3 esinettä, esim. osoittaa kelloa, kynää, nappia = 3 pistettä); Käskyjen noudattaminen (esim. "”äytä minulle 2 sormea"”tai "”ulje silmät ja työnnä kieli ulos suusta"”= 1 piste); Kirjoittaminen (kykenee kirjoittamaan tavanomaisen virkkeen = 1 piste) ja Tarkkaavuus (laskee sadasta taaksepäin kymmenen numeron välein = 1 piste). Jos potilas ei ole heräteltävissä eikä ICE-arviointia voida tehdä (ICANS-aste 4) = 0 pistettä.

dDeksametasonia tulee antaa annoksena 10 mg laskimoon 12 tunnin välein

eRiegler L ym. (2019)

fDeksametasonia tulee antaa annoksena 10–20 mg laskimoon 12 tunnin välein

gDeksametasonia tulee antaa annoksena 10–20 mg laskimoon 6 tunnin välein

Taulukko 5 Suositellut annosmuutokset muiden haittavaikutusten varalta

Haittavaikutus1

Vakavuusaste1

Toimi

Infektiot (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Asteet 1-4

 • Keskeytä epkoritamabi potilailla joilla on aktiivinen infektio kunnes infektio paranee
 • Aste 4: harkitse Tepkinly-hoidon lopettamista pysyvästi

Neutropenia tai kuumeinen neutropenia (ks. kohta Haittavaikutukset)

Absoluuttinen neutrofiiliarvo < 0,5 x 109/l

 • Keskeytä epkoritamabi kunnes absoluuttinen neutrofiiliarvo on 0,5 x 109/l tai korkeampi

Trombosytopenia (ks. kohta Haittavaikutukset)

Verihiutalemäärä

< 50 x 109/l

 • Keskeytä epkoritamabi kunnes verihiutalemäärä on 50 x 109/l tai korkeampi

Muut haittavaikutukset (ks. kohta Haittavaikutukset)

Aste 3 tai korkeampi

 • Keskeytä epkoritamabi kunnes toksisuus laskee Asteelle 1 tai perustasolle

1Perustuu National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE)-kriteereihin, Versio 5.0.

Annoksen jääminen väliin tai viivästyminen

Uusi aloitussykli (samanlainen kuin sykli 1, tavanomainen CRS-estohoito mukaan lukien) tarvitaan:

 • Jos aloitusannoksen (0,16 mg) ja väliannoksen (0,8 mg) välinen aika on yli 8 vuorokautta.
 • Jos väliannoksen (0,8 mg) ja ensimmäisen täyden annoksen (48 mg) välinen aika on yli 14 vuorokautta.
 • Jos täysien annosten (48 mg) välinen aika on yli 6 viikkoa.

Uuden aloitussyklin jälkeen potilaan hoitoa jatketaan seuraavan suunnitellun hoitosyklin (sen syklin jälkeinen sykli, jolloin annoksen antaminen viivästyi) päivästä 1.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annoksen muuttamista ei pidetä tarpeellisena. Epkoritamabia ei ole tutkittu vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa tai loppuvaiheen munuaistautia sairastavilla potilailla. Annossuosituksia ei voida antaa vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa tai loppuvaiheen munuaistautia sairastaville potilaille (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annoksen muuttamista ei pidetä tarpeellisena. Epkoritamabia ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa (määritellään kokonaisbilirubiiniarvoksi > 3 x ULN ja miksi tahansa ASAT-arvoksi) sairastavilla potilailla, ja tietoja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa (määritellään kokonaisbilirubiiniarvoksi > 1,5–3 x ULN ja miksi tahansa ASAT-arvoksi) sairastavista potilaista on vain vähän. Annossuosituksia ei voida antaa keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Iäkkäät

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen ≥ 65-vuotiaille potilaille (ks. kohdat Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat

Tepkinly-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Tepkinly annetaan ihon alle. Sen saa antaa ainoastaan ihonalaisena injektiona mieluiten alavatsan tai reiden alueelle. Pistoskohdan vaihtamista vasemmalta puolelta oikealle tai päinvastoin suositellaan etenkin, kun lääkettä annetaan viikoittain (eli syklien 1–3 aikana).

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Sytokiinioireyhtymä (CRS)

Epkoritamabia saaneilla potilailla on esiintynyt CRS:ää, joka voi olla henkeä uhkaava tai johtaa kuolemaan. Yleisimpiä CRS:n merkkejä ja oireita ovat kuume, hypotensio ja hypoksia. Muita CRS:n merkkejä ja oireita, joita on todettu useammalla kuin kahdella potilaalla, ovat vilunväristykset, takykardia, päänsärky ja hengenahdistus.

Useimmat CRS-tapahtumat kehittyivät syklin 1 aikana ja liittyivät ensimmäiseen täyteen epkoritamabiannokseen. Kortikosteroideja tulee antaa estohoitona CRS:n riskin pienentämiseksi (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Potilaita on seurattava CRS:n merkkien ja oireiden varalta epkoritamabin annon jälkeen. Potilaiden on pysyttävä sairaalassa 24 tunnin ajan syklin 1 päivän 15 48 mg:n annoksen antamisen jälkeen CRS:n merkkien ja oireiden seurannassa. CRS:n ensimmäisten merkkien ilmaantuessa on aloitettava tukihoito tosilitsumabilla ja/tai kortikosteroideilla tarpeen mukaan (ks. kohta Annostus ja antotapa, taulukko 3). Potilaille on kerrottava CRS:ään liittyvistä merkeistä ja oireista, ja heitä on kehotettava ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ja hakeutumaan välittömästi lääkärinhoitoon, jos näitä merkkejä tai oireita ilmenee milloin tahansa. CRS:n hoito voi edellyttää joko epkoritamabihoidon antamisen viivyttämistä tai lopettamista CRS:n vaikeusasteen mukaan (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Immuunijärjestelmän efektorisoluihin liittyvä neurotoksisuusoireyhtymä (ICANS)

Epkoritamabia saaneilla potilailla on esiintynyt ICANS-oireyhtymää, mukaan lukien yksi kuolemaan johtanut tapaus. ICANS voi ilmetä afasiana, tajunnan tason muutoksina, kognitiivisten kykyjen heikentymisenä, motorisena heikkoutena, kouristuskohtauksina ja aivoturvotuksena.

Suurin osa ICANS-tapauksista todettiin epkoritamabihoitosyklin 1 aikana, mutta jotkin tapaukset kehittyivät viiveellä.

Potilaita on seurattava ICANS-oireyhtymän merkkien ja oireiden varalta epkoritamabin annon jälkeen. Potilaiden on pysyttävä sairaalassa 24 tunnin ajan syklin 1 päivän 15 48 mg:n annoksen antamisen jälkeen ICANS:n merkkien ja oireiden seurannassa. ICANS-oireyhtymän ensimmäisten merkkien ilmaantuessa on aloitettava hoito kortikosteroideilla ja kouristuskohtauksia estävillä, ei-sedatoivilla lääkkeillä tarpeen mukaan (ks. kohta Annostus ja antotapa). Potilaille on kerrottava ICANS-oireyhtymän merkeistä ja oireista ja siitä, että tapahtumat voivat kehittyä viiveellä. Potilaita on kehotettava ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ja hakeutumaan välittömästi lääkärinhoitoon, jos näitä merkkejä tai oireita ilmenee milloin tahansa. Epkoritamabihoidon antamista on viivytettävä tai hoito on lopetettava suositusten mukaisesti (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Vakavat infektiot

Epkoritamabihoito voi suurentaa infektioiden riskiä. Kliinisissä tutkimuksissa epkoritamabihoitoa saaneilla potilailla on todettu vakavia tai kuolemaan johtaneita infektioita (ks. kohta Haittavaikutukset).

Epkoritamabin antamista potilaille, joilla on kliinisesti merkittäviä aktiivisia systeemisiä infektioita, on vältettävä.

Potilaille on tarvittaessa annettava estohoitona mikrobilääkkeitä ennen epkoritamabihoidon aloittamista ja hoidon aikana (ks. kohta Annostus ja antotapa). Potilaita on seurattava infektioiden merkkien ja oireiden varalta ennen epkoritamabin antoa ja epkoritamabin annon jälkeen, ja hoitoa on annettava tarvittaessa. Kuumeisen neutropenian kehittyessä potilas on arvioitava infektion varalta ja tila on hoidettava antibiooteilla, nesteytyksellä ja muulla tukihoidolla paikallisten suositusten mukaan.

Tuumorilyysioireyhtymä (TLS)

TLS:ää on raportoitu epkoritamabia saavilla potilailla (ks. kohta Haittavaikutukset). Potilaille, joiden TLS-riski on suurentunut, suositellaan nesteytystä ja estohoitoa virtsahappopitoisuutta pienentävällä lääkkeellä. Potilaita on seurattava TLS:n merkkien tai oireiden varalta etenkin, jos potilaalla on suuri kasvaintaakka tai nopeasti kasvavia kasvaimia tai jos potilaan munuaisten toiminta on heikentynyt. Potilaiden veriarvoja on seurattava, ja mahdolliset poikkeamat on hoidettava viipymättä.

Tumour flare ‑reaktio

Epkoritamabihoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu tumour flare ‑reaktioita (ks. kohta Haittavaikutukset). Ne voivat ilmetä paikallisena kipuna ja turvotuksena. Tumour flare ‑reaktioiden esiintyminen on linjassa epkoritamabin vaikutusmekanismin kanssa, ja reaktiot johtuvat todennäköisesti T‑solujen kulkeutumisesta kasvaimiin epkoritamabin annon jälkeen.

Tumour flare ‑reaktioille ei ole tunnistettu spesifisiä riskitekijöitä. Tilan heikentymisen ja morbiditeetin riski on kuitenkin tumour flare ‑reaktiosta johtuvan massavaikutuksen vuoksi suurentunut potilailla, joilla on kookas kasvain lähellä hengitysteitä ja/tai vitaalielintä. Epkoritamabihoitoa saavia potilaita on seurattava ja arvioitava anatomiselta sijainniltaan kriittisten tumour flare ‑reaktioiden varalta.

CD20‑negatiivinen tauti

CD20‑negatiivista DLBCL:ää sairastavia Tepkinly‑hoitoa saavia potilaita koskevaa tietoa on saatavilla vain vähän. On mahdollista, että CD20‑negatiivista DLBCL:ää sairastavat potilaat saattavat hyötyä hoidosta vähemmän kuin CD20‑positiivista DLBCL:ää sairastavat. CD20‑negatiivista DLBCL:ää sairastaville potilaille annettavan Tepkinly‑hoidon mahdolliset riskit ja hyödyt on punnittava.

Potilaskortti

Lääkärin on kerrottava potilaalle CRS:än ja ICANS-oireyhtymän riskeistä, sekä niiden merkeistä ja oireista. Potilaita on kehotettava hakeutumaan välittömästi lääkärinhoitoon, jos CRS:n ja/tai ICANS-oireyhtymän merkkejä ja oireita ilmenee. Potilaille on annettava potilaskortti ja heitä on kehotettava pitämään potilaskortti aina mukana. Tässä kortissa kuvataan CRS:n ja ICANS-oireyhtymän oireita, ja mikäli näitä ilmenee potilaalla, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkärinhoitoon.

Rokotukset

Eläviä ja/tai eläviä heikennettyjä rokotteita ei saa antaa epkoritamabihoidon aikana. Eläviä rokotteita saaneilla potilailla ei ole tehty tutkimuksia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli sen voidaan sanoa olevan "”natriumiton"”

Tämä lääkevalmiste sisältää 21,9 mg sorbitolia per injektiopullo, joka vastaa 27,33 mg/ml.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Epkoritamabin aiheuttama tiettyjen proinflammatoristen sytokiinipitoisuuksien ohimenevä nousu saattaa vähentää CYP450-entsyymien aktiivisuutta. Hoidon seurantaa on syytä harkita, jos epkoritamabihoito aloitetaan potilaille, joita hoidetaan kapean terapeuttisen indeksin CYP450-substraateilla.

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / ehkäisy naisilla

Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on kehotettava käyttämään tehokasta ehkäisyä epkoritamabihoidon aikana ja vähintään 4 kuukautta viimeisen annoksen jälkeen. Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, on tehtävä raskaustesti ennen epkoritamabihoidon aloittamista.

Raskaus

Vaikutusmekanisminsa perusteella epkoritamabi voi aiheuttaa sikiövaurioita, kuten B‑solujen lymfosytopeniaa ja normaalien immuunivasteiden muutoksia, jos sitä annetaan raskaana oleville naisille. Ei ole olemassa tietoja epkoritamabin käytöstä raskaana oleville naisille. Epkoritamabia ei ole tutkittu eläimille tehdyissä lisääntymistutkimuksissa. IgG1-vasta-aineet, kuten epkoritamabi, voivat läpäistä istukan ja altistaa sikiön. Raskaana oleville naisille on kerrottava sikiöön kohdistuvan riskin mahdollisuudesta.

Epkoritamabin käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö epkoritamabi ihmisen rintamaitoon tai vaikuttaako se maidontuotantoon. Rintamaidossa tiedetään olevan IgG:tä, joten vastasyntynyt saattaa altistua epkoritamabille maidon kautta. Rintaruokinta on lopetettava epkoritamabihoidon ajaksi ja vähintään 4 kuukaudeksi viimeisen annoksen jälkeen.

Hedelmällisyys

Epkoritamabilla ei ole tehty hedelmällisyystutkimuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Epkoritamabin vaikutuksia miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei tunneta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Epkoritamabilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. ICANS-oireyhtymän mahdollisuuden vuoksi potilaita tulee kehottaa noudattamaan varovaisuutta ajaessaan autoa, pyöräillessään tai käyttäessään painavia tai mahdollisesti vaarallisia koneita (tai välttämään näitä toimia, jos heillä esiintyy oireita).

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Epkoritamabin turvallisuutta arvioitiin satunnaistamattomassa, yhdellä hoitoryhmällä toteutetussa tutkimuksessa 167 potilaalla, joilla oli uusiutunut tai hoitoon reagoimaton LBCL vähintään kahden systeemisen hoitolinjan jälkeen. Arviointiin sisältyivät kaikki potilaat, jotka otettiin tutkimuksessa 48 mg:n annosta saavaan ryhmään ja jotka saivat vähintään yhden annoksen epkoritamabia.

Epkoritamabialtistuksen mediaanikesto oli 3,7 kuukautta (vaihteluväli: 0–25 kuukautta).

Yleisimpiä haittavaikutuksia (≥ 20 %) olivat CRS, uupumus, neutropenia, pistoskohdan reaktiot, muskuloskeletaalinen kipu, vatsakipu, kuume, pahoinvointi ja ripuli.

Vakavia haittavaikutuksia esiintyi 52 %:lla potilaista. Yleisin vakava haittavaikutus (≥ 10 %) oli sytokiinioireyhtymä (31 %). Seitsemän potilasta (4,2 %) sai kuolemaan johtaneen haittavaikutuksen (keuhkokuume 3 (1,8 %) potilaalla, virusinfektio 3 (1,8 %) potilaalla ja ICANS 1 (0,6 %) potilaalla).

Hoidon lopettamiseen johtaneita haittavaikutuksia esiintyi 6,6 %:lla potilaista. Kuusi (3,6 %) potilasta lopetti epkoritamabihoidon keuhkokuumeen takia, kolme (1,8 %) potilasta virusinfektion takia, yksi (0,6 %) potilas CRS:n takia, yksi (0,6 %) potilas ICANS-oireyhtymän takia ja yksi (0,6 %) potilas uupumuksen takia.

Haittavaikutusten aiheuttamia annosten viivästymisiä esiintyi 32 %:lla potilaista. Annosten viivästymiseen johtaneita haittavaikutuksia (≥ 3 %) olivat virusinfektiot (9,6 %), CRS (7,2 %), neutropenia (4,8 %), kuume (3,0 %) ja trombosytopenia (3,0 %).

Haittavaikutustaulukko

Kliinisissä tutkimuksissa todetut epkoritamabin haittavaikutukset (taulukko 6) on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmäluokan ja seuraavien yleisyyksien mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 6 Uusiutunutta tai hoitoon reagoimatonta LBCL:ää sairastavilla, epkoritamabihoitoa saaneilla potilailla raportoidut haittavaikutukset tutkimuksessa GCT3013‑01

Elinjärjestelmäluokka / suositeltu termi tai haittavaikutus

Kaikki asteet

Aste 3–4

Infektiot

Virusinfektioa

Hyvin yleinen

Yleinen

Keuhkokuumeb

Hyvin yleinen

Yleinen

Ylähengitystieinfektioc

Yleinen

Yleinen

Sieni-infektiotd

Yleinen

 

Sepsise

Yleinen

Yleinen

Selluliitti

Yleinen

Yleinen

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)

Tumour flare -reaktio

Yleinen

 

Veri ja imukudos

Neutropeniaf

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Anemiag

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Trombosytopeniah

Hyvin yleinen

Yleinen

Lymfosytopeniai

Yleinen

Yleinen

Kuumeinen neutropenia

Yleinen

Yleinen

Immuunijärjestelmä

Sytokiinioireyhtymäj

Hyvin yleinen

Yleinen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Ruokahalun väheneminen

Hyvin yleinen

Melko harvinainen

Hypofosfatemia

Yleinen

Yleinen

Hypokalemia

Yleinen

Melko harvinainen

Hypomagnesemia

Yleinen

 

Tuumorilyysioireyhtymäk

Yleinen

Yleinen

Hermosto

Päänsärky

Hyvin yleinen

Melko harvinainen

Immuunijärjestelmän efektorisoluihin liittyvä neurotoksisuusoireyhtymäj

Yleinen

 

Sydän

Sydämen rytmihäiriötl

Hyvin yleinen

Yleinen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Pleuraeffuusio

Yleinen

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipum

Hyvin yleinen

Yleinen

Pahoinvointi

Hyvin yleinen

Yleinen

Ripuli

Hyvin yleinen

 

Oksentelu

Hyvin yleinen

Melko harvinainen

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuman

Yleinen

 

Kutina

Yleinen

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihas- ja luustokipuo

Hyvin yleinen

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Uupumusp

Hyvin yleinen

Yleinen

Pistoskohdan reaktiotq

Hyvin yleinen

 

Kuumer

Hyvin yleinen

Melko harvinainen

Edeemas

Hyvin yleinen

Yleinen

Tutkimukset

Alaniiniaminotransferaasiarvo suurentunut

Yleinen

Melko harvinainen

Aspartaattiaminotransferaasiarvo suurentunut

Yleinen

Yleinen

Veren kreatiniiniarvo suurentunut

Yleinen

 

Alhainen veren natriumarvot

Yleinen

Melko harvinainen

Alkalinen fosfataasiarvo suurentunut

Yleinen

 

Haittavaikutukset luokiteltiin NCI CTCAE -kriteerien version 5.0 mukaan

aVirusinfektioon sisältyvät asymptomaattinen COVID-19, COVID-19, sytomegalovirusinfektio, sytomegalovirusinfektion reaktivaatio, virusperäinen maha-suolitulehdus, herpes simplex, vyöruusu ja suun herpes

bKeuhkokuumeeseen sisältyvät COVID‑19-keuhkokuume ja keuhkokuume

cYlähengitystieinfektioon sisältyvät laryngiitti, faryngiitti, RS-virusinfektio, riniitti, rinovirusinfektio ja ylähengitystieinfektio

dSieni-infektioon sisältyvät kandidainfektio, esofageaalinen kandidiaasi ja suun kandidiaasi

eSepsikseen sisältyvät bakteremia, sepsis ja septinen sokki

fNeutropeniaan sisältyvät neutropenia ja neutrofiiliarvon lasku

gAnemiaan sisältyvät anemia ja seerumin ferritiiniarvon lasku

hTrombosytopeniaan sisältyvät verihiutalearvon lasku ja trombosytopenia

iLymfosytopeniaan sisältyvät lymfosyyttiarvon lasku ja lymfosytopenia

jCRS- ja ICANS-haittavaikutusten luokitus perustuu American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT) -kriteereihin

kTuumorilyysioireyhtymän luokitus perustuu Cairo‑Bishop-kriteereihin

lSydämen rytmihäiriöön sisältyvät bradykardia, sinusbradykardia, sinustakykardia, supraventrikulaarinen takykardia ja takykardia

mVatsakipuun sisältyvät vatsavaivat, vatsakipu, alavatsakipu, ylävatsakipu ja vatsan arkuus

nIhottumaan sisältyvät ihottuma, erytematoottinen ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma ja pustulaarinen ihottuma

oMuskoloskeletaaliseen kipuun sisältyvät selkäkipu, luukipu, kylkikipu, muskuloskeletaalinen rintakipu, muskuloskeletaalinen kipu, myalgia, niskakipu, ei-sydänperäinen rintakipu, kipu, raajakipu ja selkäytimen kipu

pUupumukseen sisältyvät astenia, uupumus ja letargia

qPistoskohdan reaktioihin sisältyvät pistoskohdan mustelma, pistoskohdan punoitus, pistoskohdan hypertrofia, pistoskohdan tulehdus, pistoskohdan massa, pistoskohdan kipu, pistoskohdan kutina, pistoskohdan ihottuma, pistoskohdan reaktio, pistoskohdan turvotus ja pistoskohdan nokkosihottuma.

rKuumeeseen sisältyvät ruumiinlämmön nousu ja kuume

sEdeemaan sisältyvät kasvojen edeema, yleistynyt edeema, edeema, perifeerinen edeema ja perifeerinen turvotus

tAlhaiseen veren natriumarvoon sisältyvät alhainen veren natriumarvo ja hyponatremia

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Sytokiinioireyhtymä

Minkä tahansa asteen CRS:ää esiintyi 51 %:lla (85/167) epkoritamabihoitoa saaneista potilaista. Asteen 1 CRS:n ilmaantuvuus oli 31 % ja asteen 2 CRS:n ilmaantuvuus 17 %, ja asteen 3 CRS kehittyi 3,0 %:lle potilaista. CRS uusiutui 17 %:lla potilaista. Minkä tahansa asteista CRS:ää esiintyi 6,6 %:lla potilaista aloitusannoksen (syklin 1 päivä 1) jälkeen, 13 %:lla väliannoksen (syklin 1 päivä 8) jälkeen, 44 %:lla ensimmäisen täyden annoksen (syklin 1 päivä 15) jälkeen, 4,6 %:lla toisen täyden annoksen (syklin 1 päivä 22) jälkeen ja 2,8 %:lla kolmannen täyden annoksen (syklin 2 päivä 1) jälkeen tai myöhemmin. Mediaaniaika CRS:n alkamiseen viimeisimmän annetun epkoritamabiannoksen jälkeen oli 2 vuorokautta (vaihteluväli: 1–11 vuorokautta). Mediaaniaika CRS:n alkamiseen ensimmäisen täyden annoksen jälkeen oli 20,2 tuntia (vaihteluväli: 0,2–7 vuorokautta). CRS korjaantui 100 %:lla potilaista, ja CRS-tapahtumien mediaanikesto oli 2 vuorokautta (vaihteluväli: 0,1–27 vuorokautta).

Yleisimpiä CRS:n merkkejä ja oireita niillä 85 potilaalla, joille kehittyi CRS, olivat ovat kuume 99 %:lla, hypotensio 31 %:lla ja hypoksia 19 %:lla. Muita CRS:n merkkejä ja oireita, joita esiintyi yli kahdella potilaalla, olivat vilunväristykset (11 %), takykardia (mukaan lukien sinustakykardia (9 %)), hengenahdistus (3,5 %) ja päänsärky (3,5 %). Samanaikaista ohimenevää maksaentsyymiarvojen nousua (ALAT tai ASAT > 3 x ULN) esiintyi 2,4 %:lla CRS:n saaneista potilaista. Seuranta- ja hoito-ohjeet, ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Immuunijärjestelmän efektorisoluihin liittyvä neurotoksisuusoireyhtymä

ICANS-oireyhtymää esiintyi 6,0 %:lla epkoritamabihoitoa saaneista potilaista; 4,2 %:lla esiintyi asteen 1 ja 1,2 %:lla asteen 2 oireyhtymä. Yksi potilas (0,6 %) sai asteen 5 (kuolemaan johtaneen) ICANS-tapahtuman. Mediaaniaika ensimmäisen ICANS-oireyhtymän alkamiseen epkoritamabihoidon aloittamisen (syklin 1 päivä 1) jälkeen oli 16,5 vuorokautta (vaihteluväli: 8–141 vuorokautta). ICANS korjaantui 90 %:lla (9/10) potilaista tukihoidolla. Mediaaniaika ICANS-oireyhtymän korjaantumiseen oli 5 vuorokautta (vaihteluväli: 1–9 vuorokautta). Niillä 10 potilaalla, jotka saivat ICANS-oireyhtymän, ICANS ilmeni ennen CRS:ää 20 %:lla potilaista, samanaikaisesti CRS:n kanssa 40 %:lla potilaista, CRS:n alkamisen jälkeen 10 %:lla potilaista ja ilman CRS:ää 30 %:lla potilaista.

Vakavat infektiot

Minkä tahansa asteisia vakavia infektioita esiintyi 25 %:lla epkoritamabihoitoa saaneista potilaista. Yleisimpiä vakavia infektioita olivat COVID‑19 (6,6 %), COVID‑19-keuhkokuume (4,2 %), keuhkokuume (3,6 %), sepsis (2,4 %), ylähengitystieinfektio (1,8 %), bakteremia (1,2 %) ja septinen sokki (1,2 %). Mediaaniaika epkoritamabihoidon aloittamisesta (syklin 1 päivä 1) ensimmäisen vakavan infektion kehittymiseen oli 56 vuorokautta (vaihteluväli: 4–631 vuorokautta) ja infektioiden mediaanikesto oli 15 vuorokautta (vaihteluväli: 4–125 vuorokautta). Asteen 5 infektiotapahtumia esiintyi 7 (4,2 %) potilaalla.

Neutropenia

Minkä tahansa asteen neutropeniaa esiintyi 31 %:lla potilaista, ja 23 % oli asteen 3–4 tapahtumia. Mediaaniaika ensimmäisen neutropeniatapahtuman / neutrofiiliarvon laskun kehittymiseen oli 65 vuorokautta (vaihteluväli: 1–750 vuorokautta) ja tapahtumien mediaanikesto oli 15 vuorokautta (vaihteluväli: 2–155 vuorokautta). Niistä 51 potilaasta, joilla ilmeni neutropeniatapahtuma / neutrofiiliarvojen lasku, 51 % sai G‑CSF-valmistetta tapahtumien hoitoon.

Tuumorilyysioireyhtymä

TLS:ää esiintyi 1,8 %:lla potilaista. Yhdellä potilaalla todettiin TLS päivänä 14, ja se korjaantui päivänä 17. Lisäksi kahdella potilaalla todettiin TLS päivänä 8 ja päivänä 33, ja molemmat tapahtumat jatkuivat taudin etenemisen aiheuttamaan kuolemaan asti.

Tumour flare -reaktio

Tumour flare -reaktio esiintyi 3,0 %:lla potilaista, joista kaikki oli asteen 2 tapahtumia. Mediaaniaika ensimmäiseen tumour flare -reaktioon oli 17 vuorokautta (vaihteluväli 9–34 vuorokautta) ja mediaanikesto oli 15,5 vuorokautta (vaihteluväli 1–50 vuorokautta).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksessa potilasta on seurattava minkä tahansa haittavaikutusten merkkien ja oireiden varalta, ja asianmukaista tukihoitoa on annettava.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antineoplastiset lääkeaineet, muut antineoplastiset lääkeaineet, ATC-koodi: ei vielä määritelty

Vaikutusmekanismi

Epkoritamabi on humanisoitu IgG1‑bispesifinen vasta-aine, joka sitoutuu CD20:n spesifiseen solunulkoiseen epitooppiin B‑solujen pinnalla ja CD3:een T‑solujen pinnalla. Epkoritamabin aktiivisuus riippuu sen CD20:tä ilmentäviin syöpäsoluihin ja CD3:a ilmentäviin endogeenisiin T‑soluihin kohdistuvasta samanaikaisesta vaikutuksesta, joka indusoi spesifisten T‑solujen aktivoitumista ja CD20:tä ilmentävien solujen T‑soluvälitteistä tuhoutumista.

Epkoritamabin Fc-alue on vaimennettu kohteesta riippumattomien immuunijärjestelmän efektorimekanismien estämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi vasta-aineesta riippuvainen soluvälitteinen sytotoksisuus (ADCC), komplementista riippuvainen soluvälitteinen sytotoksisuus (CDC) ja vasta-aineesta riippuvainen solujen fagosytoosi (ADCP).

Farmakodynaamiset vaikutukset

Epkoritamabi indusoi verenkierron B‑solujen nopeaa ja pysyvää vähenemistä (määritellään CD19 B‑soluarvoksi < 10 solua/µl henkilöillä, joilla on havaittavissa olevia B‑soluja hoidon aloitusvaiheessa). Tutkittavista 21 %:lla (n = 33) oli havaittavissa olevia B‑soluja verenkierrossa hoidon aloitusvaiheessa. Verenkierron T‑solujen ohimenevää vähenemistä todettiin välittömästi jokaisen annoksen jälkeen syklin 1 aikana, ja myöhempien syklien aikana todettiin myös T‑solujen määrän lisääntymistä.

Epkoritamabin ihonalaisen annon jälkeen tiettyjen sytokiinien (IFN‑γ, TNFα, IL‑6, IL‑2 ja IL‑10) pitoisuuksien ohimenevää ja vähäistä nousua todettiin pääasiassa ensimmäisen täyden annoksen (48 mg) jälkeen, ja huippupitoisuudet mitattiin 1–4 vuorokautta annoksen antamisen jälkeen. Sytokiinien pitoisuudet palasivat lähtöarvoihin ennen seuraavan täyden annoksen antamista, mutta sytokiinien pitoisuuksien nousua todettiin kuitenkin myös syklin 1 jälkeen.

Immunogeenisuus

Lääkevasta‑aineita todettiin yleisesti. Hoidon aikana ilmenneiden lääkevasta‑aineiden ilmaantuvuus DLBCL‑populaatiossa (kohdepopulaatio) hyväksytyllä 48 mg:n annostuksella oli GCT3013‑01‑tutkimuksessa 2,9 % (positiivisia 2,9 %, määrittämättömiä 2,9 % ja negatiivisia 94,3 %; N = 140 arvioitavissa ollutta potilasta) ja GCT3013‑04‑tutkimuksessa 2,6 % (positiivisia 2,6 %, määrittämättömiä 2,6 % ja negatiivisia 94,9 %; N = 39 arvioitavissa ollutta potilasta). Tutkimuksissa ei saatu näyttöä siitä, että lääkevasta‑aineet vaikuttaisivat valmisteen farmakokinetiikkaan, tehoon tai turvallisuuteen, mutta tietoa on toistaiseksi rajallisesti. Neutraloivia vasta‑aineita ei arvioitu.

Kliininen teho ja turvallisuus

Tutkimus GCT3013‑01 oli avoin, useilla kohorteilla ja yhdellä ryhmällä toteutettu monikeskustutkimus, jossa epkoritamabia arvioitiin monoterapiana uusiutunutta tai hoitoon reagoimatontasuurisoluista B‑solulymfoomaa (LBCL) sairastavilla potilailla kahden tai useamman systeemisen hoitolinjan jälkeen. Tutkimuksessa oli mukana myös diffuusia suurisoluista B‑solulymfoomaa (DLBCL) sairastavia potilaita. Tutkimukseen sisältyi annoksen suurentamisvaihe ja hoidon laajennusvaihe. Tutkimuksen laajennusvaiheessa oli mukana aggressiivisen non-Hodgkin-lymfooman (aNHL) kohortti, indolentin NHL:n (iNHL) kohortti ja manttelisolulymfooman (MCL) kohortti. Keskeinen aNHL-kohortti koostui LBCL-potilaista (N = 157), mukaan lukien potilaat, joilla oli DLBCL (N = 139, joista 12 potilaalla oli MYC-, BCL2- ja/tai BCL6-geenien uudelleenjärjestymiä eli DH/TH), korkea-asteinen B‑solulymfooma (HGBCL) (N = 9), asteen 3B follikulaarinen lymfooma (FL) (N = 5) ja potilaat, joilla oli primaarinen mediastinaalinen B‑solulymfooma (PMBCL) (N = 4). DLBCL kohortissa 29 %:lla potilaista (40/139) oli indolentista lymfoomasta muuntunut DLBCL. Tutkimukseen osallistui potilaita, joilla oli oltava dokumentoitu CD20-positiivinen kypsien B‑solujen syöpä WHO:n 2016 tai WHO:n 2008 luokituksen mukaan edustavan patologisen lausunnon perusteella, joiden kohdalla aiempi autologinen hematopoieettinen kantasolusiirto (HSCT) oli epäonnistunut tai jotka eivät voineet saada autologista HSCT-hoitoa, potilaita, joiden lymfosyyttiarvo oli < 5×109/l, ja potilaita, jotka olivat saaneet vähintään yhtä monoklonaalista CD20-vasta-ainetta sisältävää hoitoa.

Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joiden lymfooma oli levinnyt keskushermostoon, potilaat, joille oli tehty aiemmin allogeeninen HSCT tai kiinteän elimen siirto, ja potilaat, joilla oli jokin krooninen infektiosairaus, tiedossa oleva T‑soluvälitteisen immuniteetin heikkous, kreatiniinipuhdistuma alle 45 ml/min, alaniiniaminotransferaasi > 3 kertaa normaaliarvojen ylärajaa suurempi, sydämen ejektiofraktio alle 45 % tai tiedossa oleva kliinisesti merkittävä sydän- ja verisuonitauti. Tehoa arvioitiin 139 potilaalla, joilla oli DLBCL ja jotka olivat saaneet vähintään yhden annoksen epkoritamabia ihon alle 4 viikon eli 28 vuorokauden sykleinä. Epkoritamabia annettiin monoterapiana seuraavasti:

 • Sykli 1: epkoritamabia 0,16 mg päivänä 1, 0,8 mg päivänä 8, 48 mg päivänä 15 ja päivänä 22
 • Syklit 2–3: epkoritamabia 48 mg päivinä 1, 8, 15 ja 22
 • Syklit 4–9: epkoritamabia 48 mg päivinä 1 ja 15
 • Syklistä 10 alkaen: epkoritamabia 48 mg päivänä 1

Epkoritamabin antoa jatkettiin, kunnes tauti eteni tai potilaalla ilmeni toksisuutta, joka ei ollut hyväksyttävissä.

Demografiset tiedot ja lähtötilanteen ominaisuudet esitetään taulukossa 7.

Taulukko 7 DLBCL-potilaiden demografiset tiedot ja lähtötilanteen ominaisuudet tutkimuksessa GCT3013‑01

Ominaisuudet

(N = 139)

Ikä

Mediaani, vuotta (min., maks.)

66 (22, 83)

< 65 vuotta, n (%)

66 (47)

65 – < 75 vuotta, n (%)

44 (32)

≥ 75 vuotta, n (%)

29 (21)

Miehiä, n (%)

85 (61)

Rotu, n (%)

Valkoihoinen

84 (60)

Aasialainen

27 (19)

Muu

5 (4)

Ei ilmoitettu

23 (17)

ECOG-toimintakykyluokka; n (%)

0

67 (48)

1

67 (48)

2

5 (4)

Taudin levinneisyysastec diagnoosihetkellä, n (%)

III

16 (12)

IV

86 (62)

Aikaisempien lymfooman hoitolinjojen lukumäärä

Mediaani (min., maks.)

3 (2, 11)

2, n (%)

41 (30)

3, n (%)

47 (34)

≥ 4, n (%)

51 (37)

DLBCL-tautihistoria, n (%)

De novo -DLBCL

97 (70)

Indolentista lymfoomasta muuntunut DLBCL

40 (29)

Keskuslaboratoriossa tehty FISH-analyysid, N = 88

Double‑hit/triple‑hit -lymfooma, n (%)

12 (14)

Aiempi autologinen HSCT

26 (19)

Aiempi hoito, n (%)

Aiempi CAR‑T

53 (38)

Primaarihoitoon reagoimatona

82 (59)

Reagoimaton ≥ 2 aiempaan peräkkäiseen lymfooman hoitolinjaanb

104 (75)

Reagoimaton viimeiseen systeemiseen antineoplastiseen hoitolinjaanb

114 (82)

Reagoimaton aiempaan CD20-vasta-ainehoitoon

117 (84)

Reagoimaton CAR‑T-hoitoon

39 (28)

aPotilaan taudin katsotaan olevan primaarihoitoon reagoimaton/vastaamaton, jos hän ei saa vastetta ensilinjan lymfoomahoitoon.

bPotilaan taudin katsotaan olevan hoitoon reagoimaton, jos hänen tautinsa etenee joko hoidon aikana tai 6 kuukauden sisällä hoidon päättymisestä. Potilaan taudin katsotaan uusiutuneen, jos tauti uusii ≥ 6 kuukauden sisällä hoidon päättymisestä.

cAnn Arbor -levinneisyysluokituksen mukaan.

dKeskuslaboratoriossa tehdyssä post hoc FISH -analyysissa käytettiin saatavilla olevia diagnostisia lähtötilanteen kasvainkudosleikkeitä 88 DLBCL-potilaalta.

Ensisijainen tehon päätetapahtuma oli Luganon kriteerien (2014) mukaan määritetty ja riippumattoman arviointilautakunnan (IRC) arvioima kokonaisvasteprosentti (ORR). Seuranta-ajan mediaani oli 10,7 kuukautta (vaihteluväli: 0,3–17,9 kuukautta). Altistuksen mediaanikesto oli 4,1 kuukautta (vaihteluväli: 0–18 kuukautta).

Taulukko 8 Tutkimuksen GCT3013‑01 tehotulokset DLBCL-potilaillaa

Päätetapahtuma

IRC:n arviointi

Epkoritamabi

(N = 139)

ORRb, n (%)

86 (62)

(95 %:n lv)

(53,3; 70)

CRb, n (%)

54 (39)

(95 %:n lv)

(30,7; 47,5)

PR, n (%)

32 (23)

(95 %:n lv)

(16,3; 30,9)

DORb

 

Mediaani (95 %:n lv), kuukautta

15,5 (9,7; NR)

DOCRb

 

Mediaani (95 %:n lv), kuukautta

NR (12,0; NR)

TTR, mediaani (vaihteluväli), kuukautta

1,4 (1; 8,4)

lv = luottamusväli; CR = täydellinen vaste; DOR = vasteen kesto; DOCR = täydellisen vasteen kesto; IRC = riippumaton arviointilautakunta; ORR = kokonaisvasteprosentti; PR = osittainen vaste; TTR = vasteen saavuttamiseen kulunut aika

aLuganon kriteerien (2014) mukaan määritetty ja riippumattoman arviointilautakunnan (IRC) arvioima

bMukaan lukien potilaat, joilla oli aluksi Luganon kriteerien mukainen etenevä tauti (PD) tai LYRIC-kriteerien mukainen määrittämätön vaste (IR) ja jotka saavuttivat myöhemmin osittaisen/täydellisen vasteen.

Täydelliseen vasteeseen kuluneen ajan mediaani oli 2,6 kuukautta (vaihteluväli: 1,2–10,2 kuukautta).

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset epkoritamabin käytöstä pediatrisen tutkimussuunnitelman päätöksen mukaan myönnetyn käyttöaiheen, kypsien B‑solujen syöpien, hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Ehdollinen myyntilupa

Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa. Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa tätä lääkevalmistetta koskevat uudet tiedot, ja tarvittaessa tämä valmisteyhteenveto päivitetään.

Farmakokinetiikka

Ihon alle annetun epkoritamabin populaatiofarmakokinetiikkaa kuvasi kaksitilamalli, johon sisältyi ensimmäisen vaiheen ihonalainen imeytyminen ja kohdevälitteinen lääkeaineen eliminaatio. Epkoritamabin farmakokineettisen vaihtelun todettiin olevan kohtalaista tai suurta, ja sille oli luonteenomaista yksilöiden välinen vaihtelu (IIV), jossa epkoritamabin farmakokineettisten parametrien variaatiokerroin (CV) oli 25,7–137,5 %.

Epkoritamabin suositellun 48 mg:n ihonalaisen annoksen jälkeisten, populaatiofarmakokineettisen, mallinnuksen perusteella arvioitujen yksilöllisten altistusten perusteella epkoritamabin geometrinen Cmax-keskiarvo (% CV) on 10,8 mikrog/ml (41,7 %) ja AUC0‑7d on 68,9 vrk*mikrog/ml (45,1 %) viikoittaisen antoaikataulun lopussa. Ctrough viikolla 12 on 8,4 (53,3 %) mikrog/ml.

Epkoritamabin geometrinen Cmax-keskiarvo (% CV) on 7,52 mikrog/ml (41,1 %) ja AUC0‑14d on 82,6 vrk*mikrog/ml (49,3 %) antoaikataulun lopussa, kun lääkettä annetaan kahden viikon välein. Kun lääkettä annetaan kahden viikon välein, Ctrough on 4,1 (73.9 %) mikrog/ml.

Epkoritamabin geometrinen Cmax-keskiarvo (% CV) on 4,76 mikrog/ml (51,6 %) ja AUC0‑28d on 74,3 vrk*mikrog/ml (69,5 %) vakaassa tilassa, kun lääkettä annetaan neljän viikon välein. Kun lääkettä annetaan neljän viikon välein, Ctrough on 1,2 (130 %) mikrog/ml.

Imeytyminen

Huippupitoisuudet saavutettiin noin 3–4 vuorokaudessa (Tmax) LBCL-potilailla, jotka saivat täyttä 48 mg:n annosta.

Jakautuminen

Populaatiofarmakokineettisen mallinnuksen perusteella sentraalisen jakautumistilavuuden geometrinen keskiarvo (% CV) on 8,27 l (27,5 %) ja näennäinen vakaan tilan jakautumistilavuus on 25,6 l (81,8 %).

Biotransformaatio

Epkoritamabin metaboliareittiä ei ole nimenomaisesti tutkittu. Muiden terapeuttisten proteiinien tavoin epkoritamabin odotetaan hajoavan pieniksi peptideiksi ja aminohapoiksi katabolisten reittien kautta.

Eliminaatio

Epkoritamabin puhdistuman odotetaan olevan saturoituvaa ja kohdevälitteistä. Puhdistuman geometrinen keskiarvo (% CV) (l/vrk) on 0,441 (27,8 %). Epkoritamabin puoliintumisaika riippuu pitoisuudesta. Populaatiofarmakokineettisestä mallista saatu täyden epkoritamabiannoksen (48 mg) puoliintumisajan geometrinen keskiarvo oli 22–25 vuorokautta lääkkeen antotiheydestä riippuen.

Erityisryhmät

Ikään (20–89 vuotta), sukupuoleen, rotuun / etniseen alkuperään (valkoihoinen, aasialainen ja muu), lievään tai keskivaikeaan munuaisten vajaatoimintaan viittaavaan kreatiniinipuhdistumaan (CLcr ≥ 30 ml/min – CLcr < 90 ml/min) ja lievään maksan vajaatoimintaan (kokonaisbilirubiini ≤ ULN ja ASAT > ULN tai kokonaisbilirubiini 1–1,5 x ULN ja mikä tahansa ASAT-arvo) perustuvia, kliinisesti merkittäviä vaikutuksia epkoritamabin farmakokinetiikkaan ei todettu (syklin 1 AUC noin 36 %), kun potilaiden painoerot otettiin huomioon. Tutkimuksia ei ole tehty vaikeaa tai loppuvaiheen munuaistautia (CLcr < 30 ml/min) tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa (kokonaisbilirubiini > 3 x ULN ja mikä tahansa ASAT-arvo) sairastavilla potilailla. Keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista (kokonaisbilirubiini > 1,5–3 x ULN ja mikä tahansa ASAT-arvo, N = 1) on vain hyvin vähän tietoa. Siksi epkoritamabin farmakokinetiikkaa näissä ryhmissä ei tunneta.

Muiden terapeuttisten proteiinien tavoin potilaan painolla (39–144 kg) on tilastollisesti merkitsevä vaikutus epkoritamabin farmakokinetiikkaan. Altistus-vasteanalyysin ja kliinisten tietojen perusteella altistuksiin kohdistuva vaikutus ei ole kliinisesti merkittävä, kun otetaan huomioon pienipainoisilla (esim. 46 kg) tai suuripainoisilla (esim. 105 kg) potilailla ja eri painoluokissa (< 65 kg, 65–< 85, ≥ 85) todetut altistukset.

Pediatriset potilaat

Epkoritamabin farmakokinetiikkaa pediatrisilla potilailla ei ole varmistettu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologia ja/tai toksikologia eläimillä

Epkoritamabia ei ole tutkittu eläimille tehdyissä lisääntymis- tai kehitystoksisuustutkimuksissa.

Jaavanmakakeilla todetut vaikutukset olivat yleisesti ottaen yhdenmukaisia epkoritamabin farmakologisen vaikutusmekanismin kanssa. Näitä löydöksiä olivat esimerkiksi annokseen liittyvät kliiniset haitat (mukaan lukien oksentelu, aktiivisuuden väheneminen ja kuolleisuus suuria annoksia käytettäessä) ja sytokiinien vapautuminen, korjaantuvat hematologiset muutokset, korjaantuva ääreisveren B‑solukato ja korjaantuva imusolujen määrän pieneneminen sekundaarisissa imukudoksissa.

Mutageenisuus

Epkoritamabilla ei ole tehty mutageenisuustutkimuksia.

Karsinogeenisuus

Epkoritamabilla ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia.

Hedelmällisyyden heikkeneminen

Epkoritamabia ei ole tutkittu eläimille tehdyissä hedelmällisyystutkimuksissa, mutta yleistä toksisuutta selvittäneissä, 5 viikkoa kestäneissä tutkimuksissa epkoritamabi ei aiheuttanut toksikologisia muutoksia jaavanmakakiurosten tai -naaraiden lisääntymiselimissä laskimoon annetuilla annoksilla, jotka olivat enintään 1 mg/kg/viikko. AUC-altistukset (aikakeskiarvo 7 vuorokauden ajalta) jaavanmakakeille annetulla suurella annoksella olivat samaa luokkaa kuin potilailla (AUC0‑7d), jotka saivat suositeltua annosta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumasetaattitrihydraatti

Etikkahappo

Sorbitoli (E420)

Polysorbaatti 80

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden ja/tai laimentimien kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo

2 vuotta

Valmisteltu epkoritamabi

Kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu 24 tunnin ajalta 2–8 °C:n lämpötilassa, mukaan lukien enintään 12 tunnin ajalta huoneenlämmössä (20–25 °C).

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti saa olla yli 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa, ellei valmistelua ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Päivänvalolle altistuminen on minimoitava. Anna epkoritamabiliuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen potilaalle antoa. Hävitä käyttämätön epkoritamabiliuos sallitun säilytysajan päättymisen jälkeen.

Säilytys

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun / avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TEPKINLY injektioneste, liuos
48 mg 1 kpl (0,8 ml (60 mg/ml)) (7636,00 €)

PF-selosteen tieto

Tyypin I lasista valmistettu injektiopullo, jossa on läpäisykohdasta fluoropolymeerillä päällystetty bromobutyylikumitulppa ja alumiinisinetti sekä muovinen oranssi irti napsautettava korkki. Injektiopullo sisältää 48 mg 0,8 ml:ssa injektionestettä, liuosta varten.

Yksi kotelo sisältää yhden injektiopullon.

Valmisteen kuvaus:

Väritön tai kellertävä liuos, jonka pH on 5,5 ja osmolaalisuus noin 211 mOsm/kg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Terveydenhuollon ammattilaisen on valmisteltava epkoritamabi ja annettava se injektiona ihon alle.

Jokainen epkoritamabi-injektiopullo on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Jokainen injektiopullo on ylitäytetty, jotta siitä voidaan ottaa riittävä määrä lääkettä.

Epkoritamabia annetaan 28 vuorokauden sykleinä kohdassa Annostus ja antotapa olevan antoaikataulun mukaisesti.

Epkoritamabi on tarkistettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa. Konsentraatin tulisi olla väritön tai kellertävä liuos. Älä käytä liuosta, jos siinä on värimuutoksia tai hiukkasia tai se on sameaa.

Ohjeet 48 mg:n täyden annoksen valmisteluun - laimentaminen ei ole tarpeen

Tepkinly 48 mg injektiopullo sisältää käyttövalmista liuosta, jota ei tarvitse laimentaa ennen antoa.

Epkoritamabin valmistelussa on käytettävä aseptista tekniikkaa. Liuoksen suodattaminen ei ole tarpeen.

1. Valmistele epkoritamabia sisältävä injektiopullo

a) Ota jääkaapista yksi 48 mg:n epkoritamabi-injektiopullo, jossa on oranssi korkki.

b) Anna injektiopullon lämmetä huoneenlämpöiseksi enintään 1 tunnin ajan.

c) Pyörittele epkoritamabia sisältävää injektiopulloa varovasti.

Injektiopulloa EI SAA vorteksoida tai ravistaa voimakkaasti.

2. Vedä annos ruiskuun

Vedä 0,8 ml epkoritamabia ruiskuun.

3. Nimikoi ruisku

Merkitse ruiskuun valmisteen nimi, annoksen vahvuus (48 mg), päivämäärä ja kellonaika.

Valmistellun epkoritamabin säilytys, ks. kohta Kestoaika.

4. Hävitä injektiopullo ja käyttämättä jäänyt epkoritamabi paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

TEPKINLY injektioneste, liuos
48 mg 1 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

L01FX27

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

22.09.2023

Yhteystiedot

ABBVIE OY
Veturitie 11 T 132
00520 Helsinki


010 2411 200
www.abbvie.fi