Vertaa PF-selostetta

LUGESTERON emätinpuikko, kapseli, pehmeä 400 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kapseli sisältää 400 mg progesteronia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: soijalesitiini.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emätinpuikko, kapseli, pehmeä

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Lugesteron on tarkoitettu keskenmenon ehkäisyyn naisille, joilla ilmenee verenvuotoa raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ja joilla on anamneesissa keskenmenoja (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakodynamiikka).

Annostus ja antotapa

Hoidon on aina oltava yksilöllistä. Päätös anamneesissa keskenmenoja saaneen naisen hoidosta tehdään lisätutkimusten jälkeen ja hoitavan lääkärin harkinnan perusteella.

Annostus

Vain emättimeen.

Suositeltu annos on 400 mg kahdesti vuorokaudessa (aamulla ja illalla). Hoito aloitetaan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ensimmäisten emätinverenvuodon merkkien ilmetessä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) ja sitä jatketaan 16. raskausviikolle asti.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Lugesteron-valmistetta pediatrisille potilaille.

Iäkkäät

Ei ole asianmukaista käyttää Lugesteron-valmistetta iäkkäille.

Antotapa

Emättimeen.

Jokainen Lugesteron-kapseli työnnetään syvälle emättimeen.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Keltaisuus (ikterus)
  • Vaikea maksan vajaatoiminta
  • Selvittämätön emätinverenvuoto
  • Rintarauhasen tai sukupuolielinten syöpä
  • Tromboflebiitti
  • Tromboemboliset häiriöt
  • Aivoverenvuoto
  • Porfyria
  • Pähkinä- ja soija-allergia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Ennen hoidon alkua ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana pitää tehdä täydellinen lääkärintutkimus.

Lugesteron-valmistetta saa käyttää uhkaavassa keskenmenossa ainoastaan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana enintään 16. raskausviikolle saakka ja ainoastaan emättimeen annettuna.

Lugesteron ei sovellu ehkäisyvalmisteeksi.

Hoito pitää lopettaa, jos todetaan keskeytynyt keskenmeno.

Varotoimet

Emätinverenvuodon syy on aina selvitettävä.

Lugesteron sisältää soijalesitiiniä ja saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita (urtikariaalinen ja anafylaktinen sokki yliherkillä potilailla). Koska soija-allergia saattaa olla yhteydessä maapähkinäallergiaan, potilaiden, joilla on maapähkinäallergia, on vältettävä Lugesteron‑valmisteen käyttöä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Yhteisvaikutukset

Lugesteron voi vaikuttaa bromokritiinin vaikutuksiin ja voi suurentaa siklosporiinin pitoisuuksia plasmassa. Lugesteron voi vaikuttaa maksan ja/tai umpirauhasten toimintakokeiden tuloksiin.

Rifamysiineihin kuuluvat lääkkeet (esimerkiksi rifampisiini) ja antibakteeriset aineet nopeuttavat Lugesteron-valmisteen metaboliaa.

Ketokonatsoli esti progesteronin ihmisen maksan mikrosomien välittämää metaboliaa (IC50 < 0,1 μM). Ketokonatsoli on tunnetusti sytokromi P450 3A4:n estäjä. Tiedot viittaavat siis siihen, että ketokonatsoli voi suurentaa progesteronin biologista hyötyosuutta. In vitro ‑löydösten kliinistä merkitystä ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Äidin raskauden varhaisvaiheessa käyttämän luonnollisen progesteronin ja sikiön epämuodostumien välillä ei ole todettu yhteyttä.

Imetys

Lugesteron-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana. Mitattavissa olevia määriä progesteronia erittyy äidinmaitoon.

Hedelmällisyys

Koska tämä lääkevalmiste on tarkoitettu naisille keskenmenon ehkäisyyn, tunnettuja haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Lugesteron-valmisteella voi olla kohtalainen haitallinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Paikallista intoleranssia (polttelua, kutinaa tai öljyistä eritettä) on havaittu, mutta esiintyvyydet olivat äärimmäisen pieniä.

Käytettäessä suositusten mukaisesti ohimenevää väsymystä tai heitehuimausta voi esiintyä 1–3 tunnin kuluessa lääkkeen käyttämisestä.

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintyvyyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina

Sukupuolielimet ja rinnat

Eritevuoto emättimestä

Verenvuoto emättimestä

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Polttava tunne

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen oireita voivat olla uneliaisuus, heitehuimaus, euforia tai kuukautiskivut. Hoitona on seuranta, ja tarvittaessa annetaan oireenmukaista ja tukea antavaa hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, progestageenit, ATC-koodi: G03DA04

Vaikutusmekanismi

Progesteroni on luonnollinen keltarauhashormoni ja on keltarauhasen ja istukan tärkein hormoni. Se saa kohdun limakalvon siirtymään proliferaatiovaiheesta sekreetiovaiheeseen. Lugesteron-valmisteella on samat farmakodynaamiset ominaisuudet kuin luonnollisella progesteronilla siten, että se muuttaa kohdun limakalvon sekretoriseen tilaan, ja sillä on etenkin gestageeninen, antiestrogeeninen, vähäinen antiandrogeeninen ja aldosteronia estävä vaikutus.

Progesteronin farmakodynaamiset vaikutukset uhkaavissa ja toistuvissa keskenmenoissa ovat maternaalisen immuunivasteen modulointi sikiön suojaksi, kohdun ja istukan välisen verenkierron vilkastuttaminen, kohdunkaulan eheyden ylläpitäminen koko raskauden ajan, kohtulihaksen relaksaation edistäminen ja prostaglandiinien tuotannon ehkäisy, minkä lisäksi progesteronilla on tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia.

Kliininen teho ja turvallisuus

PRISM-tutkimuksessa arvioitiin mikronoidun progesteronin tehoa ja turvallisuutta keskenmenojen ehkäisyssä naisilla, joilla oli kaksi riskitekijää: alkuraskauden aikainen verenvuoto ja anamneesissa keskenmenoja. Emättimeen kahdesti vuorokaudessa annetun 400 mg:n progesteronihoidon hyöty suureni edeltävien keskenmenojen määrän ollessa suurempi. Hyöty saavutti tilastollisen merkitsevyyden esimääritetyssä ryhmässä, jonka naisilla oli vähintään kolme edeltävää keskenmenoa ja verenvuotoa nykyisen raskauden aikana; elävänä syntyneiden osuus oli progesteronia saaneilla 72 % (98/137) ja lumelääkettä saaneilla 57 % (85/148) (prosenttiosuuksien ero 15 %; riskisuhde 1,28, 95 %:n lv 1,08–1,51; P = 0,004). Tässä ryhmässä Number Needed To Treat oli 8 (95 %:n lv 7–10). Turvallisuuden osalta 400 mg:n progesteronihoito oli hyvin siedetty.

Farmakokinetiikka

Lugesteron vaikuttaa paikallisesti emättimessä ja kohdussa. Emättimeen annetun progesteronin teho on verrannollinen kohdun limakalvoon kertyvän progesteronin kokonaismäärään eikä ole verrannollinen systeemisesti imeytyvän progesteronin määrään.

Imeytyminen

Emättimeen annettu mikronoitu progesteroni imeytyy nopeasti. Toisin kuin suun kautta otettava progesteroni, emättimeen annettava progesteroni ei käy läpi ensikierron metaboliaa maha‑suolikanavassa eikä maksassa. Siten ”kohdun ensikierron metabolian” seurauksena pitoisuudet kohdussa ja läheisissä kudoksissa ovat suhteellisen suuria ja systeeminen altistus progesteronille ja sen metaboliiteille on pieni.

Emättimeen eri annostuksina annetun progesteronin (esim. 200 mg – 600 mg) aiheuttama altistus plasmassa on ei‑lineaarinen ja suurenee vähemmän kuin suhteessa annokseen. Kliinisessä tutkimuksessa emättimeen annetun 600 mg:n progesteronivuorokausiannoksen jälkeen progesteronipitoisuudet plasmassa olivat vakaat läpi annosvälin siten, että suurin keskimääräinen pitoisuus plasmassa oli noin 11,63 ng/ml.

Jakautuminen

Emättimeen kertynyt progesteroni käy läpi ensikierron metabolian kohdussa, mikä saa aikaan suuremmat hormonipitoisuudet kohdussa ja läheisissä kudoksissa.

Systeemisesti imeytyvän progesteronin määrä on pieni. Imeytynyt progesteroni kulkeutuu imu- ja verisuoniston välityksellä, ja noin 96–99 % siitä sitoutuu seerumin proteiineihin, pääasiassa seerumin albumiiniin (50–54 %) ja transkortiiniin (43–48 %).

Biotransformaatio

Emättimeen annon jälkeen plasmassa havaitut pregnenoloni- ja 5α-dihydroprogesteronipitoisuudet ovat hyvin pieniä ensikierron metabolian puuttumisen takia.

Eliminaatio

95 % systeemisesti imeytyneestä progesteronista poistuu virtsan mukana glukuronikonjugoituneina metaboliitteina.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta ja toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kapselin sisältö: auringonkukkaöljy, puhdistettu, soijalesitiini.

Kapselin kuori: liivate, glyseroli (E422), titaanidioksidi (E171), puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa (purkissa).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Ei markkinoilla olevia pakkauksia.

PF-selosteen tieto

Lugesteron 400 mg toimitetaan valkoisessa 15 kapselin lääkepurkissa (HDPE), jossa on valkoinen polypropyleenistä (PP) valmistettu lapsiturvallinen kierrekorkki ja hopeanvärinen repäisysinetti. Purkki toimitetaan kartonkipakkauksessa.

Valmisteen kuvaus:

Pitkänomainen kellertävä, pehmeä kapseli (n. 2,5 cm x 0,9 cm), joka sisältää valkeahkoa öljysuspensiota.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

ATC-koodi

G03DA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

13.02.2024

Yhteystiedot

BESINS HEALTHCARE
Box 300 70, c/o Besins Healthcare Nordics AB
200 61 Limhamn
Sweden

+46 40-295 200

info.nordics@besins-healthcare.com