Vertaa PF-selostetta

PREHEVBRI injektioneste, suspensio 10 mikrog

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeenejä (S [83 %], pre-S2 [11 %] ja pre-S1 [6 %]) 1, 2 10 mikrogrammaa

1 Adsorboitu 500 mikrogrammaan Al3+ alumiinihydroksidina, hydratoitu

2 Tuotettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-DNA-tekniikalla

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio (injektio)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

PreHevbri on tarkoitettu aktiiviseen immunisaatioon aikuisten kaikkien tunnettujen hepatiitti B -viruksen alatyyppien aiheuttamaa infektiota vastaan.

Oletettavasti myös hepatiitti D:tä voidaan ehkäistä PreHevbri-valmisteen antaman vastustuskyvyn avulla, koska delta-agenssin aiheuttamaa hepatiitti D:tä ei esiinny ilman hepatiitti B -infektiota.

PreHevbri-valmistetta on käytettävä virallisten suositusten mukaisesti.

Annostus ja antotapa

Annostus

Rokotusohjelma

Rokotusohjelma koostuu kolmesta annoksesta (1 ml kutakin) seuraavasti: ensimmäinen annos valittuna päivänä, toinen annos 1 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta ja kolmas annos 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Tehosteannos

Tehosteannoksen tarvetta ei ole selvitetty. Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät potilaat

Annosta ei tarvitse muuttaa yli 65-vuotiaille henkilöille (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Pediatriset potilaat

PreHevbrin turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja on saatavilla rajallisesti.

Antotapa

PreHevbri tulee antaa lihakseen (IM) hartialihaksen alueelle.

Älä injisoi suoneen, ihon alle tai ihonsisäisesti.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen käsittelystä ennen sen antamista.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Aiempi vaikea allerginen reaktio (esim. anafylaksi) aiemmasta hepatiitti B -rokoteannoksesta.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Kaikkien muiden injisoitavien rokotteiden tavoin rokotteen antamisen yhteydessä tulee olla valmiudet asianmukaiseen lääketieteelliseen hoitoon ja valvontaan, jotta mahdolliset anafylaktiset reaktiot voidaan hoitaa rokottamisen jälkeen.

Rokotusta on lykättävä, jos henkilöllä on akuutti vaikea kuumetauti tai akuutti infektio. Lievä infektio ja/tai matala kuume eivät saa viivästyttää rokotusta.

Rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen, saattaa esiintyä synkopeeta (pyörtymistä) psykogeenisenä reaktiona neulanpistokselle. Toipumiseen voi liittyä useita neurologisia oireita, kuten ohimeneviä näköhäiriöitä, tuntohäiriöitä ja toonis-kloonisia raajojen liikkeitä. Käytössä on oltava asianmukaiset toimintavalmiudet vammojen välttämiseksi.

Hepatiitti B:n itämisaika on pitkä. PreHevbri ei välttämättä estä hepatiitti B -infektiota henkilöillä, joilla on tunnistamaton hepatiitti B -infektio rokotuksen ajankohtana.

Kuten muillakin rokotteilla, suojaavaa immuunivastetta ei välttämättä saavuteta kaikilla rokotetuilla.

Rokote ei estä muiden taudinaiheuttajien, kuten hepatiitti A:n, hepatiitti C:n tai hepatiitti E:n, aiheuttamia infektioita eikä muiden patogeenien aiheuttamia maksainfektioita.

Trombosytopenia ja hyytymishäiriöt

Kuten muitakin lihaksensisäisiä injektioita annettaessa rokotetta tulee antaa varoen potilaille, jotka saavat antikoagulanttihoitoa tai joilla on trombosytopenia tai jokin hyytymishäiriö (kuten hemofilia), koska lihaksensisäisestä annosta saattaa seurata verenvuotoa tai mustelmia.

Immuunipuutos

PreHevbrin aikaansaama immuunivaste voi olla heikentynyt immuunipuutteisilla henkilöillä. Immuunipuutteisista potilaista on vain vähän tietoja. On pyrittävä varmistamaan suojaavan vasta-ainetason ylläpitäminen kansallisten suositusten ja ohjeiden mukaisesti.

Potilaita, joilla on krooninen maksasairaus tai HIV-infektio tai jotka ovat hepatiitti C:n kantajia, ei tule

jättää rokottamatta B-hepatiittia vastaan. Rokotusta voidaan suositella, koska hepatiitti B -infektio voi olla vaikea näillä potilailla: lääkärin tuleekin harkita PreHevbri-rokotusta tapauskohtaisesti.

Hepatiitti B -rokotteista saatua hepatiitti B:n pinta-antigeeniä (HBsAg) on havaittu ohimenevästi verinäytteissä rokotuksen jälkeen. Seerumin HBsAg-testillä ei välttämättä ole diagnostista arvoa 28 päivän kuluessa PreHevbrin antamisesta.

Munuaisten vajaatoiminta

Pre-hemodialyysi- ja hemodialyysipotilailla on riski altistua hepatiitti B -virukselle, ja heillä on suurempi riski saada krooninen infektio. On pyrittävä varmistamaan suojaavan vasta-ainetason saavuttaminen ja ylläpitäminen kansallisten suositusten ja ohjeiden mukaisesti.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, eli se on käytännössä

”natriumiton”.

Kalium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol kaliumia (39 mg) per annos, eli se on käytännössä

”kaliumiton”.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

PreHevbrin samanaikaisesta antamisesta muiden rokotteiden kanssa ei ole tietoja. PreHevbrin samanaikaista käyttöä muiden rokotteiden kanssa ei suositella.

Kun PreHevbrin ja immunoglobuliinin samanaikainen antaminen on tarpeen, ne on annettava eri ruiskuilla eri injektiokohtiin.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Rokotteen käytöstä raskaana oleville naisille ei ole tietoja.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Raskauden aikana rokote tulee antaa vain, jos yksilöllinen hyöty-riskisuhde on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö PreHevbriä ihmisen rintamaitoon.

Vastasyntyneisiin/imeväisiin kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois.

On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai luovutaanko PreHevbri-rokotteen antamisesta ottaen huomioon rintaruokinnan hyöty lapselle ja rokotuksen hyöty äidille.

Hedelmällisyys

Ihmisen hedelmällisyydestä PreHevbrin käytön yhteydessä ei ole tietoja.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

PreHevbrillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Jotkin kohdassa Haittavaikutukset mainituista vaikutuksista (esimerkiksi väsymys, päänsärky, huimaus) voivat kuitenkin tilapäisesti vaikuttaa ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

PreHevbrin kliininen turvallisuusprofiili perustuu kahteen vaiheen 3 kontrolloituun kliiniseen tutkimukseen (Sci-B-Vac-001 ja Sci-B-Vac-002), joissa 2 920 aikuista sai vähintään yhden annoksen PreHevbriä.

Paikallisia ja systeemisiä injektion jälkeisiä reaktioita seurattiin päiväkirjakorteilla 7 päivän ajan kunkin rokotuksen päivämäärästä alkaen (tiedustellut haittatapahtumat).

Yleisimpiä tiedusteltuja paikallisia reaktioita olivat pistoskohdan kipu (72,2 %), aristus (71,2 %) ja paikallinen kutina (12,2 %). Yleisimpiä tiedusteltuja systeemisiä reaktioita olivat lihaskipu (41,7 %), väsymys (37,5 %) ja päänsärky (36,3 %).

Yleensä haittavaikutusten yleisyys ja vakavuus vähenivät tai pysyivät samoina perättäisten rokotusten jälkeen.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavan taulukon tiedot on kahdesta päätutkimuksesta, ja ne sisältävät sekä tiedusteluun annetut että oma-aloitteisesti ilmoitetut haittavaikutukset.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

Hyvin yleinen: (≥1/10)

Yleinen: (≥1/100, <1/10)

Melko harvinainen: (≥ 1/1000, < 1/100)

Harvinainen: (≥ 1/10 000, < 1/1000)

Hyvin harvinainen: (<1/10 000)

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1: Haittavaikutukset elinluokan ja esiintyvyyden mukaan

Elinluokka

Haittavaikutukset

Esiintyvyys

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia

Melko harvinainen

Ruoansulatuselimistö

Ripuli1, pahoinvointi/oksentelu1

Yleinen

Vatsakipu

Yleinen

Yleisoireet ja antokohdassa todettavat haitat

Injektiokohdan kipu1, injektiokohdan aristus1, injektiokohdan kutina1, väsymys1

Hyvin yleinen

Injektiokohdan turvotus1, injektiokohdan punoitus1

Yleinen

Injektiokohdan mustelmat

Yleinen

Kuume1

Yleinen

Hermosto

Päänsärky1

Hyvin yleinen

Huimaus

Yleinen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihaskipu1

Hyvin yleinen

Nivelkipu

Yleinen

Iho ja ihonalainen kudos

Nokkosihottuma, kutina

Melko harvinainen

Ihottuma

Yleinen

Verisuonisto

Punastuminen, kuuma aalto

Melko harvinainen

1 Päiväkirjakorteilla kerätyt paikalliset ja systeemiset haittavaikutukset Päiväkirjakorteista kerättyihin haittavaikutuksiin kuului mm. paikallisia (kipua, arkuutta, punoitusta/punoitusta, kutinaa/kutinaa ja turvotusta/turvotusta) ja systeemisiä (pahoinvointia/oksentelua, ripulia, päänsärkyä, kuumetta, väsymystä ja lihaskipua) tiedusteltuja haittavaikutuksia.

Erityisryhmiä koskevat lisätiedot

Immuunipuutteisista aikuisista, aiemmin B-hepatiitti -rokotuksen saaneista aikuisista ja munuaisten kroonista vajaatoimintaa sairastavista aikuisista, mukaan lukien dialyysihoidossa olevat potilaat, on vain vähän turvallisuustietoja.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-riskitasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksista ei ole ilmoitettu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Hepatiitti B -rokotteet, puhdistettu antigeeni, ATC-koodi J07BC01

Vaikutusmekanismi

PreHevbri sisältää hepatiitti B -viruksen pinta-antigeenin täydellisen antigeenisen koostumuksen, johon kuuluu pieniä (S), keskisuuria (pre-S2) ja suuria (pre-S1) hepatiitti B -viruksen pinta-antigeenejä viruksen kaltaisessa hiukkasrakenteessa, ja se antaa immuniteetin kaikkia hepatiitti B -viruksen tunnettuja alatyyppejä vastaan stimuloimalla tiettyä immuunivastetta, kun mitataan anti-HBs-vasta-aineiden indusoituminen tasolla ≥ 10 mIU/ml.

Kliininen immunogeenisuus

PreHevbrin immunogeenisuutta arvioitiin verrattuna myyntiluvan saaneeseen hepatiitti B -rokotteeseen (Engerix-B) kahdessa aikuisten satunnaistetussa, aktiivisesti kontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa, faasin 3 monikeskustutkimuksessa. PreHevbriä ja Engerix-B:tä annettiin kolmena annoksena 0, 1 ja 6 kuukauden kuluttua.

Sci-B-Vac-001 -tutkimus ≥ 18-vuotiailla aikuisilla

Tutkimuksen ensisijainen immunogeenisuuden päätetapahtuma oli suojaava vasta-ainetaso (SPR). Se määriteltiin niiden potilaiden prosentuaalisena osuutena, joiden anti-HBs-tasot olivat ≥ 10 mIU/ml. Kaksi esiasteen yhteisanalyysiä, jotka testattiin hierarkkisesti, olivat seuraavat: (1) PreHevbri ei ollut huonompi kuin Engerix B päivänä 196, neljä viikkoa kolmannen annoksen saamisesta kaikilla ≥ 18-vuotiailla aikuisilla ja (2) PreHevbri oli parempi kuin Engerix-B vähintään 45-vuotiailla potilailla päivänä 196.

Samantehoisuus (non-inferiority) todettiin, jos 95 prosentin luottamusvälin (CI) alaraja SPR-erossa (PreHevbri miinus Engerix B) oli suurempi kuin -5 %. Paremmuus todettiin, jos SPR-eron (PreHevbri miinus Engerix B) 95 prosentin luottamusvälin alaraja oli suurempi kuin 0 %.

Tutkimus täytti molemmat ensisijaiset päätetapahtumat. PreHevbri-ryhmän SPR-arvo ≥ 18-vuotiailla potilailla oli vähintään yhtä suuri kuin Engerix B -ryhmässä tutkimuspäivänä 196 (91,4 % vs. 76,5 %) ja SPR-arvo ≥ 45-vuotiailla potilailla oli parempi kuin Engerix B -ryhmässä tutkimuspäivänä 196 (89,4 % vs. 73,1 %). PreHevbrin SPR- ja anti-HBs-titterit (GMC, geometrinen keskipitoisuus) olivat korkeammat kuin Engerix-B:n kaikissa aikapisteissä (taulukko 2). Huippupitoisuudet olivat päivänä 196 (1 424,52 mIU/ml vs. 235,43 mIU/ml) ja pysyvät titterit päivänä 336 (546,79 mIU/ml vs. 83,48 mIU/ml). Tulokset olivat yhdenmukaiset kaikissa keskeisissä alaryhmissä iän, sukupuolen, diabeteksen, painoindeksin, päivittäisen alkoholinkäytön ja tupakoinnin perusteella. Kaikki SPR-eron 95 prosentin luottamusvälin alarajat olivat ennalta määritetyn samantehoisuus- ja paremmuusmarginaalin yläpuolella (taulukko 2).

Taulukko 2: PreHevbrin ja Engerix B:n anti-HBs-titterien suojaava vasta-ainetaso (SPR) ja geometrinen keskipitoisuus (GMC) päivänä 196

Tutkimuspopulaatio ja alaryhmät

PreHevbri

Engerix B

SPR-ero

(PreHevbri – Engerix B)

N

SPR (95 %:n luottamusväli)

GMC (mIU/ml)

N

SPR (95 %:n luottamusväli)

GMC (mIU/ml)

Ero (95 %:n luottamusväli)

Aikuiset (ikä 18+)

718

91,36 % 
(89,07, 93,32)

1 424,52

723

76,49 % 
(73,22, 79,53)

235,43

14,88 % 
(11,18, 18,63)

Ikä 18–44 vuotta

125

99,20 % 
(95,62, 99,98)

4 550,39

135

91,11 % 
(84,99, 95,32)

727,67

8,09 % 
(3,40, 14,22)

Ikä 45–64 vuotta

325

94,77 % 
(91,76, 96,92)

1558,30

322

80,12 % 
(75,34, 84,34)

274,80

14,65 % 
(9,75, 19,81)

65-vuotiaat ja vanhemmat

268

83,58 %
(78,59, 87,81)

414,24

266

64,66 % 
(58,59, 70,40)

64,31

18,92 % 
(11,60, 26,14)

Diabetes (ikä 18+)

54

83,33 % 
(70,71, 92,08)

448,89

60

58,33 % 
(44,88, 70,93)

73,68

25,00 % 
(8,37, 40,36)

Painoindeksi >30 kg/m2 (ikä 18+)

269

89,22 % 
(84,89, 92,66)

1 005,16

254

68,11 % 
(61,99, 73,80)

131,35

21,11 % 
(14,29, 27,97)

N = Protokollakohtaisessa ryhmässä arvioitujen tutkimushenkilöjen lukumäärä; SPR = Suojaava vasta-ainetaso anti-HBs-tittereinä ≥10 mIU/ml seerumissa; GMC = Geometrinen keskipitoisuus (mukautettu)

Sci-B-Vac-001:een osallistuvien tutkittavien, joille annettiin joko PreHevbri- tai Engerix B -valmistetta, määrä ositettiin kolmeen ikäryhmään: 18–44-vuotiaat (n=125 vs. n=135 potilasta), 45–64-vuotiaat (n=325 vs. n=322) sekä 65-vuotiaat ja vanhemmat (n=268 vs. n=266). PreHevbri saavutti kaikissa näissä ryhmissä paremman suojan päivänä 196, neljä viikkoa kolmannen annoksen jälkeen (18–44-vuotiaat): 99,2 % vs. 91,1 %; 45–64-vuotiaat: 94,8 % vs. 80,1 %; yli 65-vuotiaat: 83,6 % vs. 64,7 %).

Sci-B-Vac-002 -tutkimus 18–45-vuotiailla aikuisilla

Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli kolmen PreHevbri- ja Engerix-B-erän immuunivasteen vertailu, mikä arvioitiin mittaamalla anti-HBs:n geometrinen keskipitoisuus. Näistä kolmesta erästä saadut tiedot yhdistettiin sen osoittamiseksi, että tutkimuspäivänä 196 neljän viikon kuluttua kolmiannoksisen PreHevbri-hoidon päättymisestä mitattu SPR ei ollut huonompi kuin Engerix-B:n. PreHevbrin samantehoisuus Engerix B:hen verrattuna perustui SPR-eroon ja kaksipuolisen 95 %:n luottamusvälin alarajaan, kun käytettiin -5 prosentin ennalta asetettua marginaalia.

PreHevbri-ryhmien anti-HBs-titterien GMC oli yhdenmukainen kaikissa kolmessa erässä ja suurempi kuin Engerix B:n kaikissa aikapisteissä, myös tutkimuksen huippuvaiheessa 196 (erä A: 5 979,5 mIU/ml; erä B: 4 855,3 mIU/ml; erä C: 5 553,2 mIU/ml vs. 1 526,3 mIU/ml). Myös yhdistettyjen PreHevbri-ryhmien SPR oli kunakin ajankohtana korkeampi kuin Engerix B:llä, ja se osoitti samantehoisuuden päivänä 196 (99,3 vs. 94,8) vaaditun kolmiannoksisen hoitojakson jälkeen (taulukko 3).

Taulukko 3: PreHevbrin ja Engerix B:n anti-HBs-titterien suojaava vasta-ainetaso (SPR) ja geometrinen keskipitoisuus (GMC) 18–45-vuotiailla aikuisilla

Ajankohta

PreHevbri, yhdistetty

Engerix B

SPR-ero

(PreHevbri – Engerix B)

N

SPR

(95 %:n luottamusväli)

GMC

(mIU/ml)

N

SPR

(95 %:n luottamusväli)

GMC

(mIU/ml)

Ero

(95 %:n luottamusväli)

Päivä 196

1 753

99,26 % 
(98,74,99,60

5443,07

592

94,76 % 
(92,65, 96,41)

1526,26

4,49 
(2,90, 6,63)

Päivä 336

1718

98,66 % 
(98,00, 99,15)

2093,80

580

92,41 % 
(89,95, 94,43)

473,02

6,25 
(4,26, 8,74)

N = tutkimushenkilöiden lukumäärä protokollakohtaisessa ryhmässä 2 (kaikki kolme annosta kuukausina 0, 1 ja 6); SPR = suojaava vasta-ainetaso, joka määritellään prosenttina potilaista, joilla oli anti-HBs-titteri

≥ 10 mIU/ml seerumissa; PreHevbri-ryhmään sisältyvät PreHevbri-erät A, B ja C

Kahdessa päätutkimuksessa (Sci-B-Vac 001 ja Sci-B-Vac 002) havaittu PreHevbrin turvallisuus ja immunogeenisuus tukevat 11 aiemman aikuistutkimuksen havaintoja.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset PreHevbrin käytöstä hepatiitti B -virusinfektion ehkäisemisessä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä.

Farmakokinetiikka

PreHevbrissä käytetyn hepatiitti B -viruksen pinta-antigeenin farmakokineettisiä ominaisuuksia ei ole arvioitu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta-annoksen ja toistuvan annoksen aiheuttamaa toksisuutta, paikallista siedettävyyttä sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten ei-kliiniset tiedot eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi

Kaliumkloridi

Dinatriumfosfaattidodekahydraatti

Kaliumdivetyfosfaatti

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Kloorivetyhappo (pH:n säätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adsorbentin osalta ks. kohta Vaikuttavat aineet ja niiden määrät.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Ei markkinoilla olevia pakkauksia.

PF-selosteen tieto

1 ml kerta-annossuspensio lasista valmistetussa injektiopullossa, joka on varustettu kumitulpalla ja suljettu alumiinisinetillä ja värillisellä muovikorkilla.

Pakkauskoko: 10 injektiopulloa

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön, hienojakoinen valkoinen sakka.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Rokotetta on käytettävä aseptisissa olosuhteissa.

Suspensiota on ravistettava hyvin ennen antoa.

Suspensio on sekoitettuna läpinäkymättömän valkoista. Laskeuduttuaan liuos on kirkasta ja väritöntä ja sakka on valkoista.

Suspensio on tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa. Rokote on hävitettävä, jos havaitaan vieraita hiukkasia ja/tai muutoksia ulkonäössä.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

ATC-koodi

J07BC01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

06.11.2023

Yhteystiedot

VALNEVA SWEDEN AB

SE-105 21 Stockholm
Sverige

+46 8 735 10 00
www.valneva.com

Lääketieteellisissä kysymyksissä puh: +358 (0) 306 705 310 (arkisin klo 8-16) sekä sähköpostitse infofinland@valneva.com