Vertaa PF-selostetta

CLINDAMYCIN NAVAMEDIC infuusioneste, liuos 300 mg, 600 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Clindamycin Navamedic 300 mg infuusioneste, liuos

Yksi millilitra infuusionestettä sisältää klindamysiinifosfaattia määrän, joka vastaa 6 mg klindamysiinia.

Yhdessä pussissa on 50 ml liuosta, joka sisältää 300 mg klindamysiinia.

Clindamycin Navamedic 600 mg infuusioneste, liuos

Yksi millilitra infuusionestettä sisältää klindamysiinifosfaattia määrän, joka vastaa 12 mg klindamysiinia.

Yhdessä pussissa on 50 ml liuosta, joka sisältää 600 mg klindamysiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi 50 ml:n pussi sisältää 5.674 mg (0.247 mmol) natriumia ja 2.5 g glukoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusioneste, liuos.

pH = 5,5–7,0

Osmolaliteetti:

Clindamycin Navamedic 300 mg infuusioneste, liuos: 268–308 mosm/kg

Clindamycin Navamedic 600 mg infuusioneste, liuos: 299–339 mosm/kg

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Klindamysiini on tarkoitettu seuraavien herkkien mikro-organismien aiheuttamien vaikeiden infektioiden hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille (ks. kohta Farmakodynamiikka).

 • Stafylokokkien aiheuttamat luu- ja nivelinfektiot, kuten osteomyeliitti ja septinen artriitti
 • Anaerobisten mikro-organismien aiheuttama krooninen sinuiitti
 • Alahengitysteiden infektiot, kuten
  • aspiraatiokeuhkokuume, keuhkopaise, nekrotisoiva keuhkokuume ja empyeema.

Jos epäillään usean mikrobin aiheuttamaa keuhkoinfektiota, hoitoon on yhdistettävä lääkeaine, jolla on riittävä teho gramnegatiivisiin bakteereita vastaan, jotta hoito kattaa myös mahdolliset gramnegatiiviset bakteerit.

 • Komplisoituneet vatsansisäiset infektiot, kuten peritoniitti ja vatsaontelon paise, jolloin ensisijaisena hoitona käytetään klindamysiinia yhdistettynä antibioottiin, jolla on hyvä teho aerobisia gramnegatiivisia bakteereita vastaan
 • Lantion alueen ja naisen sukuelinten infektiot, kuten sisäsynnytintulehdus, endometriitti, emättimen alueen infektiot, munanjohtimen ja munasarjan märkäpesäkkeet, munanjohtimen tulehdus, lantion alueen selluliitti, kun samanaikaisesti annetaan toista antibioottia, jolla on hyvä teho aerobisia gramnegatiivisia bakteereita vastaan
 • Ihon ja pehmytkudosten infektiot

Viralliset ohjeet bakteerilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä on otettava huomioon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Klindamysiini-infuusioneste on injisoitava liuos, joka ei edellytä lisälaimennusta.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

 • vaikeiden infektioiden hoitoon (esim. vatsansisäiset infektiot, naisen lantion alueen infektiot tai muut vaikeat infektiot):

1 800 – 2 700 mg klindamysiinia vuorokaudessa kahteen tai kolmeen yhtä suureen annokseen jaettuna yleensä yhdessä antibiootin kanssa, jolla on hyvä teho aerobisia gramnegatiivisia bakteereita vastaan.

 • muiden kuin vaikeiden infektioiden hoitoon:

1 200 – 1 800 mg klindamysiinia vuorokaudessa kahteen, kolmeen tai neljään yhtä suureen annokseen jaettuna.

Aikuisten ja yli 12-vuotiaiden nuorten enimmäisannos vuorokaudessa on tavallisesti 2 700 mg klindamysiinia kahteen tai kolmeen yhtä suureen annokseen jaettuna. Hengenvaarallisten infektioiden hoidossa on annettu enintään 4 800 mg:n vuorokausiannoksia.

Yli yhden kuukauden ja enintään 12 vuoden ikäiset lapset

Clindamycin Navamedic on kehitetty käyttövalmiiksi infuusioliuokseksi 50 ml:n pusseihin eikä se sovellu annosteltavaksi lapsille. Siksi annosteluun pediatrisille potilaille suositellaan klindamysiinia 150 mg/ml injektionesteenä ampulleissa.

Iäkkäät potilaat

Puoliintumisaika, jakautumistilavuus, puhdistuma ja imeytyminen, jotka todetaan klindamysiinifosfaatin antamisen jälkeen, eivät muutu iän myötä. Kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen analysointi ei osoittanut, että toksisuus lisääntyisi iän myötä. Siksi pelkkä ikä ei vaikuta annostusvaatimuksiin iäkkäille potilaille. Ks. kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet muut huomion otettavat tekijät.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea maksasairaus, klindamysiinin eliminaation puoliintumisaika on pidentynyt. Annosta ei yleensä tarvitse pienentää, jos Clindamycin Navamedic ‑valmistetta annetaan 8 tunnin välein. Plasman klindamysiinipitoisuutta on kuitenkin seurattava, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta. Näiden pitoisuusmittausten tulosten mukaan annoksen pienentäminen tai antovälin pidentäminen saattaa olla tarpeen.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Munuaissairauksien yhteydessä eliminaation puoliintumisaika on pidentynyt, mutta annosta ei tarvitse pienentää, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Plasman klindamysiinipitoisuutta on kuitenkin seurattava, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta tai jos hänellä on anuria. Näiden pitoisuusmittausten tulosten mukaan annoksen pienentäminen tai antovälin pidentäminen 8 tuntiin tai jopa 12 tuntiin saattaa olla tarpeen.

Annostus hemodialyysin yhteydessä

Klindamysiinia ei voida poistaa hemodialyysillä, joten ennen hemodialyysiä tai sen jälkeen ei tarvita lisäannoksia.

Beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttamien infektioiden hoito

Beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttamien infektioiden hoitoa on jatkettava vähintään 10 vuorokauden ajan myöhemmin kehittyvän reumakuumeen tai munuaiskerästulehduksen ehkäisemiseksi.

Antotapa

Infuusio laskimoon.

Clindamycin Navamedic annetaan infuusiona laskimoon (i.v.) ja infuusion kesto on vähintään 10–60 minuuttia. Klindamysiini-infuusioliuoksen pitoisuus on 6 mg/ml tai 12 mg/ml.

Lääkevalmiste on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Älä käytä Clindamycin Navamedic ‑valmistetta, jos havaitset siinä hiukkasia tai liuoksen voimakasta värjäytymistä.

Liuosta saa käyttää vain, jos se on kirkasta eikä siinä näy hiukkasia.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys klindamysiinille, linkomysiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Klindamysiinia saa käyttää vain vakavien tai hengenvaarallisten infektioiden hoitoon. Kun Clindamycin Navamedic ‑valmisteen käyttöä harkitaan, lääkärin on otettava huomioon infektiotyyppi ja potilaalle mahdollisesti kehittyvästä ripulista aiheutuva vaara, koska Clindamycin Navamedic ‑valmisteen antamisen aikana ja jopa kaksi tai kolme viikkoa sen jälkeen on raportoitu ilmenneen koliittitapauksia. Koliitti on todennäköisesti vaikea-asteisempi iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla.

Klindamysiinihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu vaikeita yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien vaikeita ihoreaktioita, kuten lääkkeeseen liittyvää yleisoireista eosinofiilista reaktiota (DRESS), Stevens-Johnsonin oireyhtymää, toksista epidermaalista nekrolyysiä (Lyellin oireyhtymää) ja akuuttia yleistynyttä eksantematoottista pustuloosia. Jos potilaalla ilmenee yliherkkyyttä tai vaikea ihoreaktio, klindamysiinihoito on lopetettava ja on aloitettava asianmukainen hoito (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Haittavaikutukset).

Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on

 • heikentynyt maksan tai munuaisten toiminta (ks. kohta Annostus ja antotapa)
 • neuromuskulaarisen transmission häiriöitä (esim. myasthenia gravis tai Parkinsonin tauti) tai ollut aiemmin gastrointestinaalisia häiriöitä (esim. paksusuolen tulehdus)
 • atooppinen sairaus.

Vaikeita allergisia reaktioita voi ilmetä jo ensimmäisen antokerran jälkeen. Tällaisessa tapauksessa Clindamycin Navamedic ‑hoito täytyy lopettaa välittömästi ja on ryhdyttävä asianmukaisiin hätätoimenpiteisiin.

Nopealla infuusiolla laskimoon saattaa olla vakavia vaikutuksia sydämeen (ks. kohta Haittavaikutukset), ja sitä on vältettävä.

Pitkäaikaishoidon (yli 10 vuorokautta kestävän hoidon) yhteydessä on tutkittava säännöllisesti verenkuva sekä maksan ja munuaisten toiminta.

Akuuteista munuaisvaurioista, kuten akuutista munuaisten vajaatoiminnasta, on ilmoitettu harvoin. Munuaisten toiminnan seurantaa on harkittava potilailla, joilla on aiemmin todettu munuaisten toimintahäiriö tai jotka käyttävät samanaikaisesti munuaistoksisia lääkkeitä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Clindamycin Navamedic ‑valmisteen pitkäaikaisen ja toistuvan antamisen seurauksena voi kehittyä superinfektioita ja iholle ja limakalvoille voi kolonisoitua resistenttejä taudinaiheuttajia tai hiivoja.

Klindamysiinihoito voi olla tietyissä tilanteissa vaihtoehtoinen hoitomuoto potilaille, jotka ovat allergisia penisilliinille (penisilliiniyliherkkyys). Klindamysiinin ja penisilliinin välillä ei ole raportoitu ristiallergiaa eikä sitä näiden lääkeaineiden rakenteellisten erojen perusteella myöskään odoteta esiintyvän. On kuitenkin tiedossa yksittäistapauksia, joissa on ilmennyt klindamysiinin aiheuttamaa anafylaksiaa (yliherkkyyttä) potilailla, joilla on ennestään todettu penisilliiniallergia. Tämä on otettava huomioon klindamysiinihoitojakson aikana, jos potilas on allerginen penisilliinille.

Koliitti: Clostridium difficile ‑bakteerin aiheuttamna ripulin kehittymistä on raportoitu lähes kaikkien bakteerilääkkeiden, myös klindamysiinin, käytön yhteydessä. Sen vaikeusaste voi vaihdella lievästä ripulista kuolemaan johtavaan koliittiin. Hoito bakteerilääkkeillä muuttaa paksusuolen normaaliflooraa, mikä voi johtaa Clostridium difficilen liialliseen lisääntymiseen.

Clostridium difficile tuottaa toksiineja A ja B, jotka vaikuttavat Clostridium difficile ‑bakteerin aiheuttaman ripulin kehittymiseen ja ovat antibioottihoitoon liittyvän koliitin pääasiallisia aiheuttajia.

Hypervirulentit Clostridium difficile ‑kannat liittyvät sairastuvuuden ja kuolleisuuden suurenemiseen, sillä nämä infektiot voivat olla resistenttejä antibioottihoidolle ja saattavat vaatia kolektomian.

On tärkeää ottaa huomioon Clostridium difficile ‑bakteerin aiheuttaman ripulin mahdollisuus kaikilla potilailla, joilla ilmenee ripulia bakteerilääkkeiden käytön jälkeen.

Näissä tapauksissa potilaan esitietoihin on perehdyttävä huolellisesti, sillä Clostridium difficile ‑bakteerin aiheuttama ripuli voi ilmetä vasta kahden kuukauden kuluttua antibioottihoidon jälkeen.

Jos potilaalla epäillään tai todetaan olevan antibioottihoitoon liittyvä ripuli tai antibioottihoitoon liittyvä koliitti, hoito bakteerilääkkeillä, klindamysiini mukaan lukien, on lopetettava ja on aloitettava välittömästi asianmukaiset hoitotoimenpiteet.

Peristaltiikkaa estävät lääkevalmisteet ovat tällaisessa tilanteessa vasta-aiheisia.

Clindamycin Navamedic ‑valmistetta ei pidä antaa akuuttien hengitystieinfektioiden yhteydessä, jos ne ovat virusten aiheuttamia.

Clindamycin Navamedic ei sovellu meningiitin hoitoon, koska aivoselkäydinnesteessä saavutettava antibioottipitoisuus on riittämätön.

Pediatriset potilaat

Klindamysiinin turvallisuutta ja sopivaa annostusta alle 1 kuukauden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Clindamycin Navamedic -valmisteen lääkemuodon vuoksi sen antamista alle 12‑vuotiaille lapsille ei suositella.

Tärkeää tietoa apuaineista:

Tämä lääkevalmiste sisältää 2.5 g glukoosia per pussi. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on diabetes.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per 50 ml:n pussin tilavuus eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

K-vitamiiniantagonistit

Potilailla, jotka ovat saaneet klindamysiinia yhdessä K-vitamiiniantagonistien (kuten varfariinin, asenokumarolin tai fluindionin) kanssa, on raportoitu kohonneita arvoja hyytymiskokeissa (PT/INR) ja/tai verenvuotoa. Siksi K-vitamiiniantagonisteja käyttäneiden potilaiden hyytymisarvot on tutkittava säännöllisesti.

Taudinaiheuttajilla esiintyy ristiresistenssiä klindamysiinia ja linkomysiinia kohtaan.

Klindamysiinilla on todettu hermo-lihasliitosta salpaavia ominaisuuksia, jotka saattavat tehostaa muiden hermo-lihasliitosta salpaavien aineiden vaikutusta. Siksi klindamysiinia on käytettävä varovaisuutta noudattaen potilaille, jotka saavat tällaisia lääkkeitä.

Klindamysiini metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n ja vähemmän CYP3A5:n välityksellä. Pääasiallinen metaboliitti on klindamysiinisulfoksidi ja vähäisempi metaboliitti N‑desmetyyliklindamysiini. CYP3A4:n ja CYP3A5:n estäjät saattavat siten suurentaa klindamysiinin pitoisuutta plasmassa. Voimakkaita CYP3A4:n estäjiä ovat esimerkiksi itrakonatsoli, vorikonatsoli, klaritromysiini, telitromysiini, ritonaviiri ja kobisistaatti. Varovaisuutta suositellaan, jos klindamysiinia käytetään yhdessä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa. Näiden entsyymien induktorit saattavat suurentaa klindamysiinin puhdistumaa, jolloin sen pitoisuus plasmassa pienenee. Prospektiivisessa tutkimuksessa, jossa klindamysiinia annettiin suun kautta yhdessä voimakkaan CYP3A4:n induktorin rifampisiinin kanssa, klindamysiinin minimipitoisuudet pienenivät 80 %. Voimakkaiden CYP3A4:ninduktorien, kuten rifampisiinin, mäkikuisman (Hypericum perforatum), karbamatsepiinin, fenytoiinin tai fenobarbitaalin, samanaikaisen käytön yhteydessä potilaita on tarkkailtava klindamysiinihoidon tehon heikkenemisen varalta.

In vitro ‑tutkimukset osoittavat, että klindamysiini ei estä CYP1A2:ta, CYP2C9:ää, CYP2C19:ää, CYP2E1:tä eikä CYP2D6:ta. Tämän vuoksi kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset klindamysiinin ja näiden CYP-entsyymien välityksellä metaboloituvien samanaikaisesti käytettyjen lääkkeiden välillä ovat epätodennäköisiä. In vitro ‑tutkimuksista saatujen tietojen perusteella suun kautta otettu klindamysiini saattaa estää CYP3A4:ää suolistossa, mutta kliinisesti merkitykselliset vaikutukset parenteraalisesti annetun klindamysiinin ja samanaikaisesti annettujen, CYP3A4:n välityksellä metaboloituvien lääkevalmisteiden välillä ovat epätodennäköisiä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Lisääntymistoksisuustutkimuksissa, joissa klindamysiinia annettiin rotille ja kaneille suun kautta ja subkutaanisesti, havaittiin klindamysiinin aiheuttamaa heikentynyttä hedelmällisyyttä ja sikiön vahingoittumista vain annoksilla, jotka olivat toksisia emolle. Eläimillä tehdyt lisääntymistutkimukset eivät aina ennusta vastetta ihmisellä.

Laajassa raskaana olevia naisia koskevassa tutkimuksessa, jossa tutkittiin noin 650 vastasyntynyttä, jotka olivat altistuneet klindamysiinille ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, ei havaittu epämuodostumien määrän suurenemista. Klindamysiinin turvallisuudesta raskauden aikana ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa.

Klindamysiini läpäisee istukan. On oletettavaa, että sikiöön voi päätyä pitoisuuksia, joilla on terapeuttisia vaikutuksia. Kun valmistetta annetaan raskauden aikana, hoidon hyötyjä ja riskejä täytyy arvioida huolellisesti.

Imetys

Suun kautta ja parenteraalisesti annetun klindamysiinin on raportoitu erittyvän ihmisen rintamaitoon pitoisuutena <0.50–3,8 mikrog/ml. . Klindamysiinillä voi olla rintaruokitun imeväisen maha-suolikanavan flooraan kohdistuvia haittavaikutuksia (kuten ripulia tai verisiä ulosteita) tai ihottumaa. Systeemisesti annettavaa klindamysiiniä ei suositella imetyksen aikana, joten on päätettävä, lopetetaanko imetys vai valitaanko vaihtoehtoinen hoito. Tällöin on otettava huomioon rintaruokinnan hyödyt imeväisen kehitykseen ja terveyteen, sekä äidin kliininen klindamysiinin tarve.

Hedelmällisyys

Rotilla tehdyissä hedelmällisyystutkimuksissa, joissa klindamysiinia annettiin suun kautta, ei havaittu vaikutuksia hedelmällisyyteen eikä parittelukykyyn. Ei ole tietoa klindamysiinin vaikutuksista ihmisten hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Klindamysiinilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Tietyt haittavaikutukset (kuten huimaus, uneliaisuus ja päänsärky) voivat heikentää ajokykyä, koneiden käyttökykyä ja reaktiokykyä.

Haittavaikutukset

Seuraavassa taulukossa esitetään haittavaikutukset, joita on ilmennyt kliinisissä tutkimuksissa tai myyntiluvan myöntämisen jälkeisessä seurannassa, elinjärjestelmäluokituksen ja esiintymistiheyden mukaan.

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on määrelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

≥ 1/10

Yleinen

≥ 1/100, < 1/10

Melko harvinainen

≥ 1/1 000, < 1/100

Harvinainen

≥ 1/10 000, < 1/1 000

Hyvin harvinainen

< 1/10 000

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Infektiot

antibioottiin liittyvä pseudomembranoottinen koliitti*#

Clostridium difficile –koliitti*,

emätininfektio*

Veri ja imukudos

Agranulosytoosi*, leukosytopenia, neutropenia*, trombosytopenia, eosinofilia

Immuunijärjestelmä

lääkekuume

anafylaktinen reaktio*#

anafylaktoidinen reaktio, anafylaktinen sokki*, yliherkkyys*

Hermosto

makuaistin häiriö, hermo-lihasliitosta salpaava vaikutus

päänsärky, uneliaisuus, huimaus

Sydän

sydän- ja hengityspysähdys

§

Verisuonisto

tromboflebiitti

matala verenpaine

§

Ruoansulatuselimistö

ripuli, vatsakipu, oksentelu, pahoinvointi

Maksa ja sappi

ohimenevä hepatiitti, johon liittyy kolestaattinen ikterus

ikterus*

Iho ja ihonalainen kudos

makulopapulaarinen eksanteema, tuhkarokkomainen eksanteema*, nokkosihottuma

toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN)*, Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS)*, Lyellin oireyhtymä, angioedeema, kesivä ihottuma*, rakkulainen ihottuma*, monimuotoinen punavihoittuma, kutina, emätintulehdus

ihottuma ja rakkuloiden muodostuminen (yliherkkyysreaktio)

lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen reaktio (DRESS)*, akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP)*

Luusto, lihakset ja sidekudos

moniniveltulehdus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

kipu, pistoskohdan märkäpesäke

injektiokohdan ärsytys*

Tutkimukset

poikkeava maksan toimintakokeen tulos

Munuaiset ja virtsatiet

Akuutti munuaisvaurio#

# Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

* Markkinoilletulon jälkeen todetut haittavaikutukset

§ Harvinaisia tapauksia on raportoitu, kun valmiste on annettu laskimoon liian nopeasti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostusoireita ei ole toistaiseksi havaittu. Klindamysiinia ei voida poistaa seerumista hemodialyysillä eikä peritoneaalidialyysillä. Tunnettua spesifistä vastalääkettä ei ole. Clindamycine Navamedic annetaan laskimoon, joten mahahuuhtelusta ei ole hyötyä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: systeemiset bakteerilääkkeet; makrolidit, linkosamidit ja streptogramiinit; linkosamidit, ATC-koodi: J01FF01

Vaikutusmekanismi

Klindamysiini sitoutuu bakteerin ribosomin 50S-alayksikköön samalla tavalla kuin makrolidit, kuten erytromysiini, ja estää proteiinisynteesiä. Klindamysiini vaikuttaa pääasiassa bakteriostaattisesti, mutta suurilla pitoisuuksilla saattaa olla hidas bakterisidinen vaikutus herkkiä kantoja vastaan.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Teho riippuu periaatteessa ajasta, jolloin lääkepitoisuus on suurempi kuin pienin taudinaiheuttajan kasvun estävä lääkepitoisuus (MIC).

Resistenssimekanismi

Klindamysiiniresistenssi saattaa johtua seuraavista mekanismeista:

Resistenssi stafylokokeille ja streptokokeille perustuu usein metyyliryhmiin, joita sitoutuu yhä enemmän 23S rRNA:an (niin kutsuttu konstitutiivinen MLSB-resistenssi), jolloin klindamysiinin sitoutumisaffiniteetti ribosomiin heikkenee huomattavasti.

Suurimmassa osassa metisilliinille resistenteistä S. aureus (MRSA) ‑kannoista on havaittu konstitutiivista MLSB-tyyppistä resistenssiä, minkä vuoksi ne ovat resistenttejä klindamysiinille. Makrolideille resistenttien stafylokokkien aiheuttamia infektioita ei saa hoitaa klindamysiinilla, ei edes silloin, kun herkkyys on osoitettu in vitro, koska hoito saattaa johtaa konstitutiivisesti MLSB-resistenttien mutaatioiden valikoitumiseen.

Konstitutiivisesti MLSB-resistenteillä kannoilla on osoitettu täydellinen ristiresistenssi klindamysiinin ja linkomysiinin, makrolidien (kuten atsitromysiinin, klaritromysiinin, erytromysiinin, roksitromysiinin ja spiramysiinin) sekä streptogramiini B:n välillä.

Raja-arvot

Seuraavat pienimmät herkkien ja resistenttien bakteerien kasvua estävät pitoisuudet on määritelty:

EUCAST-raja-arvot (versio 8.1, voimassa 15.5.2018 alkaen)

Raja-arvot

TaudinaiheuttajaHerkkä (S), ≤ mg/lResistentti (R), > mg/l
Staphylococcus spp.10,250,5
Streptococcus-ryhmät A, B, C ja G1, 20,50,5
Streptococcus pneumoniae30,50,5
Viridans-ryhmän streptokokit30,50,5
Gramnegatiiviset anaerobit44
Grampositiiviset anaerobit44
Corynebacterium spp.0,50,5

1 Indusoituva klindamysiiniresistenssi voidaan havaita makrolidin aiheuttamana klindamysiiniaktiivisuuden antagonismina. Jos antagonismia ei havaita, mikrobin raportoidaan olevan herkkä. Jos antagonismia havaitaan, mikrobin raportoidaan olevan resistentti, ja raporttiin pitää harkita lisättäväksi kommentti: ”Klindamysiinia voidaan edelleen käyttää muiden kuin vakavien iho- ja pehmytkudosinfektioiden lyhytaikaiseen hoitoon, koska konstitutiivisen resistenssin kehittyminen tällaisen hoidon aikana ei ole todennäköistä”.

2 Indusoituvan klindamysiiniresistenssin kliinistä merkitystä vaikea-asteisen S. pyogenes ‑infektion yhdistelmähoidossa ei tunneta.

3 Indusoituva klindamysiiniresistenssi voidaan havaita makrolidin aiheuttamana klindamysiiniaktiivisuuden antagonismina. Jos antagonismia ei havaita, mikrobin raportoidaan olevan herkkä. Jos antagonismia havaitaan, mikrobin raportoidaan olevan resistentti.

Hankinnaisen resistenssin esiintyvyys

Hankinnaisen resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella tietyn lajin osalta maantieteellisen sijainnin ja ajan suhteen, joten paikalliset tiedot resistenssistä ovat toivottavia erityisesti vaikeita infektioita hoidettaessa. Tarvittaessa on syytä pyytää asiantuntijoilta neuvoa silloin, kun paikallisen resistenssitilanteen vuoksi lääkeaineen hyödystä tulee kyseenalainen ainakin joidenkin infektiotyyppien hoidossa. Etenkin vaikeissa infektiotapauksissa tai hoidon epäonnistuessa suositellaan mikrobiologista diagnoosia sekä taudinaiheuttajan ja sen klindamysiiniherkkyyden varmistamista.

Hankinnaisen resistenssin esiintyvyys Euroopassa saksalaisten resistenssivalvontaprojektien ja ‑tutkimusten viimeisten viiden vuoden tietojen perusteella (Z.A.R.S., tammikuu 2017).

Yleisesti herkät lajit

Grampositiiviset aerobit

Actinomyces israelii°

Staphylococcus aureus (metisilliinille herkkä)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Viridans-ryhmän streptokokit^ °

Anaerobit

Bacteroides spp.° (B. fragilista lukuun ottamatta)

Clostridium perfringens °

Fusobacterium spp. °

Peptoniphilus spp. °

Peptostreptococcus spp. °

Prevotella spp. °

Propionibacterium spp. °

Veillonella spp. °

Muut mikrobit

Chlamydia trachomatis°

Chlamydophila pneumoniae°

Gardnerella vaginalis°

Mycoplasma hominis°

Lajit, joiden kohdalla hankinnainen resistenssi saattaa olla ongelma

Grampositiiviset aerobit

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (metisilliiniresistentti)+

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus agalactiae

Gramnegatiiviset aerobit

Moraxella catarrhalis$

Anaerobit

Bacteroides fragilis

Luontaisesti resistentit eliöt

Grampositiiviset aerobit

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Gramnegatiiviset aerobit

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Anaerobit

Clostridium difficile

Muut mikrobit

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

° Päivitettyjä tietoja ei ollut saatavilla taulukon julkaisemisajankohtana. Alkuperäiskirjallisuuden, tieteellisen peruskirjallisuuden ja hoitosuositusten perusteella on oletettu, että laji on herkkä.

$ Useimpien isolaattien luontainen herkkyys viittaa kohtalaiseen resistenssiin.

+ Vähintään yhdellä alueella on havaittu yli 50 %:n resistenssiasteita.

^ Heterogeenisen streptokokkiryhmän yhteinen nimitys. Resistenssi saattaa vaihdella alueella esiintyvien streptokokkilajien mukaan.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Klindamysiinijohdosten välillä on eroa vain niiden imeytymisajankohtaan ja esterirakenteiden hajoamiseen saakka. Tämän jälkeen klindamysiini on elimistössä vapaana emäksenä (aktiivinen muoto). Esterien katsotaan olevan aihiolääkkeitä.

Klindamysiinifosfaatti on parenteraalisesti käytettävä vesiliukoinen esteri. Yhden tunnin kuluttua 300 mg:n annoksen antamisesta laskimoon seerumin keskimääräinen pitoisuus on noin 4–6 μg/ml.

Jakautuminen

Klindamysiinin sitoutumisaste plasman proteiineihin riippuu pitoisuudesta, ja terapeuttisella alueella se on 40–94 %.

Klindamysiini jakautuu tehokkaasti kudoksiin, läpäisee veri-istukkaesteen ja erittyy rintamaitoon. Diffuusio lukinkalvo-onteloon on riittämätöntä myös aivokalvontulehduksen yhteydessä.

Suuria pitoisuuksia saavutetaan luukudoksessa, nivelnesteessä, pleuranesteessä, ysköksissä ja märkäeritteessä.

Seerumin samanaikaisiksi vaikuttavan aineen pitoisuuksiksi on raportoitu luukudoksessa 40 % (20–75 %), nivelnesteessä 50 %, vatsakalvonesteessä 50 %, pleuranesteessä 50–90 %, ysköksissä 30–75 % ja märkäeritteessä 30 %.

Biotransformaatio

Klindamysiini metaboloituu ensisijaisesti maksassa.

Ihmisen maksan ja suoliston mikrosomien in vitro ‑tutkimusten mukaan klindamysiini hapettuu pääasiassa CYP3A4:n ja vähäisemmin CYP3A5:n välityksellä, jolloin muodostuu klindamysiinisulfoksidia ja vähäisempää metaboliittia, N-desmetyyliklindamysiiniä.

Klindamysiinin puoliintumisaika seerumissa on noin 3 tuntia aikuisilla ja noin 2 tuntia lapsilla. Jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta ja keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta, puoliintumisaika on pidempi.

Osa metaboliiteista on mikrobiologisesti aktiivisia (N-desmetyyliklindamysiini ja klindamysiinisulfoksidi). Maksan entsyymejä indusoivat lääkeaineet lyhentävät klindamysiinin keskimääräistä retentioaikaa elimistössä.

Eliminaatio

Kaksi kolmasosaa klindamysiiniannoksesta eliminoituu ulosteeseen ja yksi kolmasosa virtsaan. Alle 10 % annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Klindamysiinia ei voi poistaa elimistöstä dialyysillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Myrkytyksen oireita ovat eläinten vähentynyt aktiivisuus ja kouristukset.

Koirille (lihakseen) annettujen toistuvien klindamysiiniannosten antamisen jälkeen on raportoitu kohonneita ASAT- ja ALAT-arvoja. Lisäksi on dokumentoitu hieman suurentunutta maksan painoa ilman morfologisia muutoksia. Klindamysiinin pitkäaikainen anto koirille vaurioitti mahalaukun limakalvoa ja sappirakkoa.

Pistoskohdassa havaittiin paikallisia reaktioita (tulehduksia, verenvuotoja ja kudosvaurioita), kun valmistetta oli annettu lihakseen ja ihon alle, mutta käytetyn liuoksen pitoisuus oli huomattavasti suurempi kuin hoidossa käytettävät enimmäispitoisuudet.

Mutageenisuus ja tuumorigeenisuus

Klindamysiinillä tehdyissä in vitro- ja in vivo ‑tutkimuksissa ei ole ilmennyt mutageenisia vaikutuksia. Klindamysiinin tuumorigeenisuuden selvittämiseksi ei ole tehty pitkäaikaisia eläinkokeita.

Lisääntymistoksisuus

Rotilla ja hiirillä tehdyissä klindamysiinitutkimuksissa ei ole todettu näyttöä hedelmällisyyden heikkenemisestä tai alkiolle tai sikiölle toksisista ominaisuuksista.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Glukoosimonohydraatti

Dinatriumedetaatti

Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Yhteensopimattomuutta on ilmoitettu seuraavien kanssa:

ampisilliininatrium, aminofylliini, barbituraatit, kalsiumglukonaatti, keftriaksoninatrium, siprofloksasiini, difenyylihydantoiini, idarubisiinihydrokloridi, magnesiumsulfaatti, natriumfenytoiini ja ranitidiinihydrokloridi.

Kestoaika

18 kuukautta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CLINDAMYCIN NAVAMEDIC infuusioneste, liuos
300 mg 10 x 50 ml (83,84 €)
600 mg 10 x 50 ml (91,69 €)

PF-selosteen tieto

100 ml:n läpinäkyvä polyolefiinipussi, jossa on kaksi polyolefiiniletkuporttia ja yksi auki käännettävä portti (valmistettu polyolefiinimateriaaleista). Pussi sisältää 50 ml steriiliä liuosta.

Pakkauskoot:

10 pussia foliopäällyspussissa

24 pussia foliopäällyspussissa

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käytettävä välittömästi pussin avaamisen jälkeen.

Hävitä käyttämätön liuos välittömästi ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

Korvattavuus

CLINDAMYCIN NAVAMEDIC infuusioneste, liuos
300 mg 10 x 50 ml
600 mg 10 x 50 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01FF01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.12.2022

Yhteystiedot

NAVAMEDIC AB
Honkapirtinkuja 1C
21280 Raisio
Suomi

040 046 3201
shop.navamedic.com
krister.sagulin@navamedic.com