Vertaa PF-selostetta

AREXVY injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi annos (0,5 ml) sisältää:

RSVPreF31‑antigeeni2,3 120 mikrog

1 RSVPreF3 = RS-viruksen rekombinantti glykoproteiini F, joka on stabiloitu fuusioitumista edeltävään konformaatioon)

2 RSVPreF3 on valmistettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä‑DNA‑tekniikalla

3 Adjuvantti AS01E sisältää seuraavia aineita:

Quillaja saponaria Molina ‑kasviuute, fraktio 21 (QS‑21) 25 mikrog

3‑O‑desasyyli‑4’‑monofosforyylilipidi A (MPL) Salmonella minnesota ‑mikrobista 25 mikrog

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva‑aine ja suspensio suspensiota varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Arexvy on tarkoitettu vähintään 60‑vuotiaille aikuisille aktiiviseen immunisaatioon RS‑viruksen (Respiratory Syncytial Virus, RSV) aiheuttaman alahengitystietaudin ehkäisemiseksi.

Rokotteen käytön on perustuttava virallisiin suosituksiin.

Annostus ja antotapa

Annostus

Arexvy annetaan 0,5 ml:n kerta‑annoksena.

Uusintarokotuksen tarvetta toisella annoksella ei ole määritetty.

Pediatriset potilaat

Arexvy‑valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Vain injektiona lihakseen, mieluiten hartialihakseen.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Ennen rokottamista

Ripeään, asianmukaiseen lääkärinhoitoon ja tarkkailuun on aina oltava valmius siltä varalta, että rokotteen annon jälkeen kehittyy anafylaktinen tapahtuma.

Rokotusta on lykättävä, jos rokotettavalla on akuutti vaikea kuumetauti. Vähäinen infektio, kuten nuhakuume, ei edellytä rokotuksen siirtämistä.

Kuten kaikkien rokotteiden yhteydessä, kaikille rokotetuille ei välttämättä kehity suojaavaa immuunivastetta.

Itse rokotusprosessin yhteydessä voi esiintyä ahdistuneisuuteen liittyviä reaktioita, kuten vasovagaalisia reaktioita (pyörtymistä), hyperventilaatiota tai stressiin liittyviä reaktioita. On tärkeää ryhtyä varotoimiin pyörtymisestä johtuvien vammojen ehkäisemiseksi.

Käyttöön liittyvät varotoimet

Rokotetta ei saa antaa verisuoneen eikä ihon sisään. Arexvy‑rokotteen annosta ihon alle ei ole tietoja.

Kuten kaikki lihakseen annettavat injektiot, Arexvy on annettava varoen, jos rokotettavalla on trombosytopenia tai jokin hyytymishäiriö. Näillä henkilöillä voi esiintyä verenvuotoa, kun valmiste on annettu lihakseen.

Systeemiset immunosuppressantit ja immuunivajavuus

Arexvy‑valmisteen turvallisuudesta ja immunogeenisuudesta immuunipuutteisilla ei ole saatavilla tietoa. Jos potilas saa immunosuppressiivista hoitoa tai on immuunipuutteinen, immuunivaste Arexvylle voi olla heikompi.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol kaliumia (39 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”kaliumiton”.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Käyttö muiden rokotteiden kanssa

Arexvy voidaan antaa samanaikaisesti inaktivoitujen kausi‑influenssarokotteiden (adjuvantiton tavanomainen annos, adjuvantiton suuri annos tai adjuvantillinen tavanomainen annos) kanssa.

Numeerisesti pienempiä RSV‑A‑ ja RSV‑B‑tyyppejä neutraloivia tittereitä ja influenssa A:n ja influenssa B:n HI‑tittereitä havaittiin, kun Arexvy‑rokotetta ja kausi‑influenssarokotteita annettiin samanaikaisesti verrattuna antoon eri aikaan. Tätä ei havaittu johdonmukaisesti kaikissa tutkimuksissa. Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei tunneta.

Jos Arexvy annetaan samanaikaisesti toisen injisoitavan rokotteen kanssa, rokotteet on annettava aina eri kohtiin.

Arexvyn samanaikaista antoa muiden kuin yllä mainittujen rokotteiden kanssa ei ole tutkittu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja Arexvyn käytöstä raskaana oleville naisille.Yhdessä kliinisessä tutkimuksessa ennenaikaisten synnytysten määrä lisääntyi lumelääkkeeseen verrattuna, kun kokeellista adjuvantitonta RSVPreF3-rokotetta annettiin 3557 raskaanaolevalle naiselle. Tällä hetkellä ei voida tehdä johtopäätöksiä adjuvanttia sisältävän RSVPreF3-rokotteen ja ennenaikaisen synnytyksen välisestä syy-yhteydestä. Kokeellista adjuvantitonta RSVPreF3‑rokotetta ja Arexvy‑valmistetta koskevien tulosten perusteella eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Arexvyn käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Imetys

Ei ole olemassa tietoja Arexvyn erittymisestä ihmisen tai koe‑eläinten rintamaitoon. Arexvyn käyttöä ei suositella imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Arexvyn vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Kokeellista adjuvantitonta RSVPreF3‑rokotetta tai Arexvy‑valmistetta koskevissa eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia Arexvy‑valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.

Arexvy‑valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Joillakin kohdassa Haittavaikutukset mainituilla haittavaikutuksilla (esim. väsymyksellä) voi olla ohimenevä vaikutus ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Jäljempänä kuvattu turvallisuusprofiili perustuu lumekontrolloituun vaiheen III kliiniseen tutkimukseen (joka toteutettiin Euroopassa, Pohjois‑Amerikassa, Aasiassa ja eteläisellä pallonpuoliskolla) ≥ 60‑vuotiailla aikuisilla. Tutkimuksessa yli 12 000 aikuista sai yhden Arexvy‑annoksen ja yli 12 000 aikuista sai lumerokotteen.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ≥ 60‑vuotiailla tutkittavilla olivat injektiokohdan kipu (61 %), väsymys (34 %), lihaskipu (29 %), päänsärky (28 %) ja nivelkipu (18 %). Haittavaikutukset olivat voimakkuudeltaan yleensä lieviä tai keskivaikeita ja hävisivät muutaman päivän kuluessa rokottamisesta.

Useimmat muut haittavaikutukset olivat melko harvinaisia, ja niiden ilmoittaminen oli tutkimusryhmissä samaa luokkaa.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset luokitellaan jäljempänä MedDRA‑elinjärjestelmäluokan ja yleisyyden mukaan.

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Taulukko 1. Haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyys

Haittavaikutukset

Veri ja imukudos

Melko harvinainen

lymfadenopatia

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

yliherkkyysreaktiot (kuten ihottuma)

Hermosto

Hyvin yleinen

päänsärky

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

pahoinvointi, vatsakipu, oksentelu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen

lihaskipu, nivelkipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

injektiokohdan kipu, väsymys

Yleinen

injektiokohdan punoitus, injektiokohdan turvotus, kuume, vilunväristykset

Melko harvinainen

injektiokohdan kutina

kipu, huonovointisuus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole ilmoitettu yhtään yliannostustapausta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: ei vielä määritelty, ATC‑koodi: ei vielä määritelty

Vaikutusmekanismi

Arexvy, joka on RSV‑spesifisen antigeenin (F‑proteiini fuusioitumista edeltävässä konformaatiossa) ja adjuvanttijärjestelmän (AS01E) yhdistelmä, on kehitetty antigeenispesifisen soluvälitteisen immuunivasteen ja neutraloiviin vasta‑aineisiin liittyvän vasteen tehostamiseen henkilöille, joilla on ennestään immuniteetti RS‑virusta vastaan. Adjuvantti AS01E edistää rokoteperäisiä antigeeneja esittelevien solujen rekrytointia ja aktivoitumista imusolmukkeessa, jonne imuneste laskee, mikä taas johtaa RSVPreF3‑spesifisten CD4+‑T‑solujen muodostukseen.

Teho

Tehoa RSV‑alahengitystietautia vastaan arvioitiin ≥ 60‑vuotiailla aikuisilla meneillään olevassa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, havainnoijasokkoutetussa vaiheen III kliinisessä tutkimuksessa, joka toteutettiin 17 maassa pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskolla. Tutkittavia on tarkoitus seurata 36 kuukauden ajan.

Ensisijainen tehoanalyysipopulaatio (josta käytetään nimitystä muokattu altistunut populaatio) koostui ≥ 60‑vuotiaista aikuisista, jotka saivat yhden annoksen Arexvy‑rokotetta tai lumerokotetta ja jotka eivät ilmoittaneet vahvistetusta akuutista RSV‑hengitystietaudista ennen päivää 15 rokotuksen jälkeen. Populaation 24 960 tutkittavaa satunnaistettiin samassa suhteessa saamaan yksi annos Arexvy‑rokotetta (N = 12 466) tai lumerokotetta (N = 12 494). Ensisijaisen tehoanalyysin ajankohtana tutkittavia oli seurattu RSV‑alahengitystietaudin kehittymisen varalta 6,7 kuukautta (mediaani).

Tutkittavien iän mediaani oli 69 vuotta (vaihteluväli: 59–102 vuotta). Tutkittavista noin 74 % oli yli 65‑vuotiaita, noin 44 % yli 70‑vuotiaita ja noin 8 % yli 80‑vuotiaita. Noin 52 % oli naisia. Lähtötilanteessa 39,3 %:lla tutkittavista oli vähintään yksi erityisesti seurattava liitännäissairaus; 19,7 %:lla oli perussairautena kardiorespiratorinen sairaus (keuhkoahtaumatauti, astma, jokin krooninen hengitystie‑/keuhkosairaus tai krooninen sydämen vajaatoiminta) ja 25,8 %:lla endokriinis‑metabolinen tila (diabetes, pitkälle edennyt maksa‑ tai munuaistauti).

Teho RSV‑alahengitystietautia vastaan

Ensisijaisena tavoitteena oli osoittaa teho vahvistetun, RSV‑alatyypin A ja/tai B aiheuttaman ensimmäisen alahengitystietautiepisodin ehkäisyssä ensimmäisen RSV‑kauden aikana. Vahvistetut RSV‑tapaukset määritettiin nenänielunäytteestä tehtävällä qRT‑PCR‑testillä (qRT‑PCR: kvantitatiivinen käänteistranskriptaasientsyymiä hyödyntävä polymeraasiketjureaktio). Alahengitystietauti määriteltiin seuraavien kriteerien perusteella: tutkittavalla oli täytynyt olla vähintään kaksi alahengitystieoiretta/‑löydöstä, mukaan lukien vähintään yksi alahengitystielöydös, vähintään 24 tunnin ajan tai vähintään kolme alahengitystieoiretta vähintään 24 tunnin ajan. Alahengitystieoireita olivat yskösten ilmaantuminen tai lisääntyminen, yskän ilmaantuminen tai lisääntyminen ja hengenahdistuksen ilmaantuminen tai lisääntyminen. Alahengitystielöydöksiä olivat hengityksen vinkumisen ilmaantuminen tai lisääntyminen, ritinä/rahina, hengitystiheys ≥ 20 kertaa/min, pieni tai pienentynyt happisaturaatio (O2‑saturaatio < 95 % tai ≤ 90 %, jos lähtötilanteessa < 95 %) tai lisähapen tarve.

Rokotteen teho koko populaatiossa ja alaryhmittäin on esitetty taulukossa 2.

Teho ensimmäisen RSV‑alahengitystietaudin ehkäisyssä alkaen rokotuksen jälkeisestä päivästä 15 oli 82,6 % (96,95 %:n luottamusväli [lv] 57,9– 94,1 %) ≥ 60‑vuotiailla tutkittavilla verrattuna lumerokotteeseen. Rokotteen teho RSV‑alahengitystietautia vastaan säilyi 6,7 kuukauden seurantavaiheen ajan (mediaanikesto). Rokotteen teho RSV‑alatyypin A aiheuttamaa tautia vastaan oli 84,6 % (95 %:n lv 32,1–98,3) ja RSV‑alatyypin B aiheuttamaa tautia vastaan 80,9 % (95 %:n lv 49,4–94,3).

Taulukko 2. Tehoanalyysi: ensimmäinen RSV‑alahengitystietauti koko populaatiossa, iän ja samanaikaisten sairauksien mukaan luokitelluissa alaryhmissä (muokattu altistunut populaatio)

Alaryhmä

Arexvy

Lume

Teho, %

(lv)a

N

n

Ilmaantuvuus / 1 000 henkilövuotta

N

n

Ilmaantuvuus / 1 000 henkilövuotta

Koko populaatio (≥ 60 vuotta)b

12 466

7

1,0

12 494

40

5,8

82,6 (57,9–94,1)

60–69 vuotta

6 963

4

1,0

6 979

21

5,5

81,0 (43,6–95,3)

70–79 vuotta

4 487

1

0,4

4 487

16

6,5

93,8 (60,2–99,9)

Tutkittavat, joilla vähintään 1 erityisesti seurattava samanaikainen sairaus

4 937 

0,4 

4 861 

18 

6,6 

94,6 (65,9–99,9) 

alv = luottamusväli (96,95 % koko populaatiota [≥ 60‑vuotiaita] koskevassa analyysissä ja 95 % kaikissa alaryhmäanalyyseissä). Kaksisuuntainen eksakti luottamusväli rokotteen teholle johdettiin Poissonin mallista, jota korjattiin ikäluokkien ja alueen perusteella.

bEnsisijainen vahvistava tavoite, jonka ennalta määritelty saavuttamiskriteeri oli kaksisuuntaisen luottamusvälin alaraja rokotteen teholle yli 20 %

N = Tutkittavien määrä kussakin ryhmässä

n = Niiden tutkittavien määrä, joille vahvistettu RSV‑alahengitystietauti ilmaantui ensimmäistä kertaa aikaisintaan päivänä 15 rokotuksen jälkeen

Rokotteen tehoa ei voida päätellä ≥ 80‑vuotiaiden alaryhmässä (1 016 tutkittavaa Arexvy‑ryhmässä vs. 1 028 tutkittavaa lumeryhmässä) kertyneiden tapausten pienen kokonaismäärän takia (5 tapausta).

Vaikeita RSV‑alahengitystietautitapauksia (määritelmä: vähintään 2 alahengitystielöydöstä tai arkitoimien estyminen) todettiin 18, joista lisähapen tarvetta esiintyi lumeryhmässä 4 tapauksessa ja Arexvy‑ryhmässä ei yhdessäkään tapauksessa.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Arexvy‑valmisteen käytöstä RS‑viruksen aiheuttaman alahengitystietaudin ehkäisyssä yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Ei oleellinen

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Adjuvantitonta RSVPreF3‑rokotetta koskevien lisääntymis- ja kehitystutkimusten sekä Arexvy‑tutkimuksen tulosten perusteella kaniineilla ei todettu rokotteeseen liittyviä vaikutuksia naaraan hedelmällisyyteen, tiineyteen, alkio-sikiökehitykseen eikä jälkeläisten kehitykseen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva‑aine (RSVPreF3‑antigeeni)

Trehaloosidihydraatti

Polysorbaatti 80 (E433)

Kaliumdivetyfosfaatti (E340)

Dikaliumfosfaatti (E340)

Suspensio (AS01E‑adjuvanttijärjestelmä)

Dioleoyylifosfatidyylikoliini (E322)

Kolesteroli

Natriumkloridi

Dinatriumfosfaatti, vedetön (E339)

Kaliumdivetyfosfaatti (E340)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Tiedot adjuvantista, ks. myös kohta Vaikuttavat aineet ja niiden määrät.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

Valmisteen on osoitettu säilyvän käytön aikana kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 4 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa tai huoneenlämmössä (enintään 25 °C).

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja käyttöä edeltävät säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika saa olla enintään 4 tuntia.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

AREXVY injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten
1 annos (120 mikrog+0,5 ml) (225,30 €)

PF-selosteen tieto

Arexvy toimitetaan seuraavanlaisissa pakkauksissa:

  • Kuiva‑aine (antigeeni) yhtä annosta varten injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (butyylikumia) ja kellertävänvihreä irti napsautettava korkki.
  • Suspensio (adjuvantti) yhtä annosta varten injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (butyylikumia) ja ruskea irti napsautettava korkki.

Arexvy on saatavilla pakkauksessa, jossa on 1 injektiopullo kuiva‑ainetta ja 1 injektiopullo suspensiota, tai pakkauksessa, jossa on 10 injektiopulloa kuiva‑ainetta ja 10 injektiopulloa suspensiota.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kuiva‑aine on valkoista. Suspensio on opalisoivaa, väritöntä tai vaalean rusehtavaa nestettä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kuiva‑aine ja suspensio on saatettava käyttökuntoon ennen antoa.

Adjuvantti

Suspensio

Antigeeni

Kuiva‑aine

1 annos (0,5 ml)

Kuiva‑aine ja suspensio on tarkastettava silmämääräisesti vieraiden hiukkasten ja/tai ulkonäkömuutosten varalta. Jos jompaakumpaa näistä todetaan, rokotetta ei saa saattaa käyttökuntoon.

Arexvyn valmistelu

Arexvy on saatettava käyttökuntoon ennen antoa.

1. Vedä suspensiota sisältävän injektiopullon koko sisältö ruiskuun.

2. Lisää ruiskun koko sisältö injektiopulloon, jossa kuiva‑aine on.

3. Pyöritä injektiopulloa varovasti, kunnes kuiva‑aine on liuennut kokonaan.

Käyttökuntoon saatettu rokote on opalisoivaa, väritöntä tai vaaleanrusehtavaa nestettä.

Käyttökuntoon saatettu rokote on tarkastettava silmämääräisesti vieraiden hiukkasten ja/tai ulkonäkömuutosten varalta. Jos jompaakumpaa näistä todetaan, rokotetta ei saa antaa.

Valmisteen on osoitettu säilyvän käytön aikana kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 4 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa tai huoneenlämmössä (enintään 25 °C).

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja käyttöä edeltävät säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika saa olla enintään 4 tuntia.

Ennen antoa:

1. Vedä 0,5 ml käyttökuntoon saatettua rokotetta ruiskuun.

2. Vaihda neula – rokotteen antoon on käytettävä uutta neulaa.

Anna rokote lihakseen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

AREXVY injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten
1 annos

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07BX05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

11.04.2024

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki


010 303 030
www.glaxosmithkline.fi