Vertaa PF-selostetta

EPHEDRINE SINTETICA injektioneste, liuos 50 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi millilitra injektionestettä, liuos, sisältää 50 milligrammaa efedriinihydrokloridia.
Yksi ampulli, jossa on yksi millilitra injektionestettä, sisältää 50 milligrammaa efedriinihydrokloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.
Liuoksen pH on 5,0–6,5.
Liuoksen osmolaliteetti on 440–480 mOsm/kg.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Spinaali-, epiduraali- tai yleisanestesiaan liittyvän hypotension hoito aikuisilla ja yli 12-vuotiailla nuorilla.

Ehto

Valmistetta tulee annostella ainoastaan anestesialääkärin toimesta tai anestesialääkärin valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Annostus
Efedriinin annostuksessa on käytettävä pienintä tehoavaa annosta ja hoitojakson tulee olla mahdollisimman lyhyt.
Aikuiset ja nuoret: Hidas laskimonsisäinen 5 milligramman (enintään 10 milligramman) injektio, joka toistetaan tarpeen mukaan 3–4 minuutin välein. Vuorokauden aikana annettava kokonaisannos ei saa ylittää 150 milligrammaa.
Pediatriset potilaat
Efedriinin turvallisuutta ja tehoa 0–12-vuotiaille lapsille ei ole varmistettu.
Tietoja ei ole käytettävissä.
Iäkkäät potilaat:
Kuten aikuisilla, aluksi 5 milligramman boluksena. Annoksen suurentaminen voi olla tarpeen hyvin iäkkäille potilaille.

Antotapa
Efedriiniä saa käyttää ainoastaan anestesialääkäri tai käytön on tapahduttava anestesialääkärin valvonnassa, ja lääke annetaan injektiona laskimoon.

Vasta-aiheet

Efedriiniä ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Hypereksitaatio, feokromosytooma
  • Yhdessä fenyylipropanoliamiinin, fenyyliefriinin, pseudoefedriinin, metyylifenidaatin (muiden epäsuorasti vaikuttavien sympatomimeettien) kanssa.

Efedriinin antaminen potilaille, jotka käyttävät ei-selektiivisiä MAO-estäjiä tai ovat käyttäneet niitä viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana, on vasta-aiheista, sillä tämä yhdistelmä voi aiheuttaa vakavan, mahdollisesti kuolemaan johtavan hypertension.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset
Efedriiniä on käytettävä varoen potilailla, joilla on

  • diabetes
  • korkea verenpaine
  • eturauhasen liikakasvu
  • kontrolloimaton kilpirauhasen liikatoiminta
  • ahdaskulmaglaukooma
  • krooninen ahdistuneisuus tai jokin psyykkinen sairaus.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava myös hoidettaessa potilaita, joilla on jokin sydän-verisuonisairaus, kuten iskeeminen sydänsairaus, arytmia tai takykardia, jokin ahtauttava verisuonisairaus, kuten arterioskleroosi, tai aneurysma. Angina pectorista sairastavilla potilailla hoito voi aiheuttaa sairauteen liittyvää rintakipua.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla voi olla toksisuusriski. Siksi heitä hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta ja käytettävä pienintä tehokasta annosta.

Iäkkään potilaan annoksen valinnassa tulee olla varovainen, ja hoito aloitetaan tavallisesti annosalueen alapäästä. Tällöin otetaan huomioon näillä potilailla yleisempi maksan, munuaisten tai sydämen toimintakyvyn heikkeneminen ja samanaikaisen muun sairauden tai lääkityksen olemassaolo.

Käyttöön liittyvät varotoimet
Efedriinin käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta, jos potilaalla on tai on ollut sydänvaivoja.

Vaikutus serologisiin testeihin
Urheilijoita varoitetaan siitä, että tämän lääkevalmisteen sisältämä vaikuttava aine voi aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtestissä.

Yhteisvaikutukset

Vasta-aiheiset yhdistelmät
+ Epäsuorasti vaikuttavat sympatomimeetit (fenyylipropanoliamiini, pseudoefedriini, fenyyliefriini, metyylifenidaatti): vasokonstriktion ja/tai akuuttien hypertensiokohtausten riski.

+ Ei-selektiiviset MAO-estäjät : efedriinin antaminen potilaille, jotka käyttävät ei-selektiivisiä MAO-estäjiä tai ovat käyttäneet niitä viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana, on vasta-aiheista, sillä tämä yhdistelmä voi aiheuttaa vakavan, mahdollisesti kuolemaan johtavan hypertension.

Yhdistelmät, joita ei suositella
+ Höyrystyvät halogenoidut anesteetit: Vakavat kammioarytmiat (sydämen ärtyvyyden lisääntyminen). Uusimmilla höyrystyvillä lääkeaineilla, kuten sevofluraanilla ja desfluraanilla, on kuitenkin vähemmän sydämeen kohdistuvia haittavaikutuksia, joten niitä mahdollisesti voidaan käyttää yhdessä efedriinin kanssa.

+ Trisykliset masennuslääkkeet (esim. imipramiini): Kohtauksittainen hypertensio, johon liittyy rytmihäiriöiden mahdollisuus (adrenaliinin tai noradrenaliinin pääsy sympaattisiin hermosäikeisiin estyy).

+ Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinoton estävät masennuslääkkeet (minalsipraani, venlafaksiini): Kohtauksittainen hypertensio, johon liittyy rytmihäiriöiden mahdollisuus (adrenaliinin tai noradrenaliinin pääsy sympaattisiin hermosäikeisiin estyy).

+ Guanetidiini ja vastaavat valmisteet: Huomattava verenpaineen nousu (hyperreaktiivisuus, joka liittyy sympaattisen tonuksen vähenemiseen ja/tai adrenaliinin tai noradrenaliinin sympaattisiin hermosäikeisiin pääsyn estymiseen). Jos tällaista yhdistelmää ei voida välttää, sympatomimeettien annostusta on pienennettävä ja niitä on käytettävä varoen.

+ Sibutramiini: Kohtauksittainen hypertensio, johon liittyy rytmihäiriöiden mahdollisuus (adrenaliinin tai noradrenaliinin pääsy sympaattisiin hermosäikeisiin estyy).

+ Selektiiviset MAO-A-estäjät (moklobemidi, toloksatoni): Vasokonstriktion ja/tai hypertensiokohtausten riski.

+ Linetsolidi: Vasokonstriktion ja/tai hypertensiokohtausten riski.

+ Torajyväalkaloidit: Vasokonstriktion ja/tai hypertensiokohtausten riski.

Yhdistelmät, joiden käyttö edellyttää varotoimia
+ Alfa- ja beetasalpaajat: alfasalpaajat (esim. fentolamiini) vähentävät efedriinin vasopressorivaikutusta. Beetasalpaajat saattavat estää efedriinin sydämen toimintaan kohdistuvan ja keuhkoputkia laajentavan vaikutuksen.

+ Reserpiini ja metyylidopa vähentävät efedriinin vasopressorivaikutusta.

+ Teofylliini ja sen johdannaiset (aminofylliini). Efedriinin ja teofylliinin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa unettomuutta, hermostuneisuutta ja vatsavaivoja.

+ Virtsan pH-arvoon vaikuttavat aineet: esimerkiksi asetatsoliamidin tai natriumbikarbonaatin aiheuttama alkalisoituminen estää efedriinin erittymistä munuaisista.

+ Kortikosteroidit: Efedriinin on osoitettu lisäävän deksametasonipoistumaa.

+ Epilepsialääkkeet: Lisääntynyt fenytoiinin sekä mahdollisesti fenobarbitaalin ja primidonin pitoisuus plasmassa.

+ Klonidiini ja atropiini: Lisäävät efedriinin pressorivaikutusta.

+ Oksitosiini ja kohtua supistavat lääkkeet: Vakavaa synnytyksenjälkeistä hypertensiota on kuvailtu potilailla, jotka saivat sekä vasopressoria (metoksamiini, fenyyliefriini, efedriini) että kohtua supistavaa lääkettä (metyyliergonoviini, ergonoviini). Osa näistä potilaista sai aivohalvauksen.

+ Sydänglykosidit: efedriini yhdessä sydänglykosidin (esim. digitalis) voi lisätä rytmihäiriöiden mahdollisuutta.

+ Aminofylliini ja muut ksantiinit, diureettilääkitys: samanaikainen käyttö voi aiheuttaa hypokalemiaa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Efedriinin käytöstä raskaana oleville naisille on olemassa tietoja vain vähän tai ei lainkaan.
Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa on todettu reproduktiivista toksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Efedriinin käyttöä raskauden aikana on vältettävä, sillä efedriini läpäisee istukan ja tämän on todettu olevan yhteydessä sikiön sykkeen nopeutumiseen ja syketiheyden vaihteluun.

Imetys
Vaikka tarkkoja tietoja ei ole käytettävissä, efedriini otaksuttavasti läpäisee istukan ja erittyy rintamaitoon. Imettämisestä on pidättäydyttävä kahden päivän ajan efedriinin antamisen jälkeen. Rintamaitoa saaneilla vauvoilla on todettu ärtyneisyyttä ja unirytmin häiriöitä.

Hedelmällisyys
Vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole riittävästi eläinkokeista saatua tietoa (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Yleisyys

------------------------

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

(≥1/10)

Yleinen

(≥1/100–
<1/10)

Melko harvinainen (≥1/1 000–
<1/100)

Harvinainen

(≥1/10 000–
<1/1 000)

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

Veri ja imukudos

     

primaarisen hemostaasin muutokset

Immuunijärjestelmä

     

yliherkkyys

Psyykkiset häiriöt

   

ahdistuneisuus

 

sekavuus, masennus

Hermosto

 

unettomuus, hermostuneisuus

vapina, hikoilu, migreeni

  

ärtyneisyys

Silmät

ahdaskulmaglaukoomakohtaukset henkilöillä, joilla on siihen anatominen alttius

     

Sydän

  

takykardia, sydämentykytys

sydämen rytmihäiriöt, hypertensio, prekordiaalinen kipu

  

Ruoansulatuselim istö

  

pahoinvointi, oksentelu

   

Luusto, lihakset ja

sidekudos

     

lihasheikkous

Munuaiset ja virtsatiet

  

akuutti virtsaumpi

   

Iho ja ihonalainen kudos

     

ihottuma

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet
Yliannostuksen yhteydessä esiintyy migreeniä, pahoinvointia, oksentelua, hypertensiota, takykardiaa, kuumetta, paranoidista psykoosia, aistiharhoja, kammio- ja supraventrikulaariarytmiaa, hengitysdepressiota, kouristuksia ja koomaa.
Letaali annos ihmisellä on noin 2 g, mikä vastaa noin 3,5–20 mg/l:n pitoisuutta veressä.

Yliannostuksen hoito
Yliannostuksen hoitamiseksi sekä keskushermoston stimulaation ja kouristusten hillitsemiseksi voidaan antaa diatsepaamia 0,1–0,2 mg/kg per injektio. Laskimoon voidaan antaa heti hitaasti 10–20 milligramman annos.
Eksitaation, aistiharhojen ja hypertension hoidossa tulee käyttää klooripromatsiinia.
Vakavan hypertension hoidossa voidaan käyttää fentolamiinia tai jotakin muuta alfasalpaajaa.
Hypertension tai vakavan takyarytmian hoidossa voi olla hyötyä beetasalpaajasta, kuten propranololista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Adrenergiset ja dopaminergiset lääkeaineet.
ATC-koodi: C01CA26
Efedriini on sympatomimeettinen amiini, joka vaikuttaa suoraan alfa- ja beetareseptoreihin ja välillisesti lisäämällä noradrenaliinin vapautumista sympaattisista hermopäätteistä. Muiden sympatomimeettisten aineiden tavoin efedriini stimuloi keskushermostoa, verenkiertoelimistöä, hengityselimistöä sekä ruuansulatus- ja virtsaelinten sulkijalihaksia. Efedriini voi aiheuttaa veren glukoosipitoisuuden kohoamista.
Kun on annettu 10–25 milligramman injektio laskimoon, sydämeen kohdistuvat vaikutukset kestävät tunnin ajan.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Suun kautta, lihakseen tai ihon alle annettu efedriini imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Efedriinihydrokloridi kiertää elimistössä vapaana plasmassa mukana.

Jakautuminen
Vaikka tarkkoja tietoja ei ole käytettävissä, efedriinin otaksutaan läpäisevän istukan ja erittyvän rintamaitoon. Injektion jälkeen se jakautuu nopeasti elimistöön ja kertyy maksaan, munuaisiin, keuhkoihin, pernaan ja aivoihin. Tämän kertymisen takia jakautumisvolyymi on suuri, 122–320 litraa.

Biotransformaatio
Pieni osa efedriinistä metaboloituu hitaasti maksassa oksidatiivisen deaminaation, demetylaation, aromaattisen hydroksylaation ja konjugaation kautta. Tunnistetut metaboliitit ovat p-hydroksiefedriini, p-hydroksinorefedriini, norefedriini sekä näiden yhdisteiden konjugaatit.

Eliminaatio
Erittyminen riippuu virtsan pH:sta:
hapan virtsa 73–99 % (keskiarvo 88 %), alkalinen virtsa 22–35 % (keskiarvo 27 %).
Oraalisen tai parenteraalisen antamisen jälkeen 77 % efedriinistä erittyy muuttumattomana virtsaan. Puoliintumisaika riippuu virtsan pH:sta. Happamassa virtsassa (pH = 5) puoliintumisaika on 3 tuntia ja alkalisessa virtsassa (pH = 6,3) puoliintumisaika on noin 6 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Nykyvaatimusten mukaisia tutkimuksia vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tehty. Efedriinillä havaittiin kuitenkin olevan antiestrogeenisia vaikutuksia keskenkasvuisiin rottiin, kun niille annettiin efedriiniä suun kautta 5 mg/kg. Tämä viittaa mahdolliseen vaikutukseen naisten hedelmällisyyteen.
Teratogeenisuustutkimukset eläimillä osoittivat, että efedriini voi vioittaa sydäntä ja verisuonia, heikentää hedelmällisyyttä sekä aiheuttaa sikiökuolemaa ja vatsanpeitedefektejä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen), Kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen), Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

2 vuotta
Tuote on käytettävä heti avaamisen jälkeen.

Säilytys

Ei saa jäätyä.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

EPHEDRINE SINTETICA injektioneste, liuos
50 mg/ml 10 x 1 ml (94,07 €)

PF-selosteen tieto

Tyypin I kirkkaat värittömät lasiampullit ,joissa on yksipisteinen katkaisukohta (one point cut).
Ampullit on pakattu 10 ampullin laatikoihin, ja kukin ampulli sisältää 1 millilitran injektionestettä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttöohjeet:
Ampulli on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.
Hävitä ampulli käytön jälkeen. EI SAA KÄYTTÄÄ UUDELLEEN.
Avaamattoman ja vahingoittumattoman ampullin sisältö on steriili, ja ampullin saa avata vasta käytön yhteydessä.
Tuote on tarkastettava silmämääräisesti ennen antamista mahdollisten hiukkasten tai värimuutosten varalta.
Valmistetta saa käyttää vain, jos se on kirkasta ja väritöntä eikä siinä ole näkyviä hiukkasia eikä saostumia.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

EPHEDRINE SINTETICA injektioneste, liuos
50 mg/ml 10 x 1 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

C01CA26

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.06.2021

Yhteystiedot

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sweden

+46 10 130 99 50

medinfo@unimedicpharma.se