Vertaa PF-selostetta

DUKORAL porejauhe ja suspensio oraalisuspensiota varten

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi annos rokotesuspensiota (3 ml) sisältää:

  • Kaikkiaan 1,25x1011 bakteeria, jotka koostuvat seuraavista bakteerikannoista:

Vibrio cholerae O1 Inaba, klassinen biotyyppi (lämmöllä inaktivoitu)

31,25x109 bakteeria*

Vibrio cholerae O1 Inaba, El Tor-biotyyppi (formaliinilla inaktivoitu)

31,25x109 bakteeria*

Vibrio cholerae O1 Ogawa, klassinen biotyyppi (lämmöllä inaktivoitu)

31,25x109 bakteeria*

Vibrio cholerae O1 Ogawa, klassinen biotyyppi (formaliinilla inaktivoitu)

31,25x109 bakteeria*

  • Rekombinantti koleratoksiinin B-alayksikkö (rCTB) 1 mg

(tuotettu V. cholerae O1 Inabassa, klassinen biotyyppikanta 213)

* bakteerien lukumäärä ennen inaktivointia.

Apuaineet joiden vaikutus tunnetaan:

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti 2,0 mg, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti 9,4 mg, natriumkloridi 26 mg, natriumvetykarbonaatti 3600 mg, natriumkarbonaatti, vedetön 400 mg, sakkariininatrium 30 mg, natriumsitraatti 6 mg

Yksi annos sisältää 1,1 g natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Suspensio ja porejauhe oraalisuspensiota varten:

  • Suspensio oraalisuspensiota varten .
  • Jauhe oraalisuspensiota varten ovat annospussissa.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Dukoral on indisoitu Vibrio cholerae O1-serotyypin endeemisillä tai epideemisillä alueilla oleskelevien aikuisten ja yli 2-vuotiaiden lasten aktiiviseen immunisointiin serotyypin aiheuttamaa sairautta vastaan.

Dukoralin käytön tulee perustua virallisiin suosituksiin kiinnittäen samalla huomiota epidemiologian vaihtelevuuteen, sairastumisen riskiin eri maantieteellisillä alueilla ja matkustusolosuhteisiin.

Tavanomaisia suojatoimenpiteitä ei pidä korvata Dukoralilla. Jos ripulia esiintyy, on ryhdyttävä potilaan nesteytykseen.

Annostus ja antotapa

Annostus

Perusrokotusohjelma

Dukoralilla tapahtuvan koleraa vastaan annettavan rokotuksen perussarja sisältää kaksi annosta aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. 2 – alle 6 vuoden ikäisille lapsille tulee antaa 3 annosta. Annokset annetaan vähintään yhden viikon välein. Jos annosten välillä on kulunut yli 6 viikkoa, perusimmunisointi on aloitettava alusta.

Immunisointi on saatettava päätökseen vähintään 1 viikko ennen mahdollista V. cholerae O1:lle altistumista.

Tehosteannos

Suositus jatkuvaa kolerasuojaa varten on yksi tehosteannos 2 vuoden sisällä aikuisilla ja yli 6‑vuotiailla lapsilla, ja yksi tehosteannos 6 kuukauden sisällä 2–6 vuoden ikäisillä lapsilla. Tietoja toistuvien tehosteannosten kliinisestä tehosta ei ole saatavissa. Immunologisten ja suojan kestosta kertovien tietojen perusteella on kuitenkin pääteltävissä, että jos edellisestä rokotuksesta on aikuisilla kulunut enintään 2 vuotta ja 2–6 vuoden ikäisillä lapsilla enintään 6 kuukautta, potilaalle on annettava yksi tehosteannos. Jos edellisestä rokotuksesta on kulunut yli 2 vuotta (2–6 vuoden ikäisillä lapsilla yli 6 kuukautta), perussarja on toistettava.

Alle 2-vuotiaat lapset

Dukoralia on annettu 1–2 vuoden ikäisille lapsille turvallisuus- ja immunogeenisuustutkimuksissa, mutta suojan tehoa tällä ikäryhmällä ei ole tutkittu. Siksi Dukoralia ei suositella käytettäväksi alle 2‑vuotiailla lapsilla.

Iäkkäät potilaat

Rokotteen suojatehosta yli 65-vuotiailla tai sitä iäkkäämmillä potilailla on vain hyvin rajoitetusti tietoa.

Antotapa:

Rokote on tarkoitettu suun kautta otettavaksi. Ennen annostusta suspensio on sekoitettava (natriumvetykarbonaatti) puskuriliuokseen. Natriumvetykarbonaatti on saatavissa porejauheen muodossa, joiden tulee antaa liueta lasillisessa kylmää vettä (noin 150 ml). Kloorattua vettä voidaan käyttää. Suspensio tulee sen jälkeen sekoittaa puskuriliuokseen ja juoda 2 tunnin kuluessa. Ruoan ja juoman nauttimista tulee välttää 1 tunti ennen rokotusta ja 1 tunti rokotuksen jälkeen. Suun kautta otettavia muita lääkevalmisteita tulee välttää 1 tunti ennen Dukoralin ottamista ja 1 tunti sen jälkeen.

2–6 vuoden ikäiset lapset: puolet puskuriliuoksesta kaadetaan pois ja jäljelle jäävä osa (noin 75 ml) sekoitetaan pullon koko sisällön kanssa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille, tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai formaldehydille.

Dukoralin antamista tulee myöhentää akuuttia gastrointestinaalisairautta tai akuuttia kuumesairautta sairastavilla potilailla.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Dukoral in suojatehosta koleraa vastaan tehosteannoksien jälkeen ei ole saatavissa kliinisiä tietoja.

Dukoral aikaansaa suojan erityisesti Vibrio cholerae serotyyppiä O1 vastaan. Immunisaatio ei aikaansaa suojaa V. cholerae serotyyppiä O139 eikä muita vibriolajeja vastaan.

Rokotteen immunogeenisuudesta ja käytön turvallisuudesta HIV-tartunnan saaneilla potilailla on tietoa rajoitetusti. Rokotteen suojatehoa ei ole tutkittu. HIV-tartunnan saaneilla potilailla immunisointi saattaa ohimenevästi lisätä virustaakkaa. On mahdollista, että Dukoral ei aikaansaa suojaavaa vasta-ainetasoa henkilöllä, jolla on pitkälle edennyt HIV-infektio. Tehokkuustutkimus väestöryhmässä, jolla oli suuri HIV-tartunnan määrä, osoitti kuitenkin, että suoja oli samanlainen kuin muulla väestöllä.

Vasta-ainereaktio saattaa olla puutteellinen rokotettavilla, joilla on endogeeninen tai iatrogeeninen immunosuppressio.

Valmistusvaiheessa käytetään formaldehydiä, jota voi pieninä määrinä esiintyä lopullisessa valmisteessa. Varovaisuutta tulee noudattaa niiden potilaiden kohdalla, joilla tiedetään olevan yliherkkyyttä formaldehydille.

Dukoral sisältää noin 1,1 g natriumia annosta kohti, mikä tulisi ottaa huomioon potilailla, joilla on vähän natriumia sisältävä ruokavalio.

Rokote ei anna täydellistä suojaa, ja sen lisäksi on tärkeätä noudattaa vakiintuneita suojamenetelmiä koleran välttämiseksi.

Yhteisvaikutukset

Rokote on happolabiili. Ruoka ja/tai juoma lisäävät mahan hapon tuotantoa ja rokotteen teho saattaa laskea. Sen takia ruoan ja juoman nauttimista tulee välttää 1 tunti ennen rokotusta ja 1 tunti rokotuksen jälkeen.

Muita suun kautta otettavia rokotteita ja lääkevalmisteita tulee välttää 1 tunti ennen rokotusta ja 1 tunti Dukoralin annon jälkeen.

Rajoitetulla määrällä vapaaehtoisia potilaita suoritetun kliinisen tutkimuksen alustavat tulokset eivät osoittaneet vasta-aineresponssin ja Dukoralin interaktioita kun elävää, suun kautta otettavaa rokotetta (enterokapseleita) lavantautia vastaan annettiin potilaille samanaikaisesti Dukoralin ohella. Immuunivastetta elävään lavantautirokotteeseen ei tässä tutkimuksessa tutkittu. Keltakuumerokotetta annettiin samalla tavoin samanaikaisesti Dukoralin kanssa, eikä mitään yhteisvaikutuksia havaittu keltakuumerokotteen aikaansaaman immuunivasteen kanssa. Dukoralin aikaansaamia immuunivasteita ei tutkittu. Kliinisissä tutkimuksissa ei ole annettu samanaikaisesti mitään muita rokotteita/ lääkevalmisteita Dukoralin kanssa, suun kautta annettavat poliorokotteet ja malarialääkkeet mukaan lukien.

Raskaus ja imetys

Tietoja lisääntyvyyteen kohdistuvasta toksisuudesta eläimillä ei ole saatavissa. Hyötyjen ja vaarojen huolellisen arvioinnin jälkeen rokotetta voidaan antaa raskaana oleville ja imettäville naisille vaikka tätä asiaa ei ole tutkittu millään erityisillä kliinisillä tutkimuksilla.

Sansibarissa tehdyn joukkorokotuskampanjan aikana, 196 raskaana olevaa naista saivat ainakin yhden annoksen Dukoralia. Altistuminen Dukoralille raskauden aikana ei aiheuttanut tilastollisesti merkitsevää haittaa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei ole todisteita vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Dukoralin käytön turvallisuutta arvioitiin sekä aikuisilla että yli 2-vuotiailla lapsilla suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa. Ne suoritettiin maissa, jotka ovat koleran ja lämpölabiilia enterotoksiinia (LT) tuottavan enterotoksigeenisen Escherichia coli -bakteerin (ETEC) suhteen endeemisiä sekä ei-endeemisiä. Näiden kliinisten tutkimusten aikana annettiin yli 94 000 annosta Dukoralia. Turvallisen käytön arviointi vaihteli tutkimusten välillä koskien valvontatapaa, oireiden määritystä ja seuranta-aikaa. Useimmissa tutkimuksissa haittavaikutuksia arvioitiin passiivisen valvonnan avulla. Useimmin raportoituja haittavaikutuksia, esim. gastrointestinaaliset oireet, mukaan lukien vatsakipu, ripuli, löysä uloste, pahoinvointi ja oksentelu, esiintyi yhtä usein sekä rokote- että plaseboryhmissä.

Hyvin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100, <1/10); melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100); harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000); hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Harvinainen Ruokahaluttomuus/heikentynyt ruokahalu

Hyvin harvinainen Dehydraatio

Hermosto

Melko harvinainen Päänsärky

Harvinainen Heitehuimaus

Hyvin harvinainen Uneliaisuus, unettomuus, pyörtyminen, makuaistin heikentyminen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Harvinainen Hengitystieoireet (ml. riniitti ja yskä)

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen Ripuli, vatsankouristukset, vatsakipu, mahan-/vatsan kurinat (kaasu),

vatsavaivat

Harvinainen Oksentelu, pahoinvointi

Hyvin harvinainen Kurkkukipu, dyspepsia

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin harvinainen Hikoilu, ihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin harvinainen Nivelkivut

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Harvinainen Kuume, huonovointisuus

Hyvin harvinainen Väsymys, vilunväreet

Rokotteen markkinoille saattamisen jälkeisenä aikana havaittuja haittavaikutuksia

Lisäksi todettiin seuraavia haittareaktioita rokotteen markkinoille tulon jälkeisessä tarkkailussa.

Infektiot: Gastroenteriitti

Veri ja imukudos: Lymfadeniitti

Hermosto: Parestesia

Verisuonisto: Hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: Dyspnea, lisääntynyt syljeneritys

Ruoansulatuselimistö: Ilmavaivat

Iho ja ihonalainen kudos: Urtikaria, angioedeema, pruritus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: Kipu, vilustumisoireet, astenia, vilunväreet

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Tietoja yliannostuksesta on rajoitetusti. Raportoidut haittavaikutukset ovat yhdenmukaisia suositeltujen annostusten jälkeen todettujen haittavaikutusten kanssa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Bakteerirokotteet, ATC-koodi: J07AE01

Vaikutusmekanismi

Rokote sisältää kuolleita kokonaisia V. cholerae O1-bakteereja ja koleratoksiinin rekombinanttia ei-toksista B-alayksikköä (CTB). Rokote sisältää sekä Inaba- että Ogawa-serotyyppien että El Tor- ja klassisten biotyyppien bakteerikantoja. Dukoral otetaan suun kautta bikarbonaattipuskurin kanssa, joka suojaa antigeenejä mahahappoa vastaan. Rokote vaikuttaa indusoimalla vasta-aineita sekä bakteerisia aineosia että CTB:tä vastaan. Suolen antibakteeriset vasta-aineet estävät bakteereja tarttumasta suolen seinämään vaikeuttaen siten V. cholerae O1:n kolonisaatiota. Suolen antitoksiiniset vasta-aineet estävät koleratoksiinin sitoutumisen suolen limakalvon pintaan ja siten ehkäisee toksiinivälitteisiä ripulioireita.

Enterotoksigeenisen E. colin (ETEC) lämpölabiili toksiini (LT) on rakenteellisesti, toiminnallisesti ja immunologisesti samankaltainen kuin CTB. Näillä kahdella toksiinilla on keskenään immunologinen ristireaktio.

Suojateho koleraa vastaan

Suojatehoa koleraa vastaan arvioitiin kolmessa satunnaistetussa plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa, jotka suoritettiin Bangladeshissa (endeeminen alue) ja Perussa (ei-endeeminen alue). Osallistuneiden potilaiden lukumäärä, annostusohjelmat ja seuranta-ajankohdat on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tutkimus-paikka

Vuosi

Annostusohjelma

Potilaiden lukumäärä (ikäryhmät)

Seuranta

Kolera

Bangladesh

1985–88

3 annosta 6 viikon välein

89 152

(2–65-vuotiaat)

6 kk – 5 vuotta

Peru, sotilaallinen

1994

2 annosta 7–11 päivän välein

1 563

(18–65-vuotiaat)

5 kk

Peru,

Pampas

1993–95

2 annosta 2 viikon välein, ja sen jälkeen tehosteannos 1 vuoden kuluttua

21 924

(2–65-vuotiaat)

2 vuotta

Bangladeshissa suoritetussa kenttätutkimuksessa Dukoralin suojateho kokonaisväestössä oli 85 % (95 %:n luottamusväli: 56, 95, per protocol -analyysin mukaan) ensimmäisenä 6 kuukauden seuranta-aikana. Rokotteen antaman suojan kestoaika vaihteli iän mukaan, kestäen lapsilla 6 kuukautta ja aikuisilla 2 vuotta (ks. alla oleva taulukko). Tutkimusanalyysi osoitti, että aikuisilla annetut 2 rokoteannosta vaikuttivat yhtä tehokkailta kuin 3 rokoteannosta.

Taulukko: Suojateho koleraa vastaan Bangladeshissä suoritetussa tutkimuksessa (per procotol -analyysin mukaan)

Suojateho, % (95 %:n luottamusväli)

Aikuiset ja lapset > 6 vuotta

Lapset 2–6 vuotta

6 kk

76 (30, 92)

100

1. vuosi

76 (60, 85)

44 (10, 65)

2. vuosi

60 (36, 76)

33 (-23, 64)

Toisessa, Perussa sotilailla suoritetussa tutkimuksessa, lyhytaikainen suojateho koleraa vastaan 2 rokoteannoksen jälkeen oli 85 % (95 %:n luottamusväli: 36, 97, lähtöryhmissä pysyneiden analyysin mukaan). Kolmas, Perussa suoritettu kenttätutkimus, ei osoittanut mitään suojatehoa koleraa vastaan ensimmäisen vuoden aikana. 10–12 kk perusrokotuksen jälkeen annetun tehosteannoksen jälkeen suojateho toisena vuonna oli 60,5 % (95 %:n luottamusväli: 28, 79).

Suojatehoa koleraa vastaan arvioitiin kahden joukkorokotuskampanjan aikana, jotka suoritettiin Mosambikissa (joulukuu 2003 – tammikuu 2004) ja Sansibarissa (helmikuu 2009 – toukokuu 2010).

Mosambikin joukkorokotuskampanjan aikana suoritetussa tapaus-verrokkitutkimuksessa 2 Dukoral-annoksen jälkeinen suojateho oli 84 % (95 %:n luottamusväli: 43,95, lähtöryhmissä pysyneiden analyysi; p=0,005) seurannan ensimmäisten 5 alkukuukauden aikana.

Sansibarin joukkorokotuskampanjan aikana suoritetussa pitkittäiskohorttianalyysissa 2 Dukoral-annoksen jälkeinen suojateho oli 79 % (95 %:n luottamusväli: 47,92) 15 kuukauden seurantajaksolle. Suoran suojan lisäksi osoittautui että Dukoral antaa merkittävän epäsuoran ns. joukkosuojan tutkitussa ympäristössä.

Dukoralin toistuvien tehosteannosten suojatehoa koleraa vastaan ei ole tutkittu.

Immunogeenisyys

Koleran vastaisen suojan immunologisia korrelaatteja oraalisen rokotuksen jälkeen ei ole todistettavasti osoitettu. Heikko korrelaatio on olemassa seerumin vasta-aineresponssin, ml. vibriosidinen vasta-ainevaste, ja suojan välillä. Paikallisesti tuotetut suolen sekretoriset IgA vasta-aineet mahdollisesti ovat suojaavan immuniteetin välittäjiä.

Rokote indusoi suolen antitoksiini IgA vasteita 70–100 %:lla rokotetuista henkilöistä. Bakteeristen komponenttien vibriosidisia vasta-aineita tavattiin 35–55 %:lla rokotetuista henkilöistä ja antitoksisia vasta-aineita 78–87 %:lla rokotetuista henkilöistä. Tehosteannos aikaansai anamnestisen vasteen osoituksena immuunimuistista. Immunologisen muistin kestoajan arvioitiin aikuisilla olevan vähintään 2 vuotta.

Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliinisiä turvallisuutta koskevia kokeita ei ole suoritettu tällä rokotteella.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

  • Suspensio oraalisuspensiota varten:

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Dinatriumvetyfosfaattidihydraatti

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

  • Jauhe oraalisuspensiota varten ovat annospussissa:

Natriumvetykarbonaatti

Sitruunahappo

Natriumkarbonaatti, vedetön

Sakkariininatrium

Natriumsitraatti

Vadelmanmakuinen aromiaine

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Sekoite tulee juoda 2 tunnin kuluessa sen jälkeen kun porejauhe on liuotettu veteen ja rokotesuspensio on lisätty siihen.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Ulkopakkauksessa säilytetty avaamaton pullo tai annospussi on stabiili korkeintaan 25oC lämpötilassa 14 vuorokauden ajan. Tämän ajan jälkeen valmiste on käytettävä tai hävitettävä.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DUKORAL porejauhe ja suspensio oraalisuspensiota varten
1 annos (48,09 €), 2 x 1 annos (99,12 €)

PF-selosteen tieto

Suspensio on pakattu kumitulpalla (bromobutyylikumi) ja kierrekorkilla varustettuihin (I-tyypin lasista valmistettuihin) 3 ml sisältäviin pulloihin.

Porejauhe on pakattu 5,6 g sisältäviin annospusseihin, joiden sisäpuoli on polyesteriä/LD-polyeteeniä ja ulkokerros alumiinia/LD-polyeteeniä.

Yksi annos rokotetta myydään yhtenä pullona suspensiota yhdessä porejauheen kanssa, jotka on pakattu yhteen annospussiin.

Pakkauskoot: 1 x 1 annos, 2 x 1 annos, 20 x 1 annos

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Puskuriliuoksen valmistamiseksi porejauhe liuotetaan noin 150 ml:aan viileää vettä. Pulloa tulee ravistella varoen ja rokotesuspensio lisätään sen jälkeen puskuriliuokseen ja sekoitetaan hyvin, jotta saadaan väritön, hieman läpinäkyvä oraalisuspensio.

2–6 vuoden ikäiset lapset: puolet puskuriliuoksesta kaadetaan pois ja jäljelle jäänyt osa (noin 75 ml) sekoitetaan koko rokotepullon sisällön kanssa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

DUKORAL porejauhe ja suspensio oraalisuspensiota varten
1 annos, 2 x 1 annos

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07AE01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.01.2021

Yhteystiedot

VALNEVA SWEDEN AB

SE-105 21 Stockholm
Sverige

+46 8 735 10 00
www.valneva.com

Lääketieteellisissä kysymyksissä puh: +358 (0) 306 705 310 (arkisin klo 8-16) sekä sähköpostitse infofinland@valneva.com