Vertaa PF-selostetta

XONVEA enterotabletti 10/10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi enterotabletti sisältää 10 mg doksylamiinisuksinaattia ja 10 mg pyridoksiinihydrokloridia.

Apuaine, joiden vaikutus tunnetaan:
Tabletit sisältävät atsoväri E129:n jäämiä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Enterotabletti (tabletti).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Xonvea on tarkoitettu raskauspahoinvoinnin ja -oksentelun hoitoon naisille, jotka eivät reagoi konservatiiviseen hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltu aloitusannos on kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa (päivä 1). Jos tämä annos lievittää oireita riittävästi seuraavana päivänä, potilas voi jatkaa kahden tabletin ottamista ennen nukkumaanmenoa. Jos oireet jatkuvat päivän 2 iltapäivään asti, potilaan tulee ottaa jälleen kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa (päivänä 2) sekä kolme tablettia päivänä 3 (yksi tabletti aamulla ja kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa). Jos nämä kolme tablettia eivät lievitä oireita riittävästi päivänä 3, potilas voi ottaa neljä tablettia päivästä 4 alkaen (yksi tabletti aamulla, yksi tabletti keski-iltapäivällä ja kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa).

Suurin suositeltu päiväannos on neljä tablettia (yksi tabletti aamulla, yksi tabletti keski-iltapäivällä ja kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa).

Xonvea-valmistetta tulee ottaa joka päivä, eikä vain tarvittaessa. Xonvea-hoidon jatkamisen tarvetta on arvioitava raskauden edetessä.

Xonvea-hoitoa lopetettaessa annostusta on suositeltavaa pienentää vähitellen raskauspahoinvoinnin ja -oksentelun äkillisen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Pediatriset potilaat

Xonvea-valmistetta ei ole tarkoitettu alle 18 vuoden ikäisille lapsille. Xonvea-valmisteen turvallisuutta ja tehoa tämän potilasryhmän hoidossa ei ole varmistettu (ks. kohta Farmakodynamiikka). Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Xonvea tulee ottaa tyhjään mahaan vesilasillisen kanssa (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Tabletit on nieltävä kokonaisina, eikä niitä pidä murskata, halkaista tai pureskella.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys doksylamiinisuksinaatille, muille etanoliamiinista johdetuille antihistamiineille, pyridoksiinihydrokloridille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Samanaikainen käyttö monoamiinioksidaasin (MAO) estäjien kanssa, ks. kohta Yhteisvaikutukset.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Xonvea saattaa aiheuttaa uneliaisuutta doksylamiinisuksinaatin (antihistamiini) antikolinergisten ominaisuuksien vuoksi (ks. kohta Haittavaikutukset).

Xonvea-valmisteen käyttöä ei suositella, jos potilas käyttää samanaikaisesti keskushermostoa lamaavia aineita mukaan lukien alkoholia (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Antikolinergisten ominaisuuksiensa vuoksi Xonvea-valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla on astma, kohonnut silmänpaine, ahdaskulmaglaukooma, ahtauttava peptinen haava, mahanportin ja pohjukaissuolen välinen ahtauma tai rakon kaulan ahtauma.

Koska Xonvea sisältää pyridoksiinihydrokloridia, joka on B6-vitamiinin analogi, potilaan B6-vitamiinin saanti ravinnosta ja B6-vitamiinilisistä tulee arvioida.

Xonvea sisältää jäämiä alluranpunainen AC alumiinilakka -atsoväristä (E129), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Näyttö doksylamiinin ja pyridoksiinin yhdistelmän tehosta potilailla, joilla esiintyy voimakasta raskausoksentelua (hyperemesis gravidarum), on rajallista. Tällaiset potilaat on ohjattava erikoislääkärin hoitoon.

Doksylamiinisuksinaatin ja pyridoksiinihydrokloridin yhdistelmän käytön on raportoitu aiheuttaneen vääriä positiivisia tuloksia metadonille, opiaateille ja fensyklidiinifosfaatille (PCP) virtsan seulontatutkimuksissa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Yhteisvaikutukset

Monoamiinioksidaasin estäjät
Monoamiinioksidaasin (MAO) estäjät pidentävät ja voimistavat antihistamiinien antikolinergisiä vaikutuksia.

Keskushermostoa lamaavat aineet
Samanaikaista käyttöä keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten alkoholin, unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden, kanssa ei suositella. Yhdistelmä saattaa aiheuttaa vaikeaa uneliaisuutta.

Ruoka
Ruoan vaikutusta arvioiva tutkimus osoitti, että aika vaikutuksen alkamiseen saattaa viivästyä ja valmisteen imeytyminen heikentyä, kun tabletit otetaan ruoan kanssa. Tämän vuoksi Xonvea tulee ottaa tyhjään mahaan vesilasillisen kanssa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Vaikutus metadonia, opiaatteja ja PCP:tä koskeviin tuloksiin virtsan seulontatutkimuksissa
Doksylamiinisuksinaatin ja pyridoksiinihydrokloridin yhdistelmän käyttö voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia metadonille, opiaateille ja PCP:lle huumeseulonnassa virtsasta. Immuunimäärityksen positiivisen tuloksen tapauksessa aineen olemassaolo on varmistettava vahvistavalla testillä, kuten kaasukromatografia-massaspektrometrialla (GC-MS).

Raskaus ja imetys

Raskaus
Xonvea on tarkoitettu raskaana oleville naisille.

Laajat tiedot eivät viittaa doksylamiinisuksinaatin ja pyridoksiinihydrokloridin epämuodostumia aiheuttavaan, fetaaliseen tai neonataaliseen toksisuuteen.

Imetys
Doksylamiinisuksinaatin molekyylipaino on riittävän alhainen, jotta lääkeaineen voidaan odottaa erittyvän rintamaitoon. Kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä ja sedaatiota on raportoitu imeväisillä, joiden oletetaan altistuneen doksylamiinisuksinaatille rintamaidon kautta. Xonvea-valmisteen sedatiiviset vaikutukset saattavat olla erityinen riski imeväisille, joilla on apneaa tai muita hengitystieoireyhtymiä, sillä valmiste voi pahentaa näitä ongelmia.

Pyridoksiinihydrokloridi erittyy rintamaitoon. Haittavaikutuksia ei ole raportoitu imeväisillä, joiden oletetaan altistuneen pyridoksiinihydrokloridille rintamaidon kautta.

Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea.

On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Xonvea-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys
Xonvea ei aiheuttanut hedelmällisyyden tai lisääntymiskyvyn heikentymistä rotilla (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ihmisiä koskevia tietoja ei ole saatavilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Xonvea-valmisteella on kohtalainen tai huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Potilaan on vältettävä hyvää vireystasoa vaativia tehtäviä, kuten ajamista ja raskaiden koneiden käyttöä, Xonvea-valmisteen käytön aikana, kunnes lääkäri on antanut niihin luvan.

Haittavaikutukset

a. Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Haittavaikutustiedot perustuvat kliinisiin tutkimuksiin ja maailmanlaajuiseen markkinoille tulon jälkeiseen kokemukseen.

Xonvea yhdistelmän (doksylamiinisuksinaatin ja pyridoksiinihydrokloridin) käytöstä on runsaasti kliinistä kokemusta. Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, 15 päivän pituisessa tutkimuksessa, johon osallistui 261 raskauspahoinvoinnista ja -oksentelusta kärsivää naista, 128 potilasta sai lumelääkettä ja 133 potilasta doksylamiinisuksinaatin ja pyridoksiinihydrokloridin yhdistelmää. Keskimääräinen gestaatioikä tutkimukseen otettaessa oli 9,3 viikkoa. Gestaatioiän vaihteluväli oli 7–14 viikkoa. Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien ilmaantuvuus oli samankaltainen sekä hoito- että lumelääkeryhmissä. Yleisimmin raportoitu haittavaikutus (hoitoryhmässä ≥ 5 %, lumelääkeryhmässä vähemmän) oli uneliaisuus.

b. Haittavaikutusten taulukkomuotoinen luettelo
Seuraavassa esitetty luettelo haittavaikutuksista perustuu kliinisiin tutkimuksiin ja/tai markkinoille tulon jälkeiseen kokemukseen.

Haittavaikutukset on esitetty MedDRA-elinjärjestelmäluokan ja seuraavien yleisyysluokkien mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, <1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Koska markkinoille tulon jälkeen ilmoitetut haittavaikutukset perustuvat spontaaneihin raportteihin, niiden yleisyyttä ei voida määrittää. Tästä syystä näiden haittatapahtumien yleisyydeksi on annettu ”tuntematon”.

Elinjärjestelmä-luokka

Haittavaikutus

Yleisyys

Immuunijärjestelmä

yliherkkyys

Tuntematon

Psyykkiset häiriöt

ahdistuneisuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, unettomuus, painajaiset

Tuntematon

Hermosto

uneliaisuus

Hyvin yleinen

heitehuimaus

Yleinen

päänsärky, migreeni, parestesia, psykomotorinen kiihtyneisyys

Tuntematon

Silmät

näön hämärtyminen, näköhäiriöt

Tuntematon

Kuulo ja tasapainoelin

kiertohuimaus

Tuntematon

Sydän

hengenahdistus, sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys

Tuntematon

Ruoansulatuselimistö

suun kuivuminen

Yleinen

vatsan turvotus, vatsakipu, ummetus, ripuli

Tuntematon

Iho ja ihonalainen kudos

liikahikoilu, kutina, ihottuma, täpläinen ja näppyläinen ihottuma

Tuntematon

Munuaiset ja virtsatiet

virtsaamisvaivat, virtsaretentio

Tuntematon

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

väsymys

Yleinen

epämiellyttävät tuntemukset rinnassa, ärtyneisyys, huonovointisuus

Tuntematon

c. Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Xonvea-valmisteen ottaminen keskushermostoa lamaavien aineiden, mukaan lukien alkoholin, kanssa saattaa aiheuttaa vaikeaa uneliaisuutta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset).

Monoamiinioksidaasin (MAO) estäjät saattavat pidentää ja voimistaa Xonvea-valmisteen antikolinergisiä vaikutuksia (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Yhteisvaikutukset).

Mahdollisia antikolinergisia haittavaikutuksia, jotka on yhdistetty antihistamiinien käyttöön yleensä, ovat: suun, nenän ja nielun kuivuminen, virtsaamisvaivat, virtsaretentio, kiertohuimaus, näköhäiriöt, näön hämärtyminen, kahtena näkeminen, tinnitus, akuutti sisäkorvatulehdus, unettomuus, vapina, hermostuneisuus, ärtyneisyys ja kasvojen pakkoliikkeet. Puristuksen tunnetta rinnassa, keuhkoputkieritteen paksuuntumista, hengityksen vinkumista, nenän tukkoisuutta, hikoilua, vilunväristyksiä, ennenaikaisia kuukautisia, toksista psykoosia, päänsärkyä, heikotusta ja parestesiaa on esiintynyt.

Agranulosytoosia, hemolyyttista anemiaa, leukopeniaa, trombosytopeniaa ja pansytopeniaa on raportoitu harvinaisissa tapauksissa, muutamilla antihistamiineja saaneilla potilailla. Myös ruokahalun lisääntymistä ja/tai painonnousua on esiintynyt antihistamiineja käyttävillä potilailla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

Yliannostus

Xonvea liukenee viiveellä, minkä vuoksi ylisannostuksen merkit ja oireet eivät välttämättä ilmene välittömästi.

Oireet
Yliannostuksen merkkejä ja oireita saattavat olla levottomuus, suun kuivuminen, pupillien laajentuminen, uneliaisuus, kiertohuimaus, sekavuus ja sydämen tiheälyöntisyys.

Myrkyllisinä annoksina doksylamiinin kolinergisiin vaikutuksiin kuuluvat kouristuskohtaukset, rabdomyolyysi, akuutti munuaisten vajaatoiminta ja kuolema.

Hoito
Yliannostuksen hoitoon kuuluvat mahahuuhtelu tai aktiivihiilen anto, suolihuuhtelu ja oireenmukainen hoito. Hoidossa on noudatettava vakiintuneita hoitosuosituksia.

Pediatriset potilaat
Kuolemaan johtaneita lasten doksylamiiniyliannostustapauksia on raportoitu. Yliannostustapauksiin on liittynyt koomaa, grand mal -kohtauksia ja sydämen ja hengityksen pysähtymistä. Lapsilla sydämen ja hengityksen pysähtymisen riski vaikuttaa olevan suuri. Lasten myrkytystapauksia on raportoitu yli 1,8 mg/kg:n annoksella. Kolmivuotias lapsi kuoli 18 tuntia sen jälkeen, kun hän oli niellyt 1 000 mg doksylamiinisuksinaattia. Nielty doksylamiinimäärä, plasman doksylamiinipitoisuus ja kliiniset oireet eivät kuitenkaan korreloi keskenään.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: aminoalkyylieetterit, ATC-koodi: R06AA59

Vaikutusmekanismi
Xonvea-valmisteen vaikutus perustuu kahteen erilliseen yhdisteeseen. Doksylamiinisuksinaatilla (antihistamiini) ja pyridoksiinihydrokloridilla (B6-vitamiini) on pahoinvointia lievittävä ja oksentelua hillitsevä (antiemeettinen) vaikutus.

Doksylamiinisuksinaatti, joka on etanoliamiinista johdettu ensimmäisen sukupolven antihistamiini, läpäisee veri-aivoesteen ja vaikuttaa antiemeettisesti sitoutumalla selektiivisesti aivojen H1-reseptoreihin.

Pyridoksiinihydrokloridi, joka on vesiliukoinen vitamiini, muuntuu pyridoksaaliksi, pyridoksamiiniksi, pyridoksaali-5-fosfaatiksi ja pyridoksamiini-5-fosfaatiksi. Vaikka pyridoksaali-5-fosfaatti on pääasiallinen antiemeettisesti vaikuttava metaboliitti, myös muut metaboliitit osallistuvat biologiseen vaikutukseen.

Doksylamiinisuksinaatin ja pyridoksiinihydrokloridin yhdistelmän vaikutusmekanismia raskauspahoinvoinnin ja -oksentelun hoidossa ei tunneta.

Kliininen teho ja turvallisuus
Xonvea-valmisteen turvallisuutta ja tehoa verrattiin lumelääkkeeseen kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa, johon osallistui 261 aikuista, vähintään 18‑vuotiasta naista. Keskimääräinen gestaatioikä tutkimukseen otettaessa oli 9,3 viikkoa (vaihteluväli 7–14 viikkoa). Xonvea-valmistetta annettiin päivänä 1 kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa. Jos potilaan pahoinvointi- ja oksenteluoireet jatkuivat päivän 2 iltapäivään asti, potilasta kehotettiin ottamaan kyseisenä iltana jälleen kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa sekä päivästä 3 alkaen yksi tabletti aamulla ja kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa. Päivän 4 (± 1 päivä) klinikkakäynnillä potilasta saatettiin jäljellä olevien oireiden arvioinnin perusteella kehottaa ottamaan ylimääräinen tabletti keski-iltapäivisin. Potilaat ottivat enintään neljä tablettia päivässä (yhden tabletin aamulla, yhden tabletin keski-iltapäivällä ja kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa).

Xonvea-hoitoa saaneista potilaista 19 % jatkoi kahden tabletin ottamista koko hoitojakson ajan, 21 % suurensi päiväannoksen kolmeen tablettiin ja 60 % suurensi päiväannoksen neljään tablettiin.

Ensisijainen tehon päätetapahtuma oli muutos Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE) -kyselyn pisteissä lähtötilanteesta päivänä 15. PUQE-kyselyn pisteet käsittävät oksentelu- ja yökkäilykertojen lukumäärän ja pahoinvoinnin keston tunteina päivän aikana, ja ne vaihtelevat 3:sta (ei oireita) 15:een (vaikeimmat oireet).

Lähtötilanteen PUQE-pisteiden keskiarvo oli 9,0 Xonvea-ryhmässä ja 8,8 lumelääkeryhmässä. Xonvea-ryhmän PUQE-pisteet olivat päivänä 15 laskeneet (pahoinvointi- ja oksenteluoireet olivat lievittyneet) keskimäärin 0,9 pisteellä lähtötilanteesta lumelääkkeeseen verrattuna (95 %:n luottamusväli 0,2, 1,2; p‑arvo 0,006) (ks. taulukko 1).

Taulukko 1 - Muutos lähtötilanteesta ensisijaisessa päätetapahtumassa eli Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE) -kyselyn pisteissä päivänä 15*

PUQE-pisteet**

Doksylamiini-suksinaatti + pyridoksiini-hydrokloridi

Lumelääke

Hoitoero [95 %:n luottamusväli]

Lähtötilanne Muutos lähtötilanteesta päivänä 15

9,0 ± 2,1 -4,8 ± 2,7

8,8 ± 2,1 -3,9 ± 2,6

-0,9 [-1,2, -0,2]

* Lähtöryhmien mukainen (ITT) potilasjoukko; puuttuvat tiedot paikattu viimeisillä havainnoilla
** Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE) -kyselyn pisteet käsittävät oksentelu- ja yökkäilykertojen lukumäärän ja pahoinvoinnin keston tunteina päivän aikana, ja ne vaihtelevat 3:sta (ei oireita) 15:een (vaikeimmat oireet). Lähtötilanteen määritelmänä oli tutkimuksen aloituskäynnillä täytetyn PUQE-kyselyn pisteet.

Pediatriset potilaat
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Xonvea-valmisteen käytöstä raskauspahoinvoinnin ja -oksentelun hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Xonvea-valmisteen farmakokinetiikkaa on tutkittu terveillä ei-raskaana olevilla aikuisilla naisilla. Farmakokineettisten tulosten yhteenvedot doksylamiinille ja pyridoksiinille, mukaan lukien pyridoksiinin B6-vitamiinimetaboliiteille pyridoksaalille, pyridoksaali-5-fosfaatille, pyridoksamiinille ja pyridoksamiini-5-fosfaatille, on esitetty taulukoissa 2–5.

Imeytyminen
Xonvea-valmisteen turvallisuus- ja farmakokineettistä profiilia arvioitiin avoimessa tutkimuksessa, jossa terveille ei-raskaana oleville aikuisille naisille annettiin kerta-annoksia (kaksi tablettia) ja useita annoksia (neljä tablettia) päivässä. Kerta-annokset (kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa) annettiin päivinä 1 ja 2. Useat annokset (yksi tabletti aamulla, yksi tabletti iltapäivällä ja kaksi tablettia ennen nukkumaanmenoa) annettiin päivinä 3–18.

Verinäytteet farmakokineettistä analyysia varten kerättiin sekä ennen annosta että annoksen jälkeen päivinä 2 ja 18 sekä vain ennen nukkumaan mentäessä otettavaa annosta (nadiiri) päivinä 9, 10, 11, 16, 17 ja 18.

Doksylamiini ja pyridoksiini imeytyvät maha-suolikanavassa, pääasiassa jejunumissa.

Doksylamiinin ja pyridoksiinin Cmax-arvot saavutetaan 7,5 tunnin ja 5,5 tunnin kuluessa annosta (ks. taulukko 2).

Taulukko 2 - Xonvea-valmisteen kerta-annoksen ja useiden annosten farmakokinetiikka terveillä ei-raskaana olevilla aikuisilla naisilla

 

Kerta-annos

Useat annokset

AUC0-inf

Cmax

Tmax

AUC0-inf

Cmax

Tmax

(ng•h/ml)

(ng/ml)

(h)

(ng•h/ml)

(ng/ml)

(h)

Doksylamiini

1 280,9 ± 369,3

83,3 ± 20,6

7,2 ± 1,9

3 721,5 ± 1 318,5

168,6 ± 38,5

7,8 ± 1,6

Pyridoksiini

43,4 ± 16,5

32,6 ± 15,0

5,7 ± 1,5

64,5 ± 36,4

46,1 ± 28,3

5,6 ± 1,3

Pyridoksaali

211,6 ± 46,1

74,3 ± 21,8

6,5 ± 1,4

1 587,2 ± 550,0

210,0 ± 54,4

6,8 ± 1,2

Pyridoksaali-5-fosfaatti

1 536,4 ± 721,5

30,0 ± 10,0

11,7 ± 5,3

6 099,7 ± 1 383,7

84,9 ± 16,9

6,3 ± 6,6

Pyridoksamiini

4,1 ± 2,7

0,5 ± 0,7

5,9 ± 2,1

2,6 ± 0,8

0,5 ± 0,2

6,6 ± 1,4

Pyridoksamiini-5-fosfaatti

5,2 ± 3,8

0,7 ± 0,5

14,8 ± 6,6

94,5 ± 58,0

2,3 ± 1,7

12,4 ± 11,2

Useiden annosten anto päivässä suurensi doksylamiinipitoisuutta mukaan lukien Cmax- ja AUC0-last-arvoja. Useiden annosten anto päivässä ei vaikuttanut huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluvaan aikaan. Keskimääräinen kumuloitumisindeksi oli yli 1,0, mikä viittaa doksylamiinin useiden annosten jälkeiseen kumuloitumiseen (ks. taulukko 3).

Vaikka pyridoksiinin kumuloitumista ei havaittu, kunkin metaboliitin (pyridoksaalin, pyridoksaali-5-fosfaatin, pyridoksamiinin ja pyridoksamiini-5-fosfaatin) kumuloitumisindeksi oli yli 1,0 useiden annosten jälkeen. Useiden annosten anto päivässä ei vaikuttanut huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluvaan aikaan (ks. taulukko 2).

Taulukko 3 - Doksylamiinin ja pyridoksiinin farmakokinetiikka Xonvea-valmisteen kerta-annoksen ja useiden annosten jälkeen terveillä ei-raskaana olevilla aikuisilla naisilla

 

AUC0-last (ng•h/ml)

AUC0-inf (ng•h/ml)

Cmax

(ng/ml)

Tmax

(h)

T1/2el

(h)

Doksylamiini

Keskiarvo ± SD

N = 18

Kerta-annos

911,4 ± 205,6

1 280,9 ± 369,3

83,3 ± 20,6

7,2 ± 1,9

10,1 ± 2,1

Useat annokset

3 661,3 ± 1 279,2

3 721,5 ± 1 318,5

168,6 ± 38,5

7,8 ± 1,6

11,9 ± 3,3

Pyridoksiini

Keskiarvo ± SD

N = 18

Kerta-annos

39,3 ± 16,5

43,4 ± 16,5

32,6 ± 15,0

5,7 ± 1,5

0,5 ± 0,2

Useat annokset

59,3 ± 33,9

64,5 ± 36,4

46,1 ± 28,3

5,6 ± 1,3

0,5 ± 0,1

Samanaikaisesti nautittu ruoka hidastaa sekä doksylamiinin että pyridoksiinin imeytymistä. Tämä viive on yhdistetty pienentyneeseen doksylamiinin huippupitoisuuteen, mutta se ei vaikuta imeytyvään osuuteen (ks. taulukko 4).

Ruoan vaikutus pyridoksiinikomponentin huippupitoisuuteen ja imeytyvään osuuteen on monimutkaisempi, sillä myös pyridoksaali-, pyridoksamiini-, pyridoksaali-5-fosfaatti- ja pyridoksamiini-5-fosfaattimetaboliitit osallistuvat biologiseen vaikutukseen. Ruoka pienentää pyridoksiinin ja pyridoksaalin biologista hyötyosuutta huomattavasti; Cmax- ja AUC-arvot pienenevät noin 50 % paastotilaan verrattuna. Pyridoksaali-5-fosfaatin Cmax-arvo ja imeytyvä osuus puolestaan suurenevat hieman ruoan vaikutuksesta. Pyridoksamiinin ja pyridoksamiini-5-fosfaatin imeytymisnopeus ja imeytyvä osuus vaikuttavat pienentyvän aterian jälkeisessä tilassa.

Taulukko 4 - Doksylamiinin ja pyridoksiinin farmakokinetiikka Xonvea-valmisteen ruoan kanssa annon ja paastotilassa annon jälkeen terveillä ei-raskaana olevilla aikuisilla naisilla

 

AUC0-t (ng•h/ml)

AUC0-inf (ng•h/ml)

Cmax

(ng/ml)

Tmax

(h)

T1/2el

(h)

Doksylamiini

Keskiarvo ± SD

N = 42

Paastotilassa

1 407,2 ± 336,9

1 447,9 ± 332,2

94,9 ± 18,4

5,1 ± 3,4

12,6 ± 3,4

Aterian jälkeen

1 488,0 ± 463,2

1 579,0 ± 422,7a

75,7 ± 16,6

14,9 ± 7,4

12,5 ± 2,9a

Pyridoksiini

Keskiarvo ± SD

N = 42

Paastotilassa

33,8 ± 13,7

39,5 ± 12,9c

35,5 ± 21,4

2,5 ± 0,9

0,4 ± 0,2c

Aterian jälkeen

18,3 ± 14,5

24,2 ± 14,0b

13,7 ± 10,8

9,3 ± 4,0

0,5 ± 0,2b

a N = 37; b N = 18; c N = 31

Jakautuminen
Pyridoksiini sitoutuu voimakkaasti proteiineihin, pääasiassa albumiiniin. Sen pääasiallisen aktiivisen metaboliitin pyridoksaali-5-fosfaatin osuus kiertävästä B6-vitamiinipitoisuudesta on vähintään 60 %.

Biotransformaatio
Doksylamiini biotransformoituu maksassa N-dealkyloitumalla päämetaboliiteikseen N-desmetyylidoksylamiiniksi ja N,N-didesmetyylidoksylamiiniksi.
Pyridoksiini on aihiolääke, joka metaboloituu pääasiassa maksassa.

Eliminaatio
Doksylamiinin päämetaboliitit N-desmetyylidoksylamiini ja N,N-didesmetyylidoksylamiini erittyvät munuaisten kautta.
Doksylamiinin ja pyridoksiinin terminaaliset eliminaation puoliintumisajat ovat 12,6 tuntia ja 0,4 tuntia (ks. taulukko 5).

Taulukko 5 - Paastotilassa annetun kahden tabletin Xonvea-kerta-annoksen terminaalinen eliminaation puoliintumisaika (T1/2el) terveillä ei-raskaana olevilla aikuisilla naisilla

 

T1/2el

(h)

Doksylamiini

12,6 ± 3,4

Pyridoksiini

0,4 ± 0,2

Pyridoksaali

2,1 ± 2,2

Pyridoksaali-5-fosfaatti

81,6 ± 42,2

Pyridoksamiini

3,1 ± 2,5

Pyridoksamiini-5-fosfaatti

66,5 ± 51,3

Maksan vajaatoiminta: Farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Munuaisten vajaatoiminta: Farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevat saatavilla olevat ei-kliiniset tiedot eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin
Mikrokiteinen selluloosa
Magnesiumtrisilikaatti
Kroskarmelloosinatrium
Magnesiumstearaatti
Vedetön kolloidinen piidioksidi

Päällyste
Hypromelloosi (E464)
Makrogoli (400) (E1521)
Makrogoli (8000) (E1521)
Metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1)
Talkki (E553b)
Vedetön kolloidinen piidioksidi
Natriumbikarbonaatti (E500)
Natriumlauryylisulfaatti (E487)
Trietyylisitraatti
Simetikoniemulsio
Titaanidioksidi (E171)
Polysorbaatti 80 (E433)

Vaha
Karnaubavaha

Painomuste
Sellakka
Alluranpunainen AC alumiinilakka (E129)
Propyleeniglykoli (E1520)
Indigokarmiini alumiinilakka (E132)
Simetikoniemulsio

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

42 kuukautta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

XONVEA enterotabletti
10/10 mg 20 fol (30,27 €)

PF-selosteen tieto

Yksittäispakatut PVC/alumiini-läpipainopakkaukset.

Pakkauskoot: 20, 30 ja 40 enterotablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on vaaleanpunainen kuva raskaana olevasta naisesta.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

XONVEA enterotabletti
10/10 mg 20 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R06AA59

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

27.06.2022

Yhteystiedot

CAMPUS PHARMA AB
Karl Gustavsgatan 1A
SE-411 25 Göteborg
Sweden

+46 3120 5020
www.campuspharma.se
info@campuspharma.se