Vertaa PF-selostetta

XEVUDY infuusiokonsentraatti, liuosta varten 500 mg

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi injektiopullo sisältää 500 mg sotrovimabia 8 ml:ssa (62,5 mg/ml).

Sotrovimabi on monoklonaalinen vasta-aine (IgG1, kappa), joka valmistetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Xevudy on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12 vuoden ikäisten nuorten (paino ≥ 40 kg) COVID-19-taudin (koronavirustauti 2019) hoitoon, kun potilas ei tarvitse lisähappea ja vaikean COVID-19-taudin riski on suurentunut (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annostus ja antotapa

Xevudy on annettava sellaisessa terveydenhuollon toimipaikassa, jossa potilasta voidaan seurata lääkkeen annon aikana ja vähintään tunnin ajan sen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Xevudy on suositeltavaa antaa 5 päivän kuluessa COVID-19-taudin oireiden alkamisesta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annostus

Aikuiset ja nuoret (ikä ≥ 12 vuotta ja paino ≥ 40 kg)

Suositeltu annos on 500 mg:n kertainfuusio laimennettuna laskimoon (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Erityisryhmät

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäillä potilailla (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat

Xevudy-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten tai alle 40 kg painavien lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu (ks. kohta Farmakokinetiikka). Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Laskimoon.

Tämä lääkevalmiste on laimennettava ennen antoa.

Laimentamisen jälkeen liuoksen annossa on suositeltavaa käyttää 0,2 mikrometrin i.v. letkuston suodatinta (in-line). Liuos annetaan 30 minuutin aikana.

Xevudy-valmistetta ei saa antaa nopeana injektiona / bolusinjektiona laskimoon.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien anafylaksi

Sotrovimabin annon yhteydessä on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita, myös anafylaksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Jos kliinisesti merkittävän yliherkkyysreaktion tai anafylaksin oireita tai löydöksiä esiintyy, valmisteen anto tulisi lopetettaa välittömästi ja asianmukainen lääkitys ja/tai tukihoito tulee aloittaa.

Infuusioreaktiot

Infuusioreaktioita on havaittu, kun monoklonaalisia vasta-aineita on annettu laskimoon (ks. kohta Haittavaikutukset). Reaktiot voivat olla vaikeita tai henkeä uhkaavia. Jos infuusioreaktio kehittyy, infuusio voidaan keskeyttää tai lopettaa tai sitä voidaan hidastaa.

Antiviraalinen resistenssi

Havaitun omikron BA.2, BA.2.12.1, BA.2.75, BA.3, BA.4 ja BA.5:een kohdistuvan in vitro -neutralisoinnin kliinistä merkitystä ei tunneta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Yhteisvaikutukset

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Sotrovimabi ei erity munuaisteitse eikä metaboloidu CYP450-entsyymien välityksellä; siksi yhteisvaikutukset muiden munuaisteitse erittyvien lääkevalmisteiden tai CYP-entsyymien substraattien, indusorien tai estäjien kanssa ovat epätodennäköisiä.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Farmakodynaamisissa in vitro ‑tutkimuksissa ei todettu antagonistista vaikutusta sotrovimabin ja remdesiviirin tai bamlanivimabin välillä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja sotrovimabin käytöstä raskaana oleville naisille eikä lisääntymistoksisuutta ole arvioitu eläinkokeissa (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ei ole tehty eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ristireaktiivisen sitoutumisen määrityksessä, jossa käytettiin ihmisen alkion ja sikiön proteiineilla rikastettuja proteiineja, ei kohteen ulkopuolista sitoutumista havaittu. Sotrovimabi on ihmisen immunoglobuliini G:tä (IgG), joten se saattaa siirtyä äidiltä istukan läpi kehittyvään sikiöön. Ei ole olemassa tietoja istukan läpäisevän sotrovimabin mahdollisista hyödyistä tai riskeistä kehittyvälle sikiölle.

Sotrovimabia saa käyttää raskauden aikana vain, jos odotettavissa oleva hyöty äidille oikeuttaa sikiölle mahdollisesti aiheutuvan riskin.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö sotrovimabi ihmisen rintamaitoon tai imeytyykö se imeväisellä systeemisesti. Sotrovimabin antoa imetyksen aikana voidaan harkita kliinisen tarpeen mukaan.

Hedelmällisyys

Sotrovimabin vaikutuksista miesten tai naisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Vaikutuksia urosten ja naaraiden hedelmällisyyteen ei ole arvioitu eläinkokeissa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Xevudy-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Sotrovimab 500 mg annoksen turvallisuus arvioitiin lumekontrolloidussa sokkoutetussa tutkimuksessa 1049 COVID-19 potilaalla, jotka eivät olleet sairaalahoidossa (COMET-ICE) (ks. kohta Farmakodynamiikka.). Yleisimmät haittavaikutukset olivat yliherkkyysreaktiot (2 %) ja infuusioreaktiot (1%). Vakavin haittavaikutus oli anafylaksi.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset on lueteltu taulukossa 1 elinjärjestelmäluokan ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheydet on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 1: Haittavaikutustaulukko

Elinjärjestelmäluokka

Haittavaikutus

Esiintymistiheys

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiota

Anafylaksi

Yleinen

Harvinainen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hengenahdistus

Melko harvinainen

Vammat, myrkytykset ja hoitokomplikaatiot

Infuusioreaktiot

Yleinen

a Esimerkiksi ihottuma ja bronkospasmi. Myös kutina voidaan katsoa yliherkkyysreaktion oireeksi.

Kuvaus valituista haittavaikutuksista

Infuusioreaktiot

Infuusioreaktiot voivat olla vaikeita tai henkeä uhkaavia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Infuusioreaktioiden oireita ja löydöksiä voivat olla kuume, hengitysvaikeudet, happisaturaation pieneneminen, vilunväristykset, pahoinvointi, rytmihäiriöt (esim. eteisvärinä), takykardia, bradykardia, rintakipu tai epämukava tunne rinnassa, heikotus, psyykkisen tilan muutokset, päänsärky, bronkospasmi, hypotensio, hypertensio, angioedeema, nielun ärsytys, ihottuma (mukaan lukien nokkosihottuma), kutina, lihaskipu, huimaus, uupumus ja diaforeesi (hikoilu).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Sotrovimabin yliannostukseen ei ole spesifistä hoitoa. Yliannostuksen yhteydessä potilaalle on annettava elintoimintoja tukevaa hoitoa ja vointia on seurattava asianmukaisesti tarpeen mukaan.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antiviraaliset monoklonaaliset vasta-aineet, ATC-koodi: J06BD05

Vaikutusmekanismi

Sotrovimabi on ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine (IgG1-mAb), joka sitoutuu erittäin konservoituneeseen epitooppiin, joka on SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinin reseptoriin sitoutuvassa domeenissa.

Antiviraalinen aktiivisuus

Sotrovimabi neutraloi villin tyypin SARS-CoV-2-virusta in vitro kun puolet maksimaalisesta tehokkaasta konsentraatiosta (EC50 -arvo ) on 100,1 ng/ml.

Taulukko 2: Sotrovimabin neutralointi data SARS-CoV-2-variantteja vastaan

SARS-CoV-2-variantti

-kertainen herkkyyden aleneminen a

Linja

WHO-nimitys

Pseudotyypitetty virus

Autenttinen virus

B.1.1.7

alfa

ei muutosta

ei muutosta

B.1.351

beeta

ei muutosta

ei muutosta

P.1

gamma

ei muutosta

ei muutosta

B.1.617.2

delta

ei muutosta

ei muutosta

AY.1 ja AY.2

delta [+K417N]

ei muutosta

ei testattu

AY.4.2

delta [+]

ei muutosta

ei testattu

B.1.427/B.1.429

epsilon

ei muutosta

ei testattu

B.1.526

ioota

ei muutosta

ei testattu

B.1.617.1

kappa

ei muutosta

ei muutosta

C.37

lambda

ei muutosta

ei testattu

B.1.621

myy

ei muutosta

ei testattu

B.1.1.529/BA.1

omikron

ei muutosta

ei muutosta

BA.1.1

omikron

ei muutosta

ei muutosta

BA.2

omikron

16

15,7

BA.2.12.1

omikron

16,6

25,1

BA.2.75

omikron

8,3

ei testattu

BA.3

omikron

7,3

ei testattu

BA.4

omikron

21,3

48,4

BA.5

omikron

22,6

21,6

XD

nimetönb

ei testattu

ei muutosta

a Perustuu EC50-arvon muutokseen verrattuna villiin tyyppiin. Ei muutosta: ≤5-kertainen EC50 -arvon muutos verrattuna villiin tyyppiin.

b WHO ei ole nimennyt varianttia.

Viruslääkeresistenssi

Viruksen pääsyä soluihin ei havaittu pienimmällä testatulla vasta-ainepitoisuudella (~ 10 x EC50), kun virusta viljeltiin 10:n solujen jaon ajan (34 vrk) aina samassa vasta-ainepitoisuudessa.

Kun resistenttejä variantteja pakotettiin syntymään suurenevan pitoisuuden valintamenetelmällä, E340A tunnistettiin sotrovimabi-mAb:lle resistentiksi mutantiksi (MARM). E340A-substituutio ilmestyi, kun soluviljelmistä valittiin resistenttejä viruksia, ja sen aktiivisuus oli yli 100 kertaa alhaisempi pseudotyypitetyssä viruksen kaltaisessa partikkelissa (VLP-määrityksessä).

Pseudotyypitetyt VLP-määritykset soluviljelmässä suoritettiin käyttäen Wuhan-Hu-1, omikron BA.1 ja omikron BA.2. piikkiproteiineja. Epitooppisekvenssin polymorfismit K356T, P337H/K/L/R/T, E340A/K/G/I/Q/V, T345P ja L441N Wuhan-Hu-1 piikissä vähensivät herkkyyttä sotrovimabille. Tämä päätelmä perustuu siihen, että niiden EC50-arvojen havaittiin suurentuneen sulkeissa esitetyn kerrannaisluvun verran: P337K (>304), E340K (>297), T345P (225), E340V (>200), P337R (>192), P337L (>192), E340I (>190), E340A (>100), L441N (72), E340Q (>50), E340G (18,21), P337T (10,62), K356T (5,90) ja P337H (5,13). Seuraavat epitooppisubstituutiot vähensivät herkkyyttä sotrovimabille perustuen havaittuun moninkertaiseen kasvuun EC50 -arvossa (esitetty sulkeissa): P337H (>631), K356T (>631), P337S (>609), E340D (>609) ja V341F (5.89) omikron BA.1 piikkivariantissa, ja P337H (>117), P337S (>117), P337T (>117), E340D (>117), E340G (>117), K356T (>117) ja K440D (5.13) omikron BA.2 piikkivariantissa.

Kliinisessä COMET-ICE-tutkimuksessa 20:llä sotrovimabihaaran potilaalla todettiin lähtötilanteen jälkeisiä epitooppivariantteja (A344V [6,2 %]; R346G [5,2 %]; K356R [7,5 %]; E340A [99,0 %); E340V [73,1 %]; P337L/E340K [49,4 % / 54,8 %]; 2 potilaalla todettiin S359G [12,2 % ja 8,3 %], 5 potilaalla E340K [8,0 % – 99,9 %] ja 7 potilaalla C361T [5,0 % – 15,7 %]. Lähtötilanteessa ja lähtötilanteen jälkeen kummassa tahansa tutkimushaarassa havaituista varianteista 14 (L335F, L335S, P337L, G339C, E340A, E340K, A344V, R346I, R346G, K356N, K356R, R357I, I358V ja S359G) on fenotyyppiarvioitu pseudotyypitetyn VLP-menetelmän avulla. Sotrovimabin aktiivisuus säilyy seuraavia variantteja vastaan: L335F (0,8-kertainen EC50-arvon muutos), L335S (0,9-kertainen EC50-arvon muutos), G339C (1,2-kertainen EC50-arvon muutos), A344V (1,1-kertainen EC50-arvon muutos), R346I (1,7-kertainen EC50-arvon muutos), R346G (0,9-kertainen EC50-arvon muutos), K356N (1,1-kertainen EC50-arvon muutos), K356R (0,8-kertainen EC50-arvon muutos), R357I (1-kertainen EC50-arvon muutos), I358V (0,7-kertainen EC50-arvon muutos) ja S359G (0,8-kertainen EC50-arvon muutos). P337L, E340A ja E340K vähensivät herkkyyttä sotrovimabille (yli 100-kertainen EC50-arvon muutos). Näiden muunnosten vaikutusta kliiniseen hoitovasteeseen ei kuitenkaan vielä tunneta.

Kliininen teho

Tutkimus 214367 (COMET-ICE) oli faasin II/III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa sotrovimabia arvioitiin COVID-19-taudin hoitona ei-sairaalahoidossa olevilla rokottamattomilla aikuispotilailla, jotka eivät tutkimukseenottovaiheessa tarvinneet lisähappea missään muodossa. Tutkimukseen otettiin potilaita, joilla oli ollut oireita ≤ 5 vuorokauden ajan ja joilla SARS-CoV-2-infektio oli varmistettu laboratoriotutkimuksella. Tutkimus toteutettiin villin tyypin Wuhan-Hu-1 viruksen ollessa vallitseva, yleisimmät variantit olivat alfa ja epsilon. Tutkimukseen soveltuneilla potilailla oli vähintään yksi seuraavista: diabetes, lihavuus (BMI > 30), krooninen munuaistauti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, keuhkoahtaumatauti, keskivaikea tai vaikea astma, tai vähintään 55 vuoden ikä.

Potilaat satunnaistettiin saamaan yksi 500 mg:n sotrovimabi-infuusio (N = 528) tai lumelääkettä (N = 529) yhden tunnin aikana. Lähtöryhmien (Intent To Treat, ITT) mukaisessa populaatiossa (päivänä 29) 46 % oli miehiä ja iän mediaani oli 53 vuotta (vaihteluväli 17–96 vuotta); 20 % tutkittavista oli vähintään 65-vuotiaita ja 11 % yli 70-vuotiaita. Tutkittavista 59 % sai hoidon 3 vuorokauden kuluessa COVID-19-oireiden alkamisesta ja 41 % 4–5 vuorokauden kuluessa. Neljä yleisintä ennalta määriteltyä riskitekijää tai samanaikaista tilaa olivat lihavuus (63 %), vähintään 55 vuoden ikä (47 %), lääkitystä vaativa diabetes (22 %) ja keskivaikea tai vaikea astma (17 %).

Päivään 29 mennessä tapahtuvan sairaalahoidon tai kuoleman mukautettu suhteellisen riskin pienenemä oli lähtöryhmien mukaisessa populaatiossa 79 % (95 % lv: 50 %, 91 %). Ero johtui sairaalahoitojen määrästä; päivään 29 mennessä sotrovimabihaarassa ei esiintynyt kuolemantapauksia ja lumelääkehaarassa esiintyi kaksi. Yksikään sotrovimabihaaran potilaista (verrattuna 14:ään lumelääkehaaran potilaaseen) ei tarvinnut suurivirtauksista happea eikä mekaanista ventilaatiota päivään 29 mennessä.

Taulukko 3 Ensisijaisia ja toissijaisia päätetapahtumia koskevat tulokset lähtöryhmien (ITT) mukaisessa populaatiossa (COMET-ICE)

 

Sotrovimabi

(500 mg infuusiona laskimoon)

N = 528

Lume

N = 529

Ensisijainen päätetapahtuma

COVID-19-taudin eteneminen: määritelmänä yli 24 tuntia jatkunut akuuttihoito sairaalassa minkä tahansa sairauden vuoksi tai kuolema mistä tahansa syystä (päivä 29)

Osuus (n, %)a

6 (1 %)

30 (6 %)

Korjattu suhteellisen riskin pienenemä

(95 % lv)

79 %

(50 %, 91 %)

p-arvo

< 0,001

Toissijainen päätetapahtuma

Eteneminen vaikeaksi ja/tai kriittiseksi COVID-19-hengitystieinfektioksi (päivä 29)b

Osuus (n, %)

7 (1 %)

28 (5 %)

Korjattu suhteellisen riskin pienenemä (95 % lv)

74 %

(41 %, 88 %)

p-arvo

0,002

a Sotrovimabihaarassa yksikään tutkittavista ei tarvinnut tehohoitoa; lumehaarassa tehohoitoa tarvitsi 9 tutkittavaa.

b Eteneminen vaikeaksi ja/tai kriittiseksi COVID-19-hengitystieinfektioksi: määritelmänä lisähapen tarve (pienivirtauksinen happi happiviiksillä/maskilla, suurivirtauksinen happi, noninvasiivinen ventilaatio, mekaaninen ventilaatio tai kehonulkoinen happeuttaminen [ECMO]).

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Xevudy-valmisteen käytöstä COVID-19-taudin hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Geometrinen Cmax-keskiarvo tunnin kestäneen 500 mg laskimoinfuusion jälkeen oli 117,6 mikrog/ml (N = 290, CV % 46,5) ja pitoisuuden geometrinen keskiarvo päivänä 29 oli 24,5 mikrog/ml (N = 372, CV % 42,4).

Jakautuminen

Tilamalleista riippumattoman analyysin perusteella vakaan tilan jakautumistilavuuden keskiarvo oli 8,1 l.

Biotransformaatio

Sotrovimabin hajottamisesta vastaavat proteolyyttiset entsyymit, joita löytyy laajalti elimistöstä.

Eliminaatio

Tilamalleista riippumattoman analyysin perusteella systeemisen puhdistuman (CL) keskiarvo oli 125 ml/vrk ja terminaalisen puoliintumisajan mediaani noin 49 vrk.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Populaatiofarmakokineettisissä analyyseissa sotrovimabin farmakokinetiikan ei havaittu muuttuvan iäkkäillä potilailla.

Munuaisten vajaatoiminta

Sotrovimabimolekyyli on liian suuri erittyäkseen munuaisteitse, joten munuaisten vajaatoiminta ei todennäköisesti vaikuta millään tavoin eliminaatioon. Populaatiofarmakokineettisissä analyyseissa ei myöskään havaittu eroa sotrovimabin farmakokinetiikassa potilailla, joilla oli lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta.

Maksan vajaatoiminta

Sotrovimabi hajoaa laajasti esiintyvien proteolyyttisten entsyymien avulla, joiden esiintyminen ei rajoitu maksakudokseen, joten maksatoiminnan muutokset eivät todennäköisesti vaikuta millään tavoin eliminaatioon. Populaatiofarmakokineettisissä analyyseissa ei myöskään havaittu eroa sotrovimabin farmakokinetiikassa potilailla, joilla ALAT-arvo oli lievästi tai keskivaikeasti koholla (1,25 – < 5 x viitealueen yläraja [ULN]).

Pediatriset potilaat

Sotrovimabin farmakokinetiikkaa ei ole arvioitu alle 18-vuotiailla potilailla. Suositeltu annos nuorilla (ikä ≥ 12 vuotta ja paino ≥ 40 kg) johtaa arvioiden mukaan samanlaisiin sotrovimabipitoisuuksiin seerumissa kuin aikuisilla. Perusteena on allometrinen skaalaus, jossa tarkasteltiin ikään liittyvien painon muutosten vaikutusta puhdistumaan ja jakautumistilavuuteen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Karsinogeneesi/mutageneesi

Sotrovimabilla ei ole tehty genotoksisuus- eikä karsinogeenisuustutkimuksia.

Lisääntymistoksisuus

Sotrovimabilla ei ole tehty ei-kliinisiä lisääntymis- ja kehitystoksisuustutkimuksia.

Eläintoksikologia ja farmakologia

Sotrovimabilla ei havaittu toksisuutta jaavanapinalla tehdyssä 2 viikkoa kestäneessä toistuvan annoksen iv infuusiotoksikologisessa tutkimuksessa. Toipumisaika oli 105 päivää enintään 500 mg/kg annoksilla, joka oli korkein annos, jolla ei havaittu toksisia haittavaikutuksia (NOAEL) sekä suurin testattu annos. Cmax- ja kokonaisaltistuksen AUC- [AUC0-168h summa 1. annoksen jälkeen ja AUC0-viimeinen 2. annoksen jälkeen (päivä 8)] -arvot 500 mg/kg annoksella (NOAEL) olivat 13 500 µg/ml ja 216 000 päivä* μg/ ml, vastaavasti.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Histidiini

Histidiinimonohydrokloridi

Sakkaroosi

Polysorbaatti 80

Metioniini

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo

2 vuotta

Laimennettu infuusioneste

Laimennettu liuos on tarkoitettu käytettäväksi välittömästi. Jos laimennettua liuosta ei voida antaa heti laimentamisen jälkeen, sitä voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) enintään 6 tunnin ajan tai jääkaapissa (2 °C – 8 °C) enintään 24 tunnin ajan (aika laimentamisesta infuusion päättymiseen).

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Ei markkinoilla olevia pakkauksia.

PF-selosteen tieto

Tyypin I kirkkaasta borosilikaattilasista valmistettu, yhtä käyttökertaa varten tarkoitettu 10 ml:n injektiopullo, jossa on harmaa, fluoropolymeerillä päällystetty klorobutyylielastomeeritulppa ja joka on sinetöity alumiinisella repäisykorkilla.

Pakkauskoko: 1 injektiopullo.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön, kellertävä tai rusehtava liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia; pH noin 6 ja osmolaliteetti noin 290 mOsm/kg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Vain pätevän terveydenhuollon ammattilaisen tulisi saattaa valmiste käyttökuntoon noudattamalla aseptista tekniikkaa.

Laimentamista edeltävät valmistelut

  • Ota yksi sotrovimabi-injektiopullo jääkaapista (2 °C – 8 °C). Anna injektiopullon lämmetä huoneenlämpöiseksi valolta suojassa noin 15 minuutin ajan.
  • Tarkista silmämääräisesti, ettei injektiopullossa näy hiukkasia eikä pullo ole vaurioitunut. Jos injektiopullo on käyttökelvoton, hävitä se ja aloita valmistelut alusta uudella injektiopullolla.
  • Pyörittele injektiopulloa varovasti useita kertoja ennen käyttöä. Vältä ilmakuplia. Älä ravista äläkä sekoita injektiopulloa voimakkaasti.

Laimennusohjeet

  • Vedä ruiskuun ja hävitä 8 ml nestettä infuusiopussista, joka sisältää 50 ml tai 100 ml injektionestettä (NaCl 9 mg/ml [0,9 %] tai 5 % glukoosi).
  • Vedä injektiopullosta ruiskuun 8 ml sotrovimabia.
  • Ruiskuta 8 ml:n sotrovimabiannos infuusiopussiin kalvon läpi.
  • Hävitä injektiopulloon mahdollisesti käyttämättä jäänyt liuos. Injektiopullo on vain yhtä käyttökertaa varten ja vain yhden potilaan käyttöön.
  • Ennen infuusion aloittamista, kallistele infuusiopussia varovasti puolelta toiselle 3–5 kertaa. Älä käännä infuusiopussia ylösalaisin. Vältä ilmakuplia.

Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

ATC-koodi

J06BD

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.01.2023

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo


010 303 030
www.glaxosmithkline.fi