Vertaa PF-selostetta

AXHIDROX emulsiovoide 2,2 mg/pumpun käyttökerta

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Glykopyrronium

1 g emulsiovoidetta sisältää glykopyrroniumbromidia määrän, joka vastaa 8 mg:aa glykopyrroniumia. Yhdestä pumpun painalluksesta saadaan 270 mg emulsiovoidetta, jonka sisältämä määrä glykopyrroniumbromidia vastaa 2,2 mg:aa glykopyrroniumia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Tämä lääke sisältää 21,6 mg setostearyylialkoholia, 2,7 mg bentsyylialkoholia ja 8,1 mg propyleeniglykolia yhdessä pumpun painalluksessa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Axhidrox on tarkoitettu vaikean primaarisen kainaloiden liikahikoilun paikallishoitoon aikuisille.

Annostus ja antotapa

Iholle

Axhidrox on tarkoitettu paikalliseen käyttöön vain kainaloiden alueelle, eikä sitä pidä käyttää muilla kehon alueilla.

Annostus

Axhidrox-valmisteen suositeltu annos on kaksi pumpun painallusta kumpaankin kainaloon (vastaa 540 mg:aa emulsiovoidetta eli 4,4 mg:aa glykopyrroniumia kainaloa kohti). Esitäytön jälkeen pumppu on painettava pohjaan kaksi kertaa, jotta saadaan tarvittava 540 mg:n annos emulsiovoidetta (4,4 mg glykopyrroniumia).

Hoidon ensimmäisten 4 viikon aikana Axhidrox-valmistetta levitetään tasaisesti molempiin kainaloihin kerran vuorokaudessa, mieluiten iltaisin.

Viidennestä viikosta alkaen Axhidrox-valmisteen käyttökertoja voidaan vähentää kahteen viikossa riippuen siitä, miten paljon kainaloiden hikoilu on vähentynyt.

Jotta vaikutus säilyisi, primaarisen kainaloiden liikahikoilun Axhidrox-hoidon on oltava jatkuvaa.

Pediatriset potilaat

Axhidrox-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät

Axhidrox-valmisteen turvallisuutta ja tehoa yli 65 vuoden ikäisten henkilöiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten vajaatoiminta

Axhidrox-valmistetta voidaan käyttää suositeltuna annoksena potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Axhidrox-valmistetta saa käyttää vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa tai dialyysihoitoa vaativaa loppuvaiheen munuaissairautta sairastaville potilaille vain, jos odotettavissa oleva hyöty on mahdollista riskiä suurempi, sillä glykopyrroniumin systeeminen altistus voi olla suurentunut tässä potilasryhmässä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoimintapotilailla ei ole tehty tutkimuksia. Glykopyrronium poistuu pääosin erittymällä munuaisten kautta, joten altistuksen vaikuttavalle aineelle ei odoteta suurenevan merkittävästi maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa. Antotapa

Pumpun valmistelu ennen ensimmäistä käyttökertaa

Moniannospakkaus on esitäytettävä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Jotta potilas saa täyden ensimmäisen annoksen, pumpusta on poistettava ilma seuraavasti:

 • image1.pngKallista pumppu vinoon asentoon (ks. kuva) ja paina pumppua toistuvasti, kunnes emulsiovoidetta valuu suuttimesta paperille.
 • Paina pumppu hitaasti pohjaan vielä 10 kertaa ja anna pumpatun emulsiovoiteen valua paperille. Hävitä paperi ja sillä oleva emulsiovoide jäteastiaan.
 • Pumppu on nyt valmis käytettäväksi. Pumppua ei tarvitse valmistella uudelleen myöhempien käyttökertojen yhteydessä.

Emulsiovoiteen säännöllinen käyttö

Esitäytön jälkeen emulsiovoidetta annostellaan korkin avulla seuraavasti:

 • Pidä pumppua toisessa kädessä siten, että pumpun suutin osoittaa kohti pumpusta irrotettua korkkia (ks. kuva).
 • image2.jpegPaina pumppu pohjaan kaksi kertaa siten, että suositeltu määrä emulsiovoidetta valuu korkin päälle.
 • Levitä emulsiovoide tasaisesti kainaloon korkkia käyttäen.
 • Toista samat vaiheet toisen kainalon kohdalla.
 • Tämän jälkeen pese korkki ja kädet heti huolellisesti vedellä ja saippualla turvallisuussyistä. Tämä on tärkeää, jotta emulsiovoide ei pääse kosketuksiin nenän, silmien, suun eikä muiden henkilöiden kanssa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 • Merkitse hoitokerrat ulkopakkauksessa olevaan taulukkoon (ks. kohta 6).

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
 • Sairaudet, joita Axhidrox-valmisteen antikolinerginen vaikutus voi pahentaa (esim. glaukooma, paralyyttinen ileus, epävakaa kardiovaskulaarinen tila akuutissa verenvuodossa, vaikea haavainen paksusuolitulehdus, toksinen megakoolon haavaisen paksusuolitulehduksen komplikaationa, myasthenia gravis, Sjögrenin oireyhtymä)

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Axhidrox-valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla on vaikea eturauhasen liikakasvu tai virtsarakon kaulan tukos, tai joilla on tai on aiemmin ollut virtsaumpi.

Näissä tapauksissa lääkärin ja potilaan on tarkkailtava virtsaumpeen viittaavia merkkejä ja oireita (esim. virtsaamisvaikeudet, virtsarakon laajeneminen), ja potilaita on ohjeistettava lopettamaan Axhidrox-valmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos hänellä ilmenee mitä tahansa tällaisia merkkejä tai oireita.

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (arvioitu glomerulusten suodatusnopeus alle 30 ml/min/1,73 m2) sairastavilla potilailla, mukaan lukien loppuvaiheen munuaistautia sairastavat dialyysipotilaat, Axhidrox-valmistetta saa käyttää vain, jos odotettavissa olevat hyödyt ovat mahdollisia riskejä suuremmat. Näitä potilaita on seurattava tiiviisti mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Antikolinergisten lääkkeiden tiedetään nopeuttavan sydämen sykettä, joten Axhidrox-valmistetta on käytettävä varoen, jos potilaalla on sepelvaltimotauti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, sydämen rytmihäiriöitä tai hypertensio.

Tutkimuksia ei ole tehty potilailla, joilla on veri-aivoesteen toimintahäiriöitä (esim. traumaattinen aivovamma kuluneen vuoden aikana, solunsalpaajahoito, pään alueen sädehoito, kallo- ja aivokirurgia, riippuvuus suonensisäisistä huumeista). Axhidrox-valmistetta saa antaa näille potilaille vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole riittävän tehokkaita.

Axhidrox-valmistetta saa levittää kainaloihin vain moniannospakkauksen korkilla, ei sormilla. Erityisesti on huolehdittava, ettei Axhidrox-valmistetta pääse silmiin (ks. kohta Annostus ja antotapa), sillä glykopyrronium voi aiheuttaa mustuaisten tilapäistä laajenemista ja näön hämärtymistä. Jos valmistetta pääsee suuhun tai nenään, mahdollisuutta, että syljen tai nenäeritteiden muodostuminen vähenee, ei voida poissulkea. Jos emulsiovoidetta pääsee silmiin, nenään tai suuhun, nämä alueet on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä paikallisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi.

Haittavaikutusten välttämiseksi on vältettävä hoidetun ihoalueen koskettamista sekä kosketuksiin joutumista muiden ihmisten ihon kanssa esimerkiksi suojaamalla hoidettu alue vaatteilla (esim. yhdynnän tai imetyksen aikana).

Jos kainaloiden iho on näkyvästi tulehtunut tai vaurioitunut, Axhidrox-valmisteen aiheuttamien paikallisten haittavaikutusten riski voi suurentua. Siksi Axhidrox-valmistetta saa käyttää vasta, kun iho-oireet ovat kliinisesti parantuneet tai remissiossa.

Axhidrox-valmisteen käyttö voi aiheuttaa suun kuivumista (ks. kohta Haittavaikutukset), joten syljenerityksen vähenemisestä johtuvaa hampaiden reikiintymisriskin suurenemista ei voida poissulkea. Siksi suositellaan huolellista hammashygieniaa ja säännöllisiä hammastarkastuksia.

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä. Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Axhidrox-valmisteen ja muiden antikolinergisten lääkevalmisteiden samanaikaista käyttöä ei ole tutkittu.

Mahdollisuutta, että näiden valmisteiden samanaikainen käyttö saattaa lisätä antikolinergisiä vaikutuksia, ei voida poissulkea. Tämä koskee esimerkiksi topiramaatin, sedatiivisten antihistamiinien, trisyklisten masennuslääkkeiden, monoamiinioksidaasin estäjien, neuroleptien, psykoosilääkkeiden ja opioidien käyttöä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja glykopyrroniumbromidin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Iholle annostellun Axhidrox- valmisteen systeeminen altistus on pieni, joten näitä löydöksiä ei pidetä oleellisina annosteltaessa valmistetta hyväksyttyinä annoksina ihmisen iholle. Axhidrox-valmisteen käyttöä raskauden aikana voi harkita, jos hoito on tarpeen.

Imetys

Imettävillä rotilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että glykopyrronium ja sen metaboliitit jakautuvat maitoon ja rikastuvat siinä laskimonsisäisen ja suun kautta tapahtuneen annon jälkeen (tarkempia tietoja on kohdassa Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Emulsiovoiteen tai Axhidrox-valmisteella hoidetun ihon pääsyä kosketuksiin imeväisen kanssa tulee välttää. Siksi on päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Axhidrox-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Glykopyrroniumin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Eläinkokeissa on todettu naaraiden hedelmällisyyden heikkenemistä altistuksilla, joiden katsotaan olevan ihmisten enimmäisaltistusta suurempia, joten löydösten kliininen merkitys on pieni (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Axhidrox-valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Axhidrox- valmisteen käytön jälkeen voi esiintyä näön hämärtymistä, väsymystä ja heitehuimausta (ks. kohta Haittavaikutukset). Näön hämärtymistä voi esiintyä etenkin, jos Axhidrox-valmistetta päätyy silmiin (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimpiä haittatapahtumia (> 1 %) olivat antopaikan reaktiot (15,7 %), suun kuivuminen (12,8 %), kuivat silmät (2,9 %), päänsärky (2,0 %), kuiva iho (1,7 %), kuiva nenä (1,4 %) ja ummetus (1,4 %). Suun kuivuminen yleensä väheni pidempiaikaisessa käytössä, mutta kaikkien muiden haittatapahtumien tyypit ja esiintyvyydet olivat samankaltaisia riippumatta siitä, käytettiinkö Axhidrox-valmistetta 4 viikon, 28 viikon vai 52 viikon ajan. Näyttöä haittatapahtumien vaikeusasteen pahenemisesta pidempikestoisessa hoidossa ei saatu.

Haittavaikutustaulukko

Axhidrox-valmistetta enintään 52 viikon ajan käyttäneillä potilailla esiintyneet haittavaikutukset on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmäluokan mukaisesti (taulukko 1). Taulukossa on myös tiedot 14 päivää kestäneestä tutkimuksesta, jossa glykopyrroniumbromidia (GPB) sisältävää emulsiovoidetta käytettiin vahvuuksina 0,5 %, 1 % ja 2 %.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin elinjärjestelmäluokassa yleisyyden mukaisesti. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vaikeuden mukaan

alenevassa järjestyksessä. Haittavaikutusten yleisyysluokat määritellään seuraavasti: hyvin yleinen

(≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000,

< 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Taulukko 1: Haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleinen

(≥ 1/10)

Yleinen

(≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Tuntematon

Ruoansulatuselimistö

Suun kuivuminen

Ummetus

Huulten kuivuminen, vatsan pullistuminen, kovat ulosteet

Silmät

Kuivat silmät

Näön hämärtyminen, silmien kutina, silmien verestys, erikokoiset

mustuaiset, näköhäiriö, silmä-ärsytys

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nenän kuivuminen

Suunielun kipu, puristava tunne kurkussa, kuiva nenä

Hermosto

Päänsärky

Heitehuimaus, uneliaisuus, heikko unen laatu

Psyykkiset häiriöt

Unihäiriöt

Kuulo ja tasapainoelin

Kiertohuimaus

Iho ja ihonalainen kudos

Kuiva iho

Liikahikoilu, kutina, ihottuma, poikkeava ihon haju, punoitus, parapsoriaasi, ihoärsytys, kuivat kädet, kutina, atooppinen ihottuma,

ekseema, iholäiskät

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hoitoalueen punoitus, ärsytys, kipu tai kutina

Hoitoalueen akne, turvotus, ihottuma, kuivuminen, ekseema, papulat tai ihotulehdus, limakalvojen

kuivuminen, väsymys, rintakipu

Infektiot

Hoitoalueen follikuliitti

Veri ja imukudos

Trombosytopenia

Sydän

Takykardia

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys, angioedeema

Tutkimukset

QT-ajan piteneminen sydänsähkökäyrässä,

maksaentsyymiarvojen nousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55 00034FIMEA

Yliannostus

Axhidrox-valmistetta käytetään vain paikallisesti kainaloihin, joten sen yliannostusta pidetään epätodennäköisenä.

Jos Axhidrox-valmistetta levitetään virheellisesti muihin kehon osiin (kämmeniin, jalkateriin, kasvoihin) tai käytetään laajoilla alueilla, joilla esiintyy lisääntynyttä hikoilua, haittavaikutusten riskin lisääntymistä tai yliannostuksen mahdollisuutta ei voida poissulkea. Yliannostuksen merkkejä, joita on todettu etenkin glykopyrroniumin systeemisen, suun kautta tapahtuneen annon yhteydessä, ovat ihon punoitus ja kuumotuksen tunne, kehon ylikuumeneminen, henkeä uhkaava lämpöhalvaus, ihon ja limakalvojen kuivuminen, mustuaisten laajentuminen ja silmän mukautumishäiriöt, mielentilan muutokset ja kuume, sinustakykardia, suolistoäänten vaimeneminen, toiminnallinen ileus, virtsaumpi, hypertensio, vapina ja myokloniset nykäykset.

Vaikeiden tai henkeä uhkaavien oireiden ilmetessä tulee harkita kvaternaarisen ammoniumantikoliiniesteraasin, kuten neostigmiinin, antamista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut ihotautien lääkkeet, hienestoaineet, ATC-koodi: D11AA01 Vaikutusmekanismi

Glykopyrronium on muskariinisten asetyylikoliinireseptorien kilpaileva estäjä. Farmakodynaamiset vaikutukset

Glykopyrronium estää asetyylikoliinin aiheuttamia parasympaattisia vaikutuksia sileälihas- ja sydänlihassoluissa ja useissa rauhasissa, kuten hikirauhasissa. Hikirauhasissa tämä vähentää hieneritystä.

Kliininen teho ja turvallisuus

Axhidrox-valmisteen turvallisuutta ja tehoa potilailla, joilla on primaarista kainaloiden liikahikoilua, arvioitiin vaiheen 3 tutkimuksessa, johon kuului 4 viikon pituinen kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu hoitojakso (vaihe 3a -osa) ja sen jälkeen enintään 72 viikon pituinen avoin jatkohoito (edelleen käynnissä oleva vaihe 3b -osa).

Avaintutkimuksen 4 viikon pituiseen, monessa keskuksessa toteutettuun, satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun, lumekontrolloituun vaihe 3a -osaan otettiin yhteensä 171 potilasta

(18-65-vuotiaita). Hoitoryhmissä potilaiden keskimääräinen ikä oli 36 vuotta, ja potilaista 51 % oli miehiä. Lähes kaikki potilaat olivat etniseltä alkuperältään valkoihoisia. Taudin vaikeusaste oli vaikea primaarinen kainaloiden liikahikoilu (HDSS-pistearvo 3 tai 4), ja hieneritys oli gravimetrialla mitattuna huoneenlämmössä ja kyseiselle alueelle normaalissa kosteusolosuhteissa vähintään 50 mg kainaloa kohti 5 minuutin ajanjaksolla.

Ensisijainen päätetapahtuma määriteltiin gravimetrialla arvioidun hienerityksen absoluuttiseksi muutokseksi 1-prosenttista GPB-emulsiovoidetta käyttäneillä vs. lumelääkettä käyttäneillä tutkittavilla lähtötilanteen ja päivän 29 välisenä aikana. Tärkeimpiä toissijaisia päätetapahtumia olivat

 1. prosenttisen GPB-emulsiovoiteen ja lumelääkkeen vertailut seuraavien osalta: liikahikoiluun liittyvän elämänlaatuindeksin (HidroQoL) pisteiden absoluuttinen muutos lähtötilanteen ja päivän 29 välisenä aikana sekä HDSS-pistearvoon perustuvan hoitovasteen saavuttaneiden prosenttiosuus päivänä 29 (≥ 2 pisteen paranema).

Kun hoitoa oli annettu 4 viikon ajan tutkimuksen lumekontrolloidussa vaihe 3a -osassa, Axhidrox- hoitoa saaneen ryhmän hieneritys oli vähentynyt enemmän (noin 2-kertaisesti) lähtötilanteesta kuin lumehoitoa saaneen ryhmän. Hienerityksen absoluuttinen väheneminen lähtötilanteen ja päivän 29 välisenä aikana oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi Axhidrox-ryhmässä kuin lumeryhmässä (taulukko 2).

Tärkeimpiä toissijaisia päätetapahtumia arvioinut analyysi osoitti, että Axhidrox-hoitoa saaneessa ryhmässä HDSS-pistearvo parani vähintään 2 pisteellä lumehoitoa saaneeseen ryhmään verrattuna (p = 0,0542). HidroQoL-pisteiden absoluuttisia muutoksia arvioineessa analyysissa pisteiden paranemisen mediaani oli merkitsevästi suurempi Axhidrox-hoitoa saaneessa kuin lumehoitoa saaneessa ryhmässä (p < 0,0001).

Taulukko 2. Tiedot vaihe 3a -osasta

Lumelääke (n = 84)

GPB 1 % (n = 87)

GPB 1 % vs.

lumelääke, p-arvot

Ensisijainen päätetapahtuma

Hienerityksen absoluuttinen muutos lähtötilanteen ja päivän 29 välisenä aikana

Lähtötilanne [mg] (keskiarvo ± keskihajonta)

284,64 (212,47)

306,97 (249,33)

Muutos päivään 29 mennessä [mg]

(keskiarvo ± keskihajonta)

-83,49 (168,21)a

-197,08 (252,41)b

0,0038

Suhteellinen muutos päivään 29 mennessä [%]

Mediaani (95 %:n lv)

-34,32 (-49,71; -2,67)a

-64,63 (-73,13; -51,75)b

< 0,0001

Hikoilun väheneminen

≥ 50 %:lla vs. lähtötilanne (potilaiden lukumäärä, (%))

29 (34,5)

50 (57,5)

0,0114

Tärkeimmät toissijaiset päätetapahtumat

HDSS-vasteen saavuttaneet (≥ 2 pisteen paranema lähtötilanteen ja päivän 29 välisenä aikana)

Vasteprosentti, N (%)

10 (11,9)

20 (23,0)

0,0542

HidroQoL-pisteiden muutos lähtötilanteen ja päivän 29 välisenä aikana

Kokonaispisteet, mediaani (vaihteluväli) Muutos päivään 29 mennessä

-1,0 (-35 - 4)c

-6,0 (-36 - 6)d

< 0,0001

HDSS = liikahikoilun vaikeusasteen arviointiasteikko; HidroQoL = liikahikoiluun liittyvä elämänlaatuindeksi; lv = luottamusväli; N = potilaiden määrä; aN = 78, bN = 77, cN = 79, dN = 84.

Avoimessa, pitkäkestoisessa vaihe 3b -osassa hieneritys oli vähentynyt merkitsevästi lähtötilanteeseen verrattuna 4 viikon ja 12 viikon Axhidrox-hoidon jälkeen (N = 315 potilasta; p < 0,0001 sekä

viikolle 4 että viikolle 12) (taulukko 3).

Taulukko 3. Tiedot vaihe 3b -osasta

Ensisijainen päätetapahtuma (vain vastarekrytoidut potilaat)

vs. lähtötilanne

Gravimetrialla arvioitu kokonaishienerityksen absoluuttinen muutos lähtötilanteen (päivän 1b) ja viikon 12 välisenä aikana.

Lähtötilanne [mg]

(keskiarvo ± keskihajonta) (n = 172)

276,09 (230,34)

Viikko 12 [mg]

(keskiarvo ± keskihajonta) (n = 168)

114,42 (137,27)

< 0,0001

Hikoilun väheneminen ≥ 50 %:lla vs. lähtötilanne (potilaiden lukumäärä, (%)) viikko 4

113 (65,7)

Hikoilun väheneminen ≥ 50 %:lla vs. lähtötilanne (potilaiden lukumäärä, (%)) viikko 12

109 (63,4)

Tärkeimmät toissijaiset päätetapahtumat (N = 315)

HDSS-vasteen saavuttaneet (≥ 2 pisteen paranema lähtötilanteen ja viikon 12 välisenä aikana) - > 25 %

hoitovasteen saavuttaneista

Hoitovasteen saavuttaneet, N (%)

104 (33,0)

0,0005

HDSS-vasteen saavuttaneet (≥ 2 pisteen paranema lähtötilanteen ja viikon 28 välisenä aikana) - > 25 %

hoitovasteen saavuttaneista

Hoitovasteen saavuttaneet, N (%)

124 (39,4)

< 0,0001

Absoluuttinen muutos liikahikoiluun liittyvässä HidroQoL-elämänlaatuindeksissä lähtötilanteen ja

viikon 12 välisenä aikana

Kokonaispisteet, muutoksen mediaani viikkoon 12

mennessä (lv)

-12,0 (-14,0; -10,0)e

< 0,0001

HDSS = liikahikoilun vaikeusasteen arviointiasteikko; HidroQoL = liikahikoiluun liittyvä elämänlaatuindeksi; lv = luottamusväli; N = potilaiden määrä; eN = 310

Vasteen (≥ 2 pisteen paranema HDSS-pistearvossa) saavuttaneiden prosenttiosuus ei saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä (p = 0,4812) 4 viikkoa kestäneen Axhidrox-hoidon jälkeen vaiheen 3 Axhidrox-tutkimuksen avoimessa, pitkäkestoisessa osassa (N = 315 potilasta). Tilastollinen merkitsevyys saavutettiin kuitenkin 8 viikkoa (p = 0,0123), 12 viikkoa (p = 0,0005) ja 28 viikkoa (p < 0,0001) kestäneen Axhidrox-hoidon jälkeen. HidroQoL-kokonaispisteiden absoluuttiset muutokset lähtötilanteesta olivat tilastollisesti merkitseviä 4, 8 ja 28 viikkoa (p < 0,0001 kaikkien osalta) kestäneen Axhidrox-hoidon jälkeen.

Potilaiden raportoimat tulokset, kuten HDSS- ja HidroQoL, paranivat entisestään ajan mittaan. Liikahikoilun oireet lievittyivät edelleen enintään 1 vuoden jatkuneessa pitkäaikaiskäytössä.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Axhidrox- valmisteen käytöstä pediatrisen tutkimussuunnitelman päätöksen mukaan myönnetyn käyttöaiheen hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Axhidrox-valmisteen vaikutus on paikallinen, mutta myös systeemistä altistusta esiintyy. Axhidrox- valmisteen farmakokinetiikkaa tutkittiin farmakokineettisessä tutkimuksessa 30 potilaalla, joilla oli primaarista kainaloiden liikahikoilua, 3 eri annosvahvuudella: 0,5 %, 1 % ja 2 % (vaiheen 1b tutkimus). Kun Axhidrox-valmistetta käytettiin jatkuvasti kerran vuorokaudessa, glykopyrroniumin farmakokineettinen vakaa tila saavutettiin hoitopäivien 7 ja 14 välisenä aikana. 1-prosenttista vahvuutta käytettäessä farmakokineettiset arvot olivat päivänä 14 seuraavat: Tmax oli noin 4 tuntia, keskimääräinen (keskihajonta) AUC0-8h-arvo oli 128,61 (94,63) h*pg/ml ja enimmäispitoisuus oli 24,39 (15,23) pg/ml. Glykopyrroniumin kokonais- ja enimmäisaltistus yleensä suureni annoksen suurentuessa 4,3 mg:sta 17,3 mg:aan (vastaa vahvuuksia 0,5 %, 1 % ja 2 %), mutta arvoissa oli huomattavaa vaihtelua, koska lääke vaikuttaa ja annostellaan paikallisesti.

Jakautuminen

Jakautumistilavuutta selvitettiin aikuisilla ja lapsilla kahdessa tutkimuksessa laskimonsisäisen annon jälkeen, ja se vastaa elimistön kokonaisvesimäärää. Jakautumistilavuus oli aikuisilla 0,64 l/kg ja lapsilla 1,4 l/kg.

Biotransformaatio

Glykopyrroniumin biotransformaatiota ihmisillä ei ole arvioitu kliinisissä tutkimuksissa. Näin ollen sen metaboliitteja tai metaboliareittejä ei tunneta.

Eliminaatio

Axhidrox-valmisteen paikallisen kerta-annostelun jälkeen glykopyrroniumin pitoisuudet plasmassa pysyivät määritettävällä tasolla vähintään 24 tunnin ajan.

Kun aikuisille annettiin laskimoon radiomerkittyä glykopyrroniumia, glykopyrronium erittyi pääasiassa munuaisten kautta (85 %) ja vähäisemmässä määrin (< 5 %) sapen kautta. Se erittyi enimmäkseen muuttumattomassa muodossa. Glykopyrroniumin puhdistumassa on huomattava viive potilailla, joilla on vaikea munuaisten toimintahäiriö.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien tavanomaisten eläintutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan Axhidrox-valmistetta käyttäville ihmisille.

Kun 2-prosenttista GPB-emulsiovoidetta annosteltiin kerran vuorokaudessa 7 vuorokauden ajan, systeeminen altistus kliiniseen vaiheen 1b tutkimukseen osallistuneilla potilailla oli 4-kertaisesti pienempi (Cmax-arvon perusteella) tai 7-kertaisesti pienempi (AUC-arvon perusteella) verrattuna minisioista saatuihin altistustietoihin. Haittatapahtumia ei todettu, kun minisikoja hoidettiin

 1. prosenttisella GPB-emulsiovoiteella.

Glykopyrronium oli negatiivinen useissa geneettisissä toksikologiatutkimuksissa, eikä se ollut karsinogeeninen, kun sitä käytettiin paikallisesti rotille päivittäin enintään 24 kuukauden ajan.

Potilaiden iholle annostellun glykopyrroniumin systeeminen altistus on pieni, sillä keskimääräinen (keskihajonta) AUC0–8h on 128,61 (94,63) h*pg/ml ja enimmäispitoisuus 24,39 (15,23) pg/ml), joten systeemistä toksisuutta tai lisääntymis- ja kehitystoksisuutta ei ole odotettavissa.

Ihon alle annetun glykopyrroniumin ei todettu vaikuttavan urosrottien hedelmällisyyteen, mutta naarasrotilla havaittiin sekä hedelmöittymisen vähenemistä että jälkeläisten eloonjäännin heikkenemistä vieroitusvaiheessa. Systeeminen altistus on vähäistä Axhidrox-valmisteen iholle annostelun jälkeen, joten näitä löydöksiä ei pidetä oleellisina käytettäessä valmistetta ihmisten iholle. Istukan läpäisyä ei todettu lainkaan tai todettiin vain vähän tiineillä hiirillä, kaniineilla ja koirilla sekä ihmisillä. Glykopyrronium ja sen metaboliitit jakautuivat imettävien rottien maitoon, ja sen pitoisuudet olivat yleensä suuremmat maidossa kuin plasmassa (enintään 11,3-kertaiset). Glykopyrroniumin systeeminen altistus potilaiden iholle annostelun jälkeen on kuitenkin pieni ja pitoisuudet matalia, joten suuremmatkin pitoisuudet maidossa olisivat siitä huolimatta pieniä ja farmakologiselta tai toksikologiselta kannalta merkityksettömiä.

Axhidrox-valmisteella tehdyissä in vitro -tutkimuksissa valmisteen ei todettu aiheuttavan silmä- ärsytystä. Hiirillä todettiin hyvin pieni herkistymisen riski, joten hyvin harvinaisissa tapauksissa ilmenevän herkistymisen mahdollisuutta ihmisillä ei voida täysin poissulkea.

Axhidrox-valmisteen ei odoteta aiheuttavan fototoksisuutta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Bentsyylialkoholi (E1519) Propyleeniglykoli (E1520) Setostearyylialkoholi Sitruunahappo (E330) Glyserolimonostearaatti 40-55

Makrogoli 20-glyserolimonostearaatti Natriumsitraatti (E331)

Oktyylidodekanoli Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta

Ensimmäisen painalluksen jälkeen lääkevalmistetta voidaan käyttää enintään 12 kuukauden ajan.

Säilytys

Tällä lääkevalmisteella ei ole erityisiä säilytysvaatimuksia.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

AXHIDROX emulsiovoide
2,2 mg/pumpun käyttökerta 50 g (55,81 €)

PF-selosteen tieto

Moniannospakkaus, jossa on säiliöosa (LDPE:stä, PET:stä ja alumiinista valmistettu laminaattipussi valkoisessa, jäykässä polypropeenipullossa) ja pumppuosa sekä sen ulkokorkki (molemmat valkoista polypropeenia).

Pakkauskoko: yksi pakkaus sisältää 50 mg emulsiovoidetta, joka vastaa 124:ää pumpun painallusta eli 31 hoitokertaa molempiin kainaloihin.

Jotta pakkauksesta saatavien hoitokertojen enimmäismäärää ei ylitetä, käyttäjää kehotetaan merkitsemään hoitokerrat ulkopakkauksessa olevaan taulukkoon.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, kiiltävä emulsiovoide

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

AXHIDROX emulsiovoide
2,2 mg/pumpun käyttökerta 50 g

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

D11AA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

16.05.2022

Yhteystiedot

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
33611 Bielefeld
Germany