Vertaa PF-selostetta

OXYBUTYNIN UNIMEDIC liuos virtsarakkoon 0,5 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml liuosta sisältää 0,5 mg oksibutyniinihydrokloridia vastaten 0,454 mg oksibutyniinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan
Liuos sisältää 3,5 mg (0,15 mmol) natriumia per millilitra.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Liuos virtsarakkoon.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Virtsarakon neurogeenisestä toimintahäiriöstä (esim. myelomeningoseelestä tai selkärankavammasta) johtuvan yliaktiivisen rakon aiheuttaman tihentyneen tai pakottavan virtsaamistarpeen tai pakkoinkontinenssin hoito tilanteissa, joissa suun kautta otettava oksibutyniini aiheuttaa sietämättömiä antikolinergisiä haittavaikutuksia. Virtsarakkoon annettavaa liuosta tulisi käyttää vain, kun puhdas toistokatetrointi (CIC) on jo käytössä.

Oxybutynin Unimedic on tarkoitettu aikuisille ja yli 5 vuoden ikäisille lapsille.

Annostus ja antotapa

Terveydenhuollon ammattilaiset antavat lääkevalmisteen potilaalle, mutta potilas tai hänen sukulaisensa/hoitajansa voivat myös antaa lääkkeen kotona. Potilaan ja hänen sukulaisensa/hoitajansa on saatava pätevältä terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. urologilta tai uroterapeutilta) riittävä koulutus ennen ensimmäistä antokertaa.

Annostus
Aikuiset:
Annostus on yksilöllinen. Hoito aloitetaan annoksella 5 mg (10 ml) virtsarakkoon aamulla ja illalla. Annosta voidaan säätää yhden hoitoviikon kuluttua. Potilaalle valitaan pienin tehokas annos. Jos haittavaikutukset ovat siedettäviä, vuorokausiannos voidaan suurentaa tasolle 5 mg (10 ml) x 3 – 10 mg (20 ml) x 2 riittävän vaikutuksen saavuttamiseksi.

Pediatriset potilaat
Yli 5-vuotiaat lapset:
Annostus on yksilöllinen.Hoito aloitetaan annoksella 0,1 mg/kg virtsarakkoon aamulla ja illalla. Annosta voidaan säätää yhden hoitoviikon kuluttua. Potilaalle valitaan pienin tehokas annos. Jos haittavaikutukset ovat siedettäviä, vuorokausiannos voidaan suurentaa tasolle 0,15 mg/kg kahdesti päivässä riittävän vaikutuksen saavuttamiseksi. Kerta-annos ei saa olla yli 5 mg.

Oksibutyniinihydrokloridin turvallisuutta ja tehoa alle 5 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Erityisryhmät
Tietoja ei ole saatavilla virtsarakkoon annettavan lääkevalmisteen käytöstä iäkkäillä potilailla eikä maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Edellä suositeltua pienemmän aloitusannoksen käyttöä tulee harkita haittatapahtumien riskin pienentämiseksi. Haittatapahtumien esiintymistä on syytä seurata tiiviisti, kun valmistetta annetaan näille potilasryhmille (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Antotapa
Virtsarakkoon. Sen varmistamiseksi, että koko annos päätyy virtsarakkoon, on katetrin tilavuus määritettävä täyttämällä katetri fysiologisella suolaliuoksella ruiskun avulla. Merkitse muistiin, kuinka paljon liuosta tarvitaan, että katetri täyttyy kokonaan. Tämä määrä fysiologista suolaliuosta lisätään lääkärin määräämän oksibutyniiniliuoksen tilavuuteen. Kun virtsarakko on tyhjennetty puhtaalla toistokatetroinnilla (CIC), rakkoon ruiskutetaan saman katetrin kautta ensin oksibutyniiniliuos ja sen jälkeen fysiologinen suolaliuos. Tämän jälkeen katetri poistetaan. Virtsarakko pitää tyhjentää toistokatetroinnilla 4 tunnin välein.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Myasthenia gravis
  • Ahdaskulmaglaukooma tai matala silmän takakammio
  • Ruoansulatuskanavan ahtauma, paralyyttinen ileus tai suoliston atonia
  • Potilaat, joilla on ohutsuoli- tai paksusuoliavanne, toksinen megakoolon tai vaikea haavainen paksusuolitulehdus
  • Potilaat, joilla on virtsateiden ahtauma, joka voi aiheuttaa virtsaumpea
  • Sydän- tai munuaissairaudesta johtuva tiheä virtsaamistarve öisin

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Oksibutyniinia on käytettävä varoen iäkkäille potilaille ja lapsille, koska he saattavat olla herkempiä lääkevalmisteen vaikutuksille.

Valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla on autonominen neuropatia (esim. Parkinsonin tauti) ja potilaille, joilla on jokin maksa- tai munuaissairaus.

Antikolinergiset lääkevalmisteet saattavat vähentää ruoansulatuskanavan motiliteettia, ja niitä on käytettävä varoen potilaille, joilla on ruoansulatuskanavaa ahtauttavia häiriöitä, koska seurauksena voi olla mahalaukun retentio, sekä potilaille, joilla on haavaisen paksusuolitulehduksen ja suoliston atonian kaltaisia sairauksia. Antikolinergisiä lääkevalmisteita on käytettävä varoen potilaille, joilla on hiatustyrä / ruokatorven refluksitauti ja/tai jotka käyttävät samanaikaisesti lääkevalmisteita (kuten bisfosfonaatteja), jotka voivat aiheuttaa tai pahentaa ruokatorvitulehdusta.

Oksibutyniinin käyttö voi pahentaa hypertyreoosin, sydämen vajaatoiminnan, sydämen rytmihäiriöiden, sepelvaltimotaudin, takykardian, hypertension ja eturauhasen liikakasvun oireita.

Oksibutyniini vähentää hikoilua, mikä voi johtaa lämpöhalvaukseen, jos lääkevalmistetta käytetään hyvin lämpimissä olosuhteissa.

Oksibutyniini voi laukaista ahdaskulmaglaukooman, joten potilaita on neuvottava ottamaan välittömästi yhteys lääkäriin, jos heidän näöntarkkuutensa huononee äkillisesti. Näöntarkkuutta ja silmänpainetta on seurattava hoidon aikana.

On tärkeää huolehtia asianmukaisesta hammashoidosta, sillä oksibutyniinihoito suurentaa hampaiden reikiintymisriskiä suun kuivumisen takia.

Oksibutyniinin kaltaiset antikolinergiset lääkevalmisteet voivat heikentää kognitiivisia kykyjä ja aiheuttaa keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia, kuten kiihtymystä ja unihäiriöitä. Etenkin lapsilla voi esiintyä vakavia atropiinin aiheuttamia oireita, jotka voivat vaatia annoksen säätämistä tai hoidon lopettamista.

Antikolinergisten haittatapahtumien riski on selkeästi pienempi virtsarakkoon annettavan kuin suun kautta annettavan hoidon yhteydessä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että oksibutyniini imeytyy pidemmän ajanjakson aikana, sen huippupitoisuus seerumissa saavutetaan myöhemmin ja se metaboloituu vähäisemmässä määrin aktiiviseksi metaboliitiksi N-desetyylioksibutyniiniksi, joka on näiden haittavaikutusten pääasiallinen aiheuttaja.

Oireettoman bakteriurian ja alempien virtsateiden infektioiden esiintyvyyden nousua on todettu virtsarakkoon annettavan oksibutyniinin pitkäaikaiskäytön yhteydessä. Oksibutyniinihoidon aikana kehittyvät virtsatieinfektiot tulee hoitaa asianmukaisilla antibakteerisilla lääkkeillä.

Pediatriset potilaat
Lapsilla on todettu oireettoman bakteriurian ja alempien virtsateiden infektioiden esiintyvyyden lisääntymistä virtsarakkoon annettavan oksibutyniinin pitkäaikaiskäytön yhteydessä.
Oksibutyniinihoidon aikana kehittyvät virtsatieinfektiot tulee hoitaa asianmukaisilla antibakteerisilla lääkkeillä.

Yhteisvaikutukset

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset
Muiden antikolinergien tai antikolinergisiä vaikutuksia omaavien lääkevalmisteiden, kuten amantadiinin ja muiden antikolinergisten Parkinsonin taudin lääkkeiden (esim. biperideeni, levodopa), antihistamiinien, psykoosilääkkeiden (esim. fentiatsiinit, butyrofenonit, klotsapiini), kiniinin, trisyklisten masennuslääkkeiden, atropiinin ja sen kaltaisten yhdisteiden, kuten atropiinin kaltaisten spasmolyyttien ja dipyridamolin, samanaikainen käyttö lisää oksibutyniinin antikolinergistä vaikutusta.

Alkoholi saattaa lisätä oksibutyniinin kaltaisten antikolinergisten lääkkeiden aiheuttamaa uneliaisuutta (ks. kohta Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn).

Oksibutyniini saattaa estää prokineettisten hoitojen vaikutusta.

Oksibutyniini voi mahdollisesti muuttaa tiettyjen samanaikaisesti käytettyjen lääkevalmisteiden imeytymistä ruoansulatuskanavan motiliteettiin kohdistuvan antikolinergisen vaikutuksensa takia.

Kielen alle annosteltavat nitraatit saattavat liueta kielen alla huonommin suun kuivumisen takia, mikä voi heikentää nitraattien hoitovaikutusta. Potilaita on neuvottava kostuttamaan suu ennen tabletin ottamista.

Koliiniesteraasin estäjien samanaikainen käyttö voi heikentää koliiniesteraasin estovaikutusta.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset
Oksibutyniini metaboloituu sytokromi P450 -isoentsyymi CYP3A4:n vaikutuksesta.
CYP3A4:n estäjien (esim. itrakonatsoli, erytromysiini, greippimehu) samanaikainen anto voi estää oksibutyniinin metaboliaa ja suurentaa siten systeemistä altistusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus: Raskaana olevista naisista on vain vähän kliinistä kokemusta. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Oxybutinin Unimedic -valmisteen käyttöä raskauden aikana ei suositella, ennen kuin kokemusta on enemmän.

Imetys: Pieniä määriä lääkeainetta erittyy rintamaitoon, ja lapseen kohdistuvien vaikutusten riski on olemassa jopa terapeuttisilla annoksilla. Siksi oksibutyniinin käyttöä imetyksen aikana ei suositella.

Hedelmällisyys: Tietoja vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Eläintutkimuksissa on todettu naaraiden hedelmällisyyden heikkenemistä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Oksibutyniinihoito voi aiheuttaa heitehuimausta, uneliaisuutta ja näön hämärtymistä, jotka vaikuttavat ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Virtsarakkoon annetun lääkevalmisteen systeemiset haittavaikutukset ovat lievempiä kuin suun kautta annetun lääkevalmisteen. Haittatapahtumien tarkkaa esiintymistiheyttä ei tunneta, kun lääke annetaan virtsarakkoon.

Oksibutyniinihoidon yhteydessä voi esiintyä annoksesta riippuvia antikolinergisiä haittatapahtumia. Seuraavia haittatapahtumia, joiden esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin) voi ilmetä:

Elinjärjestelmä

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Infektiot

Virtsatieinfektiot

Psyykkiset häiriöt

Ahdistuneisuus, sekavuus, levottomuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, kiihtymys

Hermosto

Päänsärky, heitehuimaus, unisuus, uneliaisuus

Silmät

Silmien kuivuminen, näön hämärtyminen, ahdaskulmaglaukooma, valoyliherkkyys

Sydän

Takykardia

Verisuonisto

Kasvojen punoitus

Ruoansulatuselimistö

Suun kuivuminen, ummetus, vatsavaivat, ripuli

Iho ja ihonalainen kudos

Ihon kuivuminen

Munuaiset ja virtsatiet

Virtsaumpi

Vammat, myrkytykset ja hoitokomplikaatiot

Lämpöhalvaus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oksibutyniinin yliannostuksesta on vain vähän kokemusta, mutta siihen on liittynyt antikolinergisiä vaikutuksia.

Oireet:
Ahdistuneisuus, kiihtymys, sekavuus, aistiharhat, keskushermostolama, keskushermoston eksitaatio. Takykardia, kammiolisälyönnit. Ruoansulatuskanavan ongelmat, mukaan lukien oksentelu.
Kouristuskohtaukset, mydriaasi, virtsaumpi, kuume, nestehukka.

Hoito:
Tyhjennä virtsarakko. Ahdistuneisuutta, kiihtymystä tai kouristuskohtauksia voidaan hoitaa antamalla diatsepaamia. Keskushermostoon kohdistuvia antikolinergisiä oireita ja sydänoireista ainoastaan takykardiaa voidaan mahdollisesti hoitaa fysostigmiinillä. Oireenmukainen hoito.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Tihentyneen virtsaamistarpeen ja inkontinenssin hoitoon tarkoitetut lääkkeet. ATC-koodi: G04B D04

Vaikutusmekanismi
Oksibutyniini on antimuskariininen antikolinergi eli asetyylikoliinin kanssa kilpaileva muskariinireseptorin salpaaja. Virtsarakkoon annettuna sillä on myös suora spasmolyyttinen vaikutus virtsarakon sileälihakseen (kalsiuminestovaikutus ja paikallinen puudutusvaikutus).

Farmakodynaamiset vaikutukset
Terapeuttisina annoksina oksibutyniini vähentää detrusorlihaksen supistumiskapasiteettia ja suurentaa siten virtsarakon tilavuutta ennen ensimmäistä detrusorlihaksen supistusta ja pidentää virtsaamiskertojen välistä aikaa. Näin oksibutyniini vähentää pakonomaista virtsaamistarvetta ja sitä kautta myös virtsankarkailua ja tahdonalaisen virtsaamisen tiheyttä.
Virtsarakkoon annetun oksibutyniinin vaikutukset keskushermostoon ovat lievempiä ja vaikutukset sepelvaltimoihin ja sydämeen vähäisempiä kuin suun kautta annetun oksibutyniinin.

Oksibutyniini on R- ja S-isomeerien (50:50) raseeminen seos. Antimuskariininen teho on pääasiassa R-isomeerissa. Oksibutyniinin R-isomeeri osoittaa suurempaa selektiivisyyttä M1- ja M3- muskariinireseptorialatyyppeihin (eniten aivokuoressa ja korvasylkirauhasessa sekä vastaavasti virtsarakon detrusorlihaksessa ja sykkyräsuolessa) kuin M2-alatyyppiin (eniten sydänkudoksessa). Aktiivinen metaboliitti, N-desetyylioksibutyniini, toimii farmakologisesti ihmisen detrusorlihaksessa samalla tavalla kuin oksibutyniini in vitro -tutkimuksissa, mutta omaa suuremman sitoutumisaffiniteetin korvasylkirauhaskudokseen kuin oksibutyniini. Oksibutyniinin vapaa emäsmuoto vastaa farmakologisesti oksibutyniinihydrokloridia.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Virtsarakkoon annettu oksibutyniini imeytyy hyvin virtsarakon seinämän läpi systeemiseen verenkiertoon. Plasman oksibutyniinipitoisuuksien mittaukset virtsarakkoon annon jälkeen paljastivat huomattavaa yksilöiden välistä vaihtelua, mutta huomattava määrä lääkkeestä imeytyi myös virtsarakkoon annettuna, ja huippupitoisuudet plasmassa saavutettiin noin tunnin kuluttua.

Virtsarakkoon annetun oksibutyniinihydrokloridin farmakokinetiikkaa on tutkittu terveillä vapaaehtoisilla. Systeeminen altistus (AUC) raseemiselle oksibutyniinille oli merkitsevästi suurempi instillaation (294 %) kuin suun kautta annon jälkeen. Sitä vastoin systeeminen altistus N-desetyylioksibutyniinimetaboliitille oli merkitsevästi pienempi instillaation jälkeen (21 % suun kautta annon jälkeen mitatusta altistuksesta). Tämän seurauksena metaboliitin ja kanta-aineen suhde oli 14 kertaa pienempi virtsarakkoon annon jälkeen. Nämä havainnot osoittavat selvästi, että antotapa vaikuttaa voimakkaasti oksibutyniinin imeytymiseen ja etenkin sen ensikierron metaboliaan.

Ensikierron vaikutus jää tietenkin merkitsevästi vähäisemmäksi, kun lääke annetaan virtsarakkoon. Kun otetaan huomioon, että suun kautta annetun oksibutyniinin raportoitu biologinen hyötyosuus on noin 6 %, virtsarakkoon instilloidun kanta-aineen absoluuttisen biologisen hyötyosuuden voidaan arvioida olevan noin 20 %.

Jakautuminen
Systeemisen imeytymisen jälkeen oksibutyniini jakautuu suuressa määrin elimistön kudoksiin. Laskimoon annetun 5 mg:n oksibutyniinihydrokloridiannoksen jakautumistilavuuden arvioidaan olevan 193 litraa. Noin 85 % veressä olevasta oksibutyniinista sitoutuu seerumin albumiiniin.

Metabolia
Suun kautta annettu oksibutyniini metaboloituu pääasiassa sytokromi P450 -järjestelmän ja erityisesti CYP3A4-entsyymin välityksellä, jota on lähinnä maksassa ja suoliston seinämässä. Päämetaboliitteja ovat farmakologisesti aktiivinen N-desetyylioksibutyniini ja farmakologisesti inaktiivinen fenyylisykloheksyyliglykolihappo. Virtsarakkoon annettu oksibutyniini ohittaa ensikierron metabolian ruoansulatuskanavassa ja maksassa, mikä vähentää N-desetyylimetaboliitin muodostumista selvästi ja voi parantaa lääkeaineen siedettävyyttä. N-desetyylioksibutyniinin uskotaan aiheuttavan monia antikolinergisiä haittatapahtumia. Jos oksibutyniini annetaan virtsarakkoon, sen Cmax on pienempi ja AUC-käyrä tasaisempi kuin suun kautta annetun oksibutyniinin, minkä arvellaan myös vaikuttavan antikolinergisten haittatapahtumien vähäisempään esiintyvyyteen.

Iän, painon, rodun ja tupakoinnin vaikutuksia oksibutyniinin farmakokinetiikkaan ei tunneta.

Eliminaatio
Oksibutyniinin puoliintumisaika on noin 2 tuntia riippumatta siitä, annetaanko lääkeaine suun kautta vai laskimoon. Virtsarakkoon annetun lääkeaineen puoliintumisaika on pidempi.
Oksibutyniini metaboloituu suuressa määrin maksassa (ks. edellä), ja vain 0,1 % annetusta annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan. Alle 0,1 % annetusta annoksesta erittyy N-desetyylioksibutyniinimetaboliittina.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuuttia toksisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä paikallista toksisuutta koskevien tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.
Pitoisuutena 0,4 mg/kg/vrk ihon alle annettu oksibutyniini suurentaa elinten epämuodostumien esiintyvyyttä merkitsevästi, mutta tätä on todettu vain emolle toksisilla annoksilla. Koska emoon kohdistuvan toksisuuden ja sikiönkehitykseen kohdistuvan vaikutuksen välistä yhteyttä ei ymmärretä täysin, mahdollinen merkitys ihmisen turvallisuudelle on tuntematon. Rotilla tehdyssä hedelmällisyystutkimuksessa ihon alle annettu oksibutyniini heikensi naaraiden hedelmällisyyttä, mutta uroksilla ei raportoitu vaikutuksia. NOAEL-arvon (haittavaikutukseton taso) todettiin olevan 5 mg/kg.

Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointi
Vaikuttava aine, oksibutyniini,jää ympäristöön pysyvästi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi
Kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen)
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

2 vuotta.

Avattu pakkaus: Mikrobiologiselta kannalta lääkevalmiste on käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen antoa ovat käyttäjän vastuulla.

Säilytys

Säilytä alle 25 ºC.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

OXYBUTYNIN UNIMEDIC liuos virtsarakkoon
0,5 mg/ml 10 x 20 ml (227,83 €)

PF-selosteen tieto

Lasinen injektiopullo, jossa on bromobutyylitulppa ja alumiinikorkki: 10 x 20 ml.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Instilloidaan virtsarakkoon katetrin avulla.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

OXYBUTYNIN UNIMEDIC liuos virtsarakkoon
0,5 mg/ml 10 x 20 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G04BD04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

03.02.2021

Yhteystiedot

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sweden

+46 10 130 99 50

medinfo@unimedicpharma.se