Package information leaflet

OFTAGEL silmägeeli, kerta-annospakkaus 2,5 mg/g

Oftagel 2,5 mg/g silmägeeli kerta-annospakkauksessa

karbomeeri 974P

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftagel-silmägeeli on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftagel-silmägeeliä
 3. Miten Oftagel-silmägeeliä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftagel-silmägeelin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kuivasilmäisyyden oireiden lievitykseen tarkoitettujen silmägeelien tärkeitä ominaisuuksia ovat silmän pintaa suojaavan kyynelkalvon eheyttä ylläpitävä vaikutus ja hyvä voitelukyky. Näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi Oftagel-silmägeelissä on käytetty karbomeeria, joka on suurimolekyylinen ristisidoksia sisältävä polymeeri. Karbomeeri lisää silmägeelin viskositeettia ja kontaktiaikaa silmän pinnalla vähentäen näin silmän ärsytysoireita.

Oftagel-silmägeeli on tarkoitettu silmän pinnan kuivumisesta johtuvien oireiden hoitoon.

Karbomeeria, jota Oftagel-silmägeeli sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftagel-silmägeeliä

Varoitukset ja varotoimet

 • Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oftagel-silmägeeliä. 
 • Poista piilolinssit ennen valmisteen tiputtamista ja odota tiputtamisen jälkeen vähintään 15 minuuttia ennen kuin asetat linssit takaisin.

Lapset ja nuoret

Aikuisille suositellun Oftagel-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Oftagel

Jos käytät jotain muuta paikallista silmälääkettä, pidä lääkkeiden annon välissä vähintään 15 minuutin tauko ja tiputa Oftagel-silmägeeli aina viimeisenä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos geeli aiheuttaa lyhytaikaista näön sumenemista, odota kunnes näkösi palautuu ennalleen ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Oftageliä tiputetaan silmään 1 tippa 1–4 kertaa vuorokaudessa oireiden vaikeusasteen mukaan.

Käyttö lapsille ja nuorille

Aikuisille suositellun Oftagel-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet

Tiputtaminen:

 1. Avaa pussi.
 2. Irrota liuskasta 1 kerta-annospakkaus.
 3. Sulje pussi huolellisesti taittamalla reuna.
 4. Pidä kerta-annospakkausta kärki alaspäin ja ravista geeli kerta-annospakkauksen kärkeen nopealla ranneliikkeellä (kuten elohopeakuumemittaria).
 5. Kierrä kerta-annospakkaus auki.
 6. Kallista päätä taaksepäin ja aseta kerta-annospakkaus silmän yläpuolelle. Varo koskettamasta kerta-annospakkauksella silmää tai silmiä ympäröivää aluetta.
 7. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra 1 tippa silmään.

Yksi kerta-annospakkaus riittää molempiin silmiin. Ennen toiseen silmään tiputtamista ravista geeli kerta-annospakkauksen kärkeen uudelleen. Puserra 1 tippa silmään ohjeen mukaan. Hävitä kerta-annospakkaus ja jäljellä oleva silmägeeli.

Jos käytät enemmän Oftagel-silmägeeliä kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ei tiedetä aiheutuneen haittavaikutuksia.

Jos unohdat käyttää Oftagel-silmägeeliä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Oftagel-silmägeelin käytön

Jos lopetat silmägeelin käytön, kuivasilmäisyysoireesi voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Oftagel-silmägeelin käyttöön voi liittyä ohimenevää lyhytaikaista näön sumentumista, lievää kirvelyä tai paikallista ärsytystä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä alle 25oC. Ei saa jäätyä.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä käyttämättömät kerta-annospakkaukset pussissa. Herkkä valolle.
 • Yksittäiset avatut kerta-annospakkaukset tulee käyttää välittömästi ja hävittää jäljelle jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftagel-silmägeeli sisältää

 • Vaikuttava aine on karbomeeri 974P 2,5 mg/g.
 • Muut aineet ovat sorbitoli, lysiinimonohydraatti, natriumasetaattitrihydraatti, polyvinyylialkoholi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Silmägeeli kerta-annospakkauksessa. Kirkas tai hieman opaalinen, viskoosi liuos.

Muoviset kerta-annospakkaukset.

Pakkauskoot: 10 x 0,5 g, 20 x 0,5 g, 30 x 0,5 g, 60 x 0,5 g, 90 x 0,5 g, 120 x 0,5 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere

Valmistaja
Santen Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Suomi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.1.2024

Tekstin muuttamispäivämäärä

12.01.2024