DECTOVA infuusioneste, liuos 10 mg/ml

Huomioitavaa

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi millilitra liuosta sisältää 10 mg tsanamiviiria (hydraattina).

Yksi injektiopullo sisältää 200 mg tsanamiviiria (hydraattina) 20 millilitrassa valmistetta.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi injektiopullo sisältää 3,08 mmol (70,8 mg) natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Dectova on tarkoitettu komplisoituneen ja potentiaalisesti henkeä uhkaavan influenssa A- tai influenssa B ‑virusinfektion hoitoon aikuisilla ja lapsilla (6 kuukautta täyttäneillä), kun:

 • Potilaan influenssaviruksen tiedetään tai epäillään olevan resistentti muille influenssalääkkeille kuin tsanamiviirille ja/tai
 • Muut influenssan hoitoon käytettävät viruslääkkeet, mukaan lukien inhaloitava tsanamiviiri, eivät sovellu kyseiselle potilaalle.

Dectova-valmistetta on käytettävä virallisten ohjeiden mukaisesti.

Annostus ja antotapa

Annostus

Dectova-hoito on aloitettava mahdollisimman pian ja yleensä 6 vuorokauden kuluessa influenssan oireiden alkamisesta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Aikuiset

Suositeltu annos on 600 mg kahdesti vuorokaudessa 5–10 vuorokauden ajan laskimoinfuusiona.

Pediatriset potilaat

Nuorille, lapsille ja imeväisikäisille annetaan painon mukainen annostus 5–10 vuorokauden ajan (taulukko 1).

Taulukko 1: Painon mukainen annostus imeväisikäisille, lapsille ja nuorille, joiden munuaistoiminta on normaali

Ikähaarukka

Painon mukainen annostus

6 kk – < 6 v

14 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

≥ 6 v – < 18 v

12 mg/kg kahdesti vuorokaudessa, enimmäisannos 600 mg kahdesti vuorokaudessa

Dectova-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 6 kuukauden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse muuttaa iän perusteella.

Munuaisten vajaatoiminta

Aikuisille ja lapsille (6 vuotta täyttäneille, vähintään 50 kg painaville), joilla kreatiniinipuhdistuma (CLcr) tai jatkuvalla munuaiskorvaushoidolla saavutettava puhdistuma (CLCRRT) on < 80 ml/min, on annettava 600 mg:n aloitusannos ja tämän jälkeen kahdesti vuorokaudessa potilaan munuaistoiminnan mukainen ylläpitoannos (taulukko 2).

Taulukko 2: Aloitus- ja ylläpitoannokset aikuisilla ja lapsilla (6 vuotta täyttäneillä, vähintään 50 kg painavilla), joilla on munuaisten vajaatoiminta

CLcr tai CLCRRT (ml/min tai ml/min/1,73 m2)*

Aloitusannos

Ylläpitoannos

Ylläpitoannosten antoaikataulu

50 – < 80

600 mg

400 mg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto aloitetaan 12 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

30 – < 50

600 mg

250 mg kahdesti vuorokaudessa

15 – < 30

600 mg

150 mg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto aloitetaan 24 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

< 15

600 mg

60 mg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto aloitetaan 48 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

*CLcr- tai CLCRRT-arvon yksikkö on ml/min 13 vuoden – alle 18 vuoden ikäisillä nuorilla ja ml/min/1,73 m2 lapsilla, joiden ikä on 6 vuotta – alle 13 vuotta.

Lapsille ja nuorille (6 vuoden – alle 18 vuoden ikäisille, alle 50 kg painaville) ja imeväisikäisille ja lapsille (6 kuukauden – alle 6 vuoden ikäisille), joilla kreatiniinipuhdistuma (CLcr) tai jatkuvalla munuaiskorvaushoidolla saavutettava puhdistuma (CLCRRT) on < 80 ml/min, annetaan aloitusannos ja tämän jälkeen kahdesti vuorokaudessa asianmukainen ylläpitoannos taulukoiden 3, 4 ja 5 mukaisesti.

Taulukko 3: Aloitus- ja ylläpitoannokset lapsilla ja nuorilla (6 vuoden – alle 18 vuoden ikäisillä, alle 50 kg painavilla), joilla on munuaisten vajaatoiminta

CLcr tai CLCRRT (ml/min tai ml/min/1,73 m2)*

Aloitusannos

Ylläpitoannos

Ylläpitoannosten antoaikataulu

50 – < 80

12 mg/kg

8 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 12 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

30 – < 50

12 mg/kg

5 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

15 – < 30

12 mg/kg

3 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 24 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

< 15

12 mg/kg

1,2 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 48 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

*CLcr- tai CLCRRT-arvon yksikkö on ml/min 13 vuoden – alle 18 vuoden ikäisillä nuorilla ja ml/min/1,73 m2 lapsilla, joiden ikä on 6 vuotta – alle 13 vuotta.

Taulukko 4: Aloitus- ja ylläpitoannokset imeväisikäisillä ja lapsilla (6 kuukauden – alle 6 vuoden ikäisillä, vähintään 42,8 kg painavilla), joilla on munuaisten vajaatoiminta

CLcr tai CLCRRT (ml/min/1,73 m2)

Aloitusannos

Ylläpitoannos

Ylläpitoannoksen antoaikataulu

50 – < 80

600 mg

400 mg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 12 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

30 – < 50

600 mg

250 mg kahdesti vuorokaudessa

15 – < 30

600 mg

150 mg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 24 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

< 15

600 mg

60 mg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 48 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

Taulukko 5: Aloitus- ja ylläpitoannokset imeväisikäisillä ja lapsilla (6 kuukauden – alle 6 vuoden ikäisillä, alle 42,8 kg painavilla), joilla on munuaisten vajaatoiminta

CLcr tai CLCRRT (ml/min/1,73 m2)

Aloitusannos

Ylläpitoannos

Ylläpitoannosten antoaikataulu

50 – < 80

14 mg/kg

9,3 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 12 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

30 – < 50

14 mg/kg

5,8 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

15 – < 30

14 mg/kg

3,5 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 24 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

< 15

14 mg/kg

1,4 mg/kg kahdesti vuorokaudessa

Ylläpitoannosten anto kahdesti vuorokaudessa aloitetaan 48 tunnin kuluttua aloitusannoksesta

Jos käytössä on intermittoiva hemodialyysihoito tai intermittoiva peritoneaalidialyysihoito, annos annetaan dialyysikerran päätyttyä.

Jos käytössä on jatkuva munuaiskorvaushoito, asianmukainen annos valitaan jatkuvalla munuaiskorvaushoidolla saavutettavan puhdistuman perusteella (CLCRRT, ml/min).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Antotapa

Laskimoon

Dectova annetaan laskimoinfuusiona 30 minuutin kuluessa.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Munuaisten vajaatoiminta

Tsanamiviiri eliminoituu munuaisten kautta. Laskimoon annettavaa Dectova-annosta on siis pienennettävä, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta Annostus ja antotapa). Kaikkien potilaiden munuaistoiminta on arvioitava ennen hoitoa ja säännöllisesti hoidon aikana.

Vakavat yliherkkyysreaktiot

Tsanamiviirin käytön yhteydessä on ilmoitettu anafylaktisia reaktioita ja vakavia ihoreaktioita (mm. erythema multiforme, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja Stevens–Johnsonin oireyhtymä) (ks. kohta Haittavaikutukset). Jos Dectova-infuusion aikana ilmenee mikä tahansa yliherkkyysreaktio, infuusio on pysäytettävä heti ja asianmukainen hoito on aloitettava.

Neuropsykiatriset tapahtumat

Influenssaan voi liittyä erilaisia neurologisia oireita ja käytösoireita. Influenssapotilailla, etenkin lapsilla ja nuorilla, on ilmoitettu tsanamiviirin annon aikana neuropsykiatrisia tapahtumia, mm. epileptisiä kohtauksia, deliriumia, aistiharhoja ja poikkeavaa käytöstä. Potilaita on siis seurattava tarkoin käyttäytymisen muutosten varalta, ja hoidon jatkamisen hyödyt ja riskit on arvioitava huolellisesti kunkin potilaan kohdalla (ks. kohta Haittavaikutukset).

Resistenssi immuunipuutteisilla potilailla

Tsanamiviirihoidon aikana ilmenee harvoin resistenssiä (ks. kohta Farmakodynamiikka). Resistenttien influenssavirusten valikoitumistodennäköisyys on suurentunut immuunipuutteisilla potilailla viruslääkityksen, kuten Dectova-hoidon, jälkeen. Siksi on tärkeää seurata tilannetta resistenssin varalta ja harkita siirtymistä muihin hoitovaihtoehtoihin, mikäli tämä on asianmukaista.

Kliinisten tietojen rajoitukset

Dectova-valmisteen teho komplisoituneen influenssa A- tai influenssa B ‑virusinfektion hoidossa aikuisilla ja 6 kuukautta täyttäneillä lapsilla on päätelty seuraavista tiedoista:

 • tsanamiviirin teho in vitro;
 • tsanamiviirin kliininen ja virologinen teho verrattuna lumelääkkeeseen tutkimuksessa, jossa ihmisiä altistettiin influenssalle;
 • tsanamiviirin pitoisuudet bronkusepiteeliä verhoavassa nestevaipassa ja seerumin tsanamiviiripitoisuudet tutkimuksessa, jossa tehtiin bronkoalveolaarinen huuhtelu;
 • seerumin tsanamiviiripitoisuudet komplisoitunutta influenssaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Bakteeri-infektioiden riski

Dectova-valmisteen ei ole todettu pienentävän influenssainfektioihin liittyvää bakteeriperäisten komplikaatioiden riskiä.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää 70,8 mg natriumia per injektiopullo, joka vastaa 3,54 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yhteisvaikutukset

Tsanamiviirin tunnetun eliminaatioreitin perusteella interaktiopotentiaali muiden lääkevalmisteiden kanssa on pieni.

Tsanamiviiri ei ole sytokromi P450 ‑isoentsyymien substraatti, estäjä eikä induktori, eikä munuaisten eikä maksan kuljettajaproteiinien substraatti eikä estäjä kliinisesti merkittävillä pitoisuuksilla (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Kliinisessä tutkimuksessa ei todettu näyttöä interaktiosta suun kautta annetun oseltamiviirin kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

On vain vähän tietoja tsanamiviirin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Rotilla ja kaniineilla tehtyjen lisääntymistutkimuksien tulokset viittaavat siihen, että tsanamiviiri läpäisee istukan. Teratogeenisuudesta ei ollut näyttöä. Rotalla tehdyn peri- ja postnataalisen tutkimuksen tulokset eivät osoittaneet jälkeläisten kehityksen huonontuneen kliinisesti merkittävästi. Valmisteen kulkeutumisesta ihmisen istukan läpi ei kuitenkaan ole tietoa.

Kokemusta on niukasti, joten Dectova-valmisteen käyttöä raskausaikana on harkittava vain, jos mahdollisten hyötyjen potilaalle katsotaan ylittävän mahdollisen riskin sikiölle.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö tsanamiviiri ihmisen rintamaitoon. Tsanamiviirin on todettu erittyvän pieninä määrinä rotan maitoon.

Kokemusta on niukasti, joten tsanamiviirin käyttöä imettävien äitien hoitoon on harkittava vain, jos mahdollisten hyötyjen äidille katsotaan ylittävän mahdollisen riskin lapselle.

Hedelmällisyys

Eläinkokeet viittaavat siihen, ettei tsanamiviiri vaikuta kliinisesti merkittävästi urosten eikä naaraiden hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Dectova-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Dectova-valmisteen turvallisuusprofiili perustuu ensisijaisesti tietoihin yhdestä vaiheen II ja yhdestä vaiheen III tutkimuksesta. Näitä tietoja tukevat vaiheen I tutkimusten tiedot, erityislupakäyttöä koskeva ohjelma ja inhaloitavan tsanamiviirin käytön yhteydessä ilmoitetut haittavaikutustiedot. Haittatapahtumien esiintymistiheys perustuu ilmoitusten määrään aikuisilla tutkittavilla, jotka saivat 600 mg valmistetta laskimoon vaiheen II ja vaiheen III tutkimuksissa. Haittavaikutukset luetellaan MedDRA-elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti.

Yleisimmin Dectova-valmisteeseen mahdollisesti liittyvät haittavaikutukset ovat alaniiniaminotransferaasin nousu (2 %), aspartaattiaminotransferaasin nousu (1 %), maksasoluvaurio (1 %), ripuli (1 %) ja ihottuma (1 %). Tärkein vakava haittavaikutus oli maksasoluvaurio, jota havaittiin kahdella potilaalla (< 1 %).

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Haittavaikutukset

Esiintymistiheys

Immuunijärjestelmä

suun ja nielun turvotus

kasvojen turvotus

anafylaktiset/anafylaktoidiset reaktiot

tuntematon

Psyykkiset häiriöt

poikkeava käytös

aistiharhat

delirium

tuntematon

Hermosto

kouristukset

heikentynyt tajunnan taso

tuntematon

Ruoansulatuselimistö

ripuli

yleinen

Maksa ja sappi

alaniiniaminotransferaasiarvon (ALAT) ja/tai aspartaattiaminotransferaasiarvon (ASAT) nousu

maksasoluvaurio

yleinen

alkalisen fosfataasin pitoisuuden nousu

melko harvinainen

Iho ja ihonalainen kudos

ihottuma

yleinen

nokkosihottuma

melko harvinainen

erythema multiforme

Stevens–Johnsonin oireyhtymä

toksinen epidermaalinen nekrolyysi

tuntematon

Pediatriset potilaat

Vaiheen II tutkimuksessa lasten haittavaikutusprofiili perustui 71 potilaaseen, jotka olivat ≥ 6-kuukautta tai < 18-vuotiaita. Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että yleisesti lasten turvallisuusprofiili oli samanlainen kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Dectova-valmisteen yliannostuksesta on niukasti kokemusta. Yliannostuksen hoitoon ei ole spesifistä vastalääkettä. Yliannostuksen hoitona on yleinen tukihoito, johon kuuluu vitaalitoimintojen seuranta ja potilaan kliinisen tilan tarkkailu. Tsanamiviiri eliminoituu erittymällä munuaisten kautta, ja se oletettavasti poistuu hemodialyysin yhteydessä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset viruslääkkeet, neuraminidaasin estäjät

ATC-koodi: J05AH01

Vaikutusmekanismi

Tsanamiviiri on influenssaviruksen neuraminidaasin estäjä. Neuraminidaasi on entsyymi, joka irrottaa viruspartikkeleja infektoituneiden solujen solukalvosta ja edistää viruksen leviämistä hengitysteissä.

Vaikutus in vitro

Neuraminidaasin estoa tapahtui hyvin pienien tsanamiviiripitoisuuksien yhteydessä in vitro. Estovaikutuksen tuottavien pitoisuuksien mediaani (IC50) oli influenssa A ‑kantojen yhteydessä 0,33 nM ja influenssa B ‑kantojen yhteydessä 5,77 nM.

Resistenssi

Resistenssin valikoituminen tsanamiviirihoidon aikana on harvinaista. Vähentynyt herkkyys tsanamiviirille liittyy mutaatioihin, jotka johtavat aminohappomuutoksiin viruksen neuraminidaasissa tai viruksen hemagglutiniinissa tai molemmissa. Neuraminidaasisubstituutioita, jotka johtavat vähentyneeseen herkkyyteen tsanamiviirille, on ilmennyt tsanamiviirihoidon aikana ihmisvirusten ja mahdollisesti zoonoottisten virusten yhteydessä: E119D, E119G, I223R, R368G, G370D, N434S (A/H1N1); N294S, T325I (A/H3N2); R150K (B); R292K (A/H7N9). Neuraminidaasisubstituutio Q136K (A/H1N1 ja A/H3N2) aiheuttaa voimakasta resistenssiä tsanamiviirille, mutta sen valikoituminen tapahtuu soluviljelmään adaptaation aikana eikä hoidon aikana.

Näiden virusten vähentyneen herkkyyden kliinistä vaikutusta ei tunneta, ja spesifisten substituutioiden vaikutukset viruksen tsanamiviiriherkkyyteen saattavat riippua kannasta.

Ristiresistenssi

Neuraminidaasin estomäärityksissä on havaittu tsanamiviirin ja oseltamiviirin tai peramiviirin välistä ristiresistenssiä. Monet oseltamiviiri- tai peramiviirihoidon aikana ilmenevät neuraminidaasin aminohapposubstituutiot vähentävät viruksen herkkyyttä tsanamiviirille. Vähentynyttä herkkyyttä tsanamiviirille ja muille neuraminidaasin estäjille aiheuttavien substituutioiden kliininen vaikutus vaihtelee ja saattaa riippua kannasta.

H275Y-substituutio on yleisin neuraminidaasin resistenssisubstituutio, ja siihen liittyy vähentynyt herkkyys peramiviirille ja oseltamiviirille. Tällä substituutiolla ei ole vaikutusta tsanamiviiriin. Virukset, joissa on H275Y-substituutio, ovat siis edelleen täysin herkkiä tsanamiviirille.

Kliininen teho

Altistustutkimus ihmisillä

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa arvioitiin toistuvien tsanamiviiriannosten (600 mg 12 tunnin välein laskimoon) profylaktista antiviraalista vaikutusta ja tehoa verrattuna lumelääkkeeseen terveillä vapaaehtoisilla miehillä ja selvitettiin, miten tehokkaasti ne suojasivat influenssainfektiolta, kun miehille annettiin inokulaationa influenssa A/Texas/91 ‑virusta (H1N1). Tsanamiviirilla oli merkitsevä profylaktinen vaikutus kokeellista influenssa A virusaltistusta vastaan. Vaikutus ilmeni pienenä infektioprosenttina (14 % vs. lumeryhmässä 100 % sai positiivisen tuloksen serologisessa kokeessa, p < 0,005) ja viruksen eristämisessä virusviljelyllä (0 % vs. 100 % lumeryhmässä, p < 0,005). Lisäksi kuumeen lasku (14 % vs. 88 % lumeryhmässä, p < 0,05), vähenemä ylähengitystietaudeissa v (0 % vs. 100 % lumeryhmässä, p < 0,005) ja kokonaisoirepisteiden pieneneminen (pistemäärän mediaani 1 vs. 44 lumeryhmässä, p < 0,001).

Bronkoalveolaarinen huuhtelututkimus

Vaiheen I avoimessa tutkimuksessa arvioitiin seerumin ja alahengitysteiden farmakokinetiikkaa seerumissa ja alahengitysteissä laskimonsisäisen ja inhaloidun tsanamiviirin antamisen jälkeen terveille aikuisille bronkoalveolaarista huuhtelua käyttäen . Laskimoon annettu 600 mg:n annos tuotti epiteeliä verhoavassa nestevaipassa pitoisuudet, jotka olivat lähimpänä myyntiluvallisella 10 mg:n annoksella tsanamiviiri-inhalaatiojauhetta saavutettavia pitoisuuksia. Kyseisen tsanamiviiri-inhalaatiojauheannoksen on todettu olevan tehokas suurissa kliinisissä tutkimuksissa komplisoitumattoman influenssan hoidossa.

Vaiheen III tutkimus potilailla, joilla oli komplisoitunut influenssa

Vaiheen III kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa arvioitiin tsanamiviirin (600 mg kahdesti vuorokaudessa laskimoon) tehoa, antiviraalista vaikutusta ja turvallisuutta verrattuna oseltamiviiriin (75 mg kahdesti vuorokaudessa suun kautta) ja tsanamiviiriin (300 mg kahdesti vuorokaudessa laskimoon) influenssaa sairastavilla sairaalapotilailla (ikä > 16 vuotta). Potilaiden keski-ikä oli 57-vuotta. Potilaista 35 % (218/615) oli ≥ 65-vuotiaita. Näistä 17 % (n = 103) oli 65- < 75-vuotiaita; 14 % (n = 84) oli 75- < 85-vuotiaita ja 5 % (n = 31) oli ≥ 85-vuotiaita. Potilaat luokiteltiin satunnaistamisen yhteydessä oireiden alkamisajankohdasta hoidon aloitusajankohtaan kuluneen ajan perusteella (≤ 4 vrk tai 5–6 vrk). Tutkimukseen soveltuvat potilaat eivät olleet saaneet edeltävää viruslääkehoitoa > 3 vuorokauden ajan. Alkuperäistä 5 vuorokauden hoitojaksoa voitiin pidentää enintään 5 lisävuorokauden verran, jos hoidon jatkaminen oli aiheellista kliinisten oireiden tai potilaan ominaisuuksien vuoksi. Ensisijainen päätetapahtuma oli kliinisen vasteen saavuttamiseen kulunut aika (time to clinical response, TTCR). Kliininen vaste määriteltiin vitaalitoimintojen stabiloitumisen (ruumiinlämpö, happisaturaatio, hengitysstatus, syketiheys ja systolinen verenpaine) tai sairaalasta kotiutumisen yhdistetyksi muuttujaksi. Ensisijaisena analyysipopulaationa oli influenssapositiivinen populaatio (Influenza Positive Population, IPP), johon kuului 488 potilasta. Tutkimus ei saavuttanut etukäteen määriteltyä ensisijaista tavoitettaan eli osoittanut, että 600 mg:n tsanamiviiriannos olisi tuottanut paremmat TTCR-tulokset kuin peroraalinen oseltamiviirihoito tai 300 mg:n tsanamiviiriannos. TTCR-ajassa ei todettu merkitseviä eroja, kun hoitoja vertailtiin koko IPP-populaatiossa ja kahdessa etukäteen määritellyssä alaryhmässä (taulukko 6).

Taulukko 6: TTCR-ajan tilastolliset vertailut 600 mg tsanamiviiria saaneen ryhmän ja muiden ryhmien välillä (IPP-populaatio)

Tsanamiviiri-infuusioneste, liuos

300 mg

Tsanamiviiri-infuusioneste, liuos

600 mg

Oseltamiviiri

75 mg

Influenssapositiivinen populaatio, N

163

162

163

TTCR-ajan mediaani, vrk

5,87

5,14

5,63

Hoitojen mediaaniero, vrk (95 % CI)

-0,73 (-1,79 - 0,75)

-0,48 (-2,11 - 0,97)

p-arvo Wilcoxonin 2-tahoisessa järjestyssummatestissä

0,25

0,39

Tehohoidon / mekaanisen ventilaation alaryhmä, N

68

54

68

TTCR-ajan mediaani, vrk

11,26

12,79

14,58

Hoitojen mediaaniero, vrk (95 % CI)

1,53 (-4,29 - 8,34)

-1,79 (-11,1 - 6,92)

p-arvo Wilcoxonin 2-tahoisessa järjestyssummatestissä

0,87

0,51

Alaryhmä, jossa oireiden alusta kulunut ≤ 4 vrk, N

127

131

121

TTCR-ajan mediaani, vrk

5,63

4,80

4,80

Hoitojen mediaaniero, vrk (95 % CI)

-0,83 (-1,98 - 0,56)

0,00 (-1,05 - 0,97)

p-arvo Wilcoxonin 2-tahoisessa järjestyssummatestissä

0,09

0,82

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa tieteellisten syiden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Dectova-valmisteen käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän hoidossa influenssan hoidossa ja ehkäisyssä (ks. kohta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Laskimoon annetun tsanamiviirin farmakokinetiikkaa seerumissa on tutkittu terveillä vapaaehtoisilla, jotka saivat suurenevina kerta-annoksina 1–1 200 mg:n annoksia ja toistuvia 600 mg:n annoksia kahdesti vuorokaudessa 5 vuorokauden ajan. Myös sairaalahoidossa olevat influenssapotilaat ovat saaneet 300 mg tai 600 mg valmistetta kahdesti vuorokaudessa 5–10 vuorokauden ajan.

Tsanamiviirin Cmax- ja AUC-arvojen todettiin olevan suhteessa annokseen eikä tsanamiviirin todettu kumuloituvan seerumiin, kun tsanamiviiria annettiin toistuvasti enintään 600 mg:n annoksina laskimoon.

Jakautuminen

Tsanamiviirin sitoutuminen plasman proteiineihin on hyvin vähäistä (alle 10 %). Tsanamiviirin jakautumistilavuus on aikuisilla noin 16 l, joka vastaa suunnilleen solunulkoisen veden tilavuutta.

Kun tsanamiviiri-infuusionestettä (liuos) annettiin kahdesti vuorokaudessa, tsanamiviirin pitoisuudet keuhkoepiteeliä verhoavassa nestevaipassa olivat 60–65 % seerumin tsanamiviiripitoisuuksista vastaavana näytteenottoajankohtana 12 tunnin kuluttua lääkkeen annosta. Kun tsanamiviiri-infuusionestettä (liuos) annettiin 600 mg:n annoksina kahdesti vuorokaudessa, epiteeliä verhoavasta nestevaipasta mitattujen tsanamiviirin jäännöspitoisuuksien mediaani vaihteli tasolta 419 ng/ml tasolle 584 ng/ml ja oli 47–66 % ensimmäisen bronkoalveolaarisen näytteen pitoisuuksista tilanteessa, jossa tsanamiviiri-inhalaatiojauhetta inhaloitiin 10 mg:n annoksina kahdesti vuorokaudessa.

Biotransformaatio

Tsanamiviirin metaboloitumisesta ei ole näyttöä.

Eliminaatio

Tsanamiviiri eliminoituu muuttumattomana virtsaan glomerulussuodatuksen kautta. Aikuisilla, joiden munuaistoiminta on normaali, eliminaation puoliintumisaika on noin 2–3 tuntia.

Iäkkäät

Farmakokinetiikka oli iäkkäillä henkilöillä samankaltainen kuin nuorilla aikuisilla tutkittavilla. Populaatiofarmakokinetiikan analyysissä todettiin, että ikä ei vaikuttanut merkittävästi tsanamiviirin farmakokinetiikkaan.

Pediatriset potilaat

Kun tsanamiviiria annettiin kahdesti vuorokaudessa laskimoon 14 mg/kg:n annoksina 6 kuukauden – < 6 vuoden ikäisille lapsipotilaille ja 12 mg/kg:n annoksina 6 vuoden – < 18 vuoden ikäisille lapsipotilaille, farmakokinetiikka oli samankaltainen kuin aikuisilla, jotka saivat 600 mg:n annoksia kahdesti vuorokaudessa laskimoon. Tsanamiviirin farmakokinetiikka 6 kuukauden – < 18 vuoden ikäisillä tutkittavilla (annettu vakioannos 12 mg/kg, 14 mg/kg tai 600 mg iästä ja painosta riippuen) oli samankaltainen kuin aikuisilla tutkittavilla (annettu vakioannos 600 mg) (taulukko 7).

Taulukko 7: Farmakokinetiikan parametrit pediatrisilla potilailla ja aikuispotilailla

Ikäryhmä

Annos

N

Cmax (μg/ml)

AUC(0-) (μg.h/ml)

Cmin (μg/ml)

T1/2 (h)

GK

CV (%)

GK

CV (%)

GK

Vaihteluväli

GK

CV (%)

6 kk – < 1 v

14 mg/kg

7

36,2

21

75,3

23

Ei saatavilla

Ei saatavilla

1,84

19

1 – < 2 v

14 mg/kg

6

37,8

24

72,4

14

0,305

Ei saatavilla

2,49

118

2 – < 6 v

14 mg/kg

12

41,5

23

80,3

38

0,277

0,133–0,984

1,60

34

6 – < 13 v

12 mg/kg

16

44,2

47

107

41

0,564

0,111–2,31

2,57

55

13 – < 18 v

600 mg

13

34,5

27

91,1

27

0,211

0,104–0,428

2,06

47

> 18 v

600 mg

67

32,8

34

82,9

36

0,82

0,1–11,4

2,39

31

CV (%) = variaatiokerroin, %; GK = geometrinen keskiarvo; NA = tietoa ei saatavilla

Munuaisten vajaatoiminta

Tsanamiviirin puoliintumisaika seerumissa pitenee noin 12–20 tuntiin potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min). Dectova‑valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta.

Jatkuvan munuaiskorvaushoidon aikana saavutettavasta tsanamiviirialtistuksesta on niukasti tietoa, ja tsanamiviirialtistuksesta dialyysihoidon yhteydessä on hyvin niukasti tietoa.

Maksan vajaatoiminta

Tsanamiviiri ei metaboloidu, joten maksan vajaatoiminnalla ei oletettavasti ole mitään vaikutusta.

Etninen tausta

Terveillä thaimaalaisilla, kiinalaisilla ja japanilaisilla tutkittavilla tehdyissä farmakokinetiikan tutkimuksissa ei todettu kliinisesti merkittäviä eroja tsanamiviirin farmakokinetiikassa näiden ryhmien ja valkoihoisten tutkittavien välillä.

Lääkkeiden yhteisvaikutus

In vitro-tutkimukset osoittavat, että tsanamiviiri ei ole rintasyövän vastustuskykyisen proteiinin (BCRP), P-glykoproteiinin, monilääkeaineen ja toksiiniuutteen proteiinin (MATE)1, MATE2-K, orgaanisen anionin kuljettajan (OAT)1, OAT3, orgaanisen anionin kuljettavan polypeptidin (OATP)1B1, OATP1B3 ja orgaanisen kationin kuljettajan (OCT)2 estäjä tai substraatti, eikä sytokromi P450 (CYP) entsyymien CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 ja 3A4 estäjä.

Tsanamiviiri ei ole CYP1A2:n ja 2B6:n indusoija, vaikka CYP3A4:n induktio in vitro havaittiin 50-kertaisesti suuremmaksi kuin kliinisesti merkittävät pitoisuudet. Fysiologiaan perustuvan farmakokineettisen mallinnuksen perusteella yhteisvaikutuksia CYP3A4-substraattien kanssa ei odoteta olevan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille; poikkeuksena ovat tiedot yhdestä rotalla tehdystä alkion- ja sikiönkehitystä koskevasta tutkimuksesta, jossa valmistetta annettiin ihon alle. Kyseisessä rotalla tehdyssä alkion- ja sikiönkehitystä koskeneessa tutkimuksessa erilaisten vähäisten luusto- ja sisäelinmuutosten ilmaantuvuusprosentit suurenivat. Useimmat näistä ilmaantuvuusprosenteista olivat edelleen tutkitun kannan yhteydessä historiallisesti todettujen taustaprosenttien rajoissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Dectova-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Dectova-valmistetta ei saa antaa samanaikaisesti muiden laskimoon annettavien lääkevalmisteiden kanssa, eikä sen valmistelussa saa käyttää glukoosia eikä muita elektrolyyttejä sisältäviä liuoksia (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Kestoaika

Avaamattomat injektiopullot

5 vuotta.

Laimennuksen jälkeen

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Ne eivät saa ylittää 24 tuntia 2 °C:n –8 °C:n lämpötilassa, ellei laimennus ole tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DECTOVA infuusioneste, liuos
10 mg/ml 20 ml (47,40 €)

PF-selosteen tieto

26 ml:n kirkas injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on tulppa (pinnoitettua klorobutyylikumia), päällyssinetti (alumiinia) ja muovinen repäisykorkki.

Pakkauskoko: 1 injektiopullo.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön infuusioneste, liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Dectova-valmisteen valmistelu

 • Dectova-valmisteen tilavuus ja infuusion kokonaistilavuus riippuvat potilaan iästä, painosta ja munuaistoiminnasta (ks. kohta Annostus ja antotapa).
 • Annos voidaan antaa infuusiona sellaisenaan tai laimentaa 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionesteellä niin, että liuoksen pitoisuus on vähintään 0,2 mg/ml.
 • Kukin injektiopullo on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Kun sinetti on rikottu, yli jäävä tilavuus on hävitettävä.

Laskimoon annettavan infuusionesteen valmistelu:

 • Annoksen valmistelun kaikissa vaiheissa on käytettävä aseptista tekniikkaa.
 • Laske tarvittava Dectova-annos ja sen tilavuus.
 • Päätä infuusionesteeseen käytettävä tilavuus 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionestettä.
 • Vedä infuusiopussista steriilillä neulalla ja ruiskulla Dectova-annoksen tilavuutta vastaava tilavuus 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionestettä ja hävitä se.
 • Infuusiopusseissa voi olla myös ylimäärä 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionestettä. Sekin voidaan poistaa, jos tätä pidetään tarpeellisena.
 • Vedä Dectova-tilavuus injektiopullo(i)sta steriilillä neulalla ja ruiskulla ja lisää se infuusiopussiin.
 • Hävitä injektiopulloon jäävä käyttämätön valmiste.
 • Kääntele infuusiopussia varovaisesti käsin, jotta valmiste sekoittuu täysin.
 • Jos valmiste säilytetään jääkaapissa, ota infuusiopussi jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

Korvattavuus

DECTOVA infuusioneste, liuos
10 mg/ml 20 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J05AH01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

02.01.2019

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki


010 303 030
www.glaxosmithkline.fi

Etsi vertailtava PF-seloste.