CALRECIA infuusioneste, liuos 100 mmol/l

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Calrecia-pussissa on 1500 ml käyttövalmista liuosta.

1000 ml liuosta sisältää:

kalsiumklorididihydraattia 14,7 g

Ca2+ 100 mmol
Cl- 200 mmol

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusioneste, liuos.
Liuos on kirkas ja väritön, eikä siinä käytännöllisesti katsoen ole hiukkasia.

Teoreettinen osmolariteetti: 300 mOsm/l
pH: 5,0–7,0

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Calrecia-valmisteen käyttöaihe on kalsiumin korvaaminen jatkuvassa munuaisten korvaushoidossa (CRRT), pidennetyssä matala-annoksisessa (päivittäisessä) dialyysissä (SLEDD) ja terapeuttisessa plasmanvaihdossa (TPE) silloin, kun antikoagulaatiohoidossa käytetään sitraattia.

Calrecia on tarkoitettu aikuisille ja lapsille.

Annostus ja antotapa

Calrecia-valmistetta saa antaa vain sellaisen lääkärin määräyksestä, joka on perehtynyt sitraattiantikoagulaatioon CRRT-, SLEDD- ja TPE-erityistilanteissa.

Annostus
Aikuiset
Calrecia-valmistetta annetaan sellainen määrä, joka pitää systeemisen ionisoituneen kalsiumin pitoisuuden halutulla tasolla. Jos lääkäri ei toisin määrää, systeemisen ionisoituneen kalsiumin pitoisuudella on oltava tavoitetaso, joka ei saa olla alle 0,9 mmol/l.

Calrecia-valmisteen annos, joka tarvitaan pitämään ionisoituneen kalsiumin pitoisuus tavoitetasolla, riippuu seuraavista tekijöistä:

 • CRRT-, SLEDD- ja TPE-hoidossa häviävä kalsiumin määrä
 • kalsiumin määrä, joka tarvitaan korvaamaan systeemiseen verenkiertoon pääsevän sitraatin vaikutus, kun sitraattiliuosta on käytetty paikallisessa antikoagulaatiossa tai plasmavalmisteita on käytetty korvausliuoksina TPE-hoidossa
 • kalsiumin siirtyminen plasman ja muiden potilaan elimistön nesteaitioiden välillä
 • suunnitellut muutokset systeemisen kalsiumpitoisuuden perustasoon
 • muiden lääkkeiden vaikutus potilaan ionisoituneen kalsiumin pitoisuuteen.

Kun lääkkeen määräävä lääkäri arvioi CRRT-, SLEDD- ja TPE-hoidon aikana häviävän kalsiumin määrää, hänen on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • miten suodatinkalvo läpäisee kalsiumia ja kalsiumsitraattikomplekseja
 • CRRT-, SLEDD- ja TPE-hoidossa käytettyjen nesteiden kuten hemodialyysi- ja hemofiltraationesteiden sekä TPE-hoidossa käytettyjen korvausliuosten kalsiumpitoisuus
 • lääkärin määräämä veren ja muiden nesteiden virtaus hoidon aikana; tämä koskee erityisesti ulosvalutusnesteen virtausta eli nestettä, joka poistetaan kehonulkoisessa kierrossa, missä kalsium eliminoituu; CRRT-hoidossa tavallinen kalsiumannos on 1,7–1,8 mmol/l ulosvalutusnestettä.

Calrecia-annostus on tarkistettava säännöllisesti mittaamalla systeemisen ionisoituneen kalsiumin määrä. Tarkistusten perusteella Calrecia-virtausta on muutettava niin, että päästään systeemisen ionisoituneen kalsiumin tavoitetasolle.

Suositeltu annos on enintään 3 l/päivä. Valmiste ei ole tarkoitettu krooniseen käyttöön.

Pediatriset potilaat
Calrecia-valmisteen annostus lapsille on sama kuin aikuisille. Koska lasten ulosvalutusmäärät ovat yleensä pienempiä, Calrecia-valmisteen absoluuttiset virtausmäärät ovat vastaavasti pienempiä.

Antotapa

 • Infuusio vain sellaisen kehonulkoiseen verenpuhdistukseen tarkoitetun laitteen pumpulla, joka valmistajan mukaan on tarkoitettu 100 mmol/l ‑kalsiumkloridiliuosinfuusion antoa varten, ja joka tasapainottaa nestemääriä tarkoituksenmukaisesti.
 • Infuusio vain kehonulkoiseen verenkiertoon tai erillisen keskuslaskimokatetrin kautta, jos kehonulkoisen verenpuhdistuslaitteen käyttöohjeissa kehotetaan käyttämään katetria. Calrecia-valmiste ei ole tarkoitettu annettavaksi lihakseen eikä ihon alle.
 • Kehonulkoiseen verenpuhdistukseen tarkoitetun laitteen sekä letkuston valmistajien antamia käyttöohjeita on noudatettava.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon.

Vasta-aiheet

 • Hyperkalsemia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • Hyperkloremia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kalsiumkloridi-infuusio on annettava varoen potilaille, joita hoidetaan digitalisglykosideilla. Jos potilaalla on sydämen rytmihäiriöiden riski, sydänsähkökäyrän jatkuvaa seurantaa on harkittava sitraattiantikoagulaatio- ja kalsiuminfuusion aikana (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Kalsiumin metaboliaan ja erittymiseen vaikuttavat liitännäissairaudet kuten esim. nefrokalsinoosi, hyperkalsiuria ja D-vitamiinin yliannostus on otettava huomioon Calrecia-valmistetta määrättäessä. Annosmuutokset voivat olla tarpeen ja veren kalsiumpitoisuutta on seurattava tarkkaan. Olemassa oleva hyperkalsemia on huomioitava, kalsiuminfuusion aloitusnopeutta vähennettävä ja veren kalsiumpitoisuutta seurattava tarkasti. Olemassa oleva hypokalsemia on hoidettava ennen sitraattiantikoagulaation aloittamista. Olemassa oleva hyperkloremia voidaan korjata sopivilla dialyysiolosuhteilla; vaihtoehtoisesti voidaan harkita vähäkloridisten infuusionesteiden soveltuvaa käyttöä.

Kehonulkoisen verenpuhdistushoidon aikana on noudatettava varotoimia. Elektrolyytti- ja happo-emästasapaino on tarkistettava säännöllisesti, kun sitraattiantikoagulaatiota käytetään kehonulkoisissa verenpuhdistushoidoissa. Kun Calrecia-valmistetta annetaan infuusiona kehonulkoiseen kiertoon, on säännöllisesti tarkistettava, ettei infuusiokohdassa näy merkkejä paikallisesta hyytymästä, ja jos sellainen havaitaan, on syytä harkita muutoksia kehonulkoiseen kiertoon.

Calrecia-annon aikana on säännöllisesti tarkistettava seerumin ionisoituneen kalsiumin pitoisuus. Potilaan kalsiumtaso ja sen kehityssuunta veren puhdistushoidon aikana on otettava huomioon. Jos potilaalla on tai hänelle näyttää kehittyvän hypokalsemia, voi olla tarpeen aloittaa kalsiumin anto tai lisätä kalsiumin määrää. Jos potilaalla on tai hänelle näyttää kehittyvän hyperkalsemia (kalsiumin kertyminen, jonka syynä voi olla yliannostus tai tukkeutuneesta kalvosta johtuva tehoton verenpuhdistus), voi olla tarpeen vähentää kalsiumin antoa. Sitraatin kertyminen voi aiheuttaa hypokalsemiaa ja äkillisen suuren Calrecia-infuusion tarpeen systeemisen ionisoituneen kalsiumin määrän stabiloimiseksi tavoitetasolle: sitraattiantikoagulaatio nostaa kohtalaisesti pääasiassa systeemistä sitraattipitoisuutta ja systeemisten kalsiumsitraatti-kelaattikompleksien pitoisuutta. Jos sitraattimetabolia on heikentynyt, seurauksena voi olla sitraatin kertyminen. Jos systeemisen kokonaiskalsiumin suhde systeemiseen ionisoituneeseen kalsiumiin on yli 2,25, se voi olla merkki kliinisesti merkityksellisestä sitraatin kertymisestä, ja siinä tapauksessa on harkittava systeemisen sitraattialtistuksen vähentämistä tai sitraattiantikoagulaation avulla tehtävän kehonulkoisen verenpuhdistuksen lopettamista. Systeemisen ionisoituneen kalsiumin tasoja on seurattava, minkä lisäksi on harkittava lisäkilpirauhashormonin tasojen ja muiden luuston metaboliaparametrien seurantaa etenkin, jos hoito pitkittyy (yli kahteen viikkoon) tai sitraattiantikoagulaatiohoitoa annetaan toistuvasti.

Kun sitraattiantikoagulaation avulla tehtävä kehonulkoinen verenpuhdistus on lopetettu, sitraatin metabolia jatkuu ja kalsiumia vapautuu kalsiumsitraatti-kelaattikomplekseista, mikä voi aiheuttaa ionisoituneen hyperkalsemian.

Kalsiumkloridi-injektio ärsyttää suonia, eikä sitä saa antaa kudoksiin, koska se voi aiheuttaa vakavan nekroosin tai kudosvaurion. Suurta varovaisuutta on noudatettava, jotta vältetään ekstravasaatio tai tahaton infuusio perivaskulaarisiin kudoksiin. Jos potilaalla on perivaskulaarinen infiltraatio, laskimoanto on heti lopetettava ko. antopaikassa. Kontrolloimatonta infuusiota on vältettävä (ts. on käytettävä kalsiuminfuusioon tarkoitettua pumppua), jotta annostelun epätarkkuuteen liittyvät riskit minimoituvat.

Yhteisvaikutukset

Annostusta varten on otettava huomioon muut kalsiumin lähteet, joita voivat olla muut infuusionesteet tai lääkevalmisteet.

Calrecia-valmisteeseen ei saa lisätä muita aineita tai liuoksia. Jos Calrecia-valmistetta ei anneta kehonulkoisen kierron kautta vaan erillisellä keskuslaskimokatetrilla, katetrin luumenia ei saa käyttää muihin samanaikaisiin infuusioihin. Kalsiumkloridiliuoksen on osoitettu olevan yhteensopimaton useiden sellaisten liuosten kanssa, jotka sisältävät esim. epäorgaanista fosfaattia, karbonaatteja, tetrasykliiniantibiootteja, keftriaksonia ja muita aineita.

Digitalisglykosideilla hoidettaville potilaille voi tulla digitaliksen yliannostusoireita, kun heille on annettu kalsiumia sisältäviä liuoksia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Tiatsididiureetit vähentävät kalsiumin erittymistä virtsaan. Varovaisuutta on sen vuoksi noudatettava, jos näitä lääkkeitä annetaan kalsiumkloridin ja muiden kalsiumia sisältävien valmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja kalsiumkloridin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kappale Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Calrecia-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä CRRT-, SLEDD- tai TPE-hoitoa.

Imetys
Kalsium erittyy ihmisen rintamaitoon, mutta kalsiumkloridin normaaleita hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin. Calrecia-valmistetta voi käyttää rintaruokinnan aikana, jos äidin kliininen tila ei estä sen käyttöä.

Hedelmällisyys
Tietoja kalsiumkloridin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole saatavina.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Seuraavia hoitotapaan liittyviä haittavaikutuksia voi esiintyä:

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 • hypotermia.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 • hyper- tai hypohydraatio
 • hyperkalsemia, vaikka Calrecia-annosta pidetään sopivana. Tässä tapauksessa kertymisen syynä voi olla tukkeutuneesta kalvosta johtuva tehoton verenpuhdistus (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • hypokalsemia, joka johtuu liian pienestä Calrecia-annoksesta. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon sitraatin kertyminen, joka liittyy CRRT-, SLEDD- ja TPE-hoidon sitraattiantikoagulaatioon (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • metabolinen asidoosi tai alkaloosi
 • muita elektrolyyttihäiriöitä (esim. hypokalemia, hypofosfatemia).

Verisuonisto

 • hypotensio.

Seuraavat haittavaikutukset liittyvät erityisesti Calrecia-valmisteen antoon:

Vammat ja myrkytykset

 • Calrecia-valmisteen väärä antotapa (ts. jokin muu antotapa kuin infuusio kehonulkoiseen kiertoon tai keskuslaskimoon). Tällöin infuusiokohta voi ärtyä. Ekstravasaatio voi aiheuttaa kudoksen kuumotusta, nekroosia tai vaurioita, selluliittia ja pehmytkudosten kalkkeutumista.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 • hyperkalsemia, joka johtuu Calrecia-valmisteen yliannostuksesta (ks. kohta Yliannostus).

Tällaisten haittavaikutusten tarkka esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kalsiumsuolojen nopea tai liiallinen anto voi aiheuttaa hyperkalsemiaa (kokonaispitoisuus plasmassa > 3 mmol/l, ionisoitunut kalsium > 1,2 mmol/l). Liian nopea kalsiumsuolojen anto injektiona voi myös aiheuttaa hyperkalsemian merkkejä ja oireita sekä liidunmakua, kihelmöintiä, kuumia aaltoja, pahoinvointia, oksentelua ja perifeeristä vasodilataatiota, johon liittyy hypotensiota, bradykardiaa, pyörtymisen ja rytmihäiriöitä, jotka voivat aiheuttaa sydämenpysähdyksen.

Hyperkalsemian merkkejä ja oireita:

 • hermoston häiriöt, esim. letargia, sekavuus, hyporeflreksia
 • sydänvaivat, esim. takykardia ja taipumus sydämen rytmihäiriöihin, hypertensio, sydänsähkökäyrän muutokset (QT-ajan lyheneminen)
 • maha-suolikanavan vaivat, esim. pahoinvointi, oksentelu, ummetus, vatsahaavojen kehittyminen
 • maksa- ja munuaisvaivat, esim. lisääntynyt virtsaneritys, jano, akvareesi, kalsiumsuolojen kertyminen munuaisiin
 • yleisoireet, esim. väsymys.

Hyperkalseeminen kriisi (kalsiumin kokonaispitoisuus plasmassa > 4 mmol/l) aiheuttaa oksentelua, koliikkia, suolen atoniaa, suolen tukkeumia, yleistä heikkoutta, tajunnan häiriöitä, aluksi lisääntynyttä virtsaneritystä, joka sitten usein vähenee tai häviää kokonaan.

Hoito
Calrecia-hoidon välitön keskeytys tai annoksen pienentäminen.
Etenkin voimakkaasti kohonneita kalsiumtasoja on laskettava nopeasti. Jos munuaisten toiminta on vielä riittävää, pakotettua virtsan eritystä normaalilla suolaliuosinfuusiolla (NaCl 9 mg/ml) voidaan harkita, samalla kun nestetasapainoa ja plasman elektrolyyttipitoisuuksia seurataan tarkoin. Munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille voi sopia dialyysi, kunhan dialysaatti ei sisällä kalsiumia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: elektrolyyttiliuokset, kalsiumkloridi
ATC-koodi: B05XA07
Kalsiumin korvaukseen käytettävä liuos CRRT-, SLEDD- ja TPE-hoitojen paikallisessa sitraattiantikoagulaatiossa.

Kehonulkoisen verenpuhdistuksen perusperiaatteet ja paikallinen sitraattiantikoagulaatio esim. CRRT-, SLEDD- ja TPE-hoidoissa
Kehonulkoisia verenpuhdistushoitoja käytetään useissa sairauksissa, kuten esim. CRRT, SLEDD ja TPE. Näitä hoitoja yhdistää se, että potilaan verenkierrosta otetaan verta, joka ohjataan kehonulkoisen kierron läpi. Siinä verestä puhdistetaan myrkyt, joiden laatu vaihtelee erityyppisissä kehonulkoisissa verenpuhdistushoidoissa. Kun veri on puhdistettu, se palautetaan potilaan verenkiertoon.
Kehonulkoisissa verenpuhdistushoidoissa tarvitaan yleensä antikoagulaatiota, jotta kehonulkoisessa kierrossa ei synny hyytymiä. Potilaan tilan ja suunnitellun kehonulkoisen verenpuhdistushoidon mukaan lääkäri voi päättää paikallisen sitraattiantikoagulaation käytöstä. Siinä sitraattia annetaan infuusiona potilaasta otettuun vereen, missä se muodostaa ionisoituneen kalsiumin kanssa liukoisia kelaattikomplekseja ja siten vähentää ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta kehonulkoisessa kierrossa virtaavassa veressä.

Riippuen yksilöllisestä kehonulkoisesta verenpuhdistushoidosta sitraattiantikoagulaatiolla, potilaan verestä otetaan vaihtelevia määriä kalsiumia, minkä vuoksi kalsiumin korvaaminen on tarpeen. Lisäksi osa paikallista sitraattiantikoagulaatiota varten infuusiona annetusta sitraatista päätyy vääjäämättä potilaan systeemiseen verenkiertoon, kun veri palautetaan sinne takaisin. Tämä nostaa systeemistä sitraattipitoisuutta, joka yleensä stabiloituu uudelle tasolle riippuen sitraatti-infuusion todellisesta nopeudesta ja sitraatin metaboliasta maksassa ja muissa kudoksissa. Kehonulkoisessa verenkierrossa sitraatti sitoo ionisoitunutta kalsiumia ja pienentää ionisoituneen kalsium systeemistä pitoisuutta, mikä voidaan torjua kalsiumin korvaushoidolla.

Potilaan veressä olevat kalsiumsitraatti-kelaattikompleksit hajoavat, kun sitraattia metaboloituu enemmän kuin sitä on systeemisesti annettu infuusiona. Nettovaikutuksena vapaa ionisoitunut kalsium jää potilaan vereen ja leviää sitten potilaan elimistöön, jossa se on olennainen osa luuston uudistumisessa ja tärkeä elektrolyytti koko elimistön solujen (esim. lihas- ja hermosolujen) toiminnoissa.

Farmakokinetiikka

Calrecia on annettava sellaisen kehonulkoisen verenpuhdistuslaitteen pumpulla, joka on tarkoitettu kalsiuminfuusioon.

Jakautuminen/biotransformaatio/eliminaatio
Koska Calrecia-valmisteen terapeuttinen tarkoitus on kalsiumin korvaaminen CRRT-, SLEDD- ja TPE-hoidoissa paikallisella sitraattiantikoagulaatiolla, joka ainoastaan stabiloi potilaan veren kalsiumin fysiologiselle tasolle, Calrecia-infuusiossa annetulla kalsiumilla on katsottu olevan samanlaiset farmakokineettiset ominaisuudet kuin systeemisen verenkierron endogeenisella kalsiumilla, jota syntyy veren kalsiumin fysiologisessa säätelyssä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lääkkeen määräämiseen liittyviä olennaisia prekliinisiä tietoja ei ole.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. Yhteensopimattomuudet kalsiumin kanssa, ks. myös kohta Yhteisvaikutukset.

Kestoaika

2 vuotta.

Kestoaika avaamisen jälkeen: sisältö on käytettävä heti.

Säilytys

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CALRECIA infuusioneste, liuos
100 mmol/l 8 x 1500 ml (569,71 €)

PF-selosteen tieto

1 500 ml:n käyttövalmis liuospussi.

Lääkevalmiste on kahdessa samanlaisessa liuospussissa, jotka voidaan erottaa toisistaan repäisysaumalla. Liuospussi on valmistettu polyolefiinikalvosta, ja siinä on polyolefiineistä tehty infuusioletkusto ja polykarbonaatista tehty liitin. Liuospussia suojaa monikerroksinen päällyspussi.

Pakkauskoot
8 x 1 500 ml:n pussi

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Hävittäminen
Liuos on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos tai vioittunut pussi on hävitettävä.

Käsittely
Ennen liuospussin käyttöä:

 1. Erota kaksi pussia toisistaan repäisysaumasta.
 2. Poista päällyspussi vasta välittömästi ennen liuoksen käyttöä. Tarkista liuospussi (etiketti, käyttöaika, liuoksen kirkkaus, liuospussin ja päällyspussin eheys). Muovipakkaukset voivat joskus vaurioitua kuljetuksen aikana valmistajalta sairaalaan tai sairaalassa. Tällöin liuos voi kontaminoitua ja liuokseen tulla bakteeri- tai sienikasvustoa. Sen vuoksi on tärkeää tarkastaa pussi ja liuos huolellisesti ennen käyttöä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pussin sulkijoiden, saumojen ja kulmien pienimpiinkin vaurioihin. Liuosta saa käyttää vain, jos se on väritön ja kirkas, ja pussi ja liittimet ovat ehjiä ja vahingoittumattomia.
 3. Ripusta pussi ripustinkahvasta.
 4. Liittämistä varten poista liittimen suojakorkki. Liitin sopii vain sen vastakappaleeseen, mikä estää väärän liitännän. Älä koske suojaamatonta osaa äläkä etenkään liittimen kärkeä. Liittimen sisäpuoli on steriili, eikä sitä ole tarkoitus enää desinfioida kemiallisilla desinfiointiaineilla. Yhdistä liitin siihen sopivaan vastakappaleeseen ja paina liitintä niin kauan, että sitä voi kiertää myötäpäivään. Kierrä liitintä myötäpäivään, kunnes kiertyminen loppuu. Kun liitos on valmis, kuuluu napsahdus.
 5. Jatka hoito-ohjeiden mukaan.

Liuokseen ei saa lisätä muita lääkkeitä, eikä sitä saa antaa perifeerisellä laskimoinfuusiolla. Ks. myös kohta Annostus ja antotapa.

Korvattavuus

CALRECIA infuusioneste, liuos
100 mmol/l 8 x 1500 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

B05XA07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.09.2023

Yhteystiedot

FRESENIUS MEDICAL CARE SUOMI OY
Takomotie 1
00380 Helsinki


09 561 650
www.freseniussuomi.fi
etunimi.sukunimi@fmc-ag.com

Etsi vertailtava PF-seloste.