VEDROP oraaliliuos 50 mg/ml

Huomioitavaa

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Jokainen ml sisältää 50 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa, vastaten 74,5 IU tokoferolia.

Apuaineet:

Jokainen ml sisältää 6 mg natriummetyyli-parahydroksibentsoaattia (E219), 4 mg natriumetyyli- parahydroksibentsoaattia (E215) ja 0,18 mmol (4,1 mg) natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Oraaliliuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Vedrop on tarkoitettu ruoansulatuksen imeytymishäiriöstä johtuvan E-vitamiinin puutostilan hoitoon lapsille, joilla on synnynnäinen krooninen kolestaasi tai perinnöllinen krooninen kolestaasi, syntymästä (täysiaikaiset vastasyntyneet) 18 ikävuoteen asti.

Ehto

Hoito tulee aloittaa ja suorittaa sellaisen lääkärin valvonnan alaisena, jolla on kokemusta synnynnäisen kroonisen kolestaasin tai perinnöllisen kroonisen kolestaasin hoidosta.

Annostus ja antotapa

Vedrop-hoito tulee aloittaa ja suorittaa sellaisen lääkärin valvonnan alaisena, jolla on kokemusta synnynnäisen kroonisen kolestaasin tai perinnöllisen kroonisen kolestaasin hoidosta.

Vedropista saatavan E-vitamiinin hyötyosuus on erilainen kuin muissa lääketuotteissa. Annos tulee määrätä milligrammoissa d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa. Plasman E-vitamiinitaso tulee tarkastaa kuukausittain vähintään muutaman ensimmäisen hoitokuukauden ajan ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin ja tarkistaa sen perusteella annosta tarvittaessa.

Annostus

Suositeltu päiväannos synnynnäistä kroonista kolestaasia tai perinnöllistä kroonista kolestaasia sairastavilla lapsilla on 0,34 ml/kg/vrk (17 mg/kg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa). Annos tulee määrätä millilitroina.

Annosta tulee tarkistaa ja sovittaa plasman E-vitamiinitason mukaan.

Annettava Vedrop-annos lasketaan jakamalla määrätty annos d-alfa-tokoferolia (milligrammoissa) 50:llä. Tuloksena on Vedrop-annos millilitroina:

Vedrop-annos (millilitroina) = d-alfa-tokoferoliannos (milligrammoina)

50

Seuraavassa taulukossa on oraaliliuosannos (ml) potilaan painon mukaan laskettuna.

Paino (kg)Oraaliliuosannos (ml)
31.0
41.4
51.7
62.0
72.4
82.7
93.1
103.4
155.1

Erityiset väestöryhmät

Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Kokemus tokofersolaani-hoidosta potilailla, jotka kärsivät munuaisten toiminnan heikkenemisestä tai taustalla olevasta maksan vajaatoiminnasta, ei ole osoittanut tarvetta sovittaa Vedropin annosta (katso osa 4.4).

Antotapa

Vedrop annetaan suun kautta veden kanssa tai ilman. Pakkauksessa olevat 1 ml tai 2 ml oraaliruiskut on suunniteltu helpottamaan tarkan annoksen mittausta määrätyn annostuksen mukaan.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Vedropia ei saa käyttää ennenaikaisesti vastasyntyneillä vauvoilla.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Koska suurien E-vitamiiniannosten on raportoitu lisäävän verenvuototaipumusta potilailla, joilla on K- vitamiinin puutosta tai jotka käyttävät oraalista K-vitamiinin vastahoitoa, suositellaan protrombiiniajan ja tromboplastiiniajan (INR, International Normalized Ratio) seurantaa. Oraalisen antikoagulanttiannoksen tarkistus voi olla tarpeen Vedrop-hoidon aikana tai sen jälkeen.

Koska on vain vähän tietoja potilaista, joilla on munuaisten toiminnan heikkenemistä, Vedropia tulee annostella varoen ja munuaisten toimintaa tarkasti seuraten potilailla, joilla on munuaisten toiminnan heikkenemistä, kuten nestehukasta kärsivillä potilailla (katso osa 4.2).

Potilaille, joilla on taustalla maksan vajaatoimintaa, tulee annostella Vedropia varoen ja maksan toimintaa tarkasti seuraten (katso osa 4.2).

Vedrop sisältää natriummetyyli-parahydroksibentsoaattia (E219) ja natriumetyyli-parahydroksibentsoaattia (E215), jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viiveellä).

Tuote sisältää natriumia. Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, jotka ovat vähäsuolaisella dieetillä.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Koagulaation seurantaa suositellaan K-vitamiinin vastahoitoa annettaessa (katso osa 4.4).

P-glykoproteiinin kuljettajan estosta johtuen tokofersolaani voi myös edistää muiden samanaikaisten rasvaliukoisten vitamiinien (A, D, E, K) tai erittäin lipofiilisten lääkeaineiden (kuten steroidien, antibioottien, antihistamiinien, syklosporiinin, takrolimuksen) imeytymistä suolistoon. Siksi seuranta ja annosten tarkistus tarvittaessa on tärkeää.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tokofersolaanin vaikutuksesta raskauksiin ei ole kliinistä tietoa. Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, alkion tai sikiön kehitykseen, synnytykseen tai synnytyksen jälkeiseen kehitykseen (ks. osio 5.3). Varovaisuutta on noudatettava määrättäessä valmistetta raskaana oleville naisille.

Imetys

Tokofersolaanin erittymisestä ihmisen rintamaitoon ei ole tietoa. Tokofersolaanin erittymistä maitoon ei ole tutkittu eläimillä. Päätöksessä imetyksen jatkamisesta/keskeyttämisestä tai Vedrop-hoidon jatkamisesta/keskeyttämisestä tulee ottaa huomioon imetyksen hyöty lapselle ja tokofersolaani-hoidon hyöty naiselle.

Hedelmällisyys

Tietoja ei ole saatavilla

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Vedrop-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmin raportoitu haittavaikutus hoidon aikana on ripuli.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Raportoidut haittavaikutukset on lueteltu alla elinluokittelun ja esiintyvyyden mukaan.

Esiintyvyys on määritelty seuraavasti: erittäin yleinen (> 1/10 ), yleinen (> 1/100 - < 1/10) , melko harvinainen (> 1/1 000 - < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000 - < 1/1 000), erittäin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset luetellaan esiintyvyysryhmissä vakavuusjärjestyksessä.

ElinjärjestelmäHaittavaikutukset
Ruoansulatuskanavan häiriöt

Yleinen: ripuli

Tuntematon: vatsakipu

Ihon ja ihonalaiskudoksen häiriötMelko harvinainen: hiustenlähtö, kutina, ihottuma
Yleisluontoiset ja annostuspaikan häiriötMelko harvinainen: heikkous, päänsärky
TutkimuksetMelko harvinainen: epänormaali seerumin natrium, epänormaali seerumin kalium, transaminaasien nousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Suuret E-vitamiiniannokset voivat aiheuttaa ripulia, vatsakipuja ja muita ruoansulatuskanavan häiriöitä. Yliannostustapauksessa ehdotetaan symptomaattista hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Vitamiinit. Muut vitamiinivalmisteet, ATC-luokitus: A11HA08

E-vitamiini on elimistön tärkeimpiä rasvaliukoisia antioksidantteja. Se toimii katkaisemalla vapaiden radikaalien aiheuttaman ketjureaktion pysäyttäen monityydyttämättömien rasvahappojen peroksidaation ja liittyy solukalvojen vakauden ja eheyden ylläpitoon.

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein.

Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa sairauden harvinaisuuden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Vaikuttava aine d-alfa-tokoferoli-polyetyleeniglykoli 1000 sukkinaatti (tokofersolaani) on aihiolääke; vaikuttava metaboliitti on d-alfa-tokoferoli. Alhaisilla pitoisuuksilla tokofersolaani muodostaa misellejä, jotka edistävät nonpolaaristen lipidien, kuten rasvaliukoisten vitamiinien, imeytymistä. Sen kriittinen misellikonsentraatio on alhainen (0,04 - 0,06 mmol/l).

Tokofersolaani hydrolysoituu suolen luumenessa. Solujen sisäänoton jälkeen alfa-tokoferoli esiintyy kylomikroneissa imunesteessä samalla tavoin kuin ruoasta imeytynyt E-vitamiini. Solujen sisäänotto ei tarvitse reseptoreita, sitovia proteiineja tai metabolisia prosesseja ja tapahtuu ilman pinosytoosia.

Deuteroidun tokofersolaanin imeytyminen näytti lipoproteiineissa säännönmukaiselta: alfa-tokoferoli huipentui ensin kylomikroneissa, sitten VLDL (very low density) lipoproteiineissa ja lopuksi LDL (low density) –lipoproteiineissa ja HDL (high density) -lipoproteiineissa, käyrien mukaan alfa-tokoferolin katoamisosuus oli verrattavissa verrokkeihin.

12 terveellä vapaaehtoisella tehty tutkimus vertasi tokofersolaania veteen sekoittuvaan E-vitamiiniin yksittäisen oraalisen 1200 IU kyllästysannoksen jälkeen. Tokofersolaanin suhteellinen hyötyosuus oli suuntaukseltaan korkeampi (Frel 1,01 ± 1,74), ja AUC0-t oli 0,383 ± 0,203µM.h/mg, Cmax 0,013 ± 0,006, tmax 6,0 h (6,0 – 24,0), ja t1/2 29,7 h (16,0 – 59,5).

Samanlaisessa tutkimuksessa kroonista kolestaasia sairastavilla lapsilla (n=6) tokofersolaani osoitti suurempaa hyötyosuutta kuin veteen sekoittuva E-vitamiini, imeytyminen oli merkitsevästi suurempaa sekä plasman pitoisuuden maksiminousussa (p=0,008) että AUC:ssa (p=0,0026).

Jakautuminen

Pääasiassa solukalvoilla, mitokondrioissa ja mikrosomeissa sijaitseva E-vitamiini jakaantuu kaikkialle (punaiset verisolut, aivot, lihas, maksa, verihiutaleet) ja rasvakudokset ovat sen tärkein varastointipaikka.

Eliminaatio

E-vitamiini erittyy lähinnä sapessa (75%) ja ulosteessa, joko vapaana tokoferolina tai sen hapettuneissa muodoissa. E-vitamiinia erittyy virtsaan vain vähän (glukurokonjugaattina).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, sekä reproduktiotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tuloksiin perustuvat ei-kliiniset tiedot kirjallisuudessa eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kaliumsorbaatti, natriummetyyli-parahydroksibentsoaatti (E219), natriumetyyli-parahydroksibentsoaatti (E215), glyseroli, dinatriumfosfaatti dodekahydraatti, väkevä suolahappo, puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

2 vuotta.

Pullon ensimmäisen avaamisen jälkeen: 1 kuukausi.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

VEDROP oraaliliuos
50 mg/ml 20 ml (87,25 €), 60 ml (243,01 €)

PF-selosteen tieto

Ruskea lasipullo (tyypin III lasia) lapsiturvallisella HDPE-muovisella kierrekorkilla ja LDPE-tiivisteellä. Oraaliruiskut, joissa on LDPE-kammio ja polystyrolimäntä. Joka pullossa on 10 ml, 20 ml tai 60 ml oraaliliuosta.

Pakkauksessa on:

  • yksi 10 ml pullo ja yksi 1 ml oraaliruisku
  • yksi 20 ml pullo ja yksi 1 ml oraaliruisku
  • yksi 60 ml pullo ja yksi 2 ml oraaliruisku

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Paksuhko, vaaleankeltainen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Annosteltava annos tulee ottaa pullosta pakkauksessa olevalla oraaliruiskulla.

  1. ml:n oraaliruiskussa on 0,05 ml:n mittayksiköt välillä 0,05 – 1 mlj. Yksi mittayksikkö 1 ml:n oraaliruiskussa vastaa 2,5 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa.
  2. ml:n oraaliruiskussa on 0,1 ml:n mittayksiköt välillä 0,1 – 2 ml. Yksi mittayksikkö 2 ml:n oraaliruiskussa vastaa 5 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa.

Korvattavuus

VEDROP oraaliliuos
50 mg/ml 20 ml, 60 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A11HA08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

16.05.2019

Yhteystiedot

RECORDATI AB
Jan Stenbecks Torg 17
SE-164 40 Kista
Sverige

+46 8 545 802 30
www.recordati.com

Etsi vertailtava PF-seloste.