EBASTIN ORION tabletti, suussa hajoava 10 mg, 20 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 suussa hajoava tabletti sisältää 10 mg tai 20 mg ebastiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: 1 suussa hajoava tabletti sisältää 0,1 mg (10 mg:n tabletti) tai 0,2 mg (20 mg:n tabletti) bentsyylialkoholia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, suussa hajoava

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ebastin Orion 10 mg tabletti, suussa hajoava

on tarkoitettu oireenmukaiseen hoitoon seuraavissa tiloissa:

  • Kausiluonteinen ja ympärivuotinen allerginen riniitti ja konjunktiviitti
  • Urtikaria, ks. kohta Farmakodynamiikka
  • Hyttysenpiston aiheuttamat voimakkaat ihoreaktiot.

Ebastin Orion 20 mg tabletti, suussa hajoava

on tarkoitettu kausiluonteisen ja ympärivuotisen allergisen riniitin ja konjunktiviitin oireiden hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Ebastin Orion 10 mg tabletti, suussa hajoava

Ebastin Orion 10 mg suussa hajoavat tabletit on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten hoitoon. Kausiluonteisessa ja ympärivuotisessa allergisessa riniitissä sekä konjunktiviitissä tavallinen annos on 10 mg kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan tarvittaessa nostaa 20 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Urtikariassa annos on 10 mg kerran vuorokaudessa.

Hyttysenpiston aiheuttamissa voimakkaissa ihoreaktioissa annos on 10 mg kerran vuorokaudessa. Paras hoitotulos saadaan, jos lääke otetaan ennen hyttysille altistumista.

Ebastin Orion 20 mg tabletti, suussa hajoava

Ebastin Orion 20 mg suussa hajoavat tabletit on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten hoitoon. Allergisen nuhan vaikeiden oireiden hoitoon 20 mg kerran vuorokaudessa. Lievemmissä tapauksissa ja pitempiaikaiseen hoitoon suositellaan 10 mg:n annosta kerran vuorokaudessa.

Erityispotilasryhmät

Annoksen sovittamiseen ei ole tarvetta hoidettaessa potilaita, joilla on lievä, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta tai lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta. Yli 10 mg:n annoksista ei ole kokemusta potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, siksi 10 mg:n annosta ei saa ylittää, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta. Hoitoa voidaan jatkaa, kunnes oireet ovat kadonneet.

Pediatriset potilaat

Ebastin Orion suussa hajoavat tabletit on tarkoitettu vain aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten hoitoon. Ebastiinin turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaille lapsille ei ole osoitettu.

Antotapa

Suussa hajoava tabletti asetetaan kielen päälle, jossa se liukenee nopeasti.

Vettä tai muuta nestettä ei tarvitse käyttää.

Suussa hajoava tabletti otetaan pakkauksesta kuivin käsin sitä murskaamatta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Ebastin Orion 20 mg tabletti, suussa hajoava

Ebastin Orion 20 mg suussa hajoavien tablettien käyttö on vasta-aiheista, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Koska ebastiinin yhteiskäyttö imidatsolin tyyppisten sienilääkkeiden, kuten ketokonatsolin ja itrakonatsolin, tai makrolidiantibioottien, kuten erytromysiinin, tai tuberkuloosilääkkeiden, kuten rifampisiinin, kanssa aiheuttaa farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia (ks. kohta Yhteisvaikutukset), varovaisuutta tulisi noudattaa määrättäessä ebastiinia potilaille, jotka käyttävät näihin lääkeryhmiin kuuluvia lääkkeitä.

Ebastiinia tulee käyttää varoen potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta eikä 10 mg:n vuorokausiannosta saa tällöin ylittää (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka).

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,1 mg (10 mg:n tabletti) tai 0,2 mg (20 mg:n tabletti) bentsyylialkoholia per tabletti. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Ebastiinin yhteiskäyttö ketokonatsolin tai erytromysiinin kanssa suurentaa plasman ebastiinipitoisuutta ja vähemmässä määrin karebastiinipitoisuutta. Tähän liittyy vähäistä QTc-ajan pitenemistä, mutta tämä ei ole kliinisesti merkittävää.

Ebastiinia, kuten muitakin ei-sedatiivisia antihistamiineja, on syytä kuitenkin antaa varoen potilaille, joilla on lääkitys, jonka tiedetään pidentävän QTc-väliä. Tällaisia lääkkeitä ovat luokkiin I ja III kuuluvat rytmihäiriölääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet, neuroleptit ja/tai lääkkeet, jotka estävät CYP3A4-entsyymijärjestelmän toimintaa. CYP3A4-entsyymijärjestelmän toimintaa estäviä lääkkeitä ovat mm. atsolisienilääkkeet, kuten ketokonatsoli ja itrakonatsoli, ja makrolidiantibiootit, kuten erytromysiini (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia on havaittu, kun ebastiinia käytetään rifampisiinin kanssa. Nämä yhteisvaikutukset pienentävät ebastiinin plasmapitoisuuksia ja vähentävät sen antihistamiinivaikutuksia.

Ebastiinin ja teofylliinin, varfariinin, simetidiinin, diatsepaamin tai alkoholin yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu.

Ebastiinin ottaminen ruoan kanssa ei muuta sen kliinistä tehoa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

On vain vähän tietoa ebastiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeet eivät osoita suoria tai epäsuoria haitallisia lisääntymistoksisia vaikutuksia. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää ebastiinin käyttöä raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö ebastiini ihmisen rintamaitoon. Ebastiini ja sen päämetaboliitti, karebastiini, sitoutuvat suuressa määrin proteiineihin (> 97 %), mikä ei viittaa lääkkeen erittymiseen rintamaitoon. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää ebastiinin käyttöä imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Tietoja ebastiinin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ihmisillä psykomotorisia toimintoja on tutkittu laajasti ja vaikutuksia ei löytynyt. Ebastiini ei suositeltuina terapeuttisina annoksina haittaa ajokykyä tai koneiden käyttökykyä. Herkkien ihmisten, jotka reagoivat ebastiiniin epätavallisesti, on suositeltavaa kuitenkin tietää yksilöllisistä reaktioistaan ennen kuin he ajavat autoa tai suorittavat monimutkaisia toimintoja: uneliaisuutta tai huimausta voi esiintyä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Haittavaikutukset

Yhdistetyssä analyysissä lumekontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista, joissa 5708 potilasta sai ebastiinia, yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia olivat päänsärky, suun kuivuminen ja uneliaisuus.

Kliinisissä tutkimuksissa raportoidut haittavaikutukset lapsilla (n=460) olivat samanlaisia kuin aikuisilla.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen havaitut haittavaikutukset.

 

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, <1/10)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000)

Tuntematon

(koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Immuunijärjestelmä

  

yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksia ja angioedeema)

 

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

   

lisääntynyt ruokahalu

Psyykkiset häiriöt

  

hermostuneisuus, unettomuus

 

Hermosto

päänsärky

uneliaisuus

heitehuimaus, tuntohäiriöt, makuhäiriöt

 

Sydän

  

sydämentykytys, takykardia

 

Ruoansulatuselimistö

 

suun kuivuminen

vatsakipu, oksentelu, pahoinvointi, dyspepsia

 

Maksa ja sappi

  

maksatulehdus, kolestaasi, poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset (kohonneet transaminaasit, gamma-GT, alkalinen fosfataasi ja bilirubiini)

 

Iho ja ihonalainen kudos

  

nokkosihottuma, ihottuma, ihotulehdus

 

Sukupuolielimet ja rinnat

  

kuukautishäiriöt

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

  

turvotus, voimattomuus

 

Tutkimukset

   

painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Suurilla annoksilla tehdyissä tutkimuksissa ei ole tullut esiin kliinisesti merkitseviä löydöksiä eikä oireita annostuksen ollessa enintään 100 mg kerran päivässä. Ebastiinille ei ole tunnettua vastalääkettä. Kokemukset huomattavasti 100 mg suuremmista annoksista ovat vähäisiä.

Oireet

Mahdollisia oireita ovat päänsärky, uneliaisuus ja erittäin suurten annosten yhteydessä mahdollisesti tajuttomuus; suun kuivuus, mahdollisesti mydriaasi. Mahdollisia oireita ovat myös takykardia, vasodilataatio, verenpaineen aleneminen. Erittäin suurissa yliannostustapauksissa mahdollisia oireita ovat QT-ajan pidentyminen, kammioperäisten rytmihäiriöiden riski (”torsade de pointes”).

Hoito

Hoitona tarvittaessa mahahuuhtelu ja lääkehiilen anto. Suurten annosten yhteydessä hoitona myös peruselintoimintojen seuranta mukaan lukien jatkuva EKG-seuranta; ”Torsade de pointes” ‑tapauksissa isoprenaliini-infuusio tai magnesiumsulfaatti, mahdollisesti tahdistin. Muutoin hoito on oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut systeemiset antihistamiinit, ATC-koodi: R06AX22

Ebastin Orion -valmisteen vaikuttava aine ebastiini muuttuu lähes täydellisesti suoliston limakalvon/maksan entsyymijärjestelmässä aktiiviseksi metaboliitiksi, karebastiiniksi. Sekä ebastiinilla että karebastiinilla on voimakas affiniteetti H1-histamiinireseptoreihin. In vitro ja in vivo ‑tutkimusten tulokset osoittavat, että ebastiini ja karebastiini ovat voimakkaita, pitkävaikutteisia ja selektiivisiä H1-histamiinireseptoreiden salpaajia, joilla ei ole merkittäviä keskushermostoon kohdistuvia antikolinergisia vaikutuksia.

Ihon histamiinipaukamatutkimuksissa karebastiinilla on tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevä antihistamiinivaikutus, joka alkaa 1 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta ja kestää yli 48 tuntia. Viiden päivän ebastiinikuurin päätyttyä antihistamiinivaikutus säilyy havaittavalla tasolla 72 tuntia. Vaikutuksen kesto vastaa ebastiinin tärkeimmän aktiivin metaboliitin, karebastiinin, pitoisuuksia plasmassa. Toistuvan annon jälkeen perifeeristen H1-reseptorien salpaus pysyy vakaana eikä toleranssia ole esiintynyt. Tulokset viittaavat siihen, että vähintään 10 mg:n ebastiiniannoksina karebastiinilla on nopea, tehokas ja pitkään kestävä perifeerisiä H1-histamiinireseptoreita salpaava vaikutus. Tämä tukee ebastiinin ottoa kerran päivässä.

Ebastiinilla ja karebastiinilla on heikko sedatiivinen vaikutus. Sedaatiota on tutkittu farmako-EEG:n, kognitiivisen suorituskyvyn, visuaalis-motoristen koordinaatiotestien ja subjektiivisten arviointien avulla. Kliinisesti merkitsevää karebastiinista johtuvaa sedaation lisääntymistä ei havaittu, kun ebastiinia käytettiin suositellulla annostuksella.

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu sydämeen kohdistuvia vaikutuksia, ei myöskään QT-ajan pidentymistä, suositeltuja ebastiiniannoksia käytettäessä. Kun koehenkilöille annettiin 500 mg kerta-annoksena, QT-aika lyheni lievästi.

Ebastiinin on osoitettu lievittävän urtikarian oireita kliinisissä tutkimuksissa, joihin otettiin pääasiassa kroonista idiopaattista urtikariaa sairastavia potilaita. Kroonista idiopaattista urtikariaa tutkittiin urtikariatilojen kliinisenä mallina, koska eri urtikarioiden patofysiologia on samanlainen riippumatta etiologiasta, ja koska kroonisia potilaita on helpompi rekrytoida prospektiivisiin tutkimuksiin. Histamiinin vapautuminen on syytekijä kaikissa urtikariatiloissa, ja kliinisissä ohjeistoissa neuvotaan käyttämään urtikariatilojen hoitoon ei-sedatiivisia antihistamiineja. Ebastiinin oletetaan lievittävän myös muiden kuin kroonisen idiopaattisen urtikarian oireita.

Farmakokinetiikka

Oraalisen annon jälkeen ebastiini muuttuu alkureitin metabolian aikana suoliston limakalvossa/maksassa CYP3A4-entsyymijärjestelmän kautta aktiiviseksi metaboliitikseen, karebastiiniksi. Koska ebastiinin pitoisuudet plasmassa ovat erittäin pieniä, sen farmakokineettiset tutkimukset pohjautuvat karebastiinin määrityksiin. Koska CYP3A4-entsyymijärjestelmässä ei esiinny polymorfiaa, suurta yksilöiden välistä vaihtelua ebastiinin metaboliassa ei ole odotettavissa.

Kun ebastiinia otetaan suun kautta 10 mg, karebastiinin huippupitoisuus plasmassa (80–100 ng/ml) saavutetaan 2,6–6 tunnissa. Huippupitoisuuden saavuttamisen jälkeen karebastiinin pitoisuudet plasmassa pienenivät monoeksponentiaalisesti. AUC-arvot olivat 1,75–2,94 mg/l/h. Kun ebastiini otetaan aterian yhteydessä, karebastiinin huippupitoisuudet kaksinkertaistuvat ja AUC-arvot ovat 50 % suurempia kuin paastonneilla henkilöillä, mutta aika huippupitoisuuden saavuttamiseen ei kuitenkaan muutu. Jos ebastiinin hyötyosuus ekstrapoloidaan karebastiinin pitoisuuksista, se on suuri ja ruoan samanaikainen nauttiminen lisää hyötyosuutta. Kun ebastiinia annetaan toistuvasti kerran vuorokaudessa, karebastiinin vakaan tilan pitoisuudet saavutetaan 3–5 vuorokaudessa, jolloin huippupitoisuudet ovat 130–160 ng/ml.

Yhden 20 mg:n kerta-annoksen jälkeen ebastiinin huippupitoisuus plasmassa, keskimäärin 2,8 ng/ml, saavutetaan 1–3 tunnin kuluttua. Ebastiinin metaboliitin, karebastiinin, huippupitoisuus plasmassa on keskimäärin 157 ng/ml.

Terveille vapaaehtoisille suoritetut tutkimukset osoittivat, että karebastiinin farmakokinetiikka on lineaarista, kun ebastiinia annetaan alle 40 mg:n kerta-annoksina tai toistuvasti. Suositeltua suurempia ebastiinin kerta-annoksia (80 mg, 150 mg, 300 mg ja 500 mg) käytettäessä ebastiinin huippupitoisuudet lisääntyivät suhteessa annoksen suuruuteen, kun taas AUC-arvot suurenivat enemmän kuin annosta vastaavasti. Karebastiinin vastaavat huippupitoisuudet ja AUC-arvot suurenivat vähemmän kuin annosvastaavuuden suhteen voitiin odottaa. Tulokset viittasivat siihen, että ebastiinin metabolia saturoituu käytettäessä erittäin suuria annoksia.

Ebastiini ja karebastiini sitoutuvat > 97-prosenttisesti plasman proteiineihin. Ebastiinin eliminaation puoliintumisaika on 5–10 tuntia. Karebastiinin terminaalinen puoliintumisaika on 15–18 tuntia ja se on sama nuorilla ja iäkkäillä aikuisilla. Karebastiinin puhdistuma on 1,8±0,3 l/tunti ja jakautumistilavuus vakaassa tilassa 33±6 l, ja se on riippumaton käytetystä annoksesta.

Suun kautta otettu ebastiini ja sen metaboliitti karebastiini eivät läpäise kliinisesti merkitsevästi veri-aivoestettä. Tiedot ebastiinin ja karebastiinin kulkeutumisesta ihmisen istukan läpi ovat puutteellisia.

Rotilla suoritetut tutkimukset osoittavat, ettei karebastiini läpäise istukkaa.

Ebastiini metaboloituu pääasiassa karebastiiniksi CYP3A4-isoentsyymin välityksellä. Lisäksi on todettu useita muita vähäisempiä metaboliitteja. Ebastiini ja erityisesti karebastiini hajoavat edelleen oksidatiivisen demetylaation kautta. Suurin osa suun kautta otetusta annoksesta (80 %) erittyy pääasiassa konjugoituina metaboliitteina ja vain alle 1 % muuttumattomana karebastiinina munuaisten kautta. Ulosteeseen erittyy ebastiinia (1 %), karebastiinia ja hydroksi-4-karebastiinia.

Karebastiinin eliminaation puoliintumisaika on sama nuorilla ja iäkkäillä (65–75-vuotiailla) aikuisilla. Annoksen mukauttaminen ei näin ollen ole tarpeen iäkkäitä henkilöitä hoidettaessa.

Ensimmäisenä ja viidentenä hoitopäivänä saavutetut ebastiini- ja karebastiinipitoisuudet plasmassa olivat terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä samat kuin lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa tai lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joille annettiin 20 mg ebastiinia vuorokaudessa, sekä vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joita hoidettiin 10 mg:lla ebastiinia vuorokaudessa. Ebastiinin ja sen metaboliittien farmakokineettinen profiili ei siis olennaisesti muutu maksan tai munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä riippumatta vajaatoiminnan vaikeusasteesta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tutkimustulokset hiirillä, rotilla ja koirilla suoritetuista kokeista osoittivat, että suun kautta annetun ebastiinin toksisuus on pieni. Pääasiallisin todettu vaikutus (keltarauhasten määrän väheneminen rotilla käytettäessä hyvin suuria annoksia) liittyi todennäköisesti ebastiinin farmakologiseen vaikutukseen. Sama vaikutus on todettu muillakin antihistamiineilla.

Ebastiinilla ei ollut vaikutusta koe-eläinten lisääntymiseen, kun käytettiin annoksia, jotka vastasivat ihmisille käytettäviä terapeuttisia annoksia. Hyvin suuret annokset (140 mg/kg/pv eli 400 kertaa ihmisen hoidossa käytettävä annos) vähensivät rotilla ravinnon käyttöä ja aiheuttivat painon alenemista sekä saivat aikaan hyvin vähäistä implantaatiopaikkojen vähenemistä, poikasten painon alenemista ja kasvun hidastumista.

Ebastiini ei ole ollut teratogeeninen asiaankuuluvissa tutkimuksissa eikä sillä ole ollut mutageenisia eikä klastogeenisia vaikutuksia in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa. Ebastiini ei ole osoittautunut myöskään karsinogeeniseksi hiirillä ja rotilla suoritetuissa tutkimuksissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Mannitoli

Selluloosa, mikrokiteinen

Maissitärkkelys

Natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A)

Glyserolimonostearaatti

Makrogoli

Piidioksidi, kolloidinen

Tutti frutti -makuaine (bentsyylialkoholi, propyleeniglykoli, etanoli ja natrium)

Magnesiumstearaatti

Sakkariininatrium

Hydroksipropyyliselluloosa

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

EBASTIN ORION tabletti, suussa hajoava
10 mg 100 fol (9,66 €)
20 mg 100 fol (20,80 €)

PF-selosteen tieto

Pakkauskoot:10, 20, 30, 50, 90 tai 100 tablettia alu/alu-polyamidi-PVC-läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä ja litteä tabletti. Koko 8 mm (10 mg:n tabletti) tai 11 mm (20 mg:n tabletti).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

EBASTIN ORION tabletti, suussa hajoava
10 mg 100 fol
20 mg 100 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

R06AX22

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.05.2019

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.