MOBILAT emulsiovoide

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 g emulsiovoidetta sisältää:

Mukopolysakkaridipolysulfaattia 2,0 mg

Salisyylihappoa 20,0 mg

Lisämunuaisen kuorikerroksen uutetta (vastaten 0,2 mg kortikosteroideja) 10,0 mg

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Herba Natura tuoksuöljy (sisältää pieniä määriä bergapteenia)

Eucerin (Villarasva-alkoholi voide)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Lihas- ja nivelsäryn paikallishoito.

Annostus ja antotapa

Annostus

Mobilat-emulsiovoidetta hierotaan kevyesti hoidettavalle ihoalueelle kerran tai useita kertoja päivässä.

Käytettäessä sidosta tai tukisidosta annosta tulee suurentaa. Mobilat-emulsiovoide sopii hyvin käytettäväksi myös okkluusiosidosten alla. Emulsiovoidetta tulee käyttää vain terveelle iholle. Sen joutumista rikkoutuneelle iholle, avoimiin haavoihin, silmiin tai limakalvoille tulee välttää.

Pediatriset potilaat

Mobilat-emulsiovoidetta ei pidä käyttää alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon ilman lääkärin määräystä.

Antotapa

Iholle.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Mobilat-emulsiovoidetta ei saa käyttää vesirokon aikana eikä silloin, jos käyttöalueella on rokotuksen aiheuttamia ihoreaktioita, sienten tai bakteerien aiheuttamia ihottumia, ihotuberkuloosia tai -luesta. Hyöty-haittasuhde tulee arvioida huolellisesti käytettäessä emulsiovoidetta pitkiä aikoja suurilla ihoalueilla munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos oire jatkuu Mobilat-hoidosta huolimatta, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin.

Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Apuaineet

Villarasva voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Mobilat-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia. Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Apuaine Herba Natura tuoksuöljy sisältää pieniä määriä bergapteenia. Voi lisätä herkkyyttä UV-valolle (luonnonvalo ja keinovalo).

Yhteisvaikutukset

Salisyylihappo voi lisätä muiden paikallisesti käytettävien lääkkeiden imeytymistä.

Mobilat-emulsiovoiteen pitkäaikainen käyttö suurilla ihoalueilla voi lisätä metotreksaatin toksisuutta ja sulfonyyliurean hypoglykeemista vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Mobilat-emulsiovoidetta voi käyttää raskauden aikana, harkitsemalla huolellisesti saavutettava hyöty mahdollisiin haittoihin verrattuna. Sitä ei kuitenkaan tällöin pidä käyttää suurilla ihoalueilla.

Imetys

Imetyksen aikana emulsiovoidetta ei pidä käyttää rintojen alueella.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Mobilat-emulsiovoiteen ei tiedetä vaikuttavan tavanomaisin hoitoannoksin ajokykyyn.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Tässä kappaleessa haittavaikutusten yleisyydet on esitetty seuraavasti:

hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, <1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Iho ja ihonalainen kudos

Harvinainen: Paikallista ihoärsytystä voi esiintyä.

Hyvin harvinainen mukaan lukien yksittäiset tapaukset: kosketusallergiaa voi esiintyä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Annostustavan vuoksi äkillisen yliannostuksen vaara on epätodennäköinen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nivel- ja lihassärkyjen paikallishoitoon tarkoitetut valmisteet.

ATC-koodi: M02AC

Kyseessä on emulsiovoidepohjainen yhdistelmävalmiste, joka sisältää lisämunuaisen kuorikerroksen uutetta, mukopolysakkaridipolysulfaattia ja salisyylihappoa.

Lisämunuaisen kuorikerroksen uutteen kortikosteroidien ja salisyylihapon tulehduksenvastaiset vaikutukset perustuvat lähinnä prostaglandiinien synteesin estoon sekä lysosomaalisten entsyymien ja tulehdusvälittäjien vapautumisen estoon.

Mukopolysakkaridipolysulfaatilla on anti-inflammatorisia ominaisuuksia, jotka johtuvat sen katabolisten entsyymien toimintaa estävästä vaikutuksesta ja lisäksi se nopeuttaa jonkin verran turvotusten absorptiota.

Farmakokinetiikka

Vaikuttavat aineet imeytyvät ihon läpi, ihoa lähellä oleviin kudoskerroksiin. Salisyylihapon huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 2 tunnin kuluttua käytöstä. Arviolta noin 7 % käytetystä määrästä vaikuttavaa ainetta voidaan todeta virtsasta. Se erittyy pääasiassa salisyluurihappona; vain pieni osa erittyy muuttumattomana tai glukuronisoituna. Iholta imeytymisen jälkeen elimistössä tapahtuu mukopolysakkaridipolysulfaatin osittainen depolymeroituminen ja lievä desulfatoituminen ajan funktiona. Eläinkokeissa noin 1 % tästä yhdisteestä on voitu todeta virtsasta. Lisämunuaisen kuorikerroksen uutteen kortikosteroidit ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin fysiologiset kortikosteroidit. Imeytyneiden kortikosteroidien määrä ei vaikuta veren fysiologisiin kortikosteroidi-pitoisuuksiin.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei tietoja.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Glyseroli 85 %, Herba Natura tuoksuöljy (sisältää pieniä määriä bergapteenia), steariinihappo, emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), myristyylialkoholi, Eucerin (villarasva-alkoholi voide), etanoliamiini, natriumedetaatti, isopropanoli ja puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

MOBILAT emulsiovoide
50 g (12,99 €), 100 g (18,33 €)

PF-selosteen tieto

Alumiiniputki, jossa muovinen polypropeenikorkki, pakattuna pahvipakkaukseen.

Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ja 125 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, homogeeninen voide, jolla on sille ominainen tuoksu.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MOBILAT emulsiovoide
50 g, 100 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

M02AC

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

30.06.2020

Yhteystiedot

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki


0207 416 888

Etsi vertailtava PF-seloste.