ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE ORION depottabletti 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi depottabletti sisältää 10 mg alfutsosiinihydrokloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depottabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun keskivaikeiden ja vaikeiden oireiden hoito.

Annostus ja antotapa

Depottabletti on nieltävä kokonaisena riittävän nesteen kera.

Annostus

Aikuiset

Yksi 10 mg:n depottabletti kerran vuorokaudessa ilta-aterian jälkeen.

Iäkkäät ja munuaisten vajaatoimintapotilaat

Farmakokineettisten ja kliinisten turvallisuustietojen mukaan iäkkäitä ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita (kreatiniinipuhdistuma ≥ 30 ml/min) voidaan hoitaa tavanomaisella annoksella. Alfuzosin hydrochloride Orion -valmistetta ei saa antaa vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) sairastavalle potilaalle, koska kliiniset turvallisuustiedot puuttuvat.

Maksan vajaatoiminta

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletteja ei saa antaa potilaalle, jolla on maksan vajaatoiminta. Pienen annoksen alfutsosiinihydrokloridia sisältäviä valmisteita voi käyttää kyseisen valmisteen tuotetietojen ohjeistamalla tavalla potilaalle, jonka maksan vajaatoiminta on lievä tai keskivaikea.

Pediatriset potilaat

Alfutsosiinin tehoa 2–16 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole osoitettu (ks. kohta Farmakodynamiikka). Siksi alfutsosiinia ei saa käyttää pediatrisille potilaille.

Vasta-aiheet

 • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • tilat, joihin liittyy ortostaattista hypotensiota
 • maksan vajaatoiminta
 • yhdistelmähoito muiden alfa1-salpaajien kanssa.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Alfuzosin hydrochloride Orion ‑valmistetta ei saa antaa potilaalle, jolla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min), koska kliiniset turvallisuustiedot tästä potilasryhmästä puuttuvat.

Alfuzosin hydrochloride Orion ‑valmisteen annossa on oltava varovainen, jos potilas saa verenpainetta alentavaa lääkitystä tai nitraatteja.

Joillekin henkilöille saattaa kehittyä oireeton tai oireinen (heitehuimaus, uupumus, hikoilu) posturaalinen hypotensio muutaman tunnin kuluessa lääkkeen annosta. Tällaiset vaikutukset ovat tavallisesti ohimeneviä, ilmenevät hoidon alussa eivätkä tavallisesti estä hoidon jatkamista.

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on ilmoitettu voimakas verenpaineen lasku potilailla, joilla on entuudestaan riskitekijöitä (esim. sydänsairaus perussairautena ja/tai samanaikainen verenpainetta alentava lääkehoito). Hypotension ja siihen liittyvien haittavaikutusten kehittymisriski saattaa olla muita suurempi iäkkäillä henkilöillä.

Alfutsosiinin annossa on oltava varovainen, jos potilaan verenpaine on aiemmin laskenut voimakkaasti jotakin toista alfa1-salpaajaa annettaessa.

Sepelvaltimotautipotilasta hoidettaessa sepelvaltimotaudin erityishoitoa on jatkettava. Jos rasitusrintakipu uusiutuu tai pahenee, alfutsosiinihoito on lopetettava.

Muiden alfa1-salpaajien tavoin myös alfutsosiinin käytössä on oltava varovainen, jos potilaalla on äkillinen sydämen vajaatoiminta.

Potilas on arvioitava sekä ennen alfutsoniinin antoa että sen aikana, jos hänellä on synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä; jos hänellä tiedetään aiemmin olleen hankinnainen pitkä QT -oireyhtymä tai jos hän käyttää tunnetusti QT-aikaa pidentäviä lääkkeitä.

Alfutsosiinin ja voimakkaiden CYP3A4:n estäjien (kuten itrakonatsolin, ketokonatsolin, proteaasin estäjien, klaritromysiinin, telitromysiinin ja nefatsodonin) samanaikaista käyttöä on vältettävä (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Alfutsosiinia ei pidä käyttää samanaikaisesti tunnetusti QT-aikaa pidentävien CYP3A4:n estäjien (kuten itrakonatsolin ja klaritromysiinin) kanssa, ja alfutsosiinihoidon väliaikaista keskeyttämistä suositellaan, jos tällaisten lääkevalmisteiden käyttö aloitetaan.

Joillakin potilailla, joita hoidetaan tai on aiemmin hoidettu tamsulosiinilla, on todettu kaihenpoistoleikkauksen aikana ns. IFIS-oireyhtymä (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, pienen pupillin syndrooman variantti). Yksittäisiä tapauksia on ilmoitettu myös muilla alfa1-salpaajilla, ja luokkavaikutuksen mahdollisuutta ei voidakaan poissulkea. IFIS-oireyhtymä saattaa lisätä toimenpiteeseen liittyviä komplikaatioita leikkauksen aikana, joten silmäkirurgille on kerrottava ennen leikkausta, jos potilas käyttää parhaillaan tai on aiemmin käyttänyt alfa1-salpaajaa.

Priapismia (pitkäkestoinen, kivulias siittimen erektio, joka ei liity seksuaaliseen aktiviteettiin, ks. kohta Haittavaikutukset) on raportoitu alfa1-salpaajien, kuten alfutsosiinin, käytön yhteydessä. Jos potilaalla on 4 tuntia tai pidempään kestävä erektio, häntä on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon. Jos priapismia ei hoideta välittömästi, seurauksena voi olla pysyvä impotenssi.

Potilasta on ohjeistettava nielemään tabletti kokonaisena. Muut antotavat, kuten rouhiminen, murskaaminen, pureskeleminen tai jauhaminen tai hakkaaminen jauheeksi, on kiellettävä. Jos tablettia käsittelee edellä kuvatusti, lääkeaine voi vapautua ja imeytyä asiaankuulumattomasti ja siten aiheuttaa mahdollisia varhaisia haittavaikutuksia.

Yhteisvaikutukset

Terveille tutkittaville tehdyissä tutkimuksissa alfutsosiinin ja seuraavien lääkeaineiden välillä ei ole havaittu farmakodynaamisia tai farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia: varfariini, digoksiini, hydroklooritiatsidi ja atenololi.

Nukutusaineiden anto alfutsosiinilla hoidetulle potilaalle voi aiheuttaa verenpaineen vaihtelua.

Yhdistelmät, jotka ovat vasta-aiheisia:

 • alfa1-adrenergisten reseptorien salpaajat (ks. kohta Vasta-aiheet).

Samanaikaista käyttöä ei suositella:

 • voimakkaat CYP3A4:n estäjät, kuten itrakonatsoli, ketokonatsoli, proteaasin estäjät, klaritromysiini, telitromysiini ja nefatsodoni, koska nämä saattavat suurentaa veren alfutsosiinipitoisuutta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Huomiota vaativat yhdistelmät:

 • verenpainetta alentavat lääkkeet (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • nitraatit (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Ketokonatsoli: Kun ketokonatsolia annettiin toistuvasti 200 mg päivittäin 7 vuorokauden ajan yhdessä kerran vuorokaudessa ruokailun jälkeen annettavan 10 mg:n alfutsosiiniannoksen kanssa, alfutsosiinin Cmax 2,1‑kertaistui ja altistus 2,5‑kertaistui. Muut parametrit, kuten Tmax ja T1/2, eivät muuttuneet.

Kun ketokonatsolia annettiin toistuvasti 400 mg päivittäin, alfutsosiinin Cmax 2,3‑kertaistui ja AUC(last) 3,2‑kertaistui (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Katso myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Raskaus ja imetys

Ei oleellinen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Saatavilla ei ole tietoja reaktiokyvyn heikkenemisestä.

Hoidon alussa voi periaatteessa ilmetä heitehuimauksen ja heikotuksen kaltaisia haittavaikutuksia. Tämä on huomioitava ajettaessa ajoneuvoja ja käytettäessä koneita.

Haittavaikutukset

Yleisimmin ilmoitettu tapahtuma on heitehuimaus, jota esiintyy noin 5 %:lla hoidetuista potilaista.

Odotettavissa olevien esiintymistiheyksien luokittelu:

Hyvin yleiset (≥ 1/10); yleiset (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset taulukoituina

MedDRA-elinjärjestelmän luokka

Yleiset

≥ 1/100, < 1/10

Melko harvinaiset ≥ 1/1 000, < 1/100

Hyvin harvinaiset < 1/10 000

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Veri ja imukudos

Neutropenia, trombosytopenia

Hermosto

Heitehuimaus, päänsärky

Kiertohuimaus, uneliaisuus

Silmät

IFIS-oireyhtymä*

Sydän

Pyörtyminen (alussa tai jos hoito aloitetaan uudelleen lyhyen hoitotauon jälkeen), posturaalinen hypotensio* (alussa etenkin liian korkean annoksen yhteydessä tai jos hoito aloitetaan uudelleen lyhyen hoitotauon jälkeen), takykardia

Rasitusrintakipu pääasiassa potilailla, joilla on entuudestaan sepelvaltimotauti*

Eteisvärinä

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Riniitti

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt

Oksentelu, ripuli, suun kuivuminen

Maksa ja sappi

Maksasoluvaurio, kolestaattinen maksasairaus

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma (nokkosihottuma, eksanteema), kutina

Angioedeema

Sukupuolielimet ja rinnat

Priapismi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Voimattomuus

Rintakipu, turvotus, kuumat aallot

* Lisätietoa, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksessa potilaalle on annettava sairaalassa tavanomaista hoitoa, kuten nesteytystä ja verenpainetta alentavia lääkkeitä. Potilas on pidettävä selinmakuulla.

Jos hypotensio on merkittävä, sopiva korjaava hoito voi olla suoraan verisuonten lihassäikeisiin vaikuttava vasokonstriktori.

Alfutsosiini ei ole helposti dialysoitavissa, koska se sitoutuu suuressa määrin proteiineihin. Mahdollisen mahahuuhtelun jälkeen potilaalle on annettava aktiivihiiltä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Virtsaelinten sairauksien lääkkeet, adrenergisiä alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet, ATC-koodi: G04CA01

Alfutsosiini (rasemaatti) on oraalinen kinatsoliinijohdos, joka salpaa selektiivisesti postsynaptisia alfa1-reseptoreja. In vitro ‑tutkimukset ovat vahvistaneet, että alfutsosiini vaikuttaa selektiivisesti alfa1-reseptoreihin virtsarakon, virtsaputken ja eturauhasen muodostamalla kolmiomaisella alueella.

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun kliiniset oireet eivät liity pelkästään eturauhasen kokoon vaan myös sympatomimeettiseen hermoimpulssiin: se stimuloi postsynaptisia alfareseptoreja, mikä lisää alempien virtsateiden sileälihasten tonusta. Alfutsosiinihoito relaksoi sileälihaksia, jolloin virtsan virtaus paranee.

Kliininen näyttö uroselektiivisyydestä on osoitettu alfutsosiinihoitoa saaneilla miehillä, myös iäkkäillä ja hypertensiivisillä miehillä, saavutetun kliinisen tehon ja hyvänä turvallisuusprofiilin myötä.

Alfutsosiini parantaa ihmisellä virtsaamista vähentämällä virtsaputken tonusta ja virtsarakon ulosvirtausvastusta ja helpottaa rakon tyhjennystä.

Eturauhasen hyvänlaatuista hyperplasiaa koskeneissa lumekontrolloiduissa tutkimuksissa, alfutsosiini

 • lisäsi huippuvirtaamaa (Qmax) merkitsevästi, keskimäärin 30 %, potilailla, joilla Qmax < 15 ml/s. Tämä suotuisa vaikutus todettiin ensimmäisestä annoksesta lähtien.
 • vähensi merkitsevästi detrusorlihaksen painetta ja lisäsi virtsamäärää, mikä aiheuttaa voimakkaan virtsaamistarpeen
 • vähensi merkitsevästi jäännösvirtsan määrää.

Havaintojen mukaan valmisteen teho huippuvirtaamaan säilyy 24 tunnin ajan lääkkeenotosta.

Näiden urodynaamisten vaikutusten on selvästi osoitettu lievittävän alempien virtsateiden oireita (LUTS), toisin sanoen virtsarakon täyttymiseen (ärsytys) ja tyhjenemiseen (ahtauma) liittyviä oireita. Havaintojen mukaan alfutsosiinilla hoidetuilla potilailla ilmeni harvemmin äkillinen virtsaumpi kuin hoitamattomilla potilailla. Alfutsosiini paransi merkitsevästi myös spontaanin virtsaamisen onnistumisen todennäköisyyttä katetrin poiston jälkeen miehillä, joilla oli eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyvä ensimmäinen äkillinen virtsaumpijakso. Alfutsosiini myös vähensi lumelääkkeeseen verrattuna äkillisen virtsaummen relapsin leikkaustarvetta pisimmillään 3–6 kuukauden ajan.

Pediatriset potilaat

Alfuzosin hydrochloride Orion ‑valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pediatrisille potilaille (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Alfutsosiinihydrokloridin tehoa ei osoitettu kahdessa tutkimuksessa, joihin osallistui 197 iältään 2–16‑vuotiasta potilasta, joilla detrusorlihaksen sulkupaine oli kohonnut (detrusor leak point pressure, LPP ≥ 40 cm H2O) neurologisesta syystä. Potilaat saivat alfutsosiinihydrokloridia 0,1 mg/kg/vrk tai 0,2 mg/kg/vrk pediatrisille potilaille sopivina lääkemuotoina.

Farmakokinetiikka

Alfutsosiini:

Alfutsosiinin kinetiikka on lineaarinen hoitoannostuksella. Välittömästi vapautuvassa muodossa annetun alfutsosiinin (2,5 mg) biologinen hyötyosuus on 64 %. Enimmäispitoisuus plasmassa saavutetaan 0,5–6 tunnissa annostelusta. Kineettiselle profiilille on ominaista plasman pitoisuuden laaja vaihtelu (7‑kertainen) yksilöiden välillä. Plasman puoliintumisaika on noin 5 tuntia (1–10 tuntia). Ruokailu alfutsosiinin annon yhteydessä ei vaikuta farmakokineettiseen profiiliin.

Noin 90 % alfutsosiinista sitoutuu plasman proteiineihin. Alfutsosiini eliminoituu metaboloitumalla, erittymällä munuaisteitse ja luultavasti myös sappeen. Se metaboloituu laajasti maksassa, minkä jälkeen suurin osa metaboliiteista erittyy ulosteisiin (75–91 %). CYP3A4 on tärkein alfutsosiinin metaboliaan osallistuva maksaentsyymin isoformi (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Yksikään metaboliiteista ei ole farmakologisesti aktiivinen.

Jakautumistilavuus ja puhdistuma suurenevat munuaistoiminnan heiketessä, mahdollisesti koska kyky sitoutua proteiineihin heikkenee. Puoliintumisaika ei kuitenkaan muutu. Vaikea maksan vajaatoiminta pidentää eliminaation puoliintumisaikaa. Havaintojen mukaan Cmax-pitoisuus kaksinkertaistuu ja AUC-arvo kolminkertaistuu. Biologinen hyötyosuus suurenee verrattuna terveisiin tutkittaviin.

Biologinen hyötyosuus on suurentunut iäkkäillä henkilöillä, mikä suurentaa plasman enimmäispitoisuutta mutta ei vaikuta puoliintumisaikaan.

10 mg:n depottabletit:

Depottablettien suhteellinen biologinen hyötyosuus on keski-ikäisillä terveillä tutkittavilla keskimäärin 104,4 % verrattuna välittömästi vapautuvaan lääkemuotoon (2,5 mg x 3/vrk). Enimmäispitoisuus plasmassa saavutetaan 9 tunnin kuluttua annostelusta verrattuna 1,0 tuntiin välittömästi vapautuvalla lääkemuodolla.

Eliminaation näennäinen puoliintumisaika on 9,1 tuntia.

Tutkimusten mukaan farmakokineettinen profiili pysyy yhdenmukaisena, kun tuote annetaan ruokailun jälkeen.

Ruokailun jälkeen Cmax on keskimäärin 13,6 ng/ml (keskihajonta = 5,6) ja Ctrough 3,2 ng/ml (keskihajonta = 1,6). AUC0-24 on keskimäärin 194 ng∙h/ml (keskihajonta = 75).

Iäkkäiden henkilöiden farmakokineettiset parametrit (Cmax ja AUC) eivät ole suurentuneet verrattuna terveisiin keski-ikäisiin tutkittaviin.

Keskimääräiset Cmax‑ ja AUC‑arvot suurenevat kohtalaisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla verrattuna munuaistoiminnaltaan normaaleihin henkilöihin, mutta eliminaation näennäinen puoliintumisaika ei muutu. Tätä farmakokineettisen profiilin muutosta ei pidetä kliinisesti merkityksellisenä potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on > 30 ml/min.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin:

Hypromelloosi

Kasviöljy, hydrattu

Povidoni (K‑30)

Kalsiumvetyfosfaatti

Karbomeerit

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi

Propyleeniglykoli

Titaanidioksidi (E171)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE ORION depottabletti
10 mg 30 fol (22,43 €), 90 fol (26,42 €)

PF-selosteen tieto

Läpipainopakkaus (PVC/PVdC/alumiinifolio): 10, 20, 30, 50, 60 ja 90 tablettia.

HDPE-purkki, jossa on polypropeenikierrekorkki: 30 ja 90 tablettia.

Purkki sisältää piidioksidi-kuivausaineen.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”X” ja toiselle puolelle ”47”. Tabletin halkaisija on 8,1 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE ORION depottabletti
10 mg 30 fol, 90 fol

 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G04CA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

09.01.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.