METOCLOPRAMIDE ORION tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 10 mg metoklopramidihydrokloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aikuiset

Metoclopramide Orion on tarkoitettu aikuisille:

 • ehkäisemään kemoterapian aiheuttamaa viivästynyttä pahoinvointia ja oksentelua (CINV).
 • ehkäisemään sädehoidon aiheuttamaa pahoinvointia ja oksentelua (RINV).
 • pahoinvoinnin ja oksentelun oireenmukaiseen hoitoon, kuten migreenikohtauksen aiheuttamaan pahoinvointiin ja oksenteluun. Metoklopramidia voidaan käyttää prokineettinä yhdessä suun kautta otettavien kipulääkkeiden kanssa edistämään kipulääkkeiden imeytymistä migreenikohtauksen yhteydessä.

Pediatriset potilaat

Metoclopramide Orion on tarkoitettu lapsille (1–18‑vuotiaat):

 • ehkäisemään kemoterapian aiheuttamaa viivästynyttä pahoinvointia ja oksentelua (CINV) toisen linjan hoitovaihtoehtona.

Annostus ja antotapa

Annostus

Kaikki käyttöaiheet (aikuiset potilaat)

Suositeltu kerta-annos on 10 mg korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 30 mg tai 0,5 mg/kg.

Suositeltu hoidon enimmäiskesto on 5 vuorokautta.

Kemoterapian aiheuttaman viivästyneen pahoinvoinnin ja oksentelun (CINV) estohoito (1–18‑vuotiaat pediatriset potilaat)

Suositeltu annos on 0,1–0,15 mg/kg suun kautta korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Enimmäisvuorokausiannos on 0,5 mg/kg.

Annostaulukko

Ikä

Paino

Annos

Annostiheys

1–3 vuotta

10–14 kg

1 mg

Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

3–5 vuotta

15–19 kg

2 mg

Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

5–9 vuotta

20–29 kg

2,5 mg

Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

9–18 vuotta

30–60 kg

5 mg

Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

15–18 vuotta

Yli 60 kg

10 mg

Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

Kemoterapian aiheuttaman viivästyneen pahoinvoinnin ja oksentelun (CINV) estohoito saa kestää korkeintaan 5 vuorokautta.

Tabletit eivät ole sopivia käytettäväksi lapsille, jotka painavat alle 30 kg. Muut lääkemuodot/vahvuudet voivat olla soveltuvampia käytettäväksi tälle potilasryhmälle.

Antotapa

Annosvälin on oltava vähintään 6 tuntia, huolimatta oksentamisesta tai annoksen hylkäämisestä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Erityisryhmät

Iäkkäät

Annoksen pienentämistä pitää harkita iäkkäillä potilailla munuaisten ja maksan toiminnan sekä yleistilan heikkouden perusteella.

Munuaisten vajaatoiminta:

Vuorokausiannosta on pienennettävä 75 % potilailla, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus (kreatiniinipuhdistuma ≤ 15 ml/min). Annosta on pienennettävä 50 % potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 15–60 ml/min) (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta:

Annosta on pienennettävä 50 % potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat

Metoklopramidin käyttö on vasta-aiheista alle 1‑vuotiaille lapsille (ks. kohta Vasta-aiheet).

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Ruuansulatuskanavan verenvuoto, mekaaninen obstruktio tai perforaatio, jolloin ruuansulatuskanavan motiliteetin lisäämiseen liittyy riski
 • Todettu tai epäilty feokromosytooma, koska siihen liittyy vaikeiden hypertensiojaksojen riski
 • Neuroleptien tai metoklopramidin käytön yhteydessä esiintynyt tardiivi dyskinesia
 • Epilepsia (kohtausten tiheys ja voimakkuus lisääntyvät)
 • Parkinsonin tauti
 • Samanaikainen levodopan tai dopaminergisten agonistien käyttö (ks. kohta Yhteisvaikutukset)
 • Metoklopramidin käytön yhteydessä esiintynyt methemoglobinemia tai NADH‑sytokromi‑b5:n puute
 • Käyttö alle 1‑vuotiaille lapsille, koska siihen liittyy ekstrapyramidaalioireiden suurentunut riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Neurologiset häiriöt

Ekstrapyramidaalioireita saattaa ilmetä etenkin lapsilla ja nuorilla aikuisilla ja/tai suuria annoksia käytettäessä. Nämä oireet esiintyvät tavallisesti hoidon alussa ja voivat ilmetä kerta-annoksen jälkeen. Metoklopramidin käyttö pitää lopettaa välittömästi, jos ekstrapyramidaalioireita ilmenee. Oireet häviävät yleensä kokonaan lääkityksen loputtua, mutta oireenmukainen hoito voi olla tarpeen (bentsodiatsepiini lapsille ja/tai antikolinerginen parkinsonismilääke aikuisille).

Kohdan Annostus ja antotapa mukaista vähintään 6 tunnin annosväliä on noudatettava jokaisen metoklopramidiannoksen välillä yliannostuksen välttämiseksi, huolimatta oksentamisesta tai annoksen hylkäämisestä.

Metoklopramidin pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa etenkin iäkkäille tardiivia dyskinesiaa, joka voi olla pysyvää. Hoito ei saa kestää yli 3 kuukautta tardiivin dyskinesian riskin takia (ks. kohta Haittavaikutukset). Hoito on lopetettava, jos tardiivin dyskinesian kliinisiä merkkejä ilmenee.

Malignia neuroleptioireyhtymää on raportoitu metoklopramidin ja neuroleptien yhteiskäytössä ja käytettäessä metoklopramidia yksin (ks. kohta Haittavaikutukset). Metoklopramidin käyttö pitää lopettaa välittömästi, jos malignin neuroleptioireyhtymän oireita ilmenee ja aloitettava sopiva hoito.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava niiden potilaiden kohdalla, joilla on neurologinen perustauti ja joita hoidetaan toisilla keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Metoklopramidi voi myös pahentaa Parkinsonin taudin oireita.

Methemoglobinemia

Methemoglobinemiaa, joka voi liittyä NADH‑sytokromi‑b5‑reduktaasin puutteeseen, on raportoitu. Näissä tapauksissa metoklopramidilääkitys pitää lopettaa heti pysyvästi ja sopivat toimenpiteet on aloitettava (kuten hoito metyleenisinillä).

Sydänhaitat

Etenkin laskimonsisäisesti annetun metoklopramidi-injektion jälkeen on raportoitu vakavia kardiovaskulaarisia haittavaikutuksia kuten verenkiertokollapsi, vaikea bradykardia, sydänpysähdys ja QT-ajan piteneminen (ks. kohta Haittavaikutukset).

Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun metoklopramidia annetaan etenkin laskimonsisäisesti iäkkäille tai potilaille, joilla on sydämen johtumishäiriöitä (mukaan lukien pidentynyt QT-aika), tai joilla on korjaamaton elektrolyyttihäiriö, tai bradykardia sekä potilaille, jotka käyttävät muita QT-aikaa pidentäviä lääkkeitä.

Laskimonsisäiset annokset pitää antaa hitaana bolusinjektiona (vähintään 3 minuuttia kestävänä injektiona), jotta vähennetään haittavaikutusten (esim. hypotension ja akatisian) riskiä.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Suositellaan, että annosta pienennetään, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta tai vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Yhteisvaikutukset

Yhteiskäyttö, joka on vasta-aiheista

Levodopan tai dopaminergisten agonistien ja metoklopramidin yhteiskäyttö estää molempien lääkkeiden vaikutuksen (ks. kohta Vasta-aiheet).

Yhteiskäyttö, jota pitää välttää

Alkoholi voimistaa metoklopramidin sedatiivista vaikutusta.

Yhteiskäyttö, joka pitää ottaa huomioon

Metoklopramidin prokineettisen vaikutuksen vuoksi joidenkin lääkeaineiden imeytyminen voi muuttua.

Antikolinergiset lääkkeet ja morfiinijohdokset

Antikolinergisten lääkeaineiden ja morfiinijohdosten yhteiskäyttö metoklopramidin kanssa voi estää kummankin lääkkeen vaikutukset suolen motoriikkaan.

Keskushermostoa lamaavat lääkkeet (morfiinijohdokset, anksiolyytit, sedatiiviset H1-antihistamiinit, sedatiiviset masennuslääkkeet, barbituraatit, klonidiini ja muut samankaltaiset lääkkeet)

Keskushermostoa lamaavien lääkkeiden ja metoklopramidin sedatiiviset vaikutukset voimistuvat.

Neuroleptit

Samanaikainen käyttö neuroleptien kanssa saattaa lisätä ekstrapyramidaalisten haittavaikutusten esiintymistä.

Serotonergiset lääkkeet

Metoklopramidin ja serotonergisten lääkkeiden, kuten SSRI-lääkkeiden, samanaikainen käyttö voi lisätä serotoniinisyndrooman riskiä.

Digoksiini

Metoklopramidi voi vähentää digoksiinin biologista hyötyosuutta. Digoksiinin pitoisuutta plasmassa tulee seurata huolellisesti.

Siklosporiini

Metoklopramidi lisää siklosporiinin biologista hyötyosuutta (Cmax suurenee 46 % ja altistus 22 %). Siklosporiinin pitoisuutta plasmassa tulee seurata huolellisesti. Kliininen merkitys on epävarma.

Mivakurium ja suksametoni

Metoklopramidi-injektio voi pitkittää hermo-lihasliitoksen salpausta (estämällä plasman koliiniesteraasia).

Voimakkaat CYP2D6‑estäjät

Metoklopramidin altistus lisääntyy, kun sitä annetaan samanaikaisesti voimakkaan CYP2D6‑estäjän, kuten fluoksetiinin ja paroksetiinin, kanssa. Potilaita pitää seurata haittavaikutusten varalta, vaikka kliininen merkitys onkin epävarma.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Laajat tiedot (yli 1 000 raskaudesta) eivät viittaa epämuodostumia aiheuttavaan tai fetaaliseen toksisuuteen. Metoklopramidia voi käyttää raskauden aikana, jos se on kliinisesti tarpeen. Jos metoklopramidia annetaan raskauden lopulla, vastasyntyneen ekstrapyramidaalioireita ei metoklopramidin farmakologisten ominaisuuksien vuoksi (kuten muidenkaan neuroleptien) voida poissulkea. Metoklopramidin käyttöä pitää välttää raskauden lopussa. Jos metoklopramidia käytetään, pitää vastasyntynyttä tarkkailla.

Imetys

Metoklopramidia erittyy vähäisiä määriä äidinmaitoon. Imeväiseen kohdistuvia haittavaikutuksia ei voida poissulkea. Sen vuoksi metoklopramidin käyttöä ei suositella imetyksen aikana. Metoklopramidin käytön keskeyttämistä imettävillä naisilla on syytä harkita.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Metoklopramidi voi aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta, dyskinesiaa ja dystoniaa, jotka voivat vaikuttaa näkökykyyn ja kykyyn ajaa ja käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmittäin. Yleisyydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10) melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100) harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutus

Veri ja imukudos

Tuntematon

Methemoglobinemia, joka voi liittyä NADH‑sytokromi‑b5‑reduktaasin puutokseen, etenkin vastasyntyneillä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Sulfhemoglobiinin esiintyminen veressä, pääasiassa annettaessa samanaikaisesti suuria annoksia rikkiä vapauttavia lääkeaineita.

Sydän

Melko harvinainen

Bradykardia, etenkin laskimonsisäisesti annettaessa.

Tuntematon

Sydänpysähdys, joka ilmenee nopeasti injektoidun annoksen jälkeen, ja jota voi edeltää bradykardia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet); eteiskammiokatkos, sinuspysähdys etenkin laskimonsisäisesti annettaessa; QT-ajan piteneminen EKG:ssä; Torsade de Pointes

Umpieritys*

Melko harvinainen

Amenorrea, hyperprolaktinemia

Harvinainen

Galaktorrea

Tuntematon

Gynekomastia

Ruuansulatuselimistö

Yleinen

Ripuli

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Eksanteema

Harvinainen

Urtikaria

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Voimattomuus

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

Yliherkkyys

Tuntematon

Anafylaktinen reaktio (mukaan lukien anafylaktinen sokki etenkin laskimonsisäisesti annettaessa).

Hermosto

Hyvin yleinen

Uneliaisuus

Yleinen

Ekstrapyramidaaliset häiriöt (etenkin lapsilla ja nuorilla aikuisilla ja/tai kun suositusannos on ylitetty, kerta-annoksenkin jälkeen) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), parkinsonismi, akatisia.

Melko harvinainen

Dystonia (mukaan lukien näköhäiriöt ja okulogyyrinen kriisi), dyskinesia, alentunut tajunnan taso.

Harvinainen

Kouristus, etenkin epilepsiapotilailla

Tuntematon

Tardiivi dyskinesia, joka voi olla jatkuvaa, pitkäaikaishoidon aikana tai sen jälkeen, etenkin iäkkäillä potilailla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), maligni neuroleptioireyhtymä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

Depressio

Melko harvinainen

Hallusinaatiot

Harvinainen

Sekavuus

Tuntematon

Itsemurha-ajatukset

Verisuonisto

Yleinen

Hypotensio, erityisesti laskimonsisäisesti annettaessa.

Harvinainen

Hypertensio**

Tuntematon

Sokki, pyörtyminen injektion jälkeen

* Hyperprolaktinemiaan liittyvät endokriiniset häiriöt pitkäaikaishoidossa (amenorrea, galaktorrea, gynekomastia).

** Hypertension yleisyys on tuntematon potilailla, joilla on feokromosytooma (ks. kohta Vasta-aiheet).

Seuraavat reaktiot ilmenevät yleensä, kun on käytetty suuria annoksia, ja ne voivat joskus esiintyä yhtä aikaa:

 • Ekstrapyramidaalioireet: akuutti dystonia ja dyskinesia, parkinsonin taudin kaltaiset oireet, akatisia, lääkevalmisteen kerta-annoksenkin jälkeen, etenkin lapsilla ja nuorilla aikuisilla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 • Uneliaisuus, tajunnan tason aleneminen, sekavuus, hallusinaatiot.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet

Ekstrapyramidaalioireita, uneliaisuutta, tajunnan tason laskua, sekavuutta, hallusinaatioita ja sydänhengityspysähdystä voi esiintyä.

Hoito

Ekstrapyramidaalioireiden hoito, yliannostuksessa tai ilman sitä, on ainoastaan oireenmukaista (bentsodiatsepiini lapsille, ja/tai antikolinerginen parkinsonismilääke aikuisille).

Oireenmukainen hoito sekä kardiovaskulaari- ja hengitystoiminnan jatkuva seuranta toteutetaan kliinisen tilan mukaan.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ruuansulatuskanavan toiminnallisten häiriöiden lääkkeet, suolen liikkuvuutta lisäävät lääkeaineet, ATC‑koodi: A03FA01

Metoklopramidi on prokainamidijohdos. Metoklopramidi on dopamiinireseptorin salpaaja. Metoklopramidilla on keskeinen antiemeettinen ja motiliteettia lisäävä vaikutus vatsaan, pohjukaissuoleen ja ohutsuoleen. Metoklopramidi samanaikaistaa antraalisia ja duodenaalisia kontraktioita. Refluksitautia sairastavilla potilailla metoklopramidi lisää ruokatorven alasulkijan tonusta, ruokatorven alaosan peristaltiikkaa ja vähentää happorefluksiepisodeja.

Farmakokinetiikka

Ilmoitettu oraalinen biologinen hyötyosuus on 32–97 %. Isoja yksilöiden värisiä eroja esiintyy. Metoklopramidin jakautumistilavuus on noin 3,5 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika on 4–6 tuntia, mutta munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla se voi pidentyä. Metoklopramidi erittyy pääasiassa virtsaan. Noin 85 % annoksesta eliminoituu 72 tunnissa, 20–30 % erittyy muuttumattomana metoklopramidina ja loppu sulfaattina tai glukuronidikonjugaatteina tai muina metaboliitteina. Noin 5 % erittyy sappinesteen mukana ulosteeseen.

Munuaisten vajaatoiminta

Metoklopramidin puhdistuma pienenee jopa 70 % potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, ja puoliintumisaika plasmassa pitenee (noin 10 tuntiin, kun kreatiniinipuhdistuma on 10–50 ml/min ja 15 tuntiin, kun kreatiniinipuhdistuma on < 10 ml/min).

Maksan vajaatoiminta

Maksakirroosipotilailla on havaittu metoklopramidin kertymistä, johon liittyy 50 % pienempi plasmapuhdistuma.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tämän valmisteyhteenvedon muissa osioissa mainitun tiedon lisäksi ei ole olemassa muuta relevanttia prekliinistä tietoa turvallisuuden arvioimiseksi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin
Maissitärkkelys
Tärkkelys, esigelatinoitu
Selluloosa, mikrokiteinen
Piidioksidi, kolloidinen, vedetön
Steariinihappo

Kalvopäällyste
Hypromelloosi
Makrogoli
Titaanidioksidi (E171)
Talkki

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

METOCLOPRAMIDE ORION tabletti, kalvopäällysteinen
10 mg (J) 40 fol (13,65 €), 100 fol (4,97 €)

PF-selosteen tieto

Kirkas PVDC‑päällysteinen PVC/alumiini‑läpipainopakkaus.

Pakkauskoot: 40 ja 100 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla, halkaisija 7 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

METOCLOPRAMIDE ORION tabletti, kalvopäällysteinen
10 mg 100 fol

 • Peruskorvaus (40 %).

METOCLOPRAMIDE ORION tabletti, kalvopäällysteinen
10 mg 40 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

A03FA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

14.12.2020

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.