KEFEXIN tabletti, kalvopäällysteinen 250 mg, 500 mg, 750 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 250 mg, 500 mg tai 750 mg kefaleksiinia (monohydraattina).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää laktoosia (monohydraattina) 64,1 mg/tabletti (Kefexin 250 mg tabletti), 128,3 mg/tabletti (Kefexin 500 mg tabletti) ja 86,4 mg (Kefexin 750 mg tabletti).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kefaleksiinille herkkien mikro-organismien aiheuttamat sairaudet, erityisesti gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat urologiset infektiot, kuten akuutti ja krooninen pyelonefriitti, kystiitti ja prostatiitti. Hengitystieinfektiot sekä iho- ja pehmytkudosinfektiot. Penisilliinille (mutta ei metisilliinille) resistenttien stafylokokkien aiheuttamat infektiot.

Kefaleksiinille herkkien mikrobien lista on kohdassa Farmakodynamiikka.

Erittäin vaikeiden tai hengenvaarallisten infektioiden akuutissa vaiheessa on syytä käyttää parenteraalisesti annettavia mikrobilääkkeitä.

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

1–4 g vuorokaudessa jaettuna 2–4 antokertaan. Lievissä infektioissa (ylähengitystie-, iho- ja pehmytkudosinfektiot sekä kystiitti) vuorokausiannos voidaan jakaa 2 antokertaan.

Pediatriset potilaat

Yli 6-vuotiaat, yli 30-kiloiset

1–4 g vuorokaudessa jaettuna 2–4 antokertaan. Lievissä infektioissa (ylähengitystie-, iho- ja pehmytkudosinfektiot sekä kystiitti) vuorokausiannos voidaan jakaa 2 antokertaan.

Alle 6-vuotiaat, alle 30-kiloiset:

25–50 (-100) mg/kg/vrk jaettuna 2–4 antokertaan.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnassa vuorokausiannosta tulee pienentää.

Aikuisten vuorokausiannosta pienennetään seuraavasti:

Kreatiniinipuhdistuma

Annostus

yli 50 ml/min

500 mg joka 8. tunti

20–50 ml/min

500 mg joka 12. tunti

alle 20 ml/min

500 mg/vrk

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, kefalosporiineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Jonkin muun beetalaktaamiantibiootin (esim. jonkin penisilliinin, karbapeneemin tai monobaktaamin) aiheuttama aikaisempi vaikea välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksia).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä kefaleksiinin annostusta on syytä pienentää (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Clostridium difficile -mikrobin aiheuttamaa ripulia on raportoitu liittyneen lähes kaikkien antibioottien käyttöön, myös kefaleksiinin, ja sen vaikeusaste voi vaihdella lievästä ripulista fataaliin koliittiin. Antibioottien käyttö voi vaikuttaa paksunsuolen normaaliflooraan ja näin johtaa C. difficilen liikakasvuun. C. difficilen aiheuttaman ripulin mahdollisuus on otettava huomioon kaikilla potilailla, joilla ilmenee pitkittyvää ripulia antibioottihoidon aikana.

Kefaleksiinia on käytettävä varoen potilailla, joilla on/ on ollut maha-suolikanavan sairaus (erityisesti koliitti).

Mikäli kefaleksiinin käytön aikana ilmaantuu veristä ripulia tai allergiaoireita (esim. nokkosrokko, limakalvoturvotus), on kefaleksiinin käyttö lopetettava viipymättä, ja tarvittaessa annettava oireenmukaisesti esim. adrenaliinia, antihistamiineja ja/tai kortikosteroideja.

Mahdollinen ristiallergia on otettava huomioon penisilliinille yliherkillä potilailla (ks. kohta Vasta-aiheet). Vaikka immunologiset testit osoittavat ristiallergian jopa 20 %:lla penisilliiniallergisista potilaista, vain 5‑10 %:n näistä potilaista on todettu olevan kliinisesti allergisia kefalosporiineille.

Akuuttia yleistynyttä eksantematoottista pustuloosia (AGEP) on raportoitu kefaleksiinihoidon yhteydessä. Lääkettä määrättäessä potilaalle on kerrottava merkeistä ja oireista ja ihoreaktioita on seurattava tarkasti. Jos näihin reaktioihin viittaavia merkkejä ja oireita ilmenee, kefaleksiinin käyttö on lopetettava heti ja vaihtoehtoista hoitoa on harkittava. Useimmat näistä reaktioista ilmenevät todennäköisimmin ensimmäisen hoitoviikon aikana.

Kefaleksiinin käyttöä on syytä välttää akuutin porfyrian yhteydessä, vaikka tiedot sen haitallisuudesta ovatkin ristiriitaisia.

Kefaleksiini voi aiheuttaa virheellisesti positiivisen tuloksen Coombsin kokeessa ja pelkistysreaktioon perustuvassa (ei glukoosi-oksidaasi -menetelmään perustuvassa) virtsan glukoosimäärityksessä.

Kefaleksiini saattaa myös aiheuttaa liian suuren tuloksen alkaliseen pikraattiin perustuvassa kreatiniinin määrityksessä.

Apuaineet

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Suurten kefalosporiiniannosten ja nefrotoksisten lääkkeiden, kuten aminoglykosidien ja polymyksiinin tai diureettien, samanaikainen käyttö voi johtaa munuaisten toiminnan heikentymiseen. Suositeltuja kefaleksiiniannoksia käytettäessä se on kuitenkin epätodennäköistä.

Probenesidi hidastaa kefaleksiinin eliminaatiota, jolloin kefaleksiinin pitoisuus seerumissa nousee.

Kefaleksiini voi vähentää jonkin verran metformiinin erittymistä munuaisten kautta ja siten nostaa metformiinin pitoisuutta plasmassa.

Kefaleksiini voi aiheuttaa muutoksia suoliston bakteerifloorassa, mikä voi vähentää K-vitamiinin tuotantoa. Kefaleksiinin ja varfariinin samanaikainen käyttö voi tämän vuoksi joillakin potilailla johtaa INR-arvon suurenemiseen ja lisätä vuotoriskiä. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden asianmukaisesta seurannasta on huolehdittava.

Kefaleksiinia ei pidä käyttää samanaikaisesti bakteriostaattisesti vaikuttavien antibioottien kanssa (esim. tetrasykliinit), koska antagonistinen vaikutus on mahdollinen.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Kefaleksiinin ei ole eläinkokeissa osoitettu olevan haitallinen missään raskauden vaiheessa. Sen käyttö tulee kuitenkin rajoittaa vain välttämättömiin indikaatioihin raskauden aikana.

Imetys

Kefaleksiinia voi käyttää imetyksen aikana, mutta ihmisen rintamaitoon erittyvä kefaleksiini saattaa aiheuttaa lapselle allergisen reaktion.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Kefexin-tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Kefaleksiinin käyttöön saattaa liittyä lievää ripulia, pahoinvointia ja vatsakipuja. Allergiset reaktiot ovat samankaltaisia kuin penisilliinien käytön yhteydessä kuvatut, joskus esiintyvistä ihoreaktioista ja nokkosrokosta harvinaisiin kurkunpään turvotukseen, seerumitautiin tai anafylaksiaan.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen, tuntematon

Veri ja imukudos

Eosinofilia

Trombosytopenia, neutropenia, agranulosytoosi, hemolyyttinen anemia

Immuunijärjestelmä

Seerumitauti

Anafylaksia

Psyykkiset häiriöt

Toksinen psykoosi

Hermosto

Päänsärky, huimaus

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Kurkunpääturvotus

Ruuansulatuselimistö

Ripuli, pahoinvointi, vatsakipu

Stomatiitti, veriripuli, pseudomembranootti-nen koliitti, paralyyttinen ileus, hampaiden värjäytyminen

Maksa ja sappi

Hepatiitti, kolestaattinen ikterus, seerumin transaminaasien (ASAT, ALAT) nousu

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma, nokkosrokko

Yleistynyt pustuloosi (johon liittyen on ihobiopsialöydöksenä todettu neutrofiilien täyttämiä subkornealisia pustuloita ja leukosytoklastista vaskuliittia)

Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (Lyellin syndrooma), pemphigus vulgaris, Stevens-Johnsonin syndrooma, akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP)

Luusto, lihakset ja sidekudos

Artriitti

Munuaiset ja virtsatiet

Hematuriana ilmenevä ohimenevä interstitielli nefriitti

Sukupuolielimet ja rinnat

Genitaali- ja anaalialueen kutina, vulvovaginiitti

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Kefaleksiinin yliannosteluun voi liittyä pahoinvointia, oksentelua, epigastrista kipua, ripulia ja hematuriaa. Hoito on oireenmukaista. Lääkehiilen antoa tai mahan tyhjennystä on tarpeen harkita vasta, jos kefaleksiiniannos ylittää 5–10-kertaisesti ohjeenmukaisen annoksen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: systeemiset bakteerilääkkeet, ensimmäisen sukupolven kefalosporiinit, ATC-koodi: J01DB01.

Mikrobiologia

Kefaleksiini on bakterisidinen, suun kautta annettava, puolisynteettinen kefalosporiinien ryhmään kuuluva laajakirjoinen antibiootti. Kefalosporiinin, kuten penisilliinienkin, bakterisidinen teho perustuu niiden kykyyn sitoutua bakteeriseinämän peptidoglykaani-synteesissä välttämättömiin entsyymeihin, minkä seurauksena seinämän synteesi heikkenee tai estyy, bakteerit turpoavat ja hajoavat.

Herkkyys

Antibakteerisen kirjonsa perusteella kefaleksiini luokitellaan ensimmäisen polven kefalosporiiniksi, jonka bakterisidinen teho on hyvä useita grampositiivisia ja kohtalainen gramnegatiivisia mikrobeja kohtaan.

Resistenssin esiintyvyys voi vaihdella maantieteellisesti ja ajan myötä joidenkin lajien kohdalla. Siksi paikallinen resistenssitilanne olisi oltava selvillä, varsinkin kun hoidetaan vakavia infektioita. Tässä annettu tieto tiettyjen mikro-organismien mahdollisesta herkkyydestä kefaleksiinille on vain suuntaa antava. Tieto yksittäisten mikrobien hankitusta resistenssistä Suomen alueella on soveltuvin osin merkitty sulkuihin. Ajantasaiset tiedot löytyvät verkko-osoitteesta www.finres.fi.

Kannat

Resistenssin yleisyys Suomessa

Herkät

A-ryhmän streptokokit (S. pyogenes)

B-ryhmän streptokokit (S. agalactiae)

C-, F-, G-ryhmän streptokokit

Streptococcus pneumoniae

Viridans-ryhmän streptokokit

Staphylococcus aureus (sairaala)

(4,8 %) **

Staphylococcus aureus (terveyskeskus)

(3,1 %) **

Arcanobacterium haemolyticum

Propionibacterium acne

Salmonellat

Shigellat

Eubacterium

Corynebacterium diphteriae

Staphylococcus saprophyticus

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Klostridit

Anaerobiset kokit

Vähentynyt herkkyys

E. coli (sairaala)

(7,9 %) *

E. coli (terveyskeskus)

(6,3 %) *

Proteus mirabilis

Klebsiella

(7,7 %) *

Resistentit

Haemophilus influenzae

D-ryhmän streptokokit/enterokokit (E. faecalis, E. faecium, S. bovis)

Indolipositiiviset proteuslajit

Enterobakteerit

Pseudomonakset

Aerobiset gramnegatiiviset sauvat

Penisilliiniresistentti pneumokokki

Metisilliiniresistentit stafylokokit

Listeria monocytogenes

Legionella pneumophilia *

Legionella micdadei *

Clostridium difficile

Campylobacter jejuni

Acinetobacter-lajit

* määritys kefaleksiini-kiekolla

** määritys oksasilliini-kiekolla

Luvut perustuvat FinRes 2005 ‑tutkimukseen.

Farmakokinetiikka

Suun kautta annettu kefaleksiini imeytyy suolistosta lähes täysin, 80–100 %. Lapsilla imeytyminen ei ole yhtä täydellistä ensimmäisten elinkuukausien aikana. Samanaikainen ruokailu viivyttää imeytymistä hieman, mutta ei vaikuta kokonaisimeytymiseen huomattavasti. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan tunnin kuluessa, esim. 500 mg:n kerta-annoksen jälkeen se on 15–20 mg/l ja 1 g:n kerta-annoksen jälkeen 25–30 mg/l. Terapeuttinen teho saavutetaan, kun lääkkeen pitoisuus seerumissa ylittää mikrobin kasvua estävän minimipitoisuuden (MIC), joka yleensä vaihtelee välillä 1–8 mg/l. Kefaleksiinin puoliintumisaika seerumissa on noin tunti. Vain pieni osa, 6–15 %, sitoutuu seerumin proteiineihin.

Kefaleksiini tunkeutuu hyvin märkään, jossa sen pitoisuus vastaa pitoisuutta seerumissa. Kefaleksiinin pitoisuus sappinesteessä on 1 g:n kerta-annoksen jälkeen 3 mg/l, konsentroituneessa sapessa sappirakon sisällä keskimäärin 21 mg/l. Tunkeutuminen aivo-selkäydinnesteeseen on sen sijaan huono, 3–4 tuntia 750 mg:n kerta-annoksen jälkeen pitoisuus on 1,3 mg/l. Kefaleksiini läpäisee istukan ja on mitattavissa lapsivedestä ja sikiön verenkierrosta. Sen huippupitoisuus ihmisen rintamaidossa on 4 mg/l 4 tuntia 500 mg:n kerta-annoksen jälkeen.

Kefaleksiini ei metaboloidu vaan erittyy sellaisenaan aktiivisesti virtsaan, 50–60 % parin tunnin ja 80–100 % 8 tunnin kuluessa oraalisesta annoksesta. Kefaleksiinin pitoisuudet virtsassa ovat 500–1000 mg/l 250 mg:n ja 500 mg:n kerta-annosten jälkeen. Kefaleksiinin annosväliä on syytä pidentää munuaisten vajaatoiminnassa (kreatiniinipuhdistuma alle 50 ml/min, ks. kohta annostus).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kefaleksiinin toksisuus on hyvin alhainen. Pitkäaikaistoksisuuskokeissa rotilla (annoksilla 675 mg/kg saakka) ei todettu mitään toksisia vaikutuksia. Eläinkokeissa ei ole voitu havaita mitään teratogeenisia vaikutuksia. Kefaleksiinin mahdollisesta mutageenisuudesta tai karsinogeenisuudesta ei ole riittävästi tutkimustuloksia. Viimeaikaisissa eläinkokeissa ei ole tullut ilmi merkittävää uutta tutkimustietoa kefaleksiinista.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin:

Makrogoli

Magnesiumstearaatti

Natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A)

Povidoni

Laktoosimonohydraatti

Kalvopäällyste:

Sakkariininatrium

Piparminttuöljy

Titaanidioksidi (E171)

Talkki

Hypromelloosi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Valmiste on herkkä valolle ja kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

KEFEXIN tabletti, kalvopäällysteinen
250 mg (J) 30 fol (15,33 €)
500 mg (J) 14 fol (8,28 €), 20 fol (10,57 €), 30 fol (14,63 €)
750 mg (J) 14 fol (11,28 €), 20 fol (14,49 €)

PF-selosteen tieto

250 mg tabletti: 20 ja 30 tablettia: PVC/PVDC/Al läpipainopakkaus.

500 mg tabletti: 14, 20 ja 30 tablettia: PVC/PVDC/Al läpipainopakkaus.

750 mg tabletti. 14 ja 20 tablettia: PVC/PVDC/Al läpipainopakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

250 mg tabletti: Pyöreä (halkaisija n. 10 mm), kupera valkoinen tai kellertävä kalvopäällysteinen tabletti. Toisella puolella jakoura. Jakouran yläpuolella on koodi “CX” ja alapuolella koodi “250”.

500 mg tabletti: Soikea, kaksoiskupera, jakoura molemmilla puolilla, n. 7 x 18 mm, valkoinen tai kellertävä kalvopäällysteinen tabletti.

750 mg tabletti: Soikea, kaksoiskupera, jakoura molemmilla puolilla, n. 10 x 17 mm, valkoinen tai kellertävä kalvopäällysteinen tabletti.

Kefexin-tabletit voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti..

Korvattavuus

KEFEXIN tabletti, kalvopäällysteinen
500 mg 14 fol, 20 fol, 30 fol
750 mg 14 fol, 20 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

KEFEXIN tabletti, kalvopäällysteinen
250 mg 30 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01DB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.01.2022

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.