PROPESS depotlääkevalmiste, emättimeen 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Kukin depotlääkevalmiste on valmistettu biologisesti hajoamattomasta polymeerilamellista, johon on imeytetty 10 mg dinoprostonia (prostaglandiini E2), jota vapautuu noin 0,3 mg tunnissa 24 tunnin ajan.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depotlääkevalmiste, emättimeen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kohdunkaulan kypsyttäminen raskauden lopulla (37 täyden raskausviikon jälkeen).

Annostus ja antotapa

Propess-valmisteen saavat antaa ainoastaan synnytyksiin erikoistuneet terveydenhuollon ammattilaiset sairaalaolosuhteissa, joissa on obstetriikan yksikkö ja käytettävissä jatkuva sikiön ja kohdun valvontalaitteisto. Valmisteen paikoilleen asettamisen jälkeen kohdun toimintaa ja sikiön tilaa on seurattava huolellisesti ja säännöllisesti.

Annostus

Yksi depotlääkevalmiste asetetaan korkealle emättimen takapohjukkaan.

Depotlääkevalmiste tulee poistaa 24 tunnin kuluttua, vaikka kohdunkaulan kypsymistä ei olisi tapahtunut.

Suositeltu annosväli oksitosiinin kanssa on vähintään 30 minuuttia depotlääkevalmisteen poistamisen jälkeen. Propessia on suositeltavaa käyttää vain yksi annos.

Pediatriset potilaat
Propess-valmisteen turvallisuutta ja tehoa raskaana olevilla alle 18-vuotiailla naisilla ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Propessin asettaminen
Propess tulee ottaa pakastimesta juuri ennen sen asettamista emättimeen. Valmistetta ei tarvitse sulattaa ennen käyttöä.

Foliopussin sivussa on merkki kohdassa, josta se repäistään auki. Avaa pakkaus merkin kohdalta kohti pussin yläosaa. Älä käytä saksia tai muita teräviä esineitä, jotka voisivat rikkoa lääkevalmisteen.

Polyesteriverkon toisella sivulla on aukko vain, jotta valmistaja voi asettaa Propess-depotlääkevalmisteen verkkoon valmistuksen aikana. Valmistetta EI TULE KOSKAAN poistaa polyesteriverkosta.

Depotlääkevalmiste tulee asettaa korkealle emättimen takaosaan. Ainoastaan pieni määrä vesiliukoista liukastusainetta voidaan käyttää helpottamaan valmisteen asettamista. Kun valmiste on asetettu paikalleen, lanka voidaan katkaista, mutta se tulee jättää kuitenkin niin pitkälle ulos emättimestä, että valmiste voidaan poistaa. Lankaa ei tule työntää emättimen sisään, koska se voi vaikeuttaa valmisteen poistamista.

Potilaan tulee olla makuulla 20−30 minuuttia valmisteen asettamisen jälkeen. Koska dinoprostonia vapautuu jatkuvasti 24 tunnin ajan, on tärkeää, että kohdun supistuksia ja sikiön tilaa seurataan usein ja säännöllisin väliajoin.

Propessin poistaminen
Propess-depotlääkevalmiste voidaan poistaa nopeasti ja yksinkertaisesti vetämällä varovasti langasta.

Valmisteen poisto lääkkeen annon keskeyttämiseksi on välttämätöntä, kun kohdunkaulan kypsyminen on täydellinen tai ilmenee jokin seuraavista:

1. Synnytys alkaa. Synnytyksen katsotaan käynnistyneen Propessin vaikutuksesta, kun säännölliset, kivuliaat kohdun supistukset tulevat 3 minuutin väliajoin riippumatta kohdunkaulan muutoksista. Kaksi tärkeää asiaa tulee huomioida:

- (i) Kun säännölliset, kivuliaat supistukset on saatu aikaan Propessilla, niiden tiheys ja intensiteetti eivät heikenny niin kauan kuin Propess on paikallaan emättimessä, koska dinoprostonia vapautuu edelleen.
- (ii) Erityisesti uudelleensynnyttäjillä voi esiintyä säännöllisiä, kivuliaita supistuksia ilman minkäänlaisia huomattavia kohdunkaulan muutoksia. Kohdunkaulan häviäminen ja laajentuminen ei ehkä tapahdu ennen kuin kohdun aktiivisuus on saatu aikaan. Siksi Propess tulee poistaa kohdunkaulan statuksesta riippumatta, kun säännöllinen ja kivulias kohdun aktiivisuus on saatu aikaan, jotta vältytään kohdun hyperstimulaatiolta.

2. Spontaani lapsivesikalvojen puhkeaminen tai kalvojen puhkaiseminen.
3. Jos esiintyy kohdun hyperstimulaation merkkejä tai hypertonisia kohdun supistuksia.
4. Jos esiintyy merkkejä sikiön ahdinkotilanteesta.
5. Jos äidillä esiintyy systeemisiä dinoprostonin aiheuttamia haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua, hypotensiota tai takykardiaa.
6. Vähintään 30 minuuttia ennen laskimonsisäisen oksitosiini-infuusion aloittamista, koska hyperstimulaation riski on suurempi, jos dinoprostonivalmistetta ei ole poistettu ennen oksitosiinin annostelua.

Kun valmiste poistetaan emättimestä, se on turvonnut 2−3-kertaiseksi alkuperäisestä koostaan ja on pehmeä.

Vasta-aiheet

Propessia ei tule käyttää tai jättää paikalleen:

 1. Kun synnytys on käynnistynyt.
 2. Kun annetaan synnytystä edistävää ja/tai synnytyksen käynnistävää lääkettä.
 3. Kun voimakkaat, pitkäkestoiset kohdunsupistukset ovat sopimattomia, esim. potilailla,
  1. joille on tehty suuri kohtuleikkaus, esim. keisarileikkaus, myomektomia jne. (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset)
  2. joille on tehty kohdunkaulaleikkaus (esim. muu kuin biopsia ja kaavinta) tai joiden kohdunkaula on repeytynyt
  3. joilla on sikiön pään ja äidin lantion epäsuhta
  4. joilla on sikiön virhetarjonta
  5. joilla epäillään tai on todettu sikiön ahdinkotila
 4. Kun lantionseudun alueella on hoitamaton infektio, ellei asianmukaista hoitoa ole aloitettu.
 5. Kun potilas on yliherkkä dinoprostonille tai jollekin kohdassa Apuaineet luetelluista apuaineista.
 6. Kun potilaalla on eteisistukka (placenta praevia) tai selittämätön verenvuoto emättimestä käynnissä olevan raskauden aikana.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Potilaan kohdunkaulan tila tulee määrittää tarkkaan ennen Propessin käyttöä. Kun valmiste on paikallaan, tulee pätevän terveydenhuollon henkilökunnan seurata kohdun aktiivisuutta ja sikiön tilaa huolellisesti ja säännöllisin väliajoin. Propessia tulee käyttää vain sairaaloissa ja obstetriikan klinikoissa, joissa on laitteistot sikiön ja kohdun jatkuvaa tarkkailua varten. Jos havaitaan merkkejä äidin tai sikiön komplikaatiosta tai jos haittavaikutuksia esiintyy, valmiste tulee poistaa emättimestä.

Propessin käytön yhteydessä on ilmoitettu esiintyneen kohdun repeämistä, lähinnä potilailla, joilla on ollut vasta-aiheita käytölle (ks. kohta Vasta-aiheet). Siksi Propessia ei tule antaa potilaille, joille on tehty keisarileikkaus tai kohtuleikkaus, mahdollisen kohdun repeämän riskin ja siihen liittyvien synnytyskomplikaatioiden vuoksi.

Jos kohdun supistukset ovat pitkäkestoiset tai liian voimakkaat, ne voivat aiheuttaa kohdun hypertonuksen tai kohdun repeämän ja depotlääkevalmiste tulee poistaa heti.

Toista Propess-annosta ei suositella, koska toisen annoksen vaikutuksia ei ole tutkittu.

Propessin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, jos potilaalla on aiemmin todettu kohdun hypertonus, glaukooma tai astma.

Propessin käytöstä on vähän kokemusta potilailla, joiden lapsivesikalvot ovat puhjenneet. Siksi tulee noudattaa varovaisuutta käytettäessä Propessia näillä potilailla. Koska lapsivesi voi vaikuttaa dinoprostonin vapautumiseen valmisteesta, tulee kohdun aktiivisuutta ja sikiön tilaa seurata erityisen tarkkaan.

Synnytyksen jälkeisen DIC-oireyhtymän (disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio) riski on suurentunut, jos nainen on vähintään 35-vuotias, jos hänellä on ollut raskauskomplikaatioita kuten raskausdiabetes, verenpainetauti tai kilpirauhasen vajaatoiminta tai jos raskaus on kestänyt yli 40 viikkoa. Nämä tekijät voivat myös lisätä osaltaan DIC-oireyhtymäriskiä naisilla, joiden synnytys on käynnistetty lääkkein (ks. kohta Haittavaikutukset). Tästä syystä uterotonisten lääkkeiden, kuten dinoprostonin käytössä näillä naisilla on noudatettava varovaisuutta. Lääkärin tulee seurata tilannetta huolellisesti DIC-oireyhtymän varhaismerkkien (kuten fibrinolyysin) varalta välittömästi synnytyksen jälkeen.

Hoitavan lääkärin on huomioitava, että dinoprostonin, kuten muidenkin synnytyksen käynnistysmetodien käyttö voi aiheuttaa istukan tahattoman äkillisen irtoamisen ja siitä seuraavan antigeenikudoksen embolisaation, joka voi harvoin johtaa lapsivesiembolian kehittymiseen.

Propessia tulee käyttää varoen, jos kyseessä on monisikiöraskaus. Monisikiöraskauksiin liittyviä tutkimuksia ei ole tehty.

Propessia tulee käyttää varoen, jos naisella on takanaan yli kolme täysiaikaista synnytystä. Tutkimuksia ei ole tehty naisilla, joilla on takanaan yli kolme täysiaikaista synnytystä.

Lääkitys steroideihin kuulumattomilla tulehduskipulääkkeillä, mukaan lukien asetyylisalisyylihappo, tulee lopettaa ennen dinoprostonin käyttöä.

Lääkevalmisteen käyttöä dinoprostonin metaboliaan ja erittymiseen vaikuttavien sairauksien, kuten keuhko-, maksa- ja munuaissairauksien, yhteydessä ei ole tutkittu erityisesti. Valmisteen käyttöä ei suositella näille potilaille.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty erityisesti Propessin kanssa.

Prostaglandiinit voimistavat kohtua supistavien lääkkeiden uterotonisia vaikutuksia. Siksi Propessia ei tule käyttää samanaikaisesti kohtua supistavien lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Propessia ei tule käyttää raskauden aikana ennen kuin 37 raskausviikkoa on täynnä.

Imetys
Dinoprostonin määriä ternimaidossa tai rintamaidossa Propessin käytön jälkeen ei ole tutkittu.

Dinoprostoni voi erittyä ternimaitoon ja rintamaitoon, mutta dinoprostonin määrän ja erittymisen keston oletetaan olevan hyvin rajallinen, eikä käytön pitäisi estää imetystä. Propessilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu vaikutuksia rintaruokituilla vastasyntyneillä.

Hedelmällisyys
Ei oleellinen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei oleellinen.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset lume- ja aktiivikontrolloidussa kliinisessä tehotutkimuksessa (N = 1116) olivat sikiön sydämen lyöntitiheyden häiriöt (6,9 %), epänormaalit kohdun supistukset (6,2 %) ja epänormaalin synnytyksen vaikutukset sikiöön (2,6 %).

Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisimmät haittavaikutukset elinjärjestelmäluokituksen (SOC) ja yleisyyden mukaan. Lisäksi, valmisteen markkinoille tulon jälkeen havaitut haittavaikutukset on mainittu yleisyydellä ”tuntematon”. Kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset on esitetty esiintymistiheyden mukaan. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen raportoidut haittavaikutukset on esitetty sarakkeessa “tuntematon”.

Elinjärjestelmäluokitus

Yleiset (≥ 1/100 - < 1/10)

Melko harvinaiset

(≥ 1/1000 - < 1/100)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Veri ja imukudos

  

Disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio

Immuunijärjestelmä

  

Anafylaktinen reaktio, yliherkkyys

Hermosto

 

Päänsärky

 

Sydän

Sikiön sydämen lyöntitiheyden häiriö1*

  

Verisuonisto

 

Hypotensio

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymään liittyvät tilat

 

Ruoansulatuselimistö

  

Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Maksa ja sappi

 

Vastasyntyneen hyperbilirubinemia

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

Kutina

 

Raskauteen, synnytykseen ja perinataalikauteen liittyvät haitat

Epänormaalin synnytyksen vaikutukset sikiöön2*,
epänormaalit kohdun supistukset, kohdun takysystole, kohdun hyperstimulaatio, kohdun hypertonus, mekoniumi lapsivedessä

Synnytyksen jälkeinen verenvuoto, istukan ennenaikainen irtoaminen, matalat Apgar-pisteet, synnytyksen pysähtyminen, korioamniitti, kohdun atonia

Lapsivesiembolia, sikiön ahdinkotila3*, sikiökuolema, kuolleena syntyminen, neonataalikuolema4*

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Ulkosynnyttimien ja emättimen kirvely

Sukuelinten turvotus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Kuumetauti

 

Vammat ja myrkytykset

  

Kohdun repeämä

1* “Sikiön sydämen lyöntitiheyden häiriö” oli kliinisissä tutkimuksissa kuvattu “sikiön sydämen sykkeen poikkeavuudet”, “sikiön bradykardia”, “sikiön takykardia”, ”selittämätön normaalin vaihtelun puute”, ”sikiön sydämen syke matala”, ”sikiön sydämen sykkeen hidastuminen”, ”varhainen tai myöhäinen sykkeen hidastuminen”, ”vaihtelevat hidastumat”, ”pitkittyneet hidastumat”.

2* “Epänormaalin synnytyksen vaikutukset sikiöön” oli ilmaisuna hyperstimulaatiosyndroomalle kliinisissä tutkimuksissa raportoitu yhdistelmällä termeistä ”kohdun takysystole” ja ”myöhäinen sykkeen hidastuminen”, ”sikiön bradykardia” tai ”pitkittyneet hidastumat”.

3* “Sikiön ahdinkotila” oli raportoitu myös termillä “sikiön asidoosi”, “patologinen sikiön sykekäyrä”, “sikiön sydämen sykkeen poikkeavuudet”, “kohdunsisäinen hapenpuute” tai “uhkaava vaikea hapenpuute”. Termi itsessään on epäspesifi, sillä on matala positiivinen ennustearvo ja se usein liitetään syntyessään hyväkuntoiseen vastasyntyneeseen.

4* Sikiökuolemia, kuolleena syntymistä ja neonataalikuolemia on raportoitu dinoprostonin käytön jälkeen, erityisesti vakavien komplikaatioiden, kuten kohdun repeämän jälkeen (ks. kohdat Annostus ja antotapa, Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostus tai yliherkkyys voivat johtaa kohtulihaksen hyperstimulaatioon, johon voi liittyä tai olla liittymättä sikiön ahdinkotila. Jos sikiön ahdinkotila ilmenee, Propess tulee heti poistaa ja potilasta tulee hoitaa paikallisten toimintatapojen mukaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kohtua supistavat lääkeaineet, prostaglandiinit
ATC-koodi: G02AD02

Prostaglandiini E2 (PGE2) on luonnollisesti elimistön useimmissa kudoksissa pieninä pitoisuuksina esiintyvä aine. Se vaikuttaa paikallisen hormonin tavoin.

Prostaglandiini E2:lla on tärkeä osa moninaisissa biokemiallisissa ja rakenteellisissa muutoksissa, jotka liittyvät kohdunkaulan kypsymiseen. Kohdunkaulan kypsymiseen liittyy muutos kohdunkaulassa, jonka jähmeän rakenteen on muututtava pehmeäksi ja laajennuttava, jotta sikiö pääsee synnytyskanavan kautta ulos. Prosessiin liittyy kollagenaasientsyymin aktivoituminen, joka aikaansaa kollageenin hajoamisen.

Kohdunkaulaan paikallisesti annettu dinoprostoni saa aikaan kohdunkaulan kypsymisen, joka puolestaan aiheuttaa synnytyksen käynnistävät vaikutukset.

Farmakokinetiikka

PGE2 metaboloituu nopeasti pääasiassa kudoksessa, jossa hormoni syntetisoituu. Se osa, joka ei inaktivoidu paikallisesti, poistuu nopeasti verenkierrosta, ja sen puoliintumisajaksi on yleisesti arvioitu 1−3 minuuttia.

Yhteyttä PGE2:n vapautumisen ja sen metaboliitin PGEm:n pitoisuuden välillä plasmassa ei ole havaittu. Endogeenisesti ja eksogeenisesti vapautuneen PGE2:n suhteellista osuutta metaboliitti PGEm:n plasmapitoisuuteen ei ole voitu määrittää.

Dinoprostonia on 10 mg depotlääkevalmisteessa, mikä takaa lääkeaineen tasaisen ja jatkuvan vapautumisen. Vapautumisnopeus on noin 0,3 mg tunnissa 24 tunnin aikana naisilla, joiden lapsivesikalvot ovat ehjät, mutta hieman korkeampi ja vaihtelevampi naisilla, joiden lapsivesikalvot ovat ennenaikaisesti puhjenneet. Propess vapauttaa dinoprostonia servikaalisiin kudoksiin jatkuvasti nopeudella, joka saa aikaan kohdunkaulan jatkuvan kypsymisen, kunnes se on täydellinen, ja Propess voidaan poistaa välittömästi, kun kohdunkaulan kypsyminen on täydellinen tai synnytys on alkanut, eikä dinoprostonia enää tarvita.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot osoittavat, että dinoprostoni on paikallisesti vaikuttava aine, joka inaktivoituu nopeasti, joten sillä ei ole merkittävää systeemistä toksisuutta.

Hydrogeeli- ja polyesteripolymeerit ovat inerttejä aineita, joiden paikallinen siedettävyys on hyvä.

Polymeerien lisääntymistoksisia, genotoksisia tai karsinogeenisia vaikutuksia ei ole tutkittu, mutta systeeminen altistus on merkityksetön.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Ristisilloitettu makrogoli (hydrogeeli)
Polyesterilanka

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä pakastettuna (-10 - -25 °C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Valmistetta ei tarvitse sulattaa ennen käyttöä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PROPESS depotlääkevalmiste, emättimeen
10 mg 5 kpl (yksittäispakattu) (407,15 €)

PF-selosteen tieto

Kukin depotlääkevalmiste, emättimeen on yksittäisessä polyetyleenilaminoidussa alumiinifoliopussissa ja on pakattu pahvikoteloon.

Pakkaus sisältää 5 depotlääkevalmistetta, emättimeen.

Valmisteen kuvaus:

Propess on 0,8 mm paksuinen ohut, litteä, puoliksi läpinäkyvä polymeerinen depotlääkevalmiste emättimeen, joka on suorakaiteen muotoinen (29 x 9,5 mm), pyöreäreunainen ja polyesteriverkon sisällä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Propess tulee ottaa pakastimesta juuri ennen sen asettamista emättimeen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PROPESS depotlääkevalmiste, emättimeen
10 mg 5 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G02AD02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

10.09.2021

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo


020 740 1440
info@ferring.fi
etunimi.sukunimi@ferring.com

Etsi vertailtava PF-seloste.