MEDIPAM tabletti 5 mg, 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg diatsepaamia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Jokainen 5 mg:n tabletti sisältää 53,33 mg laktoosimonohydraattia ja jokainen 10 mg:n tabletti 48,33 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Jännitys-, levottomuus- ja tuskatilat, psykosomaattiset ja neuroottiset häiriöt, keskushermostoperäiset ja perifeeriset lihasspasmit ja -jännitykset, esilääkitys kirurgisissa ja diagnostisissa toimenpiteissä sekä unettomuuden hoito ahdistuneilla potilailla.

Annostus ja antotapa

Hoidon keston tulisi yleensä olla mahdollisimman lyhyt, pääsääntöisesti korkeintaan neljä viikkoa, jolloin hoitojaksoon sisältyy lääkityksen asteittainen lopettaminen. Hoidon pitkittyessä tai muodostuessa jatkuvaksi tulisi sen tarpeellisuus arvioida uudelleen. Akuuteissa pelkotiloissa sekä unihäiriöissä käyttö tulisi rajoittaa korkeintaan muutamaan päivään. Kroonisissa tiloissa hoitojakson kestoa arvioitaessa tulee ottaa huomioon kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet esitetyt rajoitukset. Annostus vaihtelee indikaation ja oireiden vakavuuden mukaan. Tavallinen annos aikuisille on 5 mg kolmesti päivässä tai unettomuuteen 5-10 mg iltaisin, vanhuksilla 5 mg iltaisin. Huolellisesti valvotuissa olosuhteissa unilääkeannosta voidaan nostaa. Annosta voidaan tarvittaessa kohottaa 30-60 mg:aan päivässä hoidettaessa vaikeita ahdistus-, tuska- ja jännitystiloja sekä vaikeita alkoholin vieroitusoireita.

Pediatriset potilaat Alle 12-vuotiaille lapsille ainoastaan erikoislääkärin valvonnassa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille bentsodiatsepiineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille. Myasthenia gravis, vaikea hengitysinsuffisienssi, vaikea uniapnea. Glaukooma-potilailla on noudatettava varovaisuutta. Diatsepaami on kontraindikoitu myös potilailla, joilla on todettu alkoholi- tai lääkeaineriippuvuus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pitkäaikaiskäytössä on punnittava terapeuttisen hyödyn ja tottumis- ja riippuvuusriskin suhde. Lisäksi on huomioitava, että riippuvuusriski on tavallista suurempi henkilöillä, jotka joskus ovat väärinkäyttäneet alkoholia tai lääkkeitä/huumeita. Bentsodiatsepiinien käytössä onkin noudatettava erityisen suurta varovaisuutta määrättäessä lääkettä henkilöille, joiden anamneesissa on alkoholin tai lääkkeiden/huumeiden väärinkäyttö.

Opioidien samanaikaisen käytön aiheuttamat riskit

Medipamin ja opioidien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Näiden riskien vuoksi sedatiivisia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiineja ja vastaavanlaisia lääkkeitä, kuten Medipam-valmistetta, voidaan määrätä samanaikaisesti vain sellaisille potilaille, joille muut hoitovaihtoehdot eivät sovi.

Jos potilaalle päätetään määrätä Medipam-valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen (ks. myös yleiset annossuositukset kohdassa Annostus ja antotapa).

Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Ohjeen mukainen annostus saattaa vaikuttaa reaktiokykyyn erityisesti hoidon alussa sekä yhteisvaikutuksessa alkoholin kanssa. Diatsepaami saattaa haitata suorituskykyä liikenteessä sekä tarkkuutta vaativien koneiden ja laitteiden käytössä.

Bentsodiatsepiinien käytön yhteydessä on havaittu paradoksaalisia reaktioita (ks. kohta Haittavaikutukset). Jos tällaisia ilmenee, on diatsepaamin käyttö keskeytettävä. Paradoksaalisia reaktioita esiintyy tavallista useammin iäkkäillä potilailla.

Medipam-tablettien osalta on noudatettava erityistä varovaisuutta määrättäessä niitä:

  • iäkkäille henkilöille
  • henkilöille, joilla on krooninen hengitysvaje
  • munuais- tai maksasairauden yhteydessä.

Rebound-unettomuutta (eli unettomuusoireiden ohimenevä paluu entistä pahempina) saattaa esiintyä unilääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Rebound-unettomuuteen voi myös liittyä muita reaktioita, kuten ahdistuneisuutta ja levottomuutta. Pitkäaikaisen ja suuriannoksisen hoidon lopettamisen yhteydessä voi myös esiintyä vieroitusoireita, kuten kouristuksia. Koska vieroitusoireiden/rebound-ilmiön riski on suurimmillaan äkillisen hoidon keskeyttämisen yhteydessä, suositellaan tämän lääkkeen käytön lopettamista asteittain annosta pienentäen.

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosimonohydraattia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Yhteisvaikutukset

Keskushermostoa lamaava vaikutus voimistuu käytettäessä diatsepaamia yhdessä alkoholin, antipsykoottien, muiden unilääkkeiden, depressiolääkkeiden, narkoottisten analgeettien, antikonvulsanttien, anksiolyyttien, antihistamiinien, tai yleisanestesia-aineiden kanssa. Esilääkityksenä annettu diatsepaami pidentää ketamiinin puoliintumisaikaa, jolloin sen vaikutus voimistuu. Narkoottisten analgeettien aikaansaama euforia voi voimistua ja lisätä psyykkistä riippuvuutta.

Opioidit

Additiivisen keskushermostoa lamaavan vaikutuksen vuoksi sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden, kuten Medipam-valmisteen, samanaikainen käyttö opioidien kanssa lisää sedaation, hengityslaman, kooman ja kuoleman riskiä. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Kofeiini, teofylliini ja tupakkatuotteet heikentävät diatsepaamin terapeuttista vaikutusta.

Diatsepaami voi heikentää parkinsonismipotilaitten levodopahoidon tasapainoa. Diatsepaami voi hidastaa digoksiinin erittymistä.

Suoliston motiliteettia hidastavat aineet, kuten morfiini ja petidiini, hidastavat diatsepaamin imeytymistä, kun taas motiliteettia kiihdyttävät aineet, kuten metoklopramidi ja sisapridi, nopeuttavat imeytymistä.

Tunnetut maksaentsyymien estäjät, kuten disulfiraami, fluvoksamiini, fluoksetiini, propranololi, metoprololi, siprofloksasiini, erytromysiini, isoniatsidi, simetidiini, omepratsoli ja esomepratsoli, sekä ehkäisytabletit voivat heikentää bentsodiatsepiinien (myös diatsepaamin) puhdistumaa ja saattavat siten lisätä bentsodiatsepiinien vaikutusta. Rifampisiini nopeuttaa diatsepaamin eliminaatiota. Myös muut CYP2C19- ja CYP3A4-isoentsyymejä inhiboivat tai indusoivat aineet voivat vaikuttaa diatsepaamin eliminaatioon. Diatsepaami voi estää fenytoiinin metaboliaa ja voimistaa sen vaikutusta. Fenytoiini puolestaan voi nopeuttaa diatsepaamin metaboliaa.

Raskaus ja imetys

Raskaus Raskauden aikaan diatsepaamia tai muita bentsodiatsepiineja tulisi käyttää vain pakottavista syistä ja silloinkin pyrkiä pieniannoksiseen ja lyhytkestoiseen käyttöön. Raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on noudatettava varovaisuutta, koska eräissä tutkimuksissa on saatu viitteitä huulikitalakihalkion kasvaneesta esiintymistiheydessä etenkin käytettäessä suuria annoksia. Raskauden kolmen viimeisen kuukauden sekä synnytyksen aikana on noudatettava varovaisuutta, koska bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa vastasyntyneillä hypotermiaa, hypotoniaa ja lievää tai kohtalaista hengityksen lamaantumista. Yksittäistapauksissa isoannoksisen käytön jälkeen on vastasyntyneellä todettu vieroitusoireitakin.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi Jos diatsepaamia määrätään naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, heille on tähdennettävä, että heidän on otettava yhteys lääkäriin diatsepaamihoidon keskeyttämiseksi, jos he toivovat tulevansa raskaaksi tai huomaavat/epäilevät olevansa raskaana.

Imetys Lääkkeen käyttöä ei suositella imettämisen aikana, koska diatsepaami erittyy äidinmaitoon ja saattaa aiheuttaa lapsessa väsymystä tai lääkityksen äkillisen lopettamisen yhteydessä vieroitusoireita.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ohjeen mukainen annostus saattaa vaikuttaa reaktiokykyyn erityisesti hoidon alussa sekä yhteisvaikutuksessa alkoholin kanssa. Diatsepaami saattaa haitata suorituskykyä liikenteessä sekä tarkkuutta vaativien koneiden ja laitteiden käytössä.

Haittavaikutukset

Diatsepaami aiheuttaa annoksesta riippuvaa keskushermoston lamaa. Tavallisin diatsepaamin haittavaikutus on uneliaisuus, johon voi liittyä ataksiaa, sekavuutta, heikotusta, huimausta, kaksoiskuvia sekä lihasheikkoutta. Herkkyys näille oireille on yksilöllistä. Ne ovat annoksesta riippuvia ja vähenevät annosta pienennettäessä. Väsyttävät ja koordinaatiohäiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa ja niille kehittyy jatkuvassa käytössä toleranssi. Väsyttävä vaikutus ja muistihäiriöt ovat yleisiä erityisesti vanhuksilla.

Bentsodiatsepiinien käyttö voi jo tavallisin hoitoannoksin ja lyhytaikaisen käytön jälkeen aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa tällöin vieroitus- tai rebound-oireita. Bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä on raportoitu.

Alla lueteltujen haittavaikutusten yleisyydet on luokiteltu seuraavasti:

hyvin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Psyykkiset häiriöt

yleiset: sekavuus

harvinaiset: masennus, vaikutukset libidoon

yleisyys tuntematon: lääkeriippuvuus, paradoksaaliset reaktiot (esim. levottomuus, agitaatio, raivo, hallusinaatiot)

Hermosto

yleiset: uneliaisuus (päiväsaikaan), ataksia, päänsärky, huimaus, anterogradinen muistinmenetys, tarkkaavaisuuden heikkeneminen

melko harvinaiset: keskittymisvaikeudet

yleisyys tuntematon: dysartria, vapina

Silmät

melko harvinaiset: kaksoiskuvat

Verisuonisto

harvinaiset: hypotensio

Ruoansulatuselimistö

harvinaiset: ummetus, pahoinvointi, syljen eritykseen liittyvät muutokset

Maksa ja sappi

harvinaiset: keltaisuus

Iho ja ihonalainen kudos

harvinaiset: ihoreaktiot

Luusto, lihakset ja sidekudos

melko harvinaiset: lihasheikkous

Munuaiset ja virtsatiet

harvinaiset: virtsaretentio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

yleisyys tuntematon: rebound-ilmiö, vieroitusoireet (esim. ahdistuneisuus, jännittyneisyys tai kouristuskohtaukset),

Sosiaaliset olosuhteet

yleisyys tuntematon: lääkkeen väärinkäyttö.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Yliannostus

Bentsodiatsepiinit voimistavat muiden keskushermostoa lamaavien aineiden, mukaan lukien alkoholin, vaikutusta. Bentsodiatsepiinit ovat suuren terapeuttisen leveytensä vuoksi suhteellisen turvallisia lääkkeitä. Yliannostuksen oireena on useimmiten bentsodiatsepiinien tyypillisten farmakologisten vaikutusten voimistuminen, eli uneliaisuutta, hypotensiota, koomaa ja hengityksen lamaantumista voi ilmetä. Yliannostus johtaa vain hyvin harvoin kuolemaan. Yliannostuksen hoidoksi suositellaan mahahuuhtelua, aktiivihiilen antoa sekä elintarkeitä toimintoja ylläpitävää hoitoa. Flumatseniili on diatsepaamin antagonisti ja voi olla hyödyllinen vastalääke keskushermostovaikutusten spesifisenä kumoajana. Dialyysi ei merkittävästi poista bentsodiatsepiinejä elimistöstä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC –koodi N05BA01

Bentsodiatsepiineihin kuuluva diatsepaami sitoutuu GABAA-reseptorikompleksissa bentsodiatsepiinireseptoriin ja tehostaa gamma-aminovoihapon neurotransmissiota estävää vaikutusta. Vaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan keskushermostoon. Pienet pitoisuudet vaikuttavat lähinnä anksiolyyttisesti, pitoisuuden noustessa ilmaantuvat myös kouristuksia estävä vaikutus, sedaatio, amnesia, lihaksia relaksoiva vaikutus, hypnoottinen vaikutus ja anestesia.

Farmakokinetiikka

Diatsepaami imeytyy peroraalisesti annettuna nopeasti ja sen biologinen hyväksikäytettävyys on lähes 100 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin tunnin kuluttua. Diatsepaamin puoliintumisaika on 20-90 tuntia ja se sitoutuu plasman proteiineihin lähes 99 %:sti. Puoliintumisaika saattaa olla pidentynyt erityisesti vastasyntyneillä, vanhuksilla ja maksa- tai munuaissairauksien yhteydessä. Diatsepaami metaboloituu voimakkaasti maksassa aktiivisiksi metaboliiteiksi, desmetyylidiatsepaamiksi, tematsepaamiksi ja oksatsepaamiksi. Se erittyy virtsaan joko vapaina tai glukuronideiksi konjugoituneina metaboliitteina.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Diatsepaamin akuutti ja krooninen toksisuus on verrattain alhainen. Diatsepaamin LD50 arvo rotalle on 710 mg/kg.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

laktoosimonohydraatti

maissitärkkelys

selluloosajauhe

kopovidoni

talkki

vedetön kolloidinen piidioksidi

magnesiumstearaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MEDIPAM tabletti
5 mg (J) 30 fol (1,94 €), 100 fol (5,84 €)
10 mg (J) 30 fol (3,03 €), 100 fol (8,26 €)

PF-selosteen tieto

30 ja 100 tablettia, PVC/alumiiniläpipainopakkaus.

Valmisteen kuvaus:

Medipam 5 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa toispuolinen jakoura ja merkintä “D”, halkaisija 7 mm.

Tabletti voidaan puolittaa.

Medipam 10 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa toispuolinen ristiurakuvio ja merkintä “D”, halkaisija 7 mm.

Tabletti voidaan puolittaa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MEDIPAM tabletti
5 mg 100 fol
10 mg 100 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

MEDIPAM tabletti
5 mg 30 fol
10 mg 30 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N05BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

23.09.2021

Yhteystiedot

Holsten Pharma GmbH
Hahnstraße 31 – 35
60528 Frankfurt
GermanyEtsi vertailtava PF-seloste.