IMMUNATE injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1000 IU FVIII/750 IU VWF

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Vaikuttava aine on ihmisen hyytymistekijä VIII / ihmisen von Willebrand -tekijä.

Jokainen injektiopullo sisältää 1000:a ihmisen hyytymistekijä VIII:aa1 ja 750 IU:a ihmisen von Willebrand ­-tekijää2

Immunate 1000 IU FVIII / 750 IU VWF valmisteessa on laimentamisen jälkeen noin 100 IU/ml ihmisen hyytymistekijä VIII:aa ja 75 IU/ml ihmisen von Willebrand ‑tekijää.

Tekijä VIII:n (IU) vahvuus määritetään Euroopan farmakopean mukaan. Immunate-valmisteen spesifinen aktiivisuus on 70 + 30 IU hyytymistekijä VIII:aa grammassa proteiinia3. Von Willebrand ‑tekijän vahvuus (IU) ilmaistaan Euroopan farmakopean ristosetiinikofaktorin (VWF:RCo) aktiivisuuden mukaan.

Valmiste on luovuttajien plasmasta valmistettua.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Natrium (19,6 mg injektiopulloa kohden).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

1Tekijä VIII:n vahvuus on määritetty Maailman terveysjärjestön (WHO:n) kansainvälisten FVIII-konsentraattistandardien mukaan.

2Ihmisen von Willebrand -tekijän ristosetiinikofaktorin (VWF:RCo) aktiivisuus ilmaistaan WHO:n kansainvälisen von Willebrand ‑standardin mukaan (WHO International Standard for von Willebrand Factor concentrate).

3 Ilman stabilisoivaa ainetta (albumiinia). Kun tekijä VIII:n aktiivisuuden ja von Willebrandin tekijän antigeeniin suhde on 1/1, suurin spesifinen aktiivisuus on 100 IU hyytymistekijä VIII:aa milligrammassa proteiinia.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Verenvuodon hoito ja ennaltaehkäisy synnynnäisessä (hemofilia A:ssa) tai hankitussa tekijä VIII:n puutoksessa.

Verenvuodon hoito Von Willebrandin taudissa, johon liittyy tekijä VIII:n puutos, jos tehokasta von Willebrandin taudin hoitoon tarkoitettua valmistetta ei ole saatavilla, ja kun pelkkä desmopressiini (DDAVP) hoito on tehoton tai vasta-aiheinen.

Ehto

Von Willebrandin taudin (VWD) ja A-hemofilian hoito tulee aloittaa veren hyytymishäiriöihin perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Hoito pitää suorittaa hyytymishäiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Hoidon seuranta

Hoidon aikana annosmäärät ja infuusioiden antovälit perustuvat hyytymistekijä VIII:n tason asianmukaiseen määritykseen. Erityisesti suurissa leikkauksissa korvaushoidon tarkka seuranta hyytymisanalyysin avulla (plasman hyytymistekijä VIII ‑aktiivisuus) on välttämätöntä. Potilaiden tekijä VIII ‑vaste voi vaihdella yksilöllisesti, mikä vaikuttaa lääkkeen puoliintumisaikaan ja toipumiseen. Kehon painoon perustuvaa annosta voidaan joutua säätämään ali- tai ylipainoisilla potilailla.

Annostus

A-hemofilia

Annos ja korvaushoidon kesto riippuvat hyytymishäiriön vaikeusasteesta, vuotokohdasta ja vuodon laajuudesta sekä potilaan sairauden tilasta.

Annettava tekijä VIII:n yksiköiden määrä ilmaistaan kansainvälisinä yksikköinä (IU) WHO:n nykyisten hyytymistekijä VIII:aa koskevan standardin mukaisesti. Tekijä VIII:n aktiivisuus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa ihmisen normaaliin plasmaan) tai kansainvälisinä yksikköinä (tekijä VIII:aa koskevan kansainvälisen standardin mukaisesti plasmassa). Yksi tekijä VIII:n aktiivisuutta ilmaiseva kansainvälinen yksikkö vastaa tekijä VIII:n määrää 1 ml:ssa normaalia ihmisplasmaa.

Tarvittava tekijä VIII:n määrä lasketaan sen kokeellisen havainnon perusteella, että yksi IU tekijä VIII:aa painokiloa kohden nostaa plasman tekijä VIII:n aktiivisuutta noin kahdella prosentilla normaalista aktiivisuudesta.

Tarvittava annos määritetään seuraavan kaavan mukaan:

Tarvittavat yksiköt (IU) = paino (kiloina) x haluttu FVIII-pitoisuuden lisäys (%) x 0,5

Annos ja annosväli täytyy aina sovittaa yksilöllisesti kliinisen tehon mukaan.

Verenvuodot ja kirurgiset toimenpiteet

Seuraavien verenvuotojen yhteydessä plasman FVIII-pitoisuus ei saa laskea mainitulla jaksolla alle annetun pitoisuuden (% normaalista tai IU/dl).

Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää ohjeena verenvuototapauksissa ja kirurgisissa toimenpiteissä.

Vuototyyppi/kirurginen toimenpide

Tarvittava tekijä VIII -pitoisuus

(% normaalista) (IU/dl)

Annosten antoväli (tunteina)

Hoidon kesto (päivinä)

Verenvuoto

  

Varhainen nivelvuoto, lihasvuoto tai suuontelonvuoto

20–40

Infuusio joka 12.–24. tunti ainakin yhtenä päivänä kunnes vuodon aiheuttama kipu on lievittynyt tai parantunut.

Vaikeampi nivelvuoto, lihasvuoto tai hematooma

30–60

Infuusio joka 12.–24. tunti 3–4 päivän ajan tai kauemmin, kunnes kipu on lievittynyt ja vapaa liikkuvuus palautunut.

Hengenvaaralliset vuodot

60–100

Infuusio joka 8.–24. tunti kunnes kriittinen tila on ohi.

Kirurgia

  

Pienemmät kirurgiset toimenpiteet sekä hampaanpoistot

30–60

Infuusio joka 24. tunti ainakin yhtenä päivänä potilaan paranemiseen asti.

Suuremmat kirurgiset toimenpiteet

80–100

(pre- ja postoperatiivisesti)

Infuusio joka 8.–24. tunti kunnes haava on parantunut, minkä jälkeen hoitoa jatketaan vielä 7 päivän ajan, jotta tekijä VIII:n aktiivisuus on 30–60 %.

Tietyissä tilanteissa (esim. alhaisen titterin inhibiittori) voidaan tarvita suurempia kuin kaavan mukaan laskettuja annoksia.

Pitkäkestoinen ennaltaehkäisevä hoito

Vaikeaa A-hemofiliaa sairastavien potilaiden pitkäkestoisessa profylaksissa tavalliset tekijä VIII -annokset ovat 20–40 IU/painokilo 2–3 päivän välein. Joissakin tapauksissa, etenkin nuoremmilla potilailla, voidaan tarvita lyhyempiä annosvälejä tai suurempia annoksia.

Potilaat joilla on von Willebrandin tauti

Käytettäessä Immunate-valmistetta verenvuotojen korvaushoidossa ja ennaltaehkäisyssä noudatetaan samoja ohjeita kuin A-hemofiliapotilailla.

Koska Immunate sisältää suhteellisen korkean määrän tekijä VIII:aa verrattuna vWF:n, täytyy hoitavan lääkärin olla tietoinen, että säännöllinen hoito voi aiheuttaa liiallisen tekijä VIII:C nousun, mikä voi johtaa lisääntyneeseen tromboosiriskiin.

Pediatriset potilaat

Valmistetta on annettava varoen alle 6-vuotiaille lapsille, joille ei ole usein annettu hyytymistekijä VIII ‑valmisteita, koska tästä potilasryhmästä on saatavilla rajoitetusti tietoja.

Annostus A-hemofiliaa sairastavilla lapsilla ja nuorilla (ikä < 18 vuotta) perustuu painoon ja siten yleisesti ottaen samoihin periaatteisiin kuin aikuisilla. Määrän ja antovälin on perustuttava aina potilaskohtaiseen kliiniseen vaikutukseen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Joissakin tapauksissa, etenkin nuoremmilla potilailla, voidaan tarvita lyhyempiä annosvälejä tai suurempia annoksia.

Antotapa

Laskimoon.

Immunate annetaan hitaasti laskimoon. Infuusionopeus saa olla enintään 2 ml minuutissa.

Ennen lääkkeen käsittelyä tai antoa huomioon otettavat varotoimet

Valmisteen kuiva-aine on liuotettava ennen käyttöä, ks. ohjeet kohdasta Apuaineet.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle, ks. kohta Apuaineet.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yliherkkyys

Allergiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia käytettäessä Immunate-valmistetta. Jos yliherkkyyden oireita esiintyy, potilaita tulee ohjeistaa lopettamaan valmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Potilaille on kerrottava yliherkkyysreaktion ensimmäisistä merkeistä, joita ovat nokkospaukamat, yleistynyt nokkosihottuma, ihottuma, punoitus, kutina, turvotus (kasvoissa ja silmäluomissa), rinnanahdistus, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, rintakipu, takykardia ja verenpaineen lasku anafylaksiaan saakka. Jos sokki ilmenee, asianmukainen hoito täytyy aloittaa.

Vasta-aineet (potilaat joilla on hemofilia A)

Tekijä VIII:aa neutraloivien vasta‑aineiden (inhibiittoreiden) muodostuminen on tunnettu komplikaatio hemofilia A ‑potilaiden hoidossa. Inhibiittorit ovat yleensä IgG-immunoglobuliineja, jotka estävät tekijä VIII hyytymistoiminnan aktivoitumisen ja joiden määrä ilmaistaan Bethesda yksikköinä (Bethesda Units, BU) millilitrassa plasmaa käyttämällä muunneltua määritystä. Inhibiittoreiden muodostumisen riski riippuu taudin vaikeusasteesta ja altistumisesta tekijä VIII:lle. Riski on suurin 50 ensimmäisen altistuspäivän aikana, mutta se jatkuu koko eliniän ajan, vaikka onkin melko harvinainen.

Inhibiittorien muodostumisen kliininen merkitys riippuu inhibiittori titteristä. Riittämättömän kliinisen vasteen riski on pienempi, jos potilaalle muodostuu ohimenevästi alhaisen titterin inhibiittoreita tai jos inhibiittorien titteri pysyy johdonmukaisesti alhaisena verrattuna tilanteeseen, jossa potilaalla on korkean titterin inhibiittoreita.

Hyytymistekijä VIII ‑valmisteilla hoidettavien potilaiden inhibiittoreiden esiintyvyyttä on seurattava tarkkaan asianmukaisin kliinisin havainnoin ja laboratoriokokein. Jos odotettuja tekijä VIII:n aktiivisuuden plasmapitoisuuksia ei saavuteta tai jos verenvuotoa ei saada hallintaan asianmukaisella annoksella, on potilaalta testattava tekijä VIII:n inhibiittorin esiintyminen. Jos potilaalla on korkea inhibiittoripitoisuus, tekijä VIII -hoito ei ehkä ole tehokasta ja on harkittava muita terapeuttisia vaihtoehtoja. Näiden potilaiden hoidon on tapahduttava sellaisten lääkäreiden valvonnassa, joilla on kokemusta hemofiliasta ja tekijä VIII:n inhibiittoreista.

Vasta-aineet (potilaat, joilla on von Willebrandin tauti)

Potilaat jotka sairastavat von Willebrandin tautia, etenkin tyypin 3 potilaat, saattavat kehittää vasta-aineita (inhibiittoreita) von Willebrandin tekijälle. Jos odotettua VWF:RCo aktiivisuutta plasmassa ei saavuteta, tai jos verenvuotojen määrä ei ole hallinnassa sopivalla annostuksella, von Willebrand vasta-aineiden olemassa olo määritetään sopivalla tutkimuksella. Potilailla, joilla vasta-aineiden määrä on korkealla, von Willebrand hyytymistekijä VIII hoito ei välttämättä ole tehokasta ja muita hoitovaihtoehtoja tulee harkita.

Verisuonihyytymät

Verisuonihyytymien muodostumisen riski on huomioitava etenkin potilailla, joilla on tunnettuja kliinisiä tai veriarvoihin liittyviä riskitekijöitä. Potilailta on tarkkailtava verisuonihyytymien ensioireiden varalta. Laskimotromboembolian ennaltaehkäisevää hoitoa käytetään nykysuositusten mukaisesti. Koska Immunate sisältää suhteellisen suuria määriä hyytymistekijä VIII:a suhteessa von Willebrandin tekijään, hoitavan lääkärin pitää olla tietoinen siitä että jatkuva hoito saattaa aiheuttaa liiallisen hyytymistekijä VIII:n konsentraation. Potilailta, jotka käyttävät Immunate-valmistetta, on seurattava FVIII:C plasma-arvoja jotta vältetään pitkittyneet liiallisen korkeat FVIII:C plasma-arvot, jotka voivat kasvattaa verisuonihyytymien riskiä.

Ihmisverestä tai plasmasta valmistettujen lääkkeiden aiheuttamien infektioiden ennaltaestämiseksi vakiovaatimuksiin kuuluvat luovuttajien valikointi, luovutettujen veriyksiköiden ja plasmapoolien seulonta infektion varalta ja valmistuksessa käytettävät tehokkaat viruksien inaktivaatio- ja poistomenetelmät. Tästä huolimatta ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä käytettäessä ei täysin pystytä sulkemaan pois niiden kautta tarttuvien tuntemattomien tai tunnettujen taudinaiheuttajien mahdollista siirtymistä.

Näiden menetelmien katsotaan tehoavan vaipallisiin viruksiin, kuten HIV, HBV ja HCV, sekä vaipattomaan hepatiitti A -virukseen. Näillä menetelmillä on kuitenkin vain rajoitettu teho vaipattomia viruksia (kuten parvovirus B19) vastaan. Parvovirus B19 voi olla vaarallinen raskaana oleville naisille (sikiöinfektio) tai potilaille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt tai joilla on lisääntynyt punasolujen tuotanto (esim. hemolyyttinen anemia).

Hepatiitti A- ja -B-rokotuksia on syytä harkita silloin, kun potilaat saavat säännöllisesti/toistuvasti ihmisen plasmasta valmistettuja hyytymistekijä VIII -valmisteita.

Immunate sisältää veriryhmä isoagglutiniinia (anti-A ja anti-B). Hemolyysiä voi esiintyä A-, B- tai AB-veriryhmien potilailla, jotka ovat saaneet valmistetta tiheästi annosteltuina tai suuren annoksen.

Natriumsisältö

Tämä lääke sisältää 19,6 mg natriumia kussakin pullossa. Määrä vastaa 1 %:a WHO:n suosittelemasta enimmäisvuorokausiannoksesta, joka on aikuisilla 2 g natriumia.

Pediatriset potilaat

Valmistetta on annettava varoen alle 6-vuotiaille lapsille, joille ei ole usein annettu hyytymistekijä VIII ‑valmisteita, koska tästä potilasryhmästä on saatavilla rajoitetusti kliinisiä tietoja.

Mainitut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä aikuisia että pediatrisia potilaita.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty Immunate-valmisteella. Valmisteella ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Tekijä VIII:lla ei ole tehty lisääntymiseen liittyviä eläinkokeita. Koska A-hemofiliaa esiintyy harvoin naisilla, valmisteen käytöstä raskauden tai imetyksen aikana ei ole kokemusta. Siksi Immunate-valmistetta tulee käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selvästi aiheellista.

Parvovirus B19 -infektiot ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Immunaten vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Yhteenveto haittavaikutusprofiilista

Yliherkkyyttä tai allergisia reaktioita kuten angioedeemaa, infuusiokohdan poltetta ja kirvelyä, vilunvä­ristyksiä, punoitusta, yleistynyttä nokkosihottumaa, ihottumaa, päänsärkyä, nokkospaukamia, kutinaa, verenpaineen laskua, letargiaa, pahoinvointia, levottomuutta, sydämen tiheälyöntisyyttä, rinnanahdistusta, hengenahdistusta, kihelmöintiä, oksentelua, hengityksen vinkumista on havaittu harvoin, ja ne saattavat joskus johtaa vaikeaan anafylaksiaan (jopa sokkiin). Potilaita on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin, jos mainittuja oireita ilmenee (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Neutraloivia vasta-aineita (inhibiittoreita) voi kehittyä hemofilia A -potilaille, jotka saavat tekijä VIII hoitoa, kuten Immunatea, ks. kohta Farmakodynamiikka. Mikäli tällaisia inhibiittoreita ilmaantuu, se näkyy riittämättömänä kliinisenä vasteena hoidolle. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä erikoistuneeseen hemofiliakeskukseen.

Von Willebrandin tautia sairastavat potilaat, erityisesti tyypin 3 potilaat, saattavat hyvin harvoin kehittää vasta-aineita von Willebrand -tekijää vastaan. Jos vasta-aineita ilmenee, tila ilmenee riittämättöminä kliinisenä vasteena. Vasta-aineita saattaa esiintyä anafylaktisten reaktioiden yhteydessä. Siksi potilaasta jolla on todettu anafylaktinen reaktio, on määritettävä vasta-aineet von Willebrand -tekijää vastaan. Näissä tapauksissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä hematologian hoitavaan yksikköön.

Hemolyysiä voi esiintyä A-, B- tai AB-veriryhmien potilailla, jotka ovat saaneet suuren annoksen valmis­tetta.

Taudinaiheuttajat ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Kliinisten tutkimusten perusteella raportoidut sekä myyntiluvan saamisen jälkeen ilmoitetut Immunate-valmisteen haittavaikutukset:

Haittavaikutustaulukko

Taulukossa on esitetty MedDRA elinluokitukseen.

Haittavaikutusten esiintyvyys ilmoitetaan seuraavasti: hyvin yleiset (≥1/10), yleiset (≥1/100, <1/10), melko harvinaiset (≥1/1000, <1/100), harvinaiset (≥1/10 000, <1/1000), hyvin harvinaiset (≥1/10 000) ja tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Seuraavassa taulukossa listatuista haittavaikutuksista, yliherkkyysreaktiot on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa, kaikki muut haittavaikutukset ovat myyntiluvan saamisen jälkeisiä ja on ilmoitettu spontaanin raportointijärjestelmän kautta.

ElinluokitusHaittavaikutusYleisyys
ImmuunijärjestelmäyliherkkyysreaktiotHarvinainen¹*
Veri ja imukudos

hyytymistekijä VIII:n inhibiittorit

melko harvinainen (PTP)²

Hyvin yleinen (PUP)²

koagulopatiatuntematon
Psyykkiset häiriötlevottomuustuntematon
Hermostoheitehuimaus
päänsärky
parestesia
tuntematon
Silmätsidekalvotulehdustuntematon
Sydäntakykardia
sydämentykytys
tuntematon
Verisuonistohypotensio
punastuminen
kalpeus
tuntematon
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinayskä
hengenahdistus
tuntematon
Ruoansulatuselimistöpahoinvointi
oksentelu
tuntematon
Iho- ja ihonalainen kudosnokkosihottuma
ihottuma (mukaan lukien eryteemaan liittyvän ja papulaarisen ihottuman)
kutina
eryteema
liikahikoilu
neurodermatiitti
tuntematon
Luusto, lihakset ja sidekudoslihaskiputuntematon
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatepämukavuuden tunne rinnassa
turvotus (perifeerinen, silmäluomien ja kasvojen turvotus)
kuume
vilunväreet
injektiokohdan reaktio (mukaan lukien polttava tunne)
kipu
tuntematon

¹*Yksi yliherkkyysreaktio, 329 infuusiosta viidelle potilaalle yhdessä kliinisessä tutkimuksessa

² Esiintyvyys perustuu tutkimuksiin kaikilla hyytymistekijä VIII –valmisteilla joissa oli mukana vakavaa hemofilia A:ta sairastavia potilaita. PTP= aikaisemmin hoidetut potilaat, PUP=aikaisemmin hoitamattomat potilaat

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Tromboemboolisia haittoja voi esiintyä, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Hemolyysiä voi esiintyä veriryhmän A, B tai AB potilailla, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: veren hyytymistekijät, von Willebrand -tekijän ja hyytymistekijä VIII:n yhdistelmävalmisteet

Vaikutusmekanismi

Hyytymistekijä VIII:n ja von Willebrand -tekijän yhdistelmä muodostuu kahdesta molekyylistä (hyytymistekijä VIII ja von Willbrand -tekijä), joiden fysiologiset tehtävät ovat erilaiset.

Kun yhdistelmää infusoidaan hemofiliapotilaaseen, hyytymistekijä VIII sitoutuu verenkierrossa von Willebrand -tekijään.

Aktivoitunut hyytymistekijä VIII toimii aktivoituneen hyytymistekijä IX:n kofaktorina ja nopeuttaa tekijä X:n aktivoitumista. Aktivoitunut tekijä X muuttaa protrombiinia trombiiniksi. Trombiini puolestaan muuttaa fibrinogeenin fibriiniksi niin, että hyytymä voi muodostua. A-hemofilia on perinnöllinen, sukupuolisidonnainen veren hyytymishäiriö, joka johtuu tekijä VIII:C -pitoisuuden laskusta ja aiheuttaa runsaita verenvuotoja niveliin, lihaksiin tai sisäelimiin joko spontaanisti, tapaturmaisesti tai kirurgisesti syntyneiden vammojen takia. Korvaushoito suurentaa plasman tekijä VIII -pitoisuutta ja korjaa näin tilapäisesti hyytymistekijän puutteen ja verenvuototaipumuksen.

Von Willebrand -tekijä on hyytymistekijä VIII:aa suojaava proteiini, minkä lisäksi se edistää verisuonivaurioissa verihiutaleiden kiinnittymistä ja aggregaatiota.

Farmakokinetiikka

Kaikki Immunate-valmisteen farmakokineettiset parametrit on mitattu sellaisilla henkilöillä, joilla on vaikea A-hemofilia (hyytymistekijä VIII -taso ≤ 1 %). Plasmanäytteet analysoitiin keskuslaboratoriossa kromogeenisellä tekijä VIII -testillä. 18:n aiemmin hoidetun yli 12-vuotiaan potilaan crossover-tutkimuksessa saadut farmakokineettiset parametrit on listattu alla olevassa taulukossa.

Yhteenveto Immunate-valmisteen farmakokineettisistä ominaisuuksista 18 potilaalla, joilla on vaikea A-hemofilia (annos = 50 IU/kg):

Ominaisuus

Keskiarvo

SD

Mediaani

90 %:n luottamusväli

AUC0-([IUxh]/ml)

12,2

3,1

12,4

11,1–13,2

Cmax (IU/ml)

1,0

0,3

0,9

0,8–1,0

Tmax (h)

0,3

0,1

0,3

0,3–0,3

Lopullinen puoliintumisaika (h)

12,7

3,2

12,2

10,8–15,3

Puhdistuma (ml/h)

283

146

232

199–254

MRT (tuntia)

15,3

3,6

15,3

12,1–17,2

Vss (ml)

4166

2021

3613

2815–4034

Vähittäinen toipuminen ([IU/ml]/[IU/kg])

0,020

0,006

0,019

0,016–0,020

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Immunate-valmisteen sisältämä hyytymistekijä VIII on ihmisen plasman normaali aineosa, joka vaikuttaa samalla tavalla kuin vastaava endogeeninen hyytymistekijä VIII.

Ei-kliinisiin tietoihin sisältyvissä konventionaalisissa eläinkokeissa, joissa tutkittiin turvallisuusfarmakologiaa, toistuvaa toksisuutta, paikallista sietokykyä ja immunogeenisyyttä, ei paljastunut erityistä vaaraa ihmiselle.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine

Ihmisen albumiini

Glysiini

Natriumkloridi

Natriumsitraatti

Lysiinihydrokloridi

Kalsiumkloridi

Liuotin

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Immunate-valmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin kohdassa Apuaineet mainittujen lääkevalmisteiden kanssa.

Vain pakkauksessa olevia välineitä tulee käyttää infuusion antoon. Hoito voi epäonnistua, koska ihmisen hyytymistekijä VIII voi adsorboitua joidenkin infuusiovälineiden sisäpinnalle.

Kestoaika

2 vuotta.

Liuotetun valmisteen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 3 tuntia huoneenlämmössä (20–25 °C:ssa). Mikrobiologisista syistä käyttövalmis liuos on käytettävä heti, jos liuosta ei ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa oloissa. Jos liuotettua valmistetta ei käytetä heti, säilytysaika ja -olot ovat käyttäjän vastuulla. Liuotettua valmistetta ei saa säilyttää jääkaapissa.

Kestoaikana valmistetta voidaan säilyttää huoneenlämmössä (alle 25 °C) enintään kuusi kuukautta. Tämä säilytysjakso on merkittävä pakkaukseen. Jakson päätyttyä valmistetta ei saa enää laittaa jääkaappiin, vaan se on käytettävä heti tai hävitettävä.

Säilytys

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Liuotetun valmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

IMMUNATE injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1000 IU FVIII/750 IU VWF 1000 IU (664,72 €)

PF-selosteen tieto

Injektiokuiva-aine injektiopullossa (tyypin II lasia) ja liuotin injektiopullossa (tyypin I lasia), joissa on klooributyylikumitulpat.


1 injektiopullollinen Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF -valmistetta
1 injektiopullollinen (10 ml) injektionesteisiin käytettävää vettä
1 siirtoneula/suodatinneula
1 kertakäyttöruisku (10 ml)
1 kertakäyttöneula
1 siipineulasetti

Pakkauskoko: 1x1000 IU FVIII/750 IU VWF

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai vaalean keltainen jauhe tai murenevan kiinteä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käytä Immunate-valmisteen liuottamiseen vain pakkauksessa olevia välineitä. Liuota Immunate-valmiste käyttövalmiiksi pakkauksessa olevaan injektionesteisiin käytettävään veteen juuri ennen potilaalle antamista, koska siinä ei ole säilöntäaineita.

On suotavaa huuhdella laskimokatetrin asennuskohta isotonisella suolaliuoksella ennen ja jälkeen Immunate-infuusion.

Kuiva-aineen liuottaminen

Käytä aseptista tekniikkaa!

 • Lämmitä avaamaton liuotinaineinjektiopullo (injektionesteisiin käytettävä vesi) huoneenlämpöi­seksi (enintään 37 °C).
 • Poista kuiva-aineinjektiopullon ja liuotininjektiopullon suojakorkit (kuva A) ja desinfioi molem­pien tulpat.
 • Paina siirtoneulan epätasainen reuna liuotinpullon päälle (kuva B).
 • Poista suojus siirtoneulan toisesta päästä koskettamatta paljasta neulaa.
 • Pidä liuotininjektiopulloa ylösalaisin kuiva-aineinjektiopullon yläpuolella ja työnnä siirtoneulan vapaa pää kuiva-aineinjektiopullon tulpan läpi (kuva C). Alipaine imee liuottimen kuiva-aine­injektiopul­loon.
 • Noin minuutin kuluttua vedä siirtoneula irti kuiva-ainepullosta liuotininjektiopullon avulla (kuva D). Koska valmiste liukenee helposti, älä ravistele kuiva-ainepulloa. ÄLÄ RAVISTA SISÄL­TÖÄ. ÄLÄ KÄÄNNÄ KUIVA-AINEPULLOA YLÖSALAISIN ENNEN KUIN SE ON VALMIS VEDETTÄVÄKSI RUISKUUN.
 • Liuottamisen jälkeen ennen valmisteen antoa tarkasta silmämääräisesti, onko valmisteessa hiuk­kasia tai saostumia. Liuotettu valmiste on kirkas tai hiukan opalisoiva liuos. Joskus voi näkyä pieniä hiukkasia, vaikka liuottamisohjeita noudatettaisiin tarkasti. Pakkauksessa olevan suodatinneula poista hiukkaset ilman lääkkeen tehon heikkenemistä. Sameaa tai saostunutta liuosta ei saa käyttää.

Valmisteen antaminen

Käytä aseptista tekniikkaa!

 • Jotta kumitulpista ei irtoa hiukkasia lääkkeeseen (mikroembolian riski), käytä pakkauksessa ole­vaa suodatinneulaa. Kun vedät liuotettua valmistetta ruiskuun, kiinnitä suodatinneula pakkauk­sessa olevaan kertakäyttöruiskuun ja pistä se kumitulpan läpi (kuva E).
 • Irrota ruisku hetkeksi suodatinneulasta, jolloin kuiva-aineinjektiopulloon pääsee ilmaa, ja mah­dollinen vaahto häviää. Vedä sitten liuos ruiskuun suodatinneulan läpi (kuva F).
 • Irrota ruisku suodatinneulasta ja anna liuos hitaana injektiona laskimoon (injektion maksimino­peus 2 ml/minuutti) pakkauksessa olevalla siipineulasetillä (tai pakkauksessa olevalla kertakäyt­töneulalla).

Käyttämättä jäänyt liuotettu valmiste ja roskat on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaan.

Korvattavuus

IMMUNATE injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1000 IU FVIII/750 IU VWF 1000 IU

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Krooniset hyytymishäiriöt (126).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

B02BD06

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.03.2021

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki


020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com

Etsi vertailtava PF-seloste.