TETRALYSAL kapseli, kova 300 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Lymesykliini 407,2 mg vastaten 300 mg tetrasykliiniä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, kova.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Lymesykliinille herkkien patogeenien aiheuttamat infektiot. Herkkiä ovat useimmat grampositiiviset ja gramnegatiiviset bakteerit sekä mykoplasmat, klamydiat ja riketsiat.

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset
Tavallinen aikuisten Tetralysal-annos on 600 mg vuorokaudessa jaettuna useaan annokseen.
300 mg kaps.: 2 kapselia vuorokaudessa.

Sinuiitti: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 7-10 päivän ajan.

Bronkiitti: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 10 päivän ajan.

Mykoplasmapneumoniat: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 2 viikon ajan.

Komplisoitumaton klamydiainfektio (uretriitti, servisiitti): 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 10-14 päivän ajan.

Salpingiitti: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 2-4 viikon ajan.

Klamydiaprostatiitti: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa vähintään 3 viikon ajan.

Reaktiivinen artriitti: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 3 kuukauden ajan.

Reiterin tauti: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 3-4 viikon ajan.

Akuutti gonokokki-infektio: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 6-7 päivän ajan.

Syfilis: 600 mg 2 kertaa vuorokaudessa vähintään 15 päivän ajan.

Lymphogranuloma venereum: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 10-15 päivän ajan.

Ulcus molle: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 7-15 päivän ajan.

Tularemia: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 14 päivän ajan.

Klamydiapneumonia (TWAR)-infektiot: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa vähintään 14 päivän ajan.

Erysipeloidi: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa vähintään 7 päivän ajan.

Lymen tauti: 300 mg 2 kertaa vuorokaudessa 10-14 päivän ajan.

Pediatriset potilaat
Tetralysalin turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu.
Tietoa ei ole saatavilla.
Yli 12-vuotiaille lapsille voidaan antaa aikuisen annos.
Alle 8-vuotiaille lapsille, ks. kohta Vasta-aiheet.

Antotapa

Sukupuolitautien hoidossa on tärkeää molempien partnereiden samanaikainen hoitaminen.

Tetralysalia on käytettävä varoen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa.

Koska ruoka ja/tai maito vähentävät tetrasykliinin imeytymistä ruoansulatuskanavasta, Tetralysal-kapselit pitäisi ottaa tuntia ennen tai kaksi tuntia ruoan ja/tai maidon nauttimisen jälkeen. Samat varotoimet ovat tarpeellisia myös oraalisten rautavalmisteiden käytön yhteydessä.

Jotta ruokatorven ärsytyksen ja ulseraation riski olisi mahdollisimman pieni, Tetralysal-kapselit tulisi niellä kokonaisina riittävän nestemäärän kera (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

Tetralysal on kontraindikoitu potilailla, joilla on tunnettu yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai tetrasykliineille.

Alle 8-vuotiaita lapsia ei saa hoitaa Tetralysalilla, koska se saattaa aiheuttaa hampaiden pysyvää värjäytymistä ja kiillevaurioita.

Tetralysalin käytön aikana ei saa käyttää samanaikaisesti suun kautta otettavia retinoideja (katso kohta Yhteisvaikutukset), koska on olemassa kallonsisäisen paineen nousun vaara.

Tetralysalia ei pidä antaa raskauden ja imetyksen aikana.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ruokatorven ärsytys ja haavaumat
Tetrasykliinin kiinteät lääkemuodot voivat aiheuttaa ärsytystä ja haavaumia ruokatorvessa. Ruokatorven ärsytyksen ja haavaumien välttämiseksi tämän lääkevalmisteen kanssa pitää ottaa riittävästi nestettä (vettä) (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta
Tetralysalia pitäisi antaa varoen potilaille, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai potilaille, jotka saavat potentiaalisesti maksatoksista lääkitystä. Tällä saattaa olla erityistä merkitystä iäkkäillä potilailla, joilla vajaatoiminta on yleisempää. Munuaisten, maksan ja hematologisen järjestelmän toimintaa tulisi seurata säännöllisesti pitkäaikaisen Tetralysal-hoidon aikana, varsinkin riskipotilailla. Tetrasykliinin seerumipitoisuudet eivät saa ylittää 15 mikrog/ml.

Yliannostus
Tetralysalin yliannostus voi aiheuttaa maksatoksisuutta.

Resistenssi
Tetralysalin käyttö, kuten muidenkin laajakirjoisten antibioottien, saattaa johtaa epäherkkien organismien, kuten sienien, liikakasvuun.
Superinfektion ilmaantuessa Tetralysal-hoito tulee lopettaa ja ryhtyä asianmukaisiin hoitotoimenpiteisiin.

Yliherkkyys
Joillakin potilailla tetrasykliinihoito saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, jotka vaihtelevat ihottumasta kuumeiluun tai anafylaktiseen sokkiin.

Valotoksisuus
Potilaita, jotka saattavat altistua suoralle auringonvalolle tai ultraviolettivalolle tulisi varoittaa valoyliherkkyysriskistä. Lääkkeen käyttö tulisi lopettaa heti eryteeman ilmaantuessa.

Systeeminen lupus erythematosus (LED)
Tetrasykliinien käyttöä tulisi välttää LED-potilailla, sillä ne voivat pahentaa tilaa.

Myasthenia gravis
Käyttöä tulisi välttää myös myasthenia gravis -potilailla, koska heillä on neuromuskulaarisen blokin vaara.

Vanhentuneet lääkkeet
Vanhentuneiden tai hajonneiden tetrasykliinien käytön yhteydessä on esiintynyt nopeasti ilmenevää, reversiibeliä renaalista tubulaarista asidoosia (Fanconi-tyyppistä oireyhtymää), johon liittyy polyuria, polydipsia sekä pahoinvointi, glukosuria, aminohappouria, hypofosfatemia, hypokalemia ja hyperurikemia, yhdessä asidoosin ja proteinurian kanssa.

Yhteisvaikutukset

Samanaikaista käyttöä suun kautta otettavien retinoidien ja A-vitamiinin (yli 10000 IU/vrk) kanssa tulisi välttää, sillä se saattaa lisätä hyvänlaatuisen kallonsisäisen paineen nousun vaaraa.

Kaksi- ja kolmiarvoiset kationit, kuten alumiini, vismutti, kalsium, rauta, magnesium ja sinkki, vähentävät tetrasykliinien imeytymistä. Tämän vuoksi tetrasykliinien ja antasidien, rautavalmisteiden, eräiden elintarvikkeiden, kuten maidon ja maitotuotteiden tai muiden kyseisiä kationeja sisältävien valmisteiden, samanaikainen käyttö saattaa laskea antibiootin seerumipitoisuuden alle terapeuttisen tason.

Aktivoidun hiilen, kolestyramiinin ja sukralfaatin samanaikainen anto voi vähentää sykliinin imeytymistä. Mahan pH:ta suurentavat valmisteet voivat vähentää tetrasykliinien imeytymistä.

Entsyymien indusoijat kuten barbituraatit, karbamatsepiini ja fenytoiini voivat maksan entsyymien indusoitumisen takia nopeuttaa tetrasykliinin hajoamista ja siten lyhentää sen puoliintumisaikaa.

Haittavaikutuksia on raportoitu tetrasykliinihoidon aikana, kun samaan aikaan on käytetty litiumia; litiumin ja tetrasykliinien välinen yhteisvaikutus on tunnettu. Erityisesti lymesykliinin käyttö yhdessä litiumin kanssa voi suurentaa seerumin litiumpitoisuutta.

Tetrasykliinien ja metoksifluraanin samanaikaisen käytön on ilmoitettu aiheuttaneen kuolemaan johtanutta munuaistoksisuutta.

Tetrasykliinit saattavat voimistaa oraalisten antikoagulanttien vaikutusta, joko häiritsemällä protrombiinin käyttöä tai vähentämällä suoliston bakteerien K-vitamiinin tuottoa. Tämän vuoksi antikoagulanttien annostusta on pienennettävä samanaikaisen käytön aikana.

Penisilliinejä ja tetrasykliinejä ei pidä käyttää samanaikaisesti mahdollisen antagonismin vuoksi.

Diureetit saattavat voimistaa tetrasykliinien munuaistoksisia vaikutuksia. Tetrasykliinit saattavat häiritä joitakin diagnostisia testejä kuten virtsan katekoliamiinien tai glukoosin määritystä.

Didanosidi: sykliinien imeytyminen ruoansulatuskanavasta vähenee. Tämä johtuu siitä, että mahan pH kohoaa DDI-tabletin antasidivaikutuksen vuoksi.

Pediatriset potilaat
Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kappale Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Tetrasykliinit läpäisevät istukan.
Siksi Tetralysal on vasta-aiheinen raskaana oleville naisille (ks. kappale Vasta-aiheet) (kiillevaurion tai hampaiden värjäytymisen riski lapsella ja herkkyys vakaville maksavaurioille).

Imetys
Tetrasykliinit erittyvät ihmisen rintamaitoon siinä määrin, että vaikutukset rintaruokittuun vastasyntyneeseen/imeväiseen ovat todennäköisiä.
Tetralysal on vasta-aiheista rintaruokinnan aikana (ks. kappale Vasta-aiheet).

Hedelmällisyys
Tietoa vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Koska hyvänlaatuista kallonsisäisen paineen nousua, johon liittyy pyörrytystä, päänsärkyä, näköhäiriöitä ja huimausta, on raportoitu tetrasykliinihoidon yhteydessä, potilaita pitäisi varoittaa haitallisista vaikutuksista ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa ja Tetralysalin markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa ilmoitetut haittavaikutukset on luokiteltu elinjärjestelmän ja seuraavien esiintyvyysluokkien mukaan:

Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Taulukko haittavaikutuksista

Elinjärjestelmä (MedDRA)Yleisyys

Haittavaikutus

Veri ja imukudosTuntematonNeutropenia
Trombosytopenia
SilmätTuntematonNäköhäiriö*
RuoansulatuselimistöYleinenPahoinvointi, vatsakipu, ripuli
TuntematonKielitulehdus, enterokoliitti
Oksentelu
Epigastralgia
(ylävatsan kipu)
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatTuntematonKuume
Maksa ja sappiTuntematonKeltaisuus
Hepatiitti
ImmuunijärjestelmäTuntematonYliherkkyys, urtikaria, angioneuroottinen edeema, anafylaktinen reaktio
Tutkimukset TuntematonKohonneet transaminaasit, kohonnut veren alkalinen fosfataasi, kohonnut veren bilirubiini
Hermosto YleinenPäänsärky
TuntematonHuimaus, kallonsisäisen paineen nousu**
Iho ja ihonalainen kudosTuntematonPunoittava ihottuma, valoherkkyysreaktiot, kutina, Stevens-Johnsonin oireyhtymä
Psyykkiset häiriötTuntemato

Masennus, painajaiset

*Jos ilmenee kliinisiä oireita, kuten näköhäiriöitä tai päänsärkyä, pitää kallonsisäisen paineen nousun mahdollisuus tutkia nopeasti.

**Hoito tulisi lopettaa, jos merkkejä kallonsisäisen paineen noususta kehittyy Tetralysal-hoidon aikana.

Joitakin haittavaikutuksia on ilmoitettu tetrasykliinihoidon aikana yleensä:

  • Hampaiden värjäytymistä ja/tai kiillevaurioita voi esiintyä, jos tuotetta on annettu alle 8-vuotiaille lapsille.
  • Hemolyyttistä anemiaa, eosinofiliaa ja muita hematologisia häiriöitä on ilmoitettu tetrasykliinihoidon aikana.
  • Antianabolisesta vaikutuksesta johtuvaa munuaisista riippumatonta hyperatsotemiaa, joka voi voimistua diureettien käytön aikana, on ilmoitettu tetrasykliinin käytön aikana.
  • Tetrasykliinien käytön yhteydessä on raportoitu hyvänlaatuista kallonsisäisen paineen nousua, jonka mahdollisia oireita ovat päänsärky, oksentelu, näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen, näkökenttäpuutos, kaksoiskuvat tai pysyvä näönmenetys.
  • Systeeminen lupus erythematosus.
  • Pankreatiitti.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

Yliannostus

Oireet
Oraalisesti annosteltujen tetrasykliinien toksisuus on yleensä alhainen. Akuutin yliannostuksen aiheuttaman toksisuuden oireita voivat olla: tilapäinen kuume, oksentelu, veriripuli, keltaisuus ja mustelmat.

Transaminaasit saattavat olla koholla ja protrombiiniaika pidentynyt.

Hoito
Potilaat pitäisi toimittaa mahdollisimman pian sairaalahoitoon, varsinkin pienet lapset. Vatsahuuhtelu tulisi suorittaa ja jatkaa tämän jälkeen oireiden mukaista hoitoa. Runsasta nesteytystä täytyy ylläpitää. Antasideja voidaan käyttää vähentämään tetrasykliinien imeytymistä. Vaikeissa myrkytystapauksissa pitäisi suorittaa peritoneaali- tai hemodialyysi.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset bakteerilääkkeet ATC-koodi: J01AA04

Tetralysal on bakteriostaattinen, laajakirjoinen antibiootti, joka tehoaa klamydioihin, mykoplasmoihin, riketsioihin ja spirokeettoihin sekä myös moniin aerobeihin ja anaerobeihin grampositiivisiin ja gramnegatiivisiin patogeenisiin bakteereihin ja joihinkin alkueläimiin.

Tetrasykliinit kulkeutuvat herkkiin bakteerisoluihin solun aktiivisen kuljetusmekanismin avulla. Solun sisällä tetrasykliinit estävät bakteerin kasvua sitoutumalla ribosomin 30S-alayksikköön saaden aikaan luentavirheitä ribosomien proteiinisynteesissä.

Tetrasykliinille herkkiä organismeja ovat:

Grampositiiviset bakteerit:Bacillus anthracis, Actinomyces israelii, Arachnia propionica, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Listeria monocytogenes, Nocardia ja Propionibacterium acnes.

Vaikka lääke tehoaa in vitro ja in vivo joihinkin stafylokokki- ja streptokokkikantoihin, tetrasykliiniresistenssiä on raportoitu yhä useammin.

Gramnegatiiviset bakteerit:Bartonella bacilliformis, Bordetella pertussis, Brucella, Calymmatobacterium granulomatis, Campylobacter fetus, Francisella tularensis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophilia, Leptotrichia buccalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas mallei, Shigella, Spirillum minus, Streptobacillus moniliformis, Vibrio cholereae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica ja Yersinia pestis.

Vaikka tetrasykliinit tehoavat myös in vitro joihinkin Acinetobacter-, Bacteroides-, Enterobacter aerogenes-, Escherichia coli- ja Klebsiella -kantoihin, suuri osa näiden organismien kannoista on resistenttejä tetrasykliineille. Melkein kaikki Proteus- ja Pseudomonas aeruginosa -kannat ovat tetrasykliiniresistenttejä.

Muita yleensä herkkiä organismeja:Helicobacter pylori, Rickettsia akari, Rickettsia prowazeki, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi ja Coxiella burnetti. Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae ja Ureaplasma urealyticum. Spirokeetat kuten Borrelia burgdorferi, Borrelia recurrentis, Leptospira, Treponema pallidum ja Treponema pertenue.

Lisäksi tetrasykliinit tehoavat joihinkin alkueläimiin, kuten Plasmodium falciparum ja Entamoeba histolytica.

Sienet, hiivat ja virukset ovat yleensä resistenttejä.

Resistenssi:

Tetrasykliiniresistenssi on yleensä plasmidivälitteinen ja siirtyvä. Se on usein indusoituva ja näyttää liittyvän kykyyn estää antibiootin kerääntyminen bakteerisoluun vähentämällä aktiivista lääkeaineen kuljetusta soluun ja lisäämällä tetrasykliinin poistumista solusta. Plasmidivälitteinen resistenssi voi siirtyä saman lajin tai eri lajin organismista toiseen.

Resistenssi on lisääntynyt erityisesti Enterobacteriaceae-heimoissa kuten Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella ja Shigella spp. Stafylokokit, streptokokit ja pneumokokit ovat yleensä resistenttejä. Resistenssi on yleistä myös Neisseria gonorrhoeae-, Bacteroides fragilis- ja Haemophilus ducreyi -bakteereilla.

Farmakokinetiikka

Vähintään 60-80 % Tetralysal-annoksesta imeytyy ruoansulatuskanavasta. Maidon ja muiden kalsiumia sitovien valmisteiden ei ole havaittu sitoutuvan lymesykliiniin. Tästä huolimatta varotoimet Tetralysalin annostelussa ruoan yhteydessä ovat tarpeen.

Tetralysal hajoaa tetrasykliiniksi (aktiivinen molekyyli) ja lysiiniksi, luultavasti suolen seinämän läpi kulkeutuessaan. Suun kautta tapahtuvan lymesykliinin annostelun jälkeen huippuplasmapitoisuudet saavutetaan kahdessa tunnissa. Puoliintumisaika plasmassa on noin 7-14 tuntia. 600 mg/vrk jaettuna useaan kerta-annokseen saa aikaan 1-3 mikrog/ml:n pitoisuuden plasmassa riippumatta siitä, onko lääke otettu tyhjään vatsaan vai ei.

Veressä noin 45 % tetrasykliinistä on sitoutunut plasman proteiineihin.

Tetralysal, tetrasykliiniksi muuttumisen jälkeen, jakautuu kudoksiin ja kudosnesteisiin kuten pleuranesteeseen, keuhkoputkien eritteisiin, ysköksiin, sylkeen, askitesnesteeseen, nivelnesteeseen, silmän etukammionesteeseen ja lasiaiseen sekä eturauhas- ja siemennesteeseen. Tetrasykliinit kulkeutuvat helposti maksan, haiman ja luuytimen retikuloendoteliaalisoluihin. Yleensä vain pieniä määriä tetrasykliiniä kulkeutuu selkäydinnesteeseen.

Tetrasykliinit läpäisevät istukan helposti ja kulkeutuvat myös äidinmaitoon.

Tetrasykliinit erittyvät virtsaan ja ulosteeseen. Virtsaan erittyminen tapahtuu glomerulusfiltraatiolla. Sapessa pitoisuudet saattavat olla 5-25 kertaa suuremmat kuin plasmassa. Tetrasykliinien täydellinen eliminaatio on hidasta, koska ne imeytyvät jonkin verran takaisin enterohepaattisesti.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eri sykliinejä koskeva prekliininen tieto ei viittaa minkään erityisen ihmisiin kohdistuvan riskin olemassaoloon tutkimuksissa, joissa on selvitetty farmakologiaa turvallisuuden kannalta, toistuvan annon toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenista potentiaalia.

Eläintutkimukset osoittivat, että missä tahansa tiineyden vaiheessa tai imetysaikana rotille annettu tetrasykliini annostasoilla, jotka eivät olleet huomattavasti terapeuttisia annostasoja suurempia, aiheutti alkio-, sikiö- ja perinataalitoksisuutta ja teratogeenisia vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Vesipitoinen kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, liivate, titaanidioksidi (E171), erytrosiini (E127), kinoliinikeltainen (E104) ja indigotiini (E132).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TETRALYSAL kapseli, kova
300 mg 100 kpl (21,66 €)

PF-selosteen tieto

20 ja 100 kapselia Al/PE-repäisypakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Puna-keltainen kova liivatekapseli, jonka sisällä on keltaista rakeista jauhetta.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

TETRALYSAL kapseli, kova
300 mg 100 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

J01AA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.10.2021

Yhteystiedot

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

+46 18 444 0330
www.galdermanordic.com
nordic@galderma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.