ADVANTAN emulsiovoide 0,1 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 g Advantan emulsiovoidetta sisältää metyyliprednisoloniaseponaattia 1 mg (0,1 %).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Endogeeninen ekseema (atooppinen dermatiitti, neurodermatiitti), kosketusekseema, degeneratiivinen ekseema, dyshidroottinen ekseema, läiskäekseema, luokittelematon ekseema sekä ekseema lapsilla.

Annostus ja antotapa

Advantan-emulsiovoidetta käytetään paikallisesti ja levitetään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti kerran päivässä.

Yleensä hoidon kesto aikuisilla ei saa ylittää 12 viikkoa.

Jos iho kuivuu liikaa pitkäaikaisen Advantan-emulsiovoiteen käytön aikana, on emulsiovoide vaihdettava rasvaisempaan lääkemuotoon (Advantan-voide).

Pediatriset potilaat

Advantan-emulsiovoiteen turvallisuutta alle 4 kuukauden ikäisille lapsille ei ole tutkittu.

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen käytettäessä Advantan-emulsiovoidetta yli 4 kuukauden ikäisille lapsille tai nuorille. Yleensä hoidon kesto ei lapsilla saa ylittää 4 viikkoa.

Käyttöä alle 1-vuotiaille lapsille ei suositella (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

Advantan-emulsiovoidetta ei pidä käyttää, jos potilas on yliherkkä valmisteen vaikuttavalle aineelle tai jollekin sen apuaineelle, jos hänellä on hoidettavan kohdan tuberkuloosi tai kuppa, virusinfektio (esim. herpes tai vesirokko), ruusufinni, perioraalinen dermatiitti, haavaumia, acne vulgaris, atrofinen ihosairaus tai rokotuksen aiheuttama ihoreaktio.

Bakteerin tai sienen aiheuttama ihosairaus, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Glukokortikoideja on käytettävä mahdollisimman pieninä annoksina, varsinkin lapsilla, ja ainoastaan niin kauan kuin on välttämätöntä halutun terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi.

Ihon bakteeri- tai sieni-infektioita hoidettaessa Advantan-hoitoon tulee liittää spesifinen lääkitys.

Paikallinen glukokortikoidihoito voi pahentaa paikallisia ihoinfektioita.

Kaikkien glukokortikoidien taitamaton käyttö voi peittää kliinisiä oireita.

Varovaisuutta on noudatettava ja on vältettävä valmisteen joutumista silmiin, syviin avohaavoihin ja limakalvoille.

Terveillä vapaaehtoisilla aikuisilla havaittiin plasman kortisolipitoisuuden pienenemistä ja vaikutusta vuorokausirytmiin, kun Advantan-voidetta käytettiin okkluusiosidoksen alla 60 prosentilla ihon pinta-alasta 22 tunnin ajan. Ulkoisesti käytettävien glukokortikoidien laaja-alainen tai pitkäaikainen käyttö, erityisesti käytettäessä okkluusiosidoksia, lisää merkittävästi systeemisiä haittavaikutuksia. Okklusiivista hoitoa on vältettävä, ellei se ole aiheellista. On huomioitava, että vaippa sekä hiertyneet ihoalueet voivat vastata okklusiivista olosuhdetta/tilaa.

Kuten systeemisen kortikoidihoidon yhteydessä, glaukooma voi kehittyä myös paikallisen kortikoidihoidon seurauksena, esimerkiksi jos valmistetta käytetään runsaasti tai valmistetta käytetään laajalle alueelle pitkään, käytössä on okluusiosidosmenetelmä tai valmistetta käytetään silmänympärysiholle.

Näköhäiriö:

Systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy näön hämärtymisen kaltaisia oireita tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Hoidettaessa laajoja ihoalueita, hoitoaika on pidettävä mahdollisimman lyhyenä, koska imeytymisen tai systeemisten vaikutusten mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois.

Advantan-emulsiovoiteen sisältämä apuaine (kovarasva) voi heikentää lateksista valmistettujen ehkäisyvälineiden, kuten kondomien ja pessaarien, ehkäisytehoa.

Tämä lääkevalmiste sisältää 1 g bentsyylialkoholia per 100 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

Pediatriset potilaat

Advantan-emulsiovoidetta ei saa käyttää okklusiivisissa olosuhteissa. On huomioitava, että vaippa voi toimita okkluusiosidoksena. Tämä on erityisesti otettava huomioon, koska Advantan-emulsiovoiteen käyttöä ei suositella alle 1 vuoden ikäisille lapsille.

Huolellinen riskien ja hyötyjen arviointi on tarpeen 4 kuukauden - 3 vuoden ikäisillä lapsilla.

Advantan-emulsiovoiteen kaksi apuainetta (setostearyylialkoholi ja butyylihydroksitolueeni) voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Butyylihydroksitolueeni voi myös aiheuttaa silmien ja limakalvojen ärsytystä.

Yhteisvaikutukset

Imeytymisen seurauksena laajojen ihoalueiden tai pitkäaikainen hoito voi aiheuttaa samanlaisia interaktioita kuin systeeminen hoito. Interaktioita ei toistaiseksi ole tiedossa.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Ei ole olemassa tietoja metyyliprednisoloniaseponaatin vaikutuksesta hedelmällisyyteen.

Raskaus

Ei ole olemassa riittävästi tietoja Advantan-emulsiovoiteen käytöstä raskaana oleville naisille.

Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa metyyliprednisoloniaseponaatilla todettiin olevan alkiotoksisia ja/tai teratogeenisia vaikutuksia, kun eläimille annettu annos ylitti terapeuttisen annoksen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Useiden epidemiologisten tutkimusten mukaan vastasyntyneillä saattaa olla suurempi suuhalkion riski, kun äitiä hoidettiin systeemisillä glukokortikosteroideilla raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Hoidettaessa raskaana olevia naisia Advantan-emulsiovoiteella, tulee käyttöaihe sekä riski-hyötyosuus arvioida huolellisesti.

Yleisesti ottaen paikallisesti käytettäviä kortikoidivalmisteita ei pidä käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Erityisesti laajojen ihoalueiden, pitkäaikaiskäyttöä ja okklusiivisten sidosten käyttöä on vältettävä raskauden ja imetyksen aikana.

Imetys

Rotilla tehdyissä tutkimuksissa ei käytännössä havaittu metyyliprednisoloniaseponaatin kulkeumista maidosta vastasyntyneisiin. Ei kuitenkaan tiedetä erittyykö metyyliprednisoloniaseponaatti rintamaitoon. Systeemisesti käytettävien kortikosteroiden erittymistä rintamaitoon on raportoitu. Ei ole tiedossa aiheuttaako Advantan-emulsiovoiteen paikallinen käyttö metyyliprednisoloniaseponaatin erittymistä siinä määrin rintamaitoon, että se on havaittavissa. Tämän vuoksi on noudettava varovaisuutta hoidettaessa imettäviä naisia Advantan-emulsiovoiteella.

Imettävien äitien ei tule käyttää voidetta rintojen iholle. Käyttöä laajoille ihoalueille, pitkäaikaista hoitoa tai okklusiivisten sidosten käyttöä tulee välttää imetyksen aikana (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Advantan-emulsiovoiteella ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin havaittuja haittavaikutuksia olivat hoidettavan alueen kuumotus ja kutina käytettäessä Advantan-emulsiovoidetta.

Alla olevassa taulukossa olevat kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset on määritelty MedDRA-luokiteltujen esiintymistiheyksien mukaan (MedDRA versio 12.0 mukaisesti); hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000),

hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Soveliainta MedDRA:n termiä käytettiin kuvaamaan tiettyjä reaktioita, sen synonyymejä tai siihen liittyviä tiloja.

Elinluokka

yleinen

melko harvinainen

harvinainen

tuntematon

Infektiot

ihon sieni-infektio

Immuunijärjestelmä

lääkeyliherkkyys

Iho ja ihonalainen kudos

pyoderma, ihon fissuurat, teleangiektasia, ihon atrofia, akne

Silmät

näön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

kuumotus ja kutina

annostelukohdassa

ihon kuivuminen ja punoitus, vesirakkulat, follikuliitti, ihottuma ja parestesia annostelukohdassa

annostelukohdan selluliitti, turvotus ja ärsytys

Kuten muidenkin paikallisesti käytettävien kortikoidien käytön yhteydessä, seuraavia paikallisia haittavaikutuksia voi esiintyä (esiintymistiheys tuntematon): striat, hypertrikoosi, perioraalinen dermatiitti, ihon värimuutokset ja valmisteen jonkun aineosan aiheuttama allerginen ihoreaktio. Imeytymisestä johtuvia systeemisiä vaikutuksia voi esiintyä, kun käytetään paikallisesti käytettäviä kortikoideja sisältäviä valmisteita.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Yliannostus

Metyyliprednisoloniaseponaatin akuuttia toksisuutta koskevien tutkimusten tulokset osoittavat, ettei yksittäiseen yliannostukseen iholle (käyttö laajalle alueelle olosuhteissa, jotka edesauttavat imeytymistä) tai valmisteen tahattomaan nielemiseen liity akuuttia myrkytysriskiä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Vahvat kortikosteroidit (ryhmä III), ATC-koodi D07AC14

Vaikutusmekanismi

Paikallisesti käytettynä Advantan lievittää allergisia reaktioita ja tulehdusreaktioita iholla sekä hyperproliferaatioon liittyviä reaktioita, jolloin sekä objektiiviset (punoitus, turvotus, vetistys) että subjektiiviset (kutina, kirvely, kipu) oireet vähenevät.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Metyyliprednisoloniaseponaatin tiedetään sitoutuvan solunsisäiseen glukokortikoidireseptoriin. Tämä pätee erityisesti sen pääasiallisen metaboliittiin 6α-metyyliprednisoloni-17-propionaattiin, joka muodostuu ihossa esterin pilkkoutumisen seurauksena.

Steroidireseptorikompleksi sitoutuu tiettyihin DNA-alueisiin, mikä saa aikaan joukon biologisia vaikutuksia.

Steroidikopleksin sitoutuminen saa aikaan makrokortiinisynteesin. Makrokortiini estää arakidonihapon vapautumista ja siten myös tulehduksen välittäjäaineiden, kuten prostaglandiinien ja leukotrieenien muodostumista.

Glukokortikoidien immunosuppressiivinen vaikutus selittyy sytokiinisynteesin estolla ja antimitoottisella vaikutuksella, jota ei vielä tunneta hyvin.

Vasodilatoivien prostaglandiinien synteesin estyminen tai adrenaliinin vasokonstriktiivisen vaikutuksen voimistuminen johtaa lopulta glukokortikoidien vasokonstriktiiviseen vaikutukseen.

Farmakokinetiikka

Metyyliprednisoloniaseponaatti vapautuu valmisteen emulsiovoidepohjasta. Sen pitoisuus sarveiskerroksessa ja elävällä iholla pienenee ulkoa sisäänpäin.

Metyyliprednisoloniaseponaatti hydrolysoituu epidermiksessä ja dermiksessä päämetaboliitikseen 6α-metyyliprednisoloni-17-propionaatiksi, joka sitoutuu kortikosteroidireseptoriin kanta-ainetta voimakkaammin, mikä osoittaa ihossa tapahtuvaa bioaktivaatiota.

Paikallisesti annosteltavan kortikoidin perkutaanisen imeytymisen nopeus ja määrä riippuu useista tekijöistä: yhdisteen kemiallisesta rakenteesta, vehikkelin koostumuksesta, yhdisteen pitoisuudesta vehikkelissä, käyttötavasta (hoidettava alue, hoidon kesto, avoin/okkluusio) sekä ihon kunnosta (ihosairauden laatu ja vaikeusaste, anatominen sijainti jne.).

Tutkimukset nuorilla ja aikuisilla neurodermatiitti- ja psoriasispotilailla ovat osoittaneet, että perkutaaninen imeytyminen ilman okkluusiosidettä on vain hieman (≤ 2,5 %) suurempi kuin perkutaaninen imeytyminen normaali-ihoisilla vapaaehtoisilla (0,5–1,5 %).

Kun sarveiskerros poistetaan ennen emulsiovoiteen levittämistä, ihon kortikoidipitoisuus on noin kolme kertaa suurempi kuin levitettäessä sitä terveelle iholle.

Systeemisessä verenkierrossa metyyliprednisoloniaseponaatin pääasiallinen hydrolyysituote 6α-metyyliprednisoloni-17-propionaatti konjugoituu nopeasti glukuronihapon kanssa ja inaktivoituu.

Metyyliprednisoloniaseponaatin metaboliitit (joista tärkein on 6α-metyyliprednisoloni-17-propionaatti-21-glukuronidi) eliminoituvat pääasiassa munuaisten kautta, ja niiden puoliintumisaika on n. 16 tuntia. Laskimonsisäisen annostelun jälkeen 14C-merkityt metaboliitit erittyivät täydellisesti virtsaan ja ulosteisiin 7 päivässä. Lääkeaine tai sen metaboliitit eivät kerry elimistöön.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Systeemistä toleranssia selvittävissä tutkimuksissa metyyliprednisoloniaseponaatin vaikutusprofiili toistuvan subkutaanisen ja dermaalisen annostelun jälkeen oli glukokortikoidille tyypillinen. Tuloksista voidaan päätellä, että Advantan-valmisteen terapeuttinen käyttö ei aiheuta muita kuin glukokortikoideille tyypillisiä haittavaikutuksia äärimmäisissäkään olosuhteissa, kuten esimerkiksi käytettäessä sitä laajoilla ihoalueilla ja/tai okkluusiositeen kanssa.

Metyyliprednisoloniaseponaatilla tehtyjen lisääntymistoksikologisten tutkimusten tulokset olivat samanlaisia kuin glukokortikoideilla yleensä, eli kun koejärjestelyt ovat asianmukaiset, riittävän suurilla annoksilla on alkiolle letaali ja/tai teratogeeninen vaikutus. Nämä tulokset huomioon ottaen, Advantan-valmistetta on määrättävä varoen raskaana oleville naisille. Epidemiologisten tutkimusten tulokset on esitetty kohdassa Raskaus ja imetys Raskaus ja imetys.

Bakteereilla ja nisäkässoluilla geenimutaatioiden toteamiseksi tehdyissä in vitro -tutkimuksissa ja kromosomi- ja geenimutaatioiden toteamiseksi tehdyissä in vitro ja in vivo -tutkimuksissa ei todettu merkkejä metyyliprednisoloniaseponaatin genotoksisista vaikutuksista.

Metyyliprednisoloniaseponaatin kasvaimia aiheuttavaa vaikutusta ei ole erikseen tutkittu. Sen rakennetta ja farmakologista vaikutusmekanismia koskevat tiedot sekä pitkäaikaishoidon systeemistä toleranssia koskevista tutkimuksista saadut tulokset eivät ole osoittaneet tuumorien esiintymisriskin lisääntyvän. Koska systeeminen pitoisuus ei nouse immunosuppressiiviselle tasolle käytettäessä Advantan-valmistetta iholla suositusten mukaisesti, vaikutuksia kasvainten esiintymiseen ei ole odotettavissa.

Tutkittaessa metyyliprednisoloniaseponaatin ja Advantan-formulaatioiden paikallista siedettävyyttä iholla ja limakalvoilla ei todettu muita kuin glukokortikoidien tunnettuja paikallisia haittavaikutuksia.

Marsuilla tehdyissä herkistävyystutkimuksissa metyyliprednisoloniaseponaatilla ei todettu olevan ihoa herkistäviä ominaisuuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Dekyylioleaatti, Glyserolimonostearaatti 40–55 %,Setostearyylialkoholi,Kovarasva,Kapryyli-/kapriini-/myristiini-/steariinihapon triglyseridit (Softisan 378),Makrogolistearaatti 40 (tyyppi I),Glyseroli (85 %),Natriumedetaatti,Bentsyylialkoholi,Butyylihydroksitolueeni, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ADVANTAN emulsiovoide
0,1 % 50 g (13,94 €)

PF-selosteen tieto

Alumiiniputkilo, jonka sisäpuoli on päällystetty hartsilla ja polyesteripohjaisella pinnoitteella. Putkilossa on polyeteenikorkki.

Pakkauskoot: 50 g

Valmisteen kuvaus:

Öljy/vesiemulsio, valkoinen tai kellertävä läpinäkymätön emulsiovoide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ADVANTAN emulsiovoide
0,1 % 50 g

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

D07AC14

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

10.10.2019

Yhteystiedot

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa


020 721 8440
www.leo-pharma.fi
info.fi@leo-pharma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.