NICORETTE INHALAATTORI inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Nikotiinia 10 mg/kyllästetty patruuna (josta 4 mg vapautuu).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tupakkariippuvuuden hoito lievittämällä tupakoinnin lopettamiseen liittyvää nikotiinihimoa ja vieroitusoireita. Nicorette Inhalaattoria voi käyttää

 • tupakoinnin lopettamisen helpottamiseen tupakoitsijoilla, jotka ovat motivoituneita lopettamaan tupakoinnin (tupakoinnin lopettaminen).
 • tupakoinnin vähentämisen helpottamiseen tupakoitsijoilla, jotka eivät kykene tai ovat haluttomia lopettamaan tupakointia (tupakoinnin vähentäminen).

Neuvonta ja tuki parantavat yleensä lopettamisen onnistumismahdollisuuksia.

Annostus ja antotapa

Annostus

Pediatriset potilaat

Nicorette Inhalaattoria ei saa antaa alle 18-vuotiaille. Alle 18-vuotiaiden hoidosta Nicorette Inhalaattorilla ei ole kokemusta.

Aikuiset ja iäkkäät

Tupakoinnin lopettaminen

Käyttäjien pitää lopettaa tupakointi kokonaan Nicorette Inhalaattori -hoidon aikana.

Annostus määritetään yksilöllisesti tupakoitsijan nikotiiniriippuvuuden perusteella. Nikotiinipatruunoita pitää käyttää 4–12 vuorokaudessa. Kliinisten tutkimusten mukaan paras teho saavutetaan käyttämällä vähintään 6 nikotiinipatruunaa vuorokaudessa. Enimmäisannos on 12 nikotiinipatruunaa vuorokaudessa.

Suositeltu hoitojakso on 3 kuukautta. Tämän jälkeen nikotiiniannosta pienennetään asteittain. Kun nikotiinipatruunoita käytetään enää 1–2 päivässä, voidaan yrittää lopettaa Nicorette Inhalaattorin käyttö kokonaan.

Nicorette Inhalaattorin säännöllistä käyttöä yli 12 kuukauden ajan ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat kuitenkin tarvita pitempiaikaista hoitoa Nicorette Inhalaattorilla välttääkseen tupakoinnin uudelleen aloittamisen. Mahdollisesti ylijääneet nikotiinipatruunat kannattaa säilyttää, koska nikotiinihimo voi iskeä yllättäen uudestaan.

Tupakoinnin vähentäminen

Nicorette Inhalaattoria pitää käyttää tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia niin paljon kuin mahdollista. Jos päivittäin poltettujen savukkeiden määrä ei ole vähentynyt 6 viikon kuluttua, pitää kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Tupakoinnin lopettamista pitää yrittää niin pian kuin tupakoitsija tuntee olevansa valmis siihen, mutta ei myöhemmin kuin 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos vakava lopettamisyritys ei ole mahdollinen 9 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, pitää kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Kun tupakointi on lopetettu kokonaan, pitää noudattaa kohdassa Tupakoinnin lopettaminen annettuja ohjeita.

Nicorette Inhalaattorin käyttö pitää lopettaa väliaikaisesti, jos nikotiinin yliannostusoireita ilmenee. Jos yliannostuksen oireet jatkuvat, annosväliä harvennetaan.

Antotapa

Nicorette Inhalaattorin valmistelu käyttöä varten
Kuplapakkauksen suojafolio vedetään auki yhdestä kulmasta ja siitä otetaan yksi nikotiinipatruuna. Varmistetaan, että suukappaleen osien merkkiviivat ovat vastakkain, ja vedetään osat irti toisistaan. Nikotiinipatruuna asetetaan suukappaleeseen. Suukappaleen osat painetaan kiinni toisiinsa pohjaan saakka, jolloin nikotiinipatruunan päissä olevat sinetit murtuvat naksahtaen.

Käytetty nikotiinipatruuna otetaan pois suukappaleesta ja patruuna hävitetään normaalisti talousjätteen mukana.

Nicorette Inhalaattorin imeminen
Nikotiinipatruunassa oleva nikotiini höyrystyy imettäessä suukappaleen läpi. Nikotiinihöyry imeytyy elimistöön suuontelosta, joten höyryä ei vedetä henkeen, vaan annetaan sen jäädä suuonteloon.

Nicorette Inhalaattorista saadaan yhdellä imaisulla huomattavasti vähemmän nikotiinia kuin savukkeesta, joten Nicorette Inhalaattoria pitää imaista noin 8–10 kertaa useammin kuin savuketta, jotta saadaan riittävästi nikotiinia. Yksi 10 mg nikotiinipatruuna korvaa noin 3–4 savuketta ja riittää 20 minuutin yhtäjaksoiseen, tehokkaaseen käyttöön. Nikotiinipatruunaa voi käyttää myös useammassa lyhyemmässä jaksossa 12 tunnin aikana sinettien murtamisesta.

Tarvittavien imaisujen lukumäärä ja tiheys sekä imuaika ja -tekniikka vaihtelevat yksilöllisesti. Tupakoitsijat oppivat itselleen parhaiten sopivan imemistekniikan nopeasti. Nicorette Inhalaattorista saatava nikotiinimäärä riippuu myös lämpötilasta. Nicorette Inhalaattoria pitää käyttää pidempään kylmässä saman tehon saavuttamiseksi (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys nikotiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
 • Ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille.
 • Ei saa antaa tupakoimattomille henkilöille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät hyödyt ovat suuremmat kuin mitkään nikotiinikorvaushoitoon liittyvät riskit, kun valmistetta annostellaan oikein.

Terveydenhuollon ammattilaisen on tehtävä riski-hyötyarvio potilaille, joilla on jokin seuraavista tiloista:

 • Sydän- ja verisuonitaudit: Jos tupakasta riippuvaisella henkilöllä on ollut hiljattain sydäninfarkti, epästabiili tai paheneva angina mukaan lukien Prinzmetalin angina, vaikea sydämen rytmihäiriö, äskettäin tapahtunut aivoverenkierron häiriö tai hoitamaton hypertensio, henkilöä on rohkaistava lopettamaan tupakointi ilman lääkeapua (esimerkiksi neuvonnan avulla). Jos tämä epäonnistuu, Nicorette Inhalaattorin käyttöä voidaan harkita, mutta koska tiedot turvallisuudesta tällä potilasryhmällä ovat rajalliset, hoidon saa aloittaa vain tarkassa lääkärin valvonnassa.
 • Diabetes mellitus: Diabetespotilaita on neuvottava tarkkailemaan veren sokeriarvoja säännöllisemmin, kun tupakointi lopetetaan ja nikotiinikorvaushoito aloitetaan, sillä nikotiinin indusoiman katekoliamiinien vapautumisen väheneminen voi vaikuttaa hiilihydraattimetaboliaan. Tupakoinnin lopettaminen voi vähentää diabetes mellitus -potilaan insuliinin tarvetta.
 • Allergiset reaktiot: Alttius angioedeemaan ja nokkosihottumaan.
 • Munuaisten ja maksan vajaatoiminta: Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta ja/tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, sillä nikotiinin tai sen metaboliittien puhdistuma voi heikentyä ja haittavaikutukset lisääntyä.
 • Feokromosytooma ja huonossa hoitotasapainossa oleva kilpirauhasen liikatoiminta: Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on huonossa hoitotasapainossa oleva kilpirauhasen liikatoiminta tai feokromosytooma, sillä nikotiini aiheuttaa katekoliamiinien vapautumista.
 • Ruoansulatuskanavan sairaus: Nikotiini voi pahentaa oireita potilailla, joilla on ruokatorvitulehdus, maha- tai pohjukaissuolihaava. Tällöin nikotiinikorvaushoitoa pitää käyttää varoen.
 • Kouristuskohtaukset: Käytä varoen, jos potilas käyttää kouristuksia ehkäisevää lääkitystä tai jos hänellä on anamneesissa epilepsia, sillä nikotiinin käytön yhteydessä on raportoitu kouristuskohtauksia (ks. kohta Haittavaikutukset).
 • Nicorette Inhalaattoria pitää käyttää varoen, jos tupakoitsijalla on krooninen nielusairaus tai bronkospastinen sairaus.

Pediatriset potilaat
Vaara lapsille: Tupakoitsijoiden sietämät nikotiiniannokset voivat aiheuttaa lapsille vaikean myrkytyksen ja johtaa jopa kuolemaan. Nikotiinivalmisteita ei saa jättää lasten ulottuville tai näkyville, ks. kohta Yliannostus. Jos lapsi nielaisee (käytetyn tai käyttämättömän) nikotiinipatruunan tai pureskelee tai imee sitä, on olemassa myrkytysriski.

Riippuvuuden siirtyminen: Riippuvuuden siirtyminen on mahdollista, mutta harvinaista. Korvaushoitovalmisteiden käyttö ei vahingoita terveyttä yhtä paljon kuin tupakointi ja riippuvuudesta eroon pääseminen on helpompaa.

Tupakoinnin lopettaminen: Tupakoinnin lopettaminen voi vaikuttaa joidenkin lääkeaineiden pitoisuuksiin, ja annosmuutokset tai pitoisuuksien seuranta saattavat olla tarpeen, ks. kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset.

Yhteisvaikutukset

Kliinisesti merkityksellisiä nikotiinikorvaushoidon ja muiden lääkevalmisteiden välisiä yhteisvaikutuksia ei ole aukottomasti osoitettu. Nikotiini saattaa kuitenkin voimistaa adenosiinin hemodynaamisia vaikutuksia eli adenosiinin antamisesta johtuvaa verenpaineen nousua ja sydämen sykkeen tihentymistä samoin kuin kipureaktioita (angina pectoriksen kaltainen rintakipu).

Tupakoinnin lopettamisen vaikutukset muihin lääkkeisiin
Tupakansavun sisältämät polysykliset aromaattiset hiilivedyt indusoivat CYP1A2-entsyymin (ja mahdollisesti myös CYP1A1:n) välityksellä metaboloituvien lääkeaineiden hajoamista. Tupakoinnin lopettaminen voi hidastaa metaboliaa, minkä seurauksena lääkeaineiden pitoisuudet plasmassa voivat nousta. Tällä saattaa olla kliinistä merkitystä sellaisten lääkeaineiden kohdalla, joilla on kapea terapeuttinen leveys, kuten teofylliinillä, takriinilla, klotsapiinilla ja ropinirolilla.

Muiden osittain CYP1A2:n välityksellä metaboloituvien lääkeaineiden, kuten imipramiinin, olantsapiinin, klomipramiinin ja fluvoksamiinin pitoisuudet plasmassa saattavat myös suurentua tupakoinnin lopettamisen yhteydessä, vaikkakaan tätä tukevia tietoja ei ole eikä tämän vaikutuksen mahdollista kliinistä merkitystä näiden lääkkeiden osalta tunneta. Suppeat tiedot viittaavat siihen, että tupakointi voi indusoida myös flekainidin ja pentatsosiinin metaboliaa.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset / ehkäisy miehillä ja naisilla
Tupakoinnilla on tunnetusti haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ja raskauteen. Sen sijaan nikotiinikorvaushoidon vaikutuksista ei ole tietoja. Vaikka tällä hetkellä ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa erityisiä ohjeita naisten ehkäisyn tarpeesta, raskautta suunnittelevien naisten on viisainta olla sekä tupakoimatta että käyttämättä nikotiinikorvaushoitoa.

Vaikka tupakoinnilla voi olla haitallisia vaikutuksia miehen hedelmällisyyteen, ei ole näyttöä siitä, että erityisiä ehkäisykeinoja tarvittaisiin miehille nikotiinikorvaushoidon aikana.

Raskaus
Tupakointi raskauden aikana voi aiheuttaa sikiön kasvun hidastumista, lapsen syntymisen ennenaikaisesti tai kuolleena. Tupakoinnin lopettaminen on ehdottomasti tehokkain yksittäinen keino parantaa sekä raskaana olevan tupakoitsijan että hänen lapsensa terveyttä. Mitä aiemmin tupakoinnin lopettaminen onnistuu, sen parempi.

Nikotiini kulkeutuu sikiöön ja vaikuttaa sen hengitysliikkeisiin ja verenkiertoon. Verenkiertoon kohdistuva vaikutus riippuu annoksesta.

Raskaana olevaa tupakoitsijaa on aina kehotettava lopettamaan tupakointi kokonaan ilman nikotiinikorvaushoitoa. Tupakoinnin jatkamisesta aiheutuvat riskit sikiölle saattavat olla suuremmat kuin valvotussa tupakoinnin lopetusohjelmassa käytetystä nikotiinikorvaushoidosta aiheutuvat haitat. Raskaana oleva tupakoitsija ei saa aloittaa Nicorette Inhalaattorin käyttöä ennen kuin hän on keskustellut siitä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Imetys
Nikotiini kulkeutuu esteettä rintamaitoon määrinä, jotka voivat vaikuttaa imeväiseen jo hoitoannoksilla. Tämän vuoksi Nicorette Inhalaattorin käyttöä on vältettävä imetyksen aikana. Jos tupakoinnin lopettaminen ei ole onnistunut, imettävien tupakoitsijoiden pitäisi aloittaa Nicorette Inhalaattorin käytön vain terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Annos on otettava heti imetyksen jälkeen ja seuraavaan imetykseen on jätettävä mahdollisimman pitkä aika (suositus 2 tuntia).

Hedelmällisyys
Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä sekä naisilla että miehillä. In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että nikotiini voi heikentää ihmisen sperman laatua. Heikentynyt sperman laatu ja alentunut hedelmällisyys on osoitettu rotilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Nicorette Inhalaattorilla ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vain vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Tupakoinnin lopettamisen vaikutukset
Tupakoinnin lopettamisen millä tahansa tavalla tiedetään aiheuttavan erilaisia vieroitusoireita. Näihin kuuluvat emotionaaliset ja kognitiiviset oireet, kuten epämiellyttävä olo tai alakuloisuus, unettomuus, ärtyneisyys, turhautuminen tai kiukuntunne, ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, levottomuus tai kärsimättömyys. Myös fyysisiä oireita, kuten hidastunutta sydämen sykettä, lisääntynyttä ruokahalua tai painonnousua, heitehuimausta tai pyörtymistä enteileviä oireita, yskää, ummetusta, verenvuotoa ikenistä tai aftamaisia haavaumia tai nenän ja nielun tulehdusta voi esiintyä. Lisäksi nikotiinihimo on kliinisesti merkityksellinen oire, joka voi johtaa voimakkaaseen tupakanhimoon.

Haittavaikutukset
Nicorette Inhalaattori voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muulla tavoin annosteltu nikotiini. Haittavaikutukset ovat pääasiassa annoksesta riippuvaisia.

Useimmat potilaiden ilmoittamista haittavaikutuksista ilmenevät hoidon alkuvaiheessa. Noin 40 % käyttäjistä koki lieviä paikallisia reaktioita, kuten yskää sekä suun ja nielun ärsytystä, mutta useimmat tottuvat siihen käytön jatkuessa.

Allergisia reaktioita, mukaan lukien anafylaksian oireita, esiintyy harvoin Nicorette Inhalaattorin käytön aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteiden markkinoille tulon jälkeen havaitut haittavaikutukset potilailla, joita on hoidettu suuontelon kautta annettavilla nikotiinivalmisteilla, on listattu alla. Yleisyydet on arvioitu kliinisten tutkimusten perusteella haittavaikutuksille, jotka on raportoitu markkinoille tulon jälkeen.

Hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥ 1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä

Raportoitu haittavaikutus

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Yliherkkyys

Harvinainen

Anafylaktinen reaktio

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen

Epänormaalit unet*

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Makuaistin häiriöt, tuntoharha (parestesia)

TuntematonKouristuskohtaukset**

Silmät

Tuntematon

Näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelnesteen eritys

Sydän

Melko harvinainen

Sydämentykytys, nopea sydämen syke

Harvinainen

Korjautuva eteisvärinä

Verisuonisto

Melko harvinainen

Punastuminen, korkea verenpaine

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin yleinen

Yskä, hikka, nielun ärsytys

Melko harvinainen

Bronkospasmi, nuha, äänen käheys, hengenahdistus, nenän tukkoisuus, suunielun kipu, aivastelu, kurkun kuristaminen

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Yleinen

Vatsakipu, ripuli, suun kuivuminen, ruoansulatushäiriö, ilmavaivat, syljen liikaeritys, suutulehdus, oksentelu

Melko harvinainen

Röyhtäily, verta vuotavat ikenet, kielitulehdus, rakkulat ja hilseily suun limakalvolla, suun tuntoharha

Harvinainen

Nielemishäiriö, suun heikentynyt tunto, yökkäily

Tuntematon

Kurkun kuivuminen, maha-suolikanavan vaivat, huulten kipu

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Liikahikoilu, kutina, ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria)

Tuntematon

Angioedeema, punoitus (eryteema)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Polttava tunne, väsymys

Melko harvinainen

Voimattomuus, rintakipu ja epämiellyttävä tunne rinnassa, huonovointisuus

*) Epänormaaleja unia on havaittu ainoastaan valmisteilla, joita käytetään yöllä.

**) Kouristuskohtauksia on raportoitu potilailla, jotka käyttävät kouristuksia ehkäisevää lääkitystä tai jos heillä on anamneesissa epilepsia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Nikotiinin yliannostuksen oireita voi ilmetä, jos tupakoitsija on ennen hoitoa saanut vain vähän nikotiinia tupakasta tai jos hän käyttää samanaikaisesti Nicorette Inhalaattorin kanssa muita nikotiinia sisältäviä valmisteita.

Yliannostus aiheuttaa samanlaisia oireita kuin akuutti nikotiinimyrkytys: pahoinvointia, oksentelua, lisääntynyttä syljeneritystä, vatsakipua, ripulia, hikoilua, päänsärkyä, heitehuimausta, kuulohäiriöitä ja huomattavaa voimattomuutta. Jos annos on ollut suuri, näiden oireiden lisäksi voi esiintyä hypotensiota, pulssin heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, syvää uupumusta, verenkiertokollapsia ja kouristuksia.

Pediatriset potilaat
Aikuisten tupakoitsijoiden hoidon aikana sietämät nikotiiniannokset voivat aiheuttaa lapsille vaikean myrkytyksen ja johtaa jopa kuolemaan. Lapsella epäilty nikotiinimyrkytys on hätätapaus ja vaatii välitöntä hoitoa.

Yliannostuksen hoito
Nikotiinin käyttö on lopetettava heti ja potilasta on hoidettava oireenmukaisesti. Jos nikotiinia on nielty paljon, aktiivihiili vähentää nikotiinin imeytymistä maha-suolikanavasta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet, ATC-koodi: N07B A01.

Vakiintuneen säännöllisen tupakkaa sisältävien tuotteiden käytön äkillinen lopettaminen aiheuttaa tyypillisen oireyhtymän, jossa esiintyy vieroitusoireita, mukaan lukien nikotiinihimo (tupakanhimo), kuten on kuvattu kohdassa Haittavaikutukset.

Nikotiinikorvaushoito-tuotteet hillitsevät nikotiinihimoa ja vieroitusoireita korvaamalla osan siitä nikotiinista, joka on aiemmin saatu tupakoimalla. Kliinisten tutkimusten mukaan nikotiinia sisältävät tuotteet voivat auttaa tupakoinnin lopettamisessa lievittämällä nikotiinihimoa ja vieroitusoireita.

Farmakokinetiikka

Suurin osa Nicorette Inhalaattorista saatavasta nikotiinista kertyy suuonteloon. Jatkuva nopea imeminen 20 minuutin ajan vapauttaa jopa 40 % (4 mg) yhden nikotiinipatruunan sisältämästä nikotiinimäärästä. Nikotiini imeytyy suun limakalvolta hitaasti, eikä plasman nikotiinipitoisuus nouse yhtä nopeasti tai yhtä suureksi kuin tupakoinnin aikana. Itseannostelun aikana (kliininen käyttö, ad lib.) Nicorette Inhalaattorin tuottama plasman nikotiinipitoisuus on yleensä 6–12 ng/ml, joka on vain kolmannes tupakoinnin aikana mitatuista pitoisuuksista. Nicorette Inhalaattorin kliinisen käytön aikaiset plasman nikotiinipitoisuudet ovat verrattavissa pitoisuuksiin, jotka saavutetaan, kun Nicorette 2 mg -purukumia käytetään tunnin ajan. Pitoisuus plasmassa on suurimmillaan 15 minuutin kuluttua imemisen päättymisestä.

Vakaan tilan pitoisuus plasmassa on 20-25 ng/ml, ja se saavutetaan 12 tunnissa laboratorio-olosuhteissa huoneenlämmössä, kun nopeatahtista imemistä jatketaan 20 minuutin ajan yhtäjaksoisesti kerran tunnissa. Lämpötila vaikuttaa nikotiinin vapautumiseen Nicorette Inhalaattorista siten, että annoksen biologinen hyötyosuus suurenee noin 29 prosenttia +30 °C:ssa ja 48 prosenttia +40 °C:ssa verrattuna biologiseen hyötyosuuteen, joka saavutetaan +20 °C:ssa.

Terapeuttinen pitoisuus, eli tupakanhimoa hillitsevä veren nikotiinipitoisuus, on yksilöllinen ja perustuu potilaan nikotiiniriippuvuuteen.

Laskimonsisäisen nikotiiniannostelun jälkeen jakautumistilavuus on (2-) 3 l/kg, ja puoliintumisaika on 1-2 tuntia. Nikotiini eliminoituu pääasiassa maksan kautta, ja plasman puhdistuma on keskimäärin 1,2 l/min. Nikotiini metaboloituu myös munuaisissa ja keuhkoissa. Nikotiinilla on tunnistettu yli 20 metaboliittia, joiden kaikkien tehon arvellaan olevan heikompi kuin kanta-aineella. Nikotiinin päämetaboliitti plasmassa on kotiniini. Sen puoliintumisaika on 15-20 tuntia ja pitoisuus plasmassa 10-kertainen nikotiiniin verrattuna. Alle 5 prosenttia nikotiiniannoksesta sitoutuu plasman proteiineihin. Muut sairaudet tai muut samanaikaisesti käytettävät lääkkeet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi nikotiinin kinetiikkaan.

Tärkeimmät virtsaan erittyvät metaboliitit ovat kotiniini (15 % annetusta annoksesta) ja trans-3-hydroksikotiniini (45 % annetusta annoksesta). Noin 10 %:ia nikotiinista erittyy muuttumattomana virtsaan. Jos virtsaneritys on runsasta ja virtsan pH alle 5, jopa 30 % annoksesta saattaa erittyä virtsaan. Vaikean munuaisten vajaatoiminnan oletetaan vaikuttavan nikotiinin ja sen metaboliittien puhdistumaan. Tupakoivilla hemodialyysipotilailla on todettu kohonneita nikotiinipitoisuuksia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliinisten tutkimustulosten mukaan nikotiini ei ole genotoksinen eikä mutageeninen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Levomentoli.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (+15 - +25 °C) tai enintään +30 °C:ssa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

NICORETTE INHALAATTORI inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna
10 mg 18 fol (-), 42 fol (-)

PF-selosteen tieto

18 ja 42 nikotiinipatruunaa ja suukappale.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai lievästi kellertävä huokoinen tulppa, joka on sinetöidyssä läpinäkyvässä muoviputkessa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Hävitä käytetty nikotiinipatruuna normaalisti talousjätteen mukana.

Korvattavuus

NICORETTE INHALAATTORI inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna
10 mg 18 fol, 42 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.06.2023

Yhteystiedot

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
PL 90
02601 ESPOO


+358 20 7531450

Consumer-fi@kenvue.com

Etsi vertailtava PF-seloste.