ASACOL peräpuikko 500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi peräpuikko sisältää 500 mg mesalatsiinia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Peräpuikko.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Asacol-peräpuikko on tarkoitettu:
Proktiitin ja proktosigmoidiitin hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset
Peräsuolen alueen aktiivisen tulehduksen hoitoon 1 peräpuikko 2-3 kertaa vuorokaudessa. Estohoitoon peräpuikko kerran tai kahdesti vuorokaudessa liitettynä tarvittaessa oraaliseen hoitoon.

Iäkkäät potilaat
Tavanomaista annosta voidaan käyttää, ellei potilaalla ole maksan tai munuaisten vaikea vajaatoiminta (ks. Vasta-aiheet sekä Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Tutkimuksia ei ole tehty iäkkäille potilaille.

Pediatriset potilaat
Kliinistä kokemusta lasten hoidosta ja näyttöä tehosta lasten lääkityksessä on vain vähän.

Antotapa

Peräsuoleen. Peräpuikot on tarkoitettu annettavaksi peräsuoleen, eikä niitä saa niellä. Jos yksi tai useampi annos on unohtunut, seuraava annos tulee ottaa annosohjeen mukaan normaalisti.

Käyttöohjeet

Peräpuikko tulee työntää mahdollisimman syvälle peräsuoleen, ja ulostamista tulee välttää mahdollisimman kauan lääkkeen vaikutuksen turvaamiseksi.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Tiedetty yliherkkyys salisylaateille
  • Vaikea maksan vajaatoiminta
  • Vaikea munuaisten vajaatoiminta (munuaisten filtraationopeus alle 30 ml/min).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ennen hoitoa ja hoidon aikana tehdään hoitavan lääkärin harkinnan mukaan verikokeita (verenkuva ja erittelylaskenta, maksan toimintakokeet kuten ALAT- ja ASAT-arvot, seerumin kreatiniini) ja virtsakokeita (liuskatestit). On suositeltavaa kontrolloida tutkimukset 14 päivän kuluttua hoidon aloittamisesta ja tämän jälkeen vielä 2-3 kertaa 4 viikon välein.

Jos löydökset ovat normaalit, kontrollitutkimuksia tehdään 3 kk välein. Jos ilmenee uusia oireita, tutkimukset on uusittava välittömästi.

Munuaisten vajaatoiminta
Asacol-peräpuikkoja ei pidä käyttää potilaille, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa. Varovaisuutta tulee noudattaa niiden potilaiden hoidossa, joiden veren urea- tai proteiiniureapitoisuus on kohonnut. Mesalatsiinin aiheuttamaa nefrotoksisuutta tulee epäillä potilailla, joiden munuaisten toiminta heikkenee hoidon aikana.

Kaikkien potilaiden munuaisten toiminnan tutkimista suositellaan ennen Asacol-hoidon aloittamista ja vuosittain Asacol-hoidon aikana. Lyhyet seurantavälit Asacol-hoidon alussa paljastavat harvinaisen, akuutin allergisen munuaisten toiminnan heikkenemisen. Asacol-hoito tulee lopettaa välittömästi, jos munuaisten toiminnan heikkeneminen on ilmeistä ja potilaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin neuvojen saamiseksi.

Nefrolitiaasi
Nefrolitiaasitapauksia on raportoitu mesalatsiinin käytön yhteydessä koskien myös munuaiskiviä, jotka ovat 100 prosenttisesti mesalatsiinia. On suositeltavaa varmistaa riittävä nesteen saanti hoidon aikana.

Vakavat ihoon kohdistuvat haittavaikutukset
Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia, mukaan lukien yleisoireista eosinofiilistä oireyhtymää (DRESS), Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä.

Mesalatsiinin käyttö on lopetettava heti, jos potilaalla ilmenee vakavien ihoreaktioiden oireita ja löydöksiä, kuten ihottumaa, limakalvovaurioita tai muita merkkejä yliherkkyydestä.

Verisolujen tuotannon häiriö
Hyvin harvinaisia, vakavia verisolujen tuotannon häiriöitä on raportoitu. Asacol-hoito on lopetettava välittömästi, jos verisolujen tuotannon häiriötä epäillään tai se on ilmeistä (selittämätön verenvuoto, verenpurkauma, purppura, anemia, jatkuva kuumeilu tai kurkkukipu). Potilaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin neuvojen saamiseksi.

Maksan vajaatoiminta
Kohonneita maksaentsyymien pitoisuuksia on raportoitu esiintyneen potilailla, joita on hoidettu mesalatsiinilla. Varovaisuutta suositellaan, jos Asacol-hoitoa annetaan potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta.

Sydämen yliherkkyysreaktiot
Mesalatsiinin aiheuttamia sydämen yliherkkyysreaktioita (myo- ja perikardiittia) on raportoitu harvoin Asacol-hoidon yhteydessä. Jos mesalatsiini on aiemmin aiheuttanut sydämen yliherkkyysreaktioita, Asacol-hoitoa ei saa aloittaa uudelleen. Varovaisuutta tulee noudattaa potilaiden hoidossa, joilla aiemmin on ollut allergiaperäinen myo- tai perikardiitti aiheuttajasta riippumatta.

Keuhkosairaus
Potilaita, joilla on jokin keuhkosairaus, erityisesti astma, on seurattava hyvin huolellisesti Asacol-peräpuikkojen käytön aikana.

Yliherkkyys sulfasalatsiinille
Potilaille, joilla on esiintynyt haittavaikutuksia sulfasalatsiinia sisältäville valmisteille, hoito tulee aloittaa vain lääkärin tarkassa seurannassa. Hoito on välittömästi lopetettava, jos ilmenee akuutteja intoleranssioireita, kuten vatsakrampit, akuutti vatsakipu, kuume, vaikea päänsärky tai ihottuma.

Maha- ja pohjukaissuolihaava

Jos potilaalla on maha- tai pohjukaissuolihaava, hoito tulee aloittaa varovaisuutta noudattaen.

Virtsan värjäytyminen
Mesalatsiini voi aiheuttaa virtsan värjäytymisen punaruskeaksi, kun se on ollut kontaktissa natriumhypokloriitin kanssa (esim. WC:ssä, joka on pesty natriumhypokloriitilla, jota tietyt valkaisevat puhdistusaineet sisältävät).

Iäkkäät potilaat
Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa iäkkäitä potilaita, ja tätä lääkettä tulee määrätä vain niille potilaille, joiden maksan ja munuaisten toiminta on normaali tai lievästi tai kohtalaisesti (ei vaikeasti) heikentynyt, ks. kohta Vasta-aiheet.

Pediatriset potilaat
Lasten hoidosta on vähän kokemusta ja vain niukasti tutkittua tietoa.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. On vähäistä näyttöä, että mesalatsiini saattaisi heikentää varfariinin antikoagulanttivaikutusta.

Jos potilas käyttää samanaikaisesti atsatiopriinia tai 6-merkaptopuriinia tai tioguaniinia, on otettava huomioon, että atsatiopriinin tai 6-merkaptopuriinin tai tioguaniinin vaikutukset luuytimen toimintaan saattavat voimistua. Henkeä uhkaavia infektioita voi esiintyä. Potilaita tulee seurata tarkasti, jotta infektion ja myelosuppression oireet havaitaan. Hematologisia parametrejä, erityisesti leukosyyttien ja lymfosyyttien määrää tulee seurata säännöllisesti (viikoittain), erityisesti näiden lääkkeiden yhdistelmähoidon alussa (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tarkkoja tietoja Asacol-valmisteiden käytöstä raskaana oleville naisille. Tiedot rajallisesta määrästä (627) raskaana olevia naisia, jotka altistuivat mesalatsiinille, eivät kuitenkaan viittaa mesalatsiinin haitallisiin vaikutuksiin raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen. Kuitenkin jotkut tutkimukset ovat osoittaneet lisäystä ennenaikaisesti syntyneiden lasten osuudessa ja alentuneita syntymäpainoja niillä lapsilla, joiden äitejä hoidettiin mesalatsiinilla raskauden aikana.

Toistaiseksi tarjolla ei myöskään ole muuta tarkkaa epidemiologista tietoa.

Yhdessä tapauksessa, jossa suuria mesalatsiiniannoksia (2-4 g suun kautta) käytettiin pitkiä aikoja raskauden aikana, vastasyntyneellä todettiin munuaisten vajaatoimintaa.

Eläinkokeissa, joissa mesalatsiinia annosteltiin suun kautta, ei ole ilmaantunut suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai synnytyksen jälkeiseen kehitykseen. Asacol-peräpuikkoja tulee käyttää raskauden aikana vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt ylittävät siihen mahdollisesti liittyvät riskit.

Imetys
N-asetyyli-5-aminosalisyylihappo ja vähemmässä määrin myös mesalatsiini erittyvät rintamaitoon. Tämän kliinistä merkittävyyttä ei ole arvioitu. Imetyksen aikaisesta käytöstä on toistaiseksi vain vähän kokemusta. Yliherkkyysreaktioita, kuten vastasyntyneen ripulia, ei voida poissulkea. Siksi Asacol-peräpuikkoja saa käyttää imetyksen aikana vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt ylittävät siihen mahdollisesti liittyvät riskit. Jos imetettävälle vastasyntyneelle kehittyy ripulia, imetys on lopetettava.

Hedelmällisyys
Vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole todettu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Asacol-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

a) Turvallisuusyhteenveto

Elinspesifisiä haittavaikutuksia sydämeen, keuhkoihin, maksaan, munuaisiin, haimaan, ihoon ja ihonalaiseen kudokseen on raportoitu.

Jos potilaalla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä sulfasalatsiinille, hoito tulee välittömästi lopettaa, jos potilaalla esiintyy akuutteja intoleranssioireita, kuten vatsakramppeja, akuuttia vatsakipua, kuumetta, vaikeaa päänsärkyä tai ihottumaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia, mukaan lukien yleisoireista eosinofiilistä oireyhtymää (DRESS), Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

b) Yhteenveto haittavaikutuksista

Haittavaikutusten esiintymistiheys perustuu kliinisiin tutkimuksiin, spontaaneihin ilmoituksiin ja kirjallisuuteen.

Harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Veri ja imukudos
Hyvin harvinainen: veriarvojen muutokset (aplastinen anemia, agranulosytoosi, pansytopenia, neutropenia, leukopenia, trombosytopenia).

Immuunijärjestelmä
Hyvin harvinainen: yliherkkyysreaktiot, kuten allerginen ihottuma, lääkekuume, lupus erythematosus ‑oireyhtymä, pankoliitti.

Hermosto
Harvinainen: päänsärky, heitehuimaus
Hyvin harvinainen: perifeerinen neuropatia.

Sydän
Harvinainen: myokardiitti, perikardiitti.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Hyvin harvinainen: allergiset ja fibroottiset keuhkoreaktiot (mukaan lukien dyspnea, yskä, keuhkoputkien supistuminen, alveoliitti, keuhkoeosinofilia, keuhkoinfiltraatio, pneumoniitti)
Tuntematon: keuhkopussitulehdus.

Ruoansulatuselimistö
Harvinainen: vatsakipu, ripuli, ilmavaivat, pahoinvointi, oksentelu
Hyvin harvinainen: akuutti haimatulehdus.

Maksa ja sappi
Hyvin harvinainen: epänormaalit maksan toimintakokeet (transaminaasiarvojen ja sapen erittymishäiriöön viittaavien arvojen suureneminen), maksatulehdus, kolestaattinen hepatiitti.

Iho ja ihonalainen kudos
Harvinainen: valoherkkyys*.
* ks. kohta c)
Hyvin harvinainen: hiustenlähtö.
Tuntematon: yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS), Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS) ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN).

Luusto, lihakset ja sidekudos
Hyvin harvinainen: lihaskipu, nivelkipu.

Munuaiset ja virtsatiet
Hyvin harvinainen: munuaistoiminnan huononeminen (mm. akuutti ja krooninen interstitiaalinefriitti ja munuaisten vajaatoiminta).
Tuntematon: nefrolitiaasi**
**katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet lisätietoja varten

Sukupuolielimet ja rinnat
Hyvin harvinainen: oligospermia (palautuva).

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Tuntematon: paikallinen reaktio, intoleranssi mesalatsiinille, johon liittyy C-reaktiivisen proteiinin lisääntyminen ja/tai sairauden oireiden paheneminen.

c) Valittujen haittavaikutusten kuvaus

Jotkin edellä mainituista haittavaikutuksista todennäköisemmin liittyvät tulehdukselliseen suolistosairauteen (IBD) kuin Asacol-lääkehoitoon. Tämä koskee erityisesti ruoansulatuskanavaan liittyviä haittavaikutuksia.

Luuytimen depression aiheuttaman verisolujen tuotannon häiriön välttämiseksi potilaita tulee seurata huolellisesti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Mesalatsiinin ja myelosuppressiivisten lääkkeiden, kuten atsatiopriinin tai 6-merkaptopuriinin tai tioguaniinin, samanaikaisen käytön aikana voi esiintyä henkeä uhkaavia infektioita (ks.kohta Yhteisvaikutukset).

Valoherkkyys
Vakavammista reaktioista on ilmoitettu potilailla, joilla on aiempi ihosairaus, kuten atooppinen ihotulehdus tai atooppinen ihottuma.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksesta on vain harvoja raportteja (esim. suuri annos mesalatsiinia suun kautta itsemurhatarkoitukseen), jotka eivät viittaa munuais- tai maksatoksisuuteen. Spesifistä vasta-ainetta mesalatsiinin yliannostukselle ei ole, ja hoito on oireenmukaista ja elintoimintojen tukihoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Suolistotulehdusten lääkkeet, ATC-koodi: A07EC02.

Vaikutusmekanismi
Asacol-peräpuikot sisältävät mesalatsiinia eli 5-aminosalisyylihappoa, joka vaikuttaa anti-inflammatorisesti mekanismilla, jota ei ole täysin selvitetty. Mesalatsiini estää liuskatumaisten valkosolujen migraatiota ja solujen lipo-oksigenaasia pitoisuuksilla, jotka saavutetaan peräsuolessa hoidon aikana. Tällöin suolen seinämän makrofageissa tapahtuva proinflammatoristen leukotrieenien (LTB4:n ja 5-HETE:n) tuotanto estyy.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Mesalatsiini estää koeolosuhteissa myös syklo-oksigenaasia ja täten tromboksaani B2:n ja prostaglandiini E2:n vapautumista, mutta tämän vaikutuksen kliininen merkitys on epävarma. Mesalatsiini estää verihiutaleita aktivoivan tekijän (PAF:n) muodostumista. Mesalatsiinin on hiljattain osoitettu aktivoivan PPAR-γ-tumareseptoreja, joilla on osuutta suolen tulehdusreaktioissa. Mesalatsiini toimii myös antioksidanttina; sen on osoitettu vähentävän reaktiivisten happituotteiden syntyä ja toimivan vapaiden radikaalien sieppaajana.

Haavainen paksusuolitulehdus lisää lievästi paksusuolisyövän (CRC) riskiä.
Mesalatsiinin vaikutukset kokeellisissa malleissa ja potilailta saaduissa koepaloissa tukevat sitä, että mesalatsiini estää paksusuolitulehdukseen liittyvää paksusuolisyöpäriskiä säätelemällä tulehdusriippuvaisia ja ei-riippuvaisia signaalireittejä. Haavaiseen paksusuolitulehdukseen liittyvästä paksusuolisyöpäriskistä tehtyjen väestötutkimusten meta-analyysien kliininen tieto mesalatsiinin riski-hyötyosuudesta on kuitenkin epäjohdonmukainen.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Kuten tableteista, vain osa mesalatsiinista imeytyy peräpuikoista ja pääsee systeemiseen verenkiertoon. Mesalatsiinin vaikutus on mieluummin paikallista kuin systeemistä.

Yhden Asacol 500 mg peräpuikkokerta-annoksen jälkeen mesalatsiinin keskimääräinen Cmax oli 211 ng/ml ja Tmax oli 2,0 tuntia ja N-asetyylimesalatsiinin Cmax oli 443 ng/ml ja Tmax oli 3,0 tuntia terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä.

Jakautuminen
Noin 43 % mesalatsiinista ja noin 78 % N-asetyylimesalatsiinista sitoutuu plasman proteiineihin. Pieniä mesalatsiini- ja N-asetyylimesalatsiinipitoisuuksia on havaittu ihmisen rintamaidossa. Tämän kliinistä merkitystä ei ole arvioitu.

Biotransformaatio
Mesalatsiini metaboloituu asetylaation kautta N-asetyylimesalatsiiniksi suolen seinämässä ja maksassa.

Eliminaatio
N-asetyylimesalatsiini poistuu pääosin virtsan mukana.Mesalatsiinin puoliintumisaika oli 4,97 tuntia ja ja sen päämetaboliitin, N-asetyylimesalatsiinin puoliintumisaika oli 8,32 tuntia terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, mahdollista karsinogeenisuutta ja lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa mihinkään erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kovarasva.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ASACOL peräpuikko
500 mg 60 kpl (63,28 €)

PF-selosteen tieto

60 peräpuikkoa, PVC/PE laminaattimuottipakkauksessa.

Valmisteen kuvaus:

Vaaleanruskea torpedonmallinen peräpuikko, jonka paino on noin 3 g, halkaisija noin 12 mm ja pituus noin 31 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ASACOL peräpuikko
500 mg 60 kpl

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti (208).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

A07EC02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

26.04.2023

Yhteystiedot

TILLOTTS PHARMA AB
Gustavslundsvägen 135
SE-167 51 Bromma
Sweden

+46 8704 7740

nordicinfo@tillotts.com
puh. 0400 783 383

Etsi vertailtava PF-seloste.