HERPOLIPS emulsiovoide 50 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mg asikloviiria.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 150 mg propyleeniglykolia (E1520) ja 15 mg setyylialkoholia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Herpes simplex -viruksen aiheuttamien huulirokahtumien hoito.

Annostus ja antotapa

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta levitetään huulten rokahtumakohtiin 5 kertaa päivässä noin neljän tunnin väliajoin, ei kuitenkaan yöaikaan.

Emulsiovoidetta levitetään leesioihin tai muodostumassa oleviin leesioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa infektion alussa.

Hoitoa on jatkettava viiden päivän ajan. Jos parantuminen on vielä kesken viiden päivän kuluttua, hoitoa voidaan jatkaa vielä enintään toiset viisi päivää.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, valasikloviirille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Emulsiovoidetta ei suositella käytettäväksi limakalvoille, kuten suuhun, silmiin tai emättimeen, paikallisärsytyksen välttämiseksi. Voidetta ei saa joutua varsinkaan silmiin.

Suun kautta annettavaa asikloviirihoitoa on harkittava potilailla (esim. AIDS-potilaat tai luuytimen siirtopotilaat), joiden immuunijärjestelmä on vakavasti heikentynyt. Näitä potilaita on kehotettava neuvottelemaan lääkärin kanssa kaikkien heillä esiintyvien infektioiden hoidosta.

Apuaineet

Apuaine setyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Yhteisvaikutukset

Kliinisesti merkittäviä interaktioita ei ole esiintynyt.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Asikloviiria tulee käyttää raskauden aikana vain, jos mahdolliset hyödyt ovat suuremmat kuin tuntemattomien riskien mahdollisuus. Emulsiovoiteen käyttö aiheuttaa erittäin vähäisen systeemisen altistuksen asikloviirille.

Asikloviirin eri valmistemuodoille raskauden aikana altistuneiden naisten raskauksien tuloksia on koottu rekisteriksi. Rekisteri ei osoita asikloviiria saaneilla naisilla muuta väestöä enempää vammaisina syntyneitä lapsia eivätkä havaitut vammat olleet keskenään samanlaisia tai noudattaneet mitään mallia, joka viittaisi yhteiseen syyhyn.

Vaikuttavalla aineella, asikloviirilla, on esiintynyt haittavaikutuksia eläinkokeissa. Asikloviirin systeeminen käyttö kansainvälisesti hyväksytyissä standardikokeissa ei saanut aikaan alkiotoksisia tai teratogeenisia vaikutuksia kaneilla, rotilla eikä hiirillä. Sikiön epämuodostumia ilmeni rotilla tehdyssä ei-standardikokeessa, mutta vain kun ihonalainen annos oli niin suuri, että se oli toksinen emolle. Näiden löydösten kliininen merkitys on epäselvä.

Imetys

Systeemisesti annettu asikloviiri erittyy maitoon, mutta imetettävän lapsen haittavaikutusriski vaikuttaa epätodennäköiseltä terapeuttisilla annoksilla, koska systeeminen altistus on paikallisen annon yhteydessä hyvin pieni.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tietoja. Tällaiset haittavaikutukset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan seuraavasti: Hyvin yleiset (≥ 1/10); yleiset (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinaiset (< 1/10 000).

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinaiset: Välittömiä yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien angioedeema ja urtikaria.

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinaiset: Ohimenevä polttelu tai kirvely voiteen levittämiskohdassa, ihon lievä kuivuminen tai hilseily, kutina.

Harvinaiset: Ihon punoitus, kosketusihottuma voiteen levittämisen jälkeen. Yliherkkyystestit ovat osoittaneet, että yliherkkyys johtui useammin voidepohjan aineosista kuin asikloviirista.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Haitallisia vaikutuksia ei ole odotettavissa, vaikka potilas nielisi kokonaisen putkilollisen voidetta (10g voidetta, 500 mg asikloviiria).

800 mg:n peroraaliannoksia on annettu viidesti päivässä viikon ajan vyöruusutapauksissa ilman haittavaikutuksia. Yksittäisiä i.v.-annoksia, korkeintaan 80 mg/kg, on annettu yksittäistapauksissa vahingossa ilman haittavaikutuksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Paikallisantibiootit ja kemoterapia-aineet.

ATC-koodi: D 06 BB 03

Asikloviiri itse on farmakodynaamisesti inaktiivinen yhdiste. Asikloviiri muuntuu antiviraalisesti aktiiviseksi asikloviiritrifosfaatiksi tunkeuduttuaan herpes simplex -viruksen infektoimiin soluihin. Tämän muutoksen katalysoi viruksen HSV-tymidiinikinaasi, joka on viruksen kasvulle välttämätön entsyymi. HSV siis syntetisoi oman antiviraalisen aineensa. Asikloviirin affiniteetti viruksen DNA-polymeraasiin on 10–20 kertaa suurempi kuin sen affiniteetti solun DNA-polymeraasiin. Asikloviiri estää näin ollen selektiivisesti viruksen entsyymin toimintaa. Viruksen DNA-polymeraasi saa asikloviirin asettumaan viruksen DNA:han.

Koska asikloviirilta puuttuu 3'-hydroksyyliryhmä, nukleotidien lisääminen muodostamalla 3'‑5'‑sidoksia ei ole mahdollista, mikä estää ketjun muodostumista ja näin vähentää tehokkaasti viruksen replikoitumista. Herpes simplex -viruksen tyypit I ja II ovat molemmat erittäin herkkiä asikloviirille.

Pitkällinen tai toistuva asikloviirihoito potilailla, joiden immuunivaste on merkittävästi heikentynyt, saattaa johtaa vähemmän herkkien viruskantojen valikoitumiseen. Tällöin asikloviirihoito ei enää tehoa näihin potilaisiin.

Farmakokinetiikka

Asikloviiri läpäisee ihon. Ihonsisäiset määrät ovat suurempia kuin pienin estävä pitoisuus kudoksessa vakaassa tilassa. Asikloviiria ei ole löydetty verestä ulkoisen käytön jälkeen. Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat siis peroraalisesti tai laskimoon annettuja annoksia.

Päämetaboliitti on 9-karboksi(metoksi)metyyliguaniini. Sen osuus on noin 10–15 % munuaisten kautta erittyvästä lääkeaineesta. Suurin osa plasmassa havaittavasta asikloviiriannoksesta eliminoituu muuttumattomana munuaisten kautta (sekä glomerulussuodatuksessa että myös tubuluserityksen kautta).

Asikloviirin puoliintumisaika plasmassa on noin 3 tuntia potilailla, joiden munuaistoiminta on normaali. Sitoutuminen plasman proteiineihin on suhteellisen vähäistä (9–33 %). Interaktiot, jotka perustuisivat syrjäyttämiseen sitoutumiskohdassa, ovat näin ollen epätodennäköisiä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lukuisat in vitro -kokeet ovat osoittaneet, että kromosomivaurioita saattaa syntyä erittäin suurten pitoisuuksien yhteydessä. Kromosomivaurioita ei ole havaittu in vivo -tutkimuksissa. Asikloviiri ei osoittautunut karsinogeeniseksi rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaisissa tutkimuksissa. Asikloviirin systeeminen anto kansainvälisesti hyväksytyissä, useilla eri lajeilla suoritetuissa standardikokeissa ei aiheuttanut toksisia eikä teratogeenisia vaikutuksia alkioille. Sikiön epämuodostumia ilmeni rotilla tehdyssä ei-standardikokeessa ainoastaan suurten annosten yhteydessä, jotka olivat myös emolle toksisia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Makrogolistearaatti, dimetikoni, setyylialkoholi, nestemäinen parafiini, valkovaseliini, propyleeniglykoli, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Valmistetta ei saa sekoittaa muiden aineiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

HERPOLIPS emulsiovoide
50 mg/g 2 g (12,76 €)

PF-selosteen tieto

Polyeteenisulkijalla varustettu alumiiniputkilo.

Yksi putkilo sisältää 2 g 3 g, tai 5 g voidetta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen-valkeahko emulsiovoide

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

HERPOLIPS emulsiovoide
50 mg/g 2 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D06BB03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.07.2019

Yhteystiedot

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki


0207 416 888

Etsi vertailtava PF-seloste.