CODETABS imeskelytabletti

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää kokillaanankuoresta (Guarea rusbyi, (Britton) Rusby) valmistettua nesteuutetta kuivana:

Guareae rusbyi cort. extr. spir. fl. (2:1) 27 mg
respond. extr. sicc. 2 mg
uuttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi -seos

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sakkaroosi, glukoosisiirappi ja natriumbentsoaatti.
Apuaineet, katso kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Imeskelytabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Eri syistä johtuvan yskän lyhytaikainen oireenmukainen hoito.

Annostus ja antotapa

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
11–15-vuotiaille 1/2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
4–10-vuotiaille 1/4 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
Ei alle 4-vuotiaille.

Vasta-aiheet

Aiemmin todettu yliherkkyys jollekin valmisteen aineosalle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Valmiste sisältää sakkaroosia ja natriumbensoaattia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoimintaa, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Tämä valmiste sisältää 4,0 mikrogrammaa bentsoaattia per imeskelytabletti.

Jos potilas noudattaa vähäsuolaista ruokavaliota, on hyvä ottaa huomioon, että yksi imeskelytabletti sisältää 37 mg natriumia.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

Raskaus ja imetys

Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana, koska kokillaanankuoriuutteen imeytymisestä istukan läpi ja erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkoja tietoja.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei vaikutusta.

Haittavaikutukset

Kokillaanankuoriuute voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan ärsytysoireita.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 Fimea.

Yliannostus

Kokillaanankuoriuutteella on suurina annoksina oksettava vaikutus.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Yskänhillitsijöiden ja ekspektoranttien yhdistelmävalmisteet, muut yskänhillitsijät ja ekspektorantit

ATC-koodi: R05FB02

Kokillaanankuoriuute on kasviperäinen uute, joka sisältää mm. beetasitosterolia, resiinejä, alkaloideja, haihtuvia öljyjä ja fenolisia yhdisteitä. Kokillaanankuoriuute lisää limaneritystä ipekakuanaa voimakkaammin sekä hillitsee jonkin verran yskänärsytystä.

Farmakokinetiikka

Farmakokineettisiä tutkimuksia ei ole käytettävissä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Monivuotisen käytön yhteydessä ei ole todettu teratogeenisia vaikutuksia eikä farmakologisista vaikutuksista poikkeavaa elintoksisuutta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Sakkaroosi, ammoniumkloridi, talkki, natriumsyklamaatti (E 952), sokerikulööri (E 150a), magnesiumstearaatti, sakkariininatrium (E 954), mentoli, raseeminen, anisöljy, lakritsiaromi (vesi, glyseroli, glukoosisiirappi, natriumbentsoaatti ja kaliumsorbaatti)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C, kuivassa paikassa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

CODETABS imeskelytabletti
20 fol (11,89 €)

PF-selosteen tieto

20 tablettia läpipainopakkauksessa, joka muodostuu PVC/PE/PVdC-kalvosta ja alumiinifoliosta.

Valmisteen kuvaus:

Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti.
Tabletin halkaisija on 13 mm ja paksuus 4,3 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

CODETABS imeskelytabletti
20 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R05FB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

17.04.2018

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki


020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com

Etsi vertailtava PF-seloste.