CARBO MEDICINALIS tabletti 250 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 250 mg aktiivihiiltä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:
1 tabletti sisältää 184 mg laktoosia ja 284 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ensisijaisesti ripulin ja ilmavaivojen hoito. Voidaan käyttää myös akuuttien lääkeaine- ja muiden myrkytysten ensiapuun.

Annostus ja antotapa

Annostus

Ripuliin ja ilmavaivoihin aikuisille 2–10 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Ilmavaivoihin lapsille 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa ja ripuliin yli 12-vuotiaille lapsille 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Akuuttien myrkytysten ensiapuun mahdollisimman pian myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen. Aktiivihiilen antaminen voi kuitenkin vähentää merkittävästi myrkyllisen aineen imeytymistä vielä tunninkin kuluttua myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen.

Akuuttien myrkytysten hoidossa suositellut annokset ovat aikuisille 50–100 g ja lapsille noin 1 g painokiloa kohti (katso annostaulukko). Lääkehiiltä pitäisi antaa mieluummin liian paljon kuin liian vähän, sillä jälkimmäisessä tapauksessa osa hiileen adsorboituneesta myrkystä saattaa vapautua alempana suolessa.

ANNOSTAULUKKO

ILMAVAIVOJEN HOITO

Lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

RIPULIN HOITO

Yli 12-vuotiaat lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

AKUUTTIEN MYRKYTYSTEN ENSIAPU

Lapset

4 tablettia (1 g) / painokilo*

kerta-annos

Aikuiset

200–400 tablettia (50–100 g)*

kerta-annos

*HUOM: Aikuisille ja yli 37 kg painaville lapsille ei riitä yksi suurin kaupan oleva pakkauskoko (150 tablettia).

Lasten annos valmistetaan murskaamalla lääkehiilitabletit pienessä vesimäärässä. Tämän jälkeen koko annos syötetään kerralla johonkin hyvän makuiseen (jäätelö, hillo, jogurtti, hedelmäsose, limsa yms.) sekoitettuna. Annos sekoitetaan niin pieneen määrään, että lapsi jaksaa syödä sen. Jos suuren aktiivihiilimäärän ottaminen yhdellä kertaa tuottaa vaikeuksia, annos voidaan antaa useassa erässä muutaman minuutin välein.

Kun myrkytysten ensiapuun ja jatkohoitoon tarvitaan suuria aktiivihiilimääriä, ne pitäisi antaa suspensiomuodossa (ks. Carbomix-rakeet oraalisuspensiota varten).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainitulle apuaineille. Mahasuolikanavan verenvuoto, perforaatio tai obstruktio, epäily ileuksesta ja haavainen paksusuolitulehdus.

Aktiivihiili ei pysty sitomaan tehokkaasti kaikkia aineita, eikä valmistetta suositella käytettäväksi seuraavien aineiden aiheuttamien myrkytysten yhteydessä:

  • syövyttävät aineet (kuten vahvat hapot tai emäkset)
  • alkoholit
  • petrolituotteet
  • fluoridi
  • syanidi
  • metallit (kuten rauta ja litium).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Potilasta on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos ripuli jatkuu yli 48 tuntia.

Lapsille on annettava akuutin ripulin hoidon yhteydessä varhaisessa vaiheessa nesteytysliuosta suun kautta kuivumisen ja elektrolyyttihäiriöiden estämiseksi.

Aktiivihiiltä ei suositella annettavaksi tokkuraiselle potilaalle tai potilaalle, jonka tajunnantason voidaan nautitun aineen takia olettaa nopeasti heikkenevän, ilman hengitysteiden suojaamista (intubointi).

Koska aktiivihiilen käyttö saattaa vaikeuttaa ruokatorven ja mahan tähystystoimenpiteitä, valmisteen käytön tarpeellisuutta pitää harkita tarkkaan erityisesti syövyttävien aineiden ja petrolituotteiden aiheuttamien myrkytysten yhteydessä.

Valmiste sisältää sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoimintaa, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Valmiste sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Yhteisvaikutukset

Hiili estää samanaikaisesti otettujen lääkeaineiden imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei vaikutusta.

Haittavaikutukset

Etenkin suuret annokset voivat aiheuttaa ohimenevästi ummetusta. Tätä voidaan tarvittaessa hoitaa ulostuslääkkeillä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta -tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Hiilivalmisteet, lääkehiili, ATC-koodi: A07BA01

Aktiivihiili sitoo ruoansulatuskanavassa bakteeritoksiineja ja muita ripulinaiheuttajia sekä kaasuja. Tämän lisäksi hiili estää lääkkeiden ja muiden aineiden imeytymistä akuuttien myrkytysten yhteydessä. Hiili sitoo tehokkaasti mm. digoksiinia, parasetamolia, salisylaatteja, fenyylibutatsonia, fenytoiinia, fenobarbitaalia, karbamatsepiinia, nikotiinia, trisyklisiä masennuslääkkeitä ja fentiatsiineja. Hiilivalmiste on sitä tehokkaampi, mitä pikemmin sitä käytetään haitallisen aineen ottamisen jälkeen. Koska lääkkeiden imeytyminen voi myrkytystilanteissa olla tavanomaista hitaampaa, viivästynytkin hiilivalmisteen käyttö saattaa olla hyödyksi.

Farmakokinetiikka

Aktiivihiili ei imeydy ruoansulatuskanavasta, vaan poistuu elimistöstä ulosteen mukana. Toistuva aktiivihiilen anto voi nopeuttaa sellaisten aineiden eliminaatiota, joilla on runsas enterohepaattinen kierto tai jotka muulla tavoin erittyvät suolen sisälle ja reabsorboituvat sieltä takaisin verenkiertoon.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Sakkaroosi, laktoosi, karmelloosinatrium, magnesiumstearaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

CARBO MEDICINALIS tabletti
250 mg 50 kpl (11,34 €), 150 kpl (20,32 €)

PF-selosteen tieto

50 ja 150 tablettia, valkoinen muovitölkki (HDPE), valkoinen muovikansi (LDPE).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Musta, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 13 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Korvattavuus

CARBO MEDICINALIS tabletti
250 mg 50 kpl, 150 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.11.2018

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki


020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com

Etsi vertailtava PF-seloste.