CARBO MEDICINALIS tabletti 250 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Aktiivihiili 250 mg

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ensisijaisesti ripulin ja ilmavaivojen hoito. Voidaan käyttää myös akuuttien lääkeaine- ja muiden myrkytysten ensiapuun.

Annostus ja antotapa

Ripuliin ja ilmavaivoihin aikuisille 2–10 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Ilmavaivoihin lapsille 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa ja ripuliin yli 12-vuotiaille lapsille 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Akuuttien myrkytysten ensiapuun mahdollisimman pian myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen. Aktiivihiilen antaminen voi kuitenkin vähentää merkittävästi myrkyllisen aineen imeytymistä vielä tunninkin kuluttua myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen.

Akuuttien myrkytysten hoidossa suositellut annokset ovat aikuisille 50–100 g ja lapsille noin 1 g painokiloa kohti (katso annostaulukko). Lääkehiiltä tulisi antaa mieluummin liian paljon kuin liian vähän, sillä jälkimmäisessä tapauksessa osa hiileen adsorboituneesta myrkystä saattaa vapautua alempana suolessa.

ANNOSTAULUKKO

ILMAVAIVOJEN HOITO

Lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

RIPULIN HOITO

Yli 12-vuotiaat lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

AKUUTTIEN MYRKYTYSTEN ENSIAPU

Lapset

4 tablettia (1 g) / painokilo*

kerta-annos

Aikuiset

200–400 tablettia (50–100 g)*

kerta-annos

*HUOM: Aikuisille ja yli 37 kg painaville lapsille ei riitä yksi suurin kaupan oleva pakkauskoko (150 tablettia).

Lasten annos valmistetaan murskaamalla lääkehiilitabletit pienessä vesimäärässä. Tämän jälkeen koko annos syötetään kerralla johonkin hyvän makuiseen sekoitettuna (jäätelö, hillo, jogurtti, hedelmäsose, limsa yms.), mutta niin pieneen määrään, että lapsi jaksaa syödä sen. Jos suuren aktiivihiilimäärän nauttiminen yhdellä kertaa tuottaa vaikeuksia, annos voidaan antaa useassa erässä muutaman minuutin välein.

Kun myrkytysten ensiapuun ja jatkohoitoon tarvitaan suuria aktiivihiilimääriä, ne tulisi antaa suspensiomuodossa (ks. Carbomix-rakeet oraalisuspensiota varten).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (aktiivihiili) tai apuaineelle. Mahasuolikanavan verenvuoto, perforaatio tai obstruktio, epäily ileuksesta ja haavainen paksusuolitulehdus.

Aktiivihiili ei pysty sitomaan tehokkaasti kaikkia aineita, eikä valmistetta suositella käytettäväksi seuraavien aineiden aiheuttamien myrkytysten yhteydessä:

  • syövyttävät aineet (kuten vahvat hapot tai emäkset)
  • alkoholit
  • petrolituotteet
  • fluoridi
  • syanidi
  • metallit (kuten rauta ja litium).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Potilasta on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos ripuli jatkuu yli 48 tuntia.

Lapsille on annettava akuutin ripulin hoidon yhteydessä varhaisessa vaiheessa nesteytysliuosta suun kautta kuivumisen ja elektrolyyttihäiriöiden estämiseksi.

Aktiivihiiltä ei suositella annettavaksi tokkuraiselle potilaalle tai potilaalle, jonka tajunnantason voidaan nautitun aineen takia olettaa nopeasti heikkenevän, ilman hengitysteiden suojaamista (intubointi).

Koska aktiivihiilen käyttö saattaa vaikeuttaa ruokatorven ja mahan tähystystoimenpiteitä, valmisteen käytön tarpeellisuutta tulee harkita tarkkaan erityisesti syövyttävien aineiden ja petrolituotteiden aiheuttamien myrkytysten yhteydessä.

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoimintaa, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Yhteisvaikutukset

Hiili estää samanaikaisesti nautittujen lääkeaineiden imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei vaikutusta.

Haittavaikutukset

Etenkin suuret annokset voivat aiheuttaa ohimenevästi ummetusta. Tätä voidaan tarvittaessa hoitaa ulostuslääkkeillä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Hiilivalmisteet, lääkehiili. ATC-koodi: A07BA01

Aktiivihiili sitoo ruoansulatuskanavassa bakteeritoksiineja ja muita ripulinaiheuttajia sekä kaasuja. Tämän lisäksi hiili estää lääkkeiden ja muiden aineiden imeytymistä akuuttien myrkytysten yhteydessä. Hiili sitoo tehokkaasti mm. digoksiinia, parasetamolia, salisylaatteja, fenyylibutatsonia, fenytoiinia, fenobarbitaalia, karbamatsepiinia, nikotiinia, trisyklisiä antidepressantteja ja fentiatsiineja. Hiilivalmiste on sitä tehokkaampi, mitä pikemmin sitä käytetään haitallisen aineen ottamisen jälkeen. Koska lääkkeiden imeytyminen voi myrkytystilanteissa olla tavanomaista hitaampaa, viivästynytkin hiilivalmisteen käyttö saattaa olla hyödyksi.

Farmakokinetiikka

Aktiivihiili ei imeydy ruoansulatuskanavasta, vaan poistuu elimistöstä ulosteen mukana. Toistuva aktiivihiilen anto voi nopeuttaa sellaisten aineiden eliminaatiota, joilla on runsas enterohepaattinen kierto tai jotka muulla tavoin erittyvät suolen sisälle ja reabsorboituvat sieltä takaisin verenkiertoon.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Povidoni (90F), vedetön kolloidinen piidioksidi, natriumtärkkelysglykolaatti, sakkaroosi, krospovidoni (CL), magnesiumstearaatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

CARBO MEDICINALIS tabletti
250 mg 50 kpl (11,34 €), 150 kpl (20,32 €)

PF-selosteen tieto

50 ja 150 tablettia, valkoinen muovitölkki (HDPE), valkoinen muovikansi (LDPE).

Valmisteen kuvaus:

Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

CARBO MEDICINALIS tabletti
250 mg 50 kpl, 150 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

19.08.2014

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com

Etsi vertailtava PF-seloste.