FUNGORIN emulsiovoide 1 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg:aa terbinafiinihydrokloridia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsyylialkoholi (10,0 mg/g), setyylialkoholi (40,0 mg/g) stearyylialkoholi (40,0 mg/g).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Jalkasilsa (tinea pedis) ja varpaiden välinen sienitulehdus.

Muihin ihon sieni-infektioihin, kuten vartalosilsaan (tinea corporis) ja nivustaipeen silsaan (tinea cruris) sekä ihon hiivasieni-infektioihin ja pityriasis versicoloriin, vain lääkärin määräyksellä.

Annostus ja antotapa

Annostus

Ulkoiseen käyttöön iholle.

Hoidon kesto riippuu käyttöaiheesta ja infektion vaikeusasteesta.

Tavallinen annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille sekä hoitoajat:

  • Varpaiden välien sienitulehdus: kerran päivässä viikon ajan.
  • Jalkasilsa: kerran päivässä viikon ajan.
  • Tinea corporis, cruris: kerran päivässä viikon ajan.
  • Ihon kandidoosi: 1–2 kertaa päivässä 1–2 viikon ajan.
  • Pityriasis versicolor: 1–2 kertaa päivässä 2 viikkoa.

Iäkkäät potilaat

Ei ole näyttöä siitä, että vanhemmat potilaat tarvitsisivat erilaisia annoksia tai että heillä olisi erilaisia haittavaikutuksia kuin nuoremmilla potilailla.

Pediatriset potilaat

Fungorin-emulsiovoiteen käyttöä alle 12-vuotiaille lapsille ei suositeta.

Antotapa

Ihottuma-alueet puhdistetaan ja kuivataan hyvin ennen emulsiovoiteen levittämistä. Emulsiovoide levitetään ihottuma-alueille ja niitä ympäröivälle iholle ohuena kerroksena ja hangataan kevyesti ihoon. Hiertymäinfektioissa (rintojen alla, sormien välissä, pakaroiden välissä, nivusissa) alue voidaan peittää sideharsolla emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, etenkin yön ajaksi.

Yleensä kliiniset oireet vähenevät muutamien päivien kuluessa. Epäsäännöllinen käyttö tai ennenaikainen hoidon lopettaminen saattavat johtaa taudin uusiutumiseen. Jos kahden viikon kuluessa ei ole paranemisen merkkejä, potilaan tulee ottaa yhteys lääkäriin ja diagnoosi on varmistettava.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Fungorin-emulsiovoide on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Emulsiovoiteen joutumista silmiin tai suuhun on vältettävä. Jos voidetta menee silmiin, silmät on huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä. Jos valmistetta levitetään kasvoille, on varottava sen joutumista silmiin.

Voide on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Pikkulapsia ei saa päästää kosketukseen Fungorin‑emulsiovoiteella hoidetun ihon kanssa, rintojen iho mukaan lukien.

Fungorin-emulsiovoidetta ei ole tarkoitettu kynsisienen hoitoon. Kynsisientä epäiltäessä (esim. jos kynnen väri on muuttunut tai kynsi on paksuuntunut) potilaan tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää stearyylialkoholia ja setyylialkoholia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg bentsyylialkoholia per 1 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

Yhteisvaikutukset

Paikallisesti annetulla terbinafiiniemulsiovoiteella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Eläimillä tehdyt sikiötoksisuustutkimukset eivät ole antaneet viitteitä haittavaikutuksista (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Kliinisiä kokemuksia Fungorin-emulsiovoiteen käytöstä raskauden aikana ei ole. Tästä syystä Fungorin-emulsiovoidetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeen.

Imetys

Terbinafiini erittyy ihmisen rintamaitoon ja tämän takia imettävien äitien ei pidä käyttää terbinafiiniemulsiovoidetta. Pikkulapsia ei myöskään saa päästää kosketukseen Fungorin‑emulsiovoiteella hoidetun ihon kanssa, rintojen iho mukaan lukien.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ei ole havaittu terbinafiinillä olevan vaikutusta hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Terbinafiiniemulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Paikallisia oireita kuten kutinaa, ihon kesimistä, antopaikan kipua tai ärsytystä, pigmenttihäiriöitä, ihon polttelun tunnetta, punoitusta, rupia jne. voi ilmetä antopaikassa. Nämä vaarattomat oireet on erotettava yliherkkyysreaktioista, mukaan lukien ihottuma, joita on raportoitu satunnaisesti, ja jotka vaativat hoidon keskeyttämisen.

Terbinafiini voi ärsyttää silmiä, jos voidetta menee vahingossa silmiin.

Harvinaisissa tapauksissa sieni-infektio voi pahentua.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti, elinjärjestelmän ja yleisyyden mukaan:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haitan vakavuusasteen mukaisessa järjestyksessä.

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot*

Silmät

Silmien ärsytys

Iho ja ihonalainen kudos

Ihon kesiminen, kutina

Ihovaurio, ruvet, ihosairaus, pigmenttihäiriö, punoitus, tunne ihon polttelusta

Kuiva iho, kontaktidermatiitti, ekseema

Ihottuma*

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kipu, antopaikan kipu, antopaikan ärsytys

Oireiden paheneminen

*) Perustuu markkinoille tulon jälkeisiin tietoihin.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Oireet

Paikallisesti annetun terbinafiiniemulsiovoiteen vähäinen systeeminen imeytyminen johtaa erittäin epätodennäköisesti yliannostukseen.

Jos voidetta vahingossa otetaan suuri määrä suun kautta, saattaa ilmetä samanlaisia oireita kuin tablettien yliannostuksesta (päänsärkyä, pahoinvointia, kipua sydänalassa ja huimausta).

Yksi 30 gramman Fungorin emulsiovoideputki sisältää 300 mg terbinafiinia, joka on verrattavissa yhden 250 mg:n tabletin sisältämään terbinafiiniannokseen (aikuisen kerta-annos).

Yliannostuksen hoitaminen

Jos voidetta vahingossa niellään, yliannostuksen hoidoksi suositellaan lääkkeen poistamista elimistöstä ensisijaisesti antamalla lääkehiiltä. Tarvittaessa annetaan oireenmukaista tukihoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: ihon sienitautien lääkkeet, muut paikallisesti käytettävät sienitautilääkkeet, ATC-koodi D01AE15.

Terbinafiini on allyyliamiini, jolla on laajakirjoinen antimykoottinen vaikutus. Pieninäkin pitoisuuksina terbinafiinilla on fungisidinen teho dermatofyytteihin, homesieniin ja eräisiin dimorfisiin sieniin. Vaikutus hiivasieniin on joko fungisidinen tai fungistaattinen riippuen lajista.

Terbinafiinilla voidaan hoitaa dermatofyyttien, kuten Trichophyton (esim. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis ja Epidermophyton floccosum, aiheuttamia ihon sieni-infektioita sekä pääasiallisesti Candida-lajien (esim. Candida albicans) aiheuttamia ihon hiivasieni-infektioita.

Terbinafiini on pitkävaikutteinen. Sairaus uusiutui (tai uusi tartunta ilmeni) alle 10 prosentilla terbinafiinivoiteella viikon ajan hoidetuista jalkasilsapotilaista kolmen kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta.

Terbinafiini estää spesifisesti sienen sterolibiosynteesin varhaisessa vaiheessa. Tämä johtaa ergosterolin puutteeseen ja skvaleenin intrasellulaariseen kerääntymiseen, mikä johtaa sienisolun kuolemaan. Terbinafiinin vaikutus perustuu sienen solukalvossa olevan entsyymin, skvaleeniepoksidaasin, estämiseen.

Skvaleeniepoksidaasi ei ole kytkeytynyt sytokromi-P450‑järjestelmään.

Farmakokinetiikka

Paikallisesti käytettynä terbinafiinia imeytyy ihmisen systeemiseen verenkiertoon alle 5 % annoksesta; systeeminen altistus on näin ollen hyvin pieni.

Seitsemän päivää kestäneen terbinafiinivoidehoidon päätyttyä terbinafiinipitoisuus tartunnan saaneessa ihon sarveiskerroksessa (stratum corneumissa) on vähintään seitsemän päivän ajan suurempi kuin fungisidiseen vaikutukseen tarvittava pitoisuus.

Erityispotilasryhmät

Paikallisen annostelun jälkeen terbinafiiniin pitoisuudet ihossa ovat erittäin matalia, minkä vuoksi eri potilasalaryhmissä (esimerkiksi munuaisten tai maksan vajaatoiminta) ei farmakokinetiikassa todennäköisesti ole kliinisesti merkitseviä eroja.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla ja koirilla tehdyissä pitkäaikaistutkimuksissa (ad 1 vuosi) ei todettu merkittäviä toksisia vaikutuksia peroraalisilla annoksilla ad 100 mg/kg/vrk. Suurilla suun kautta annetuilla annoksilla potentiaalisia kohde-elimiä ovat maksa ja mahdollisesti myös munuaiset.

Hiirillä tehdyssä 2-vuotisessa karsinogeenisuustutkimuksessa ei todettu kasvaimia eikä muitakaan hoitoon liittyviä poikkeavia löydöksiä peroraalisilla annoksilla ad 130 (koiraat) ja ad 156 (naaraat) mg/kg/vrk. Rotilla tehdyssä 2-vuotisessa karsinogeenisuustutkimuksessa todettiin suurimmalla peroraalisella annostasolla 69 mg/kg/vrk koiraiden maksatuumori-insidenssin kohoamista. Muutosten, joihin voi liittyä peroksisomi proliferaatio, on osoitettu olevan lajispesifisiä, koska niitä ei havaittu hiirillä tehdyssä karsinogeenisuustutkimuksessa eikä muissa hiirillä, koirilla tai apinoilla tehdyissä tutkimuksissa.

Apinoilla tehdyissä tutkimuksissa, joissa käytettiin suuria peroraalisia terbinafiiniannoksia, todettiin retinan refraktiohäiriöitä suurimpia annoksia käytettäessä (ei-toksinen vaikutustaso oli 50 mg/kg). Näitä häiriöitä ilmeni erään terbinafiinin metaboliitin esiintyessä silmäkudoksessa ja ne katosivat, kun lääkkeen anto lopetettiin. Häiriöihin ei liittynyt histologisia muutoksia.

In vitro ja in vivo tehdyt tavanomaiset genotoksisuuskokeet eivät antaneet viitteitä lääkkeen mutageenisuudesta tai klastogeenisuudesta.

Haittavaikutuksia hedelmällisyyteen tai muihin lisääntymisparametreihin ei todettu rotilla tai kaniineilla tehdyissä tutkimuksissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumhydroksidi

Bentsyylialkoholi

Sorbitaanistearaatti

Setyylipalmitaatti

Setyylialkoholi

Stearyylialkoholi

Polysorbaatti 60

Isopropyylimyristaatti

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

FUNGORIN emulsiovoide
1 % 15 g (9,98 €)

PF-selosteen tieto

Alumiiniputki, jossa lakattu sisäpinta, polypropyleenikorkki.

Pakkaukset: 15 g (itsehoitovalmiste) ja 30 g (reseptivalmiste).

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, tasainen emulsiovoide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

FUNGORIN emulsiovoide
1 % 15 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D01AE15

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.07.2022

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.