NEUROBION FORTE tabletti, päällystetty

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää: Tiamiinidisulfidi 100 mg, pyridoksiinihydrokloridi 200 mg, syanokobalamiini 0,2 mg

Lääkemuoto

Tabletti, päällystetty

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

B-vitamiinien puutoksen ehkäisy ja hoito.

Annostus ja antotapa

Aikuiset ja yli 15-vuotiaat: 1 tabletti kerran päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Lapset alle 15-vuotiaat: lääkärin ohjeen mukaan.

Tabletit niellään kokonaisina nesteen kera mieluiten aterian yhteydessä. Lääkäri määrää hoidon keston.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys valmisteen vaikuttaville aineille tai apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Neurobion forte -tabletit sisältävät sakkaroosia. Valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoiminta.

B6-vitamiinin pitkäaikaisen (>6 kk), yli 50 mg:n keskimääräisen päiväannoksen käytön aikana on kirjallisuudessa kuvattu neuropatioita. Mikäli käytön aikana ilmenee neuropatia-oireita, lääkitys on lopetettava.

Yhteisvaikutukset

L-dopa: Pyridoksiini voi heikentää L-dopan vaikutusta. Potilaiden, joita hoidetaan L-dopalla, tulisi välttää nauttimasta suuria annoksia pyridoksiinia ja siten Neurobion forte -valmisteita.

Pyridoksiiniantagonistit, esim. isoniatsidi (INH): B6-vitamiinin (pyridoksiini) teho voi heikentyä.

Loop-diureetit, esim. furosemidi: Pitkäaikaisessa käytössä tiamiinin eliminaatio voi nopeutua alentuneen tubulaarisen takaisinimeytymisen vuoksi, joten veren tiamiinitaso saattaa laskea.

Raskaus ja imetys

Pysyttäessä suositelluissa annoksissa tiamiinin, pyridoksiinin ja syanokobalamiinin ei ole todettu johtavan haitallisiin vaikutuksiin raskauden aikana. B1-, B6- ja B12-vitamiinit erittyvät äidinmaitoon, mutta lapsen riskiä saada yliannos ei tiedetä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Neurobion Forte -tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Alla luetellut haitalliset reaktiot on luokiteltu seuraavalla tavalla esiintymistiheyden mukaisesti:

TuntematonSaatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Immuunijärjestelmä:
Tuntematon: Yliherkkyysreaktiot, kuten hikoilu, takykardia, sekä ihoreaktiot, joihin liittyy kutinaa ja urtikariaa.

Hermosto:
Tuntematon: Neuropatia

Ruoansulatuselimistö:
Tuntematon: Ruoansulatuselimistön vaivat, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja vatsakipu.

Yliannostus

Pysyttäessä suositelluissa annoksissa yliannostuksen oireita ei tunneta. Suuret tiamiiniannokset (satoja milligrammoja) voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten rytmihäiriöitä (etenkin takykardiaa), päänsärkyä, vapinaa, turvotusta ja kouristusherkkyyden lisääntymistä. Hyvin suurilla (> 10 g) tiamiiniannoksilla voi olla kuraren kaltainen vaikutus. Pitkäaikainen pyridoksiinin yliannostus, eli yli kahden kuukauden ajan yli 1 g päivässä, voi aiheuttaa neurotoksisia vaikutuksia. Epäiltäessä intoksikaatiota potilasta on hoidettava oireidenmukaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: B1-vitamiinin ja B6- ja/tai B12-vitamiinin yhdistelmävalmisteet

Tiamiini: tiamiini (B1-vitamiini) ja sen vesiliukoiset suolat ovat fosforyloituneet elimistössä biologisesti aktiivisiksi tiamiinipyrofosfaatiksi ja tiamiinitrifosfaatiksi. Tiamiinipyrofosfaatti toimii koentsyyminä tärkeissä tehtävissä hiilihydraattien aineenvaihdunnassa; sen vaikutus on erityisen tärkeää hermosoluissa. Tiamiinipyrofosfaatti toimii koentsyyminä pyruvaattidekarboksylaasi-, 2-oksoglutamaattidehydrogenaasi- ja transketolaasi -reaktioissa. Pentoosifosfaattikierrossa tiamiinipyrofosfaatti osallistuu aldehydiryhmien siirtoon. Tiamiinipyrofosfaatti katalysoi myös asetyylikoliinin muodostumista. Metabolisten yhteyksien samankaltaisuuden vuoksi tiamiinin ja muiden B-kompleksin vitamiinien välillä esiintyy interaktioita.

Pitkälle kehittynyt tiamiinin puutos johtaa beriberi-tautiin. Taudin oireita ovat perifeerinen neuropatia, johon liittyy tuntohäiriöitä, lihasheikkous, keskushermosto-oireet, ataksia, halvaukset ja myös mentaaliset, kardiovaskulaariset ja ruuansulatuskanavan häiriöt. Suomessa tauti on harvinainen ja tiamiinin puutosta esiintyy lähinnä alkoholisteilla. Kroonisessa alkoholismissa tiamiinin puutos voi johtaa kardiomyopatiaan, johon liittyy oikean kammion laajeneminen, polyneuropatiaan, Wernicken enkefalopatiaan ja Korsakoffin oireyhtymään.

Tiamiinin imeytymistä voivat vähentää runsas kahvin, teen tai graavisuolatun kalan nauttiminen sekä jotkut sairaudet, kuten ripulitaudit, ulseratiivinen koliitti, sappiteiden sairaudet, eräät syöpäsairaudet ja oksentelu. Maksasairaudet voivat vähentää tiamiinin metaboliaa.

Pyridoksiini: varsinainen vaikuttava aine pyridoksiini (B6-vitamiini) on fosforyloituneessa muodossaan (pyridoksaali-5-fosfaatti) koentsyymi monille entsyymeille, jotka osallistuvat aminohappojen aineenvaihduntaan. Ne osallistuvat dekarboksylaatiossa fysiologisesti aktiivisten amiinien (esim. adrenaliinin, histamiinin, serotoniinin, dopamiinin ja tyramiinin) muodostumiseen, transaminaatiossa anabolisiin ja katabolisiin aineenvaihduntaprosesseihin (esim. glutamiinioksaloasetaatti transaminaasi, glutamiinipyruviini transaminaasi, gamma-aminovoihappo, alfaketoglutaari transaminaasi) sekä myös erilaisten aminohappojen pilkkomis- ja synteesiprosesseihin. Lisäksi sillä on suoria biokemiallisia yhteyksiä muiden B-vitamiinien kanssa.

Pyridoksiinin primaarinen puutos on ihmisellä harvinainen ja liittyy usein muiden vitamiinien puutteeseen. Puutosta esiintyy lähinnä alkoholisteilla. Raskauden aikana pyridoksiinin puutos voi aiheuttaa ns. karpaalikanavaoireyhtymän. Pitkäaikainen ehkäisytablettien käyttö voi myös altistaa pyridoksiinin puutokselle. Isoniatsidi, D-penisillamiini ja sykloseriini voivat vaikuttaa antagonisesti.

Pyridoksiinin puutoksen kliiniset oireet vaihtelevat. Puutos saattaa olla osallisena seuraavissa häiriöissä: hilseilevät dermatiittityyppiset ihottumat, silmäluomen ja sidekalvon kutiava tulehdus, hypokrominen mikrosyyttinen anemia, perifeerinen neuriitti, oksaalihapon muodostus virtsassa ja virtsakivet, kouristukset pienillä lapsilla.

Syanokobalamiini: syanokobalamiini (B12-vitamiini) on välttämätön aktiivinen vitamiini ihmisille ja liittyy soluissa nukleiinihappojen, RNA:n ja DNA:n synteesiin sekä proteiini- ja lipidisynteeseihin. Syanokobalamiinia tarvitaan myös hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunnassa sekä meripihkahapon syntetisoitumiseen. Homokysteiinin metylaatiossa metioniiniksi 5-metyylitetrahydrofoolihaposta muodostuu vapaa tetrahydrofoolihappo, jota tarvitaan erytropoieesissa. Metabolisten yhteyksien samankaltaisuuden vuoksi kobalamiinin ja muiden B-kompleksin vitamiinien välillä esiintyy interaktioita.

Syanokobalamiinin puutos johtuu harvoin ruokavaliosta. Yleensä syynä on imeytymisen häiriö pernisioosissa anemiassa, mahaleikkauksen tai mahalaukun pintasolukon vaurion johdosta. Tällöin imeytymisessä tarvittava kantajaproteiini (intrinsic factor) puuttuu. Puutoksen voi aiheuttaa myös suolen limakalvoa vaurioittavat taudit, kuten keliakia, sprue-ripuli, leikkaukset ja harvemmin leveä heisimato. Hematologisesti puutos ilmenee megaloblastisena anemiana. Neurologisina oireina voivat olla keskus- ja ääreishermoston toiminnan häiriöt, kuten polyneuropatia. Lisäksi voi esiintyä väsymystä, kalpeutta, jalkojen ja käsien pistelyä, suorituskyvyn heikkenemistä.

Vitamiinitarpeen arvioimiseksi Yhdysvaltain tiedeakatemia on julkaissut vitamiinien päivittäiset saantisuositukset eli RDA-taulukot (Recommended Dietary Allovances).

Eräiden B-vitamiinien ravinnosta saatava päivittäinen saantisuositus aikuisilla (RDA 1989).

VitamiiniPäivittäinen saantisuositus
Tiamiini1,0-1,5 mg
Pyridoksiini1,4-2,0 mg
Syanokobalamiini2,0 mikrog

Farmakokinetiikka

Tiamiini: oraalisesti annostellun tiamiinin otaksutaan imeytyvän kahdella, annoksesta riippuvalla mekanismilla. Näitä ovat aktiivinen absorptio ja passiivinen diffuusio. Tiamiini imeytyy lähinnä duodenaaliloopin alueelta. Imeytymismekanismi on saturoituva eli mitä suurempi on nautitun tiamiinin määrä, sitä suurempi osa tiamiinista erittyy muuttumattomana munuaisten kautta 4-6 tunnissa. Imeytymätön tiamiini antaa ulosteille hiivan hajun. Elimistö varastoi noin 30 mg tiamiinia. Tiamiinin biologinen puoliintumisaika on noin 10-20 vuorokautta.

Pyridoksiini: pyridoksiinilla tarkoitetaan sen elimistössä toinen toisikseen muuttuvia johdannaisia pyridoksiinia, pyridoksaalia ja pyridoksamiinia. Nämä pyridoksiinin johdannaiset imeytyvät nopeasti pääasiassa ruuansulatuskanavan ylemmistä osista ja erittyvät suurelta osin 2-5 tunnin aikana. Fosforyloituneesta muodosta pyridoksaali-5-fosfaatista lähes 80 % on sitoutunut plasman proteiineihin. Elimistön pyridoksiinivarasto on 40-150 mg, päivittäin erittyy 1,7-3,6 mg. Elimistöön varastoituneesta pyridoksiinista vaihtuu päivittäin 2,2-2,4 %. Eliminaation päätuote on 4-pyridoksiinihappo.

Syanokobalamiini: syanokobalamiinin imeytyminen gastrointestinaalialueelta tapahtuu lähinnä aktiivisella saturoituvalla mekanismilla. Ravinnosta saatu syanokobalamiini sitoutuu kantajaproteiiniin (intrinsic factor) muodostaen kompleksin. Kantajaproteiinista riippumaton syanokobalamiini imeytyy passiivisesti epäspesifisellä mekanismilla. Syanokobalamiini varastoituu elimistössä pääasiassa maksaan. Syanokobalamiinin päivittäinen tarve on hyvin alhainen, noin 1 mikrog. Varastoituneesta syanokobalamiinista vaihtuu päivittäin 2,5 mikrog tai 0,05 % elimistön kokonaisvarastosta. Varastot kattavat noin 3 vuoden vitamiinitarpeen. Syanokobalamiini erittyy pääasiassa sapen kautta ja suurin osa reabsorboituu enterohepaattisessa kierrossa. Jos elimistön varastointikapasiteetti ylittyy suurten vitamiiniannosten vuoksi, erityisesti parenteraalisessa annostuksessa, niin ylimääräinen osuus erittyy virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tiamiini: hyvin korkeat i.v. tiamiiniannokset ovat letaaleja eläinkokeissa: LD50 on hiirelle 125 mg/kg, rotalle 250 mg/kg, kaniinille 300 mg/kg ja koiralle 350 mg/kg. Ihmisellä hyvin korkeat i.v. annokset (noin 10 g) aiheuttavat gangliosalpausta tiamiinin sitoutuessa nikotiinikolinergisiin reseptoreihin.

Pyridoksiini: pyridoksiinin toksisuuus on suhteellisen vähäinen. Pyridoksiinihydrokloridin akuutti toksisuus (LD50) on hiirellä 6000 mg/kg (p.o.) ja 700 mg/kg (i.v.) ja rotalla 3700 mg/kg (s.c.). Kroonista toksisuutta ei havaittu koiralla ja rotalla annoksilla 20 ja 25 mg/kg/päivä. Lisäksi, teratogeenisia vaikutuksia ei havaittu rotalla annoksen oltua 80 mg/kg/päivä. Annettaessa koirille pyridoksiinia 1000 mg/kg/päivä usean päivän ajan havaittiin vaurioita hermostosysteemissä.

Syanokobalamiini: syanokobalamiinin toksisuus on hyvin vähäinen. LD50 hiirellä on 1600 mg (i.p. ja i.v.). Kirjallisuudesta ei löydy mainintaa syanokobalamiinin karsinogeenisuudesta tai teratogeenisuudesta. Syanokobalamiinin aiheuttamia hypervitaminoosia tai myrkytystapauksia ei tunneta ihmisillä.

Tiamiinin, pyridoksiinin ja syanokobalamiinin kombinaatio: Vitamiinikombinaatiolla tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että yhdistelmä on hyvin siedetty eikä sillä ole myöskään teratogeenisia vaikutuksia. Tutkimukset suoritettiin Neurobion injektioliuoksella (tiamiini 100 mg/3 ml, pyridoksiini 100 mg/3 ml ja syanokobalamiini 1 mg/3 ml).

Akuutti toksisuus
Rotta (i.v.):LD50 = 3,51 mg/kg. Ei myöhäisempää kuolleisuutta.
Subakuutti toksisuus
Rotta (i.m.):3 ml/päivä 4 viikon ajan oli siedetty systemaattisesti.
Subakuutti toksisuus
Beagle (i.v.):Intoleranssireaktioita ei havaittu annettaessa päivittäin i.v. 4 viikon ajan 0,1 ml/kg, 0,3 ml/kg, 1,0 ml/kg ja 3,0 ml/kg.
Teratogeenisuus
Kaniini (i.m.):Merkitsevää eroa kontrolliryhmään ei todettu annettaessa päivittäin 0,3 ml/kg, 1,0 ml/kg ja 3,0 ml/kg 6.-18. tiineyspäivinä.
Karsinogeenisuus:Ei tunneta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin: Magnesiumstearaatti, metyyliselluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, liivate, talkki, glyseroli 85%, vedetön kolloidinen piidioksidi, puhdistettu vesi.
Päällyste: Montaaniglykolivaha, liivate, metyyliselluloosa, akaasiakumi, glyseroli 85 %, povidoni, kalsiumkarbonaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, kaoliini, titaanidioksidi (E 171), talkki, sakkaroosi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta. (PVC/PVDC Al-läpipainopakkaus)

30 kuukautta (lasipullo)

Kun valmiste säilytetään alkuperäispakkauksessa ja alle alle 25°C.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

NEUROBION FORTE tabletti, päällystetty
20 fol (7,01 €), 100 kpl (19,94 €)

PF-selosteen tieto

Pakkaukset: 20 tabl., läpipainopakkaus (Al/PVC/PVDC), pahvikotelo, pakkausseloste. 100 tabl., ruskea lasitölkki, alumiininen kierrekorkki, pahvikotelo, pakkausseloste.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, päällystetty, kupera tabletti, halkaisija 12 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

NEUROBION FORTE tabletti, päällystetty
20 fol, 100 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A11DB

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

02.06.2015

Yhteystiedot

Tamro Corporation, aPHOENIX company
P.O. Box 11, Rajatorpantie 41 B
FI-01641 Vantaa
Suomi

020 445 11
www.tamro.fi
yht.hlö sari.merikko@tamro.com

Etsi vertailtava PF-seloste.