BACTROBAN NASAL nenävoide 2 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 g nenävoidetta sisältää mupirosiinikalsiumia vastaten 20 mg (2 % w/w) mupirosiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Nenävoide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Stafylokokkien aiheuttamien nenäinfektioiden hoito, mukaan lukien metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus-bakteerin eliminaatio nenästä.

Annostus ja antotapa

Annostus. Pieni määrä, suunnilleen tulitikunpään verran (noin 30 mg) Bactroban Nasal -voidetta sivellään molempiin sieraimiin kahdesti päivässä vähintään viiden päivän ajan. Hoitoa ei tule jatkaa yli 10 päivän ajan.

Antotapa. Levitä voide pumpulipuikon avulla. Voitelun jälkeen sieraimet tulee sulkea painamalla nenää sivuilta useita kertoja.

Nenäoireiden pitäisi hävitä yleensä 3-5 päivän käsittelyllä.

Jäljelle jäänyt voide tulee hävittää hoidon loputtua.

Voidetta ei saa sekoittaa muiden valmisteiden kanssa, sillä voiteen mahdollinen laimeneminen voi heikentää sen antibakteerista tehoa ja heikentää sen sisältämän mupirosiinin säilyvyyttä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainutuille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos Bactroban Nasal -nenävoidetta käytettäessä kehittyy herkistymisreaktio tai esiintyy vaikeaa paikallisärsytystä, on hoito keskeytettävä, valmiste on pyyhittävä pois ja infektioon on aloitettava asianmukainen vaihtoehtoinen hoito.

Kuten muillakin antibakteerisilla valmisteilla pitkäaikainen käyttö voi johtaa resistenttien organismien liikakasvuun.

Antibioottien käytön yhteydessä on raportoitu pseudomembranoottista koliittia, jonka vaikeusaste voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan. Siksi sen mahdollisuus on otettava huomioon, jos potilaalle kehittyy ripuli antibioottihoidon aikana tai sen jälkeen. Vaikka ripulin ilmeneminen on epätodennäköisempää mupirosiinin paikalliskäytössä, hoito on keskeytettävä heti ja potilasta tutkittava tarkemmin, jos ripuli pitkittyy tai on merkittävää, tai potilaalla ilmenee vatsakouristuksia.

Tämä mupirosiinivoide ei sovellu käytettäväksi silmiin.

Varottava joutumista silmiin. Jos valmistetta on joutunut silmiin, se poistetaan huuhtelemalla silmät perusteellisesti vedellä.

Yhteisvaikutukset

Lääkeaineinteraktioita ei ole raportoitu.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Saatavana ei ole riittäviä tietoja mupirosiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole osoitettu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Koska käytöstä raskauden aikana ei ole kliinistä kokemusta, tulee mupirosiinia käyttää raskauden aikana vain tapauksissa, joissa mahdollisesti saavutettava hyöty on suurempi kuin hoidosta mahdollisesti koituva riski.
Imetys
Ei ole olemassa riittäviä tietoja mupirosiinin käytöstä ihmisille ja eläimille imetysaikana.
Hedelmällisyys
Mupirosiinin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja. Rottatutkimuksissa ei osoitettu vaikutuksia hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bactrobanilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Alla luetellut haittavaikutukset on luokiteltu elinjärjestelmän ja yleisyyden mukaan seuraavasti:

hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Melko harvinaiset haittavaikutukset määritettiin yhdistetyn turvallisuustietokannan pohjalta, johon kerättiin tiedot 12 kliinisessä tutkimuksessa hoidetusta 422 potilaasta. Hyvin harvinaiset haittavaikutukset määritettiin pääasiallisesti markkinoille tulon jälkeen saadusta kokemustiedosta ja sen tähden ne viittaavat pikemminkin raportointitasoon kuin todelliseen yleisyyteen.

Immuunijärjestelmä
Hyvin harvinainen: ihon yliherkkyysreaktiot. Systeemiset allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaksia, yleistynyt ihottuma, nokkosihottuma ja angioedeema.

Hengityselimet, rintakehä- ja välikarsina
Melko harvinainen: nenän limakalvon reaktiot.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Mupirosiinin yliannostuksesta on vain vähän kokemusta. Mupirosiinin toksisuus on hyvin vähäinen.

Hoito

Mupirosiinin yliannostukseen ei ole erityistä hoitoa. Yliannostustapauksessa potilasta on hoidettava oireenmukaisesti ja tarvittaessa tarkkailtava asiaankuuluvasti. Jatkohoito toteutetaan kliinisten merkkien perusteella tai Myrkytystietokeskuksen ohjeiden mukaan, jos ohjeet ovat saatavilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut nenän tukkoisuutta lievittävät aineet, ATC-koodi: R01AX06

Vaikutustapa

Mupirosiini on uudenlainen antibiootti, jota valmistetaan fermentoimalla Pseudomonas fluorescens ‑bakteeria. Mupirosiini estää bakteerien valkuaisainesynteesiä inhiboimalla isoleusyyli-siirtäjä-RNA syntetaasia.

Mupirosiinilla on bakteriostaattinen vaikutus MIC-pitoisuuksina ja bakterisidinen vaikutus suurempina, paikallishoidossa saavutettavina pitoisuuksina.

Resistenssimekanismi

Stafylokokeissa kehittyvän vähäisen resistenssin arvellaan johtuvan pistemutaatiosta luontaisessa stafylokokin kromosomaalisessa geenissä (ileS), joka johtaa resistenssiin kohdeisoleusyyli-tRNA-syntetaasientsyymiä kohtaan. Stafylokokeilla voimakkaan resistenssin on osoitettu johtuvan tietystä erillisestä, plasmidikoodatusta isoleusyyli-tRNA-syntetaasientsyymistä.

Gramnegatiivisten organismien, kuten Enterobacteriaceaen, luonnollinen resistenssi voi johtua lääkeaineen huonosta penetraatiosta gramnegatiivisten bakteerien solunseinien ulkokalvojen läpi.

Erityisestä vaikutusmekanismista ja ainutlaatuisesta kemiallisesta rakenteesta johtuen mupirosiini ei osoita ristiresistenssiä muiden kliinisessä käytössä olevien antibioottien kanssa.

Antibakteerinen kirjo

Hankittu resistenssi voi vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti eri lajeilla, joten tieto paikallisesta resistenssitilanteesta on tarpeen, etenkin vaikeita infektioita hoidettaessa. Tarvittaessa on konsultoitava asiantuntijaa niissä tapauksissa, joissa paikallinen resistenssitilanne on sellainen, että valmisteen käyttö ainakin jonkin tyypin infektioissa on kyseenalaista.

Yleisesti herkät lajit:

Staphylococcus aureus*

Streptococcus -lajit

Lajit, joille hankittu resistenssi voi olla ongelma:

Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA)

Metisilliiniresistentit koagulaasinegatiiviset Staphylococcus -lajit(MRCoNS)

Luontaisesti vastustuskykyiset organismit:

Corynebacterium -lajit

Micrococcus -lajit

* Kliininen teho on osoitettu herkillä isolaateilla hyväksytyissä kliinisissä käyttöaiheissa.

Mupirosiinin pitoisuuden herkkyyden raja-arvot (MIC) Staphylococcus Aureus –lajille:

Herkkä: vähemmän kuin tai yhtä suuri kuin 1 mg/l

Resistentti: suurempi kuin 256 mg/l

Farmakokinetiikka

Mupirosiini soveltuu ainoastaan paikallishoitoon. Laskimoon tai oraalisesti annettu mupirosiini metaboloituu nopeasti inaktiiviseksi ns. moonihapoksi (monic acid).

Mupirosiini imeytyy aikuisten terveen tai vaurioituneen limakalvon läpi hyvin vähän päätellen siitä, että vain < 1 % annoksesta erittyy moonihappona virtsaan. Vastasyntyneiden tai keskosten nenästä mupirosiini imeytyy paremmin, mutta siedettävyysongelmia ei ole näissäkään potilasryhmissä havaittu.

Eliminaatio. Mupirosiini eliminoituu nopeasti kehosta metaboloitumalla inaktiiviseksi metaboliitiksi, moonihapoksi, joka erittyy pääasiassa munuaisten kautta (90 %).

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät: Ei rajoituksia, ellei potilaalla ole merkkejä kohtalaisesta tai vaikeasta munuaisten vajaatoiminnasta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Karsinogeenisuus/mutageenisuus

Karsinogeenisuus
Mupirosiinin karsinogeenisuutta ei ole tutkittu.

Genotoksisuus
Erittäin sytotoksisilla pitoisuuksilla in vitro on todettu mutaatiofrekvenssin suureneminen. Tämä ei ole kuitenkaan sovellettavissa in vivo -tilanteeseen.

Lisääntymistoksisuus

Hedelmällisyys
Mitään vaikutusta hedelmällisyyteen ei ilmennyt, kun mupirosiinia annettiin enintään 100 mg/kg/vrk nahan alle urosrotille 10 viikon ajan ja naarasrotille 15 päivän ajan ennen parittelua ja molemmille 20 päivän ajan yhdynnän jälkeen.

Kehitystoksisuus
Rotan alkion ja sikiön kehittymistä koskeneissa tutkimuksissa ei saatu näyttöä kehitystoksisuudesta, kun annos nahan alle oli enintään 375 mg/kg/vrk. Kaniinin alkion ja sikiön kehittymistä koskeneissa tutkimuksissa, jossa annos nahan alle oli enintään 160 mg/kg/vrk, suuren annoksen aiheuttama emotoksisuus (painonnousun heikentyminen ja pistokohdan vaikea ärsytys) johti keskenmenoon tai jälkeläisten huonoon selviytymiseen. Näyttöä kehitystoksisuudesta ei kuitenkaan saatu niillä kaniinisikiöillä, joiden emon tiineys oli täysiaikainen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Valkovaseliini, Softisan 649 (luonnollisten rasvahappojen, isosteariinihapon ja adipiinihapon, glyseriiniesterien seos).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta säilytettäessä alle 25 °C:ssa.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

BACTROBAN NASAL nenävoide
2 % 3 g (19,15 €)

PF-selosteen tieto

Alumiiniputki, jossa suutin ja korkki. 3 g.

Valmisteen kuvaus:

Läpikuultava voide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kädet on pestävä levittämisen jälkeen.

Korvattavuus

BACTROBAN NASAL nenävoide
2 % 3 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R01AX06

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

24.02.2023

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki


010 303 030
www.glaxosmithkline.fi

Etsi vertailtava PF-seloste.