ZOMACTON injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 10 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Somatropiini* 10 mg
(10 mg/ml, kun yksi injektiopullo valmistetaan käyttövalmiiksi)
* Valmistettu Escherichia coli -viljelmässä rekombinanttia DNA-teknologiaa käyttäen

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Zomacton on tarkoitettu käytettäväksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • riittämättömästä kasvuhormonierityksestä johtuvan kasvuhäiriön pitkäaikaishoito lapsilla
 • kromosomitutkimuksella vahvistetun Turnerin oireyhtymän aiheuttaman kasvuhidastuman pitkäaikaishoito.

Ehto

Vain lastennefrologian, lastenendokrinologian ja/tai endokrinologian erikoislääkäreiden määräyksellä.

Annostus ja antotapa

Zomacton-hoidon tulee aina tapahtua sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta kasvuhormonin vajausta sairastavien potilaiden hoidosta.

Zomactonin annostus tulee määrittää yksilöllisesti kunkin potilaan kohdalla.

Hoidon kesto on yleensä useita vuosia ja riippuu hoidolla saavutettavasta maksimihyödystä.

Kasvuhormonin anto ihon alle saattaa johtaa rasvakudoksen häviämiseen tai lisääntymiseen injektiokohdassa. Näin ollen injektiokohtia tulee vaihdella.

Kasvuhormonin vajaus
Yleisesti ottaen suositeltava annos on 0,17–0,23 mg/kg (noin 4,9–6,9 mg/m2) viikossa jaettuna 6–7 injektioon ihon alle (mikä vastaa 0,02–0,03 mg/kg tai 0,7–1,0 mg/m2 annosta vuorokaudessa injektiona ihon alle). Viikon kokonaisannos ei saa olla yli 0,27 mg/kg tai 8 mg/m2 (mikä vastaa enintään noin 0,04 mg/kg annosta injektiona vuorokaudessa).

Turnerin oireyhtymä
Yleisesti ottaen suositeltava annos on 0,33 mg/kg (noin 9,86 mg/m2) viikossa jaettuna 6–7 injektioon ihon alle (mikä vastaa 0,05 mg/kg tai 1,4–1,63 mg/m2 annosta vuorokaudessa injektiona ihon alle).

Valmisteluohjeet, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Antotapa

Tarvittava Zomacton 10 mg/ml annos annetaan neulattomalla ZomaJet 10 -laitteella tai tavanomaisella ruiskulla.

ZomaJet 10 -laitteen käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet, ks. laitteen mukana toimitettava vihko.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys somatropiinille tai apuaineille.

Somatropiinia ei saa käyttää jos on olemassa merkkejä aktiivisesta kasvaimesta. Kallonsisäisten kasvainten on oltava inaktiivisia ja kasvainkemoterapian pitää olla loppunut ennen kuin kasvuhormonihoito voidaan aloittaa. Hoito keskeytetään, jos kasvaimen aktivoitumisesta näkyy merkkejä.

Somatropiinia ei saa käyttää kasvun edistämiseen, jos lapsen epifyysit ovat sulkeutuneet.

Somatropiinia ei pidä antaa potilaille, jotka ovat akuutisti kriittisen sairaita avosydänleikkauksen, vatsaleikkauksen, monivamman, akuutin hengitysvajauksen tai vastaavan tilan jälkeen.

Jos lapsella on krooninen munuaissairaus, somatropiinihoito on lopetettava munuaissiirron yhteydessä.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Suurinta suositeltua päivittäistä annosta ei saa ylittää (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Hyvin harvinaisina tapauksina on havaittu myosiittia, joka saattaa johtua säilyteaineena käytetystä metakresolista. Jos potilaalla on lihaskipua tai suhteetonta kipua injektiokohdassa, myosiitin mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Jos myosiittiepäily vahvistuu, on käytettävä Zomacton-valmistemuotoa, joka ei sisällä metakresolia.

Prader-Willin syndroomaa sairastavat potilaat
Zomacton ei ole tarkoitettu pitkäaikaishoitoon lapsipotilailla, joilla on geenitesteillä vahvistetusta Prader–Willin oireyhtymästä johtuva kasvuhäiriö, ellei heillä ole todettu myös kasvuhormonin vajausta. Prader–Willin oireyhtymää sairastavilla lapsilla on ilmoitettu kasvuhormonihoidon aloittamisen jälkeen uniapneaa ja äkkikuolemia, kun lapsilla on ollut yksi tai useampia seuraavista riskitekijöistä: vaikea lihavuus, anamneesissa ylähengitystieobstruktio, uniapnea tai tunnistamaton hengitystieinfektio.

Aivopaineen suureneminen
Harvinaisina tapauksina on ilmoitettu benigniä aivopaineen suurenemista. Jos potilaalle kehittyy vaikeaa tai toistuvaa päänsärkyä, näköhäiriöitä ja pahoinvointia/oksentelua, on suositeltavaa tarkistaa silmänpohjat papillaturvotuksen varalta. Jos papillaturvotusepäily vahvistuu, benignin aivopaineen suurenemisen mahdollisuutta on harkittava ja kasvuhormonihoito on tarvittaessa lopetettava (ks. myös kohta Haittavaikutukset). Tällä hetkellä ei ole tarpeeksi näyttöä tukemaan kliinisiä ratkaisuja potilailla, joiden aivopaine on lievittynyt. Jos kasvuhormonihoito aloitetaan uudelleen, kohonneen aivopaineen oireita on seurattava tarkasti.

Leukemia
Leukemiaa on ilmoitettu joillakin kasvuhormonin vajausta sairastavilla potilailla, jotka saivat somatropiinihoitoa, ja myös hoitamattomilla potilailla. Leukemian ilmaantuvuuden lisääntymisestä ei kuitenkaan ole näyttöä kasvuhormonia saavilla potilailla, kun altistavia tekijöitä ei ole.

Vasta-aineiden muodostuminen
Kuten kaikkien somatropiinivalmisteiden kohdalla, pienelle osalle potilaista saattaa kehittyä somatropiinivasta-aineita. Vasta-aineiden sitoutumiskyky on heikko, eivätkä ne vaikuta kasvunopeuteen. Somatropiinivasta-aineet on tutkittava kaikilta potilailta, joilla ei saavuteta hoitovastetta.

Kilpirauhasen vajaatoiminta
Kasvuhormonihoidon aikana ekstratyroidaalinen T4:n muuntuminen T3:ksi lisääntyy ja voi peittää alkavan kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet. Sen vuoksi kilpirauhastoimintaa on seurattava kaikilla potilailla. Hypopituitarismipotilailla tavanomaista korvaushoitoa on seurattava tarkasti somatropiinihoitoa annettaessa.

Diabetesta sairastavat potilaat
Koska somatropiini saattaa heikentää insuliiniherkkyyttä, on potilaita tarkkailtava glukoosi-intoleranssin varalta. Diabeetikoiden insuliiniannosta voidaan joutua muuttamaan somatropiinia sisältävän hoidon aloittamisen jälkeen. Potilaiden, joilla on diabetes tai glukoosi-intoleranssi, tilaa on seurattava tarkasti somatropiinihoidon aikana. Zomactonin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta myös, jos potilaalla on sukuanamneesin perusteella diabetesalttiutta.

Somatropiinihoidon aloitus voi johtaa 11βHSD-1-estoon ja pienentyneeseen seerumin kortisolipitoisuuteen. Somatropiinilla hoidetuilla potilailla voi paljastua aikaisemmin havaitsematon sentraalinen (sekundaarinen) lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminta, joka vaatii glukokortikoidikorvaushoitoa. Lisäksi aiemmin todetun lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan vuoksi glukokortikoideilla hoidetut potilaat saattavat tarvita ylläpito- tai stressitilanneannoksen suurentamista somatropiinihoidon aloittamisen jälkeen (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Potilaat, joillaon kallonsisäisiä leesioita
Potilailla, joilla on kallonsisäisestä leesiosta johtuva sekundaarinen kasvuhormonin vajaus, on seurattava säännöllisesti kyseisen tautiprosessin etenemisen tai uusiutumisen varalta. Niillä potilailla jotka ovat lapsena sairastaneet syövän ja ovat saaneet somatropiini-hoitoa ensimmäisen syöpäkasvaimen jälkeen, on raportoitu suurentunut sekundaarinen tuumori-riski. Potilailla joita on hoidettu päähän kohdistuvalla sädehoidolla ensimmäisen syöpäkasvaimen yhteydessä, yleisimpiä kasvaimia syövän uusiutuessa olivat kallonsisäiset kasvaimet, erityisesti meningeoomat.

Zomacton-hoito tulee lopettaa, jos kasvain etenee tai uusiutuu. Jos potilaalla on anamneesissa jokin syöpätauti, relapsin merkkeihin ja oireisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Skolioosi
Skolioosin eteneminen on aina mahdollista lapsen nopean kasvun aikana. Mahdollisia skolioosin merkkejä tulee seurata somatropiinihoidon aikana.

Potilaat joilla on endokriinisiä häiriöitä
Lonkan epifysiolyysiä voi esiintyä tavallista yleisemmin potilailla, joilla on endokriinisiä häiriöitä. Jos Zomacton-hoitoa saava potilas alkaa ontua tai valittaa lonkan tai polven kipua, lääkärin tulee arvioida hänen tilanteensa.

Leikkauksenjälkeisistä komplikaatioista kärsivät potilaat
Kasvuhormonihoidon vaikutusta toipumiseen tutkittiin kahdessa lumekontrolloidussa tutkimuksessa, joihin otettiin 522 kriittisesti sairasta aikuispotilasta. Heillä oli avosydän- tai vatsaleikkauksen jälkeisiä komplikaatioita, useita tapaturmavammoja tai akuutti hengitysvajaus.
Kasvuhormonihoitoa (5,3–8 mg/vrk annoksilla) saaneessa ryhmässä kuolleisuus oli suurempaa (42 %) kuin lumeryhmässä (19 %). Näiden tietojen perusteella näille potilaille ei tule antaa kasvuhormonihoitoa. Kasvuhormonikorvaushoidon turvallisuudesta potilailla, joilla on akuutti kriittinen sairaus, ei ole tietoja. Näin ollen hoidon jatkamisen etuja tulee tällaisessa tilanteessa punnita suhteessa mahdollisiin haittoihin.

Neulattoman ZomaJet 10 -laitteen avulla annettavan Zomacton 10 mg/ml -hoidon paikallista siedettävyyttä tutkittiin ennen myyntiluvan saamista 12 viikon pituisessa tutkimuksessa, johon osallistui vain valkoihoisia lapsia. Vaikkakin harvinaista, pankreatiittia on epäiltävä somatropiini-hoitoa saaneilla potilailla, etenkin lapsilla, joilla esiintyy vatsakipua.

Yhteisvaikutukset

Samanaikainen glukokortikoidihoito heikentää somatropiinivalmisteiden kasvua edistävää vaikutusta. ACTH-puutoksesta kärsivien potilaiden korvaushoidon glukokortikoidiannostus tulisi säätää huolellisesti kasvua heikentävän vaikutuksen välttämiseksi.

Kasvuhormoni vähentää kortisonin muuttumista kortisoliksi ja saattaa paljastaa aikaisemmin havaitsemattoman sentraalisen lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan tai johtaa pienten glukokortikoidikorvaushoidon annosten tehottomuuteen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Suuret annokset androgeenejä, estrogeenejä tai anabolisia steroideja saattavat nopeuttaa luun kypsymistä ja vähentää siten lopullista pituuskasvua.

Somatropiini saattaa laukaista insuliiniresistenssin, joten insuliiniannosta on ehkä muutettava, jos diabeetikko käyttää samanaikaisesti Zomacton-hoitoa.

Kasvuhormonin vajausta sairastavilla aikuisilla tehdyn yhteisvaikutustutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että somatropiinin anto saattaa suurentaa tunnetusti CYP450-isoentsyymien välityksellä metaboloituvien aineiden puhdistumaa. CYP3A4-välitteisesti metaboloituvien aineiden (esim. sukupuolihormonit, kortikosteroidit, epilepsialääkkeet ja siklosporiini) puhdistuma saattaa suurentua erityisen paljon, jolloin kyseisten aineiden pitoisuudet plasmassa pienenevät. Ilmiön kliinistä merkitystä ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Raskauden aikaisesta altistumisesta Zomactonille ei ole saatavilla kliinistä tietoa.
Zomactonin käytöstä eläimillä tiineyden aikana ei ole tietoa. (Ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta)
Zomactonin käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana eikä hedelmällisessä iässä olevilla naisilla, jotka eivät käytä ehkäisyä.
Somatropiinia sisältävillä valmisteilla ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia imettävillä naisilla. Ei tiedetä, erittyykö somatropiini ihmisen rintamaitoon. Tästä syystä on noudatettava varovaisuutta, jos somatropiinivalmistetta annetaan imettäville naisille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Somatropiinia sisältävillä valmisteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Kasvuhormonin anto ihon alle saattaa johtaa rasvakudoksen häviämiseen tai lisääntymiseen tai pistemäiseen verenvuotoon ja mustelmanmuodostukseen injektiokohdassa.

ElinjärjestelmäHyvin yleinen
(≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000)Hyvin harvinainen (< 1/10000)
Hyvän- ja pahanlaatuiset ja kasvaimet  pahanlaatuiset kasvaimet, kasvaimet Leukemia
(lapsilla)
Veri ja imukudos  anemia  
Immuunijärjestelmä vasta-ainemuodostus   
Umpieritys hypotyreoidismi   
Aineenvaihdunta ja ravitsemus

lievä hyperglykemia (aikuisilla)

heikentynyt glukoosin sieto (lapsilla)hypoglykemia, hyperfosfatemiatyypin 2 diabetes 
Psyykkiset häiriöt  persoonallisuushäiriöt  
Hermostopäänsärky (aikuisilla), parestesiat (aikuisilla)päänsärky, hypertonia, unettomuus (aikuisilla)uneliaisuus, nystagmusneuropatia, aivopaineen nousu, unettomuus (lapsilla), parestesiat (lapsilla) 
Silmät  papillaturvotus, diplopia  
Kuulo ja tasapainoelin  kiertohuimaus  
Sydän  takykardia, hypotensio (aikuisilla)hypertensio (lapsilla) 
Ruoansulatuselimistö  oksentelu, vatsakipu, ilmavaivat, pahoinvointiripuli 
Iho ja ihonalainen kudos  lipodystrofia, ihoatrofia, eksfoliatiivinen dermatiitti, urtikaria, hirsutismi, ihohypertrofia  
Luusto, lihakset ja sidekudos

nivelkipu (aikuisilla), lihaskipu (aikuisilla)

nivelkipu (lapsilla), lihaskipu (lapsilla), raajojen jäykkyys (aikuisilla)lihasatrofia, luukipu, rannekanavaoireyhtymä
raajojen jäykkyys (lapsilla)
  
Munuaiset ja virtsatiet  virtsainkontinenssi, hematuria, polyuria, pollakisuria, virtsan poikkeavuudet  
Sukupuolielimet ja rinnat  emätinvuoto, gynekomastia (aikuisilla) gynekomastia (lapsilla)
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatedeema (aikuisilla), perifeerinen edeema (aikuisilla)edeema (lapsilla), perifeerinen edeema (lapsilla), injektiokohdan reaktiot, asteniaheikotus, injektiokohdan atrofia, injektiokohdan verenvuoto, injektiokohdan kovettuma, hypertrofia  
Tutkimukset   munuaisten toimintakoetulosten poikkeavuus 


Kauppaantuonnin jälkeen on raportoitu pankreatiittia kasvuhormonihoidon yhteydessä (esiintyvyys tuntematon).

Somatropiinivasta-aineet: somatropiini saattaa proteiinina aiheuttaa vasta-ainemuodostusta. Vasta-aineita on havaittu osalla hoitoa saaneesta populaatiosta valmisteesta riippuen. Vasta-aineiden sitoutumiskyky ja niiden pitoisuudet ovat yleensä matalia, eivätkä ne ole kliinisesti merkittäviä. Somatropiinivasta-ainetesti on kuitenkin tehtävä, jos somatropiinilla ei saavuteta hoitovastetta.

Leukemia: leukemiaa on ilmoitettu (hyvin harvoin) markkinoille tulon jälkeen kasvuhormonin vajausta sairastavilla lapsilla, joista jotkut saavat somatropiinihoitoa. Leukemiariski ei näytä kuitenkaan olevan suurentunut niillä, joilla ei ole altistavia tekijöitä.

Reisiluun pään epifysiolyysiä ja Legg–Calvé–Perthesin tautia on ilmoitettu kasvuhormonihoitoa saavilla lapsilla. Reisiluun pään epifysiolyysiä esiintyy tavallista yleisemmin potilailla, joilla on umpierityshäiriöitä, ja Legg–Calvé–Perthesin tauti on yleisempi lyhytkasvuisilla potilailla. Ei kuitenkaan tiedetä, ovatko nämä kaksi sairautta yleisempiä somatropiinihoidon aikana vai eivät. Diagnoosiepäilyn tulee herätä, jos potilaalla on epämiellyttäviä tuntemuksia tai lonkka- ja/tai polvikipua.

Muita haittavaikutuksia voidaan pitää luokkavaikutuksena kuten insuliiniherkkyyden heikkenemisestä johtuva hyperglykemia, vapaan tyroksiinin pitoisuuden pieneneminen ja mahdollinen hyvänlaatuisen aivopaineen kehittyminen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Zomactonin suositusannosta ei saa ylittää.

Zomacton-yliannoksia ei ole ilmoitettu, mutta akuutti yliannos saattaa johtaa ensin hypoglykemiaan ja sen jälkeen hyperglykemiaan.

Suositusannokset ylittävien Zomacton-annosten pitkäaikaisen, toistuvan käytön vaikutuksia ei tunneta. Tällainen käyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa oireita ja merkkejä, jotka vastaavat liiallisten ihmisen kasvuhormonipitoisuuksien tunnettuja vaikutuksia (esim. akromegaliaa).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Somatropiini ja somatropiiniagonistit
ATC-koodi: H01AC01

Farmakodynamiikka
Lääkkeen aminohappojärjestys, ketjupituus (191 aminohappoa) ja farmakokinetiikka ovat täsmälleen samanlaiset kuin ihmisen aivolisäkkeen tuottaman kasvuhormonin. Zomactonin farmakologiset vaikutukset ovat todennäköisesti samat kuin endogeenisenkin hormonin vaikutukset.

Luusto
Kasvuhormoni aikaansaa ihmisellä luuston yleisesti ottaen tasapainoista kasvua. Lapsilla, joilla on vahvistettu olevan kasvuhormonin vajaus, on todettu eksogeenisen Zomactonin käytön jälkeen lineaarisen kasvun voimistumista. Zomactonin käytön jälkeen havaittava pituuskasvu johtuu pitkien luiden epifyysilevyihin kohdistuvasta vaikutuksesta. Jos lapsen kasvuhormonipitoisuudet ovat riittämättömät, Zomacton nopeuttaa kasvua ja suurentaa IGF-1-pitoisuuksia (IGF-1 = insuliinin kaltainen kasvutekijä eli somatomediini C) samaan tapaan kuin aivolisäkeperäinen ihmisen kasvuhormonihoito. Myös seerumin AFOS-pitoisuuksien keskiarvo suurenee.

Muut elimet ja kudokset
Kasvuhormoni aikaansaa myös muissa kudoksissa koon suurenemista, joka on suhteessa ruumiinpainon kokonaiskasvuun. Sen aiheuttamia muutoksia ovat sidekudosten, ihon ja sen apuelinten kasvun voimistuminen, luustolihasten suureneminen solujen määrän ja koon kasvun vuoksi, kateenkorvan kasvu, maksan suureneminen ja sen solujen proliferaation lisääntyminen sekä sukurauhasten, lisämunuaisten ja kilpirauhasen vähäinen suureneminen.
Kasvuhormonikorvaushoidon yhteydessä ei ole ilmoitettu ihon tai litteiden luiden epäsuhtaista kasvua eikä sukupuolisen kypsymisen nopeutumista.

Proteiini-, hiilihydraatti- ja lipidimetabolia
Kasvuhormonilla on typpeä säästävä vaikutus, ja se lisää aminohappojen kuljetusta kudoksiin. Molemmat prosessit lisäävät proteiinisynteesiä. Kasvuhormoni vähentää hiilihydraattien käyttöä ja lipogeneesiä. Suuria annoksia käytettäessä tai insuliinin puuttuessa kasvuhormoni on diabetogeeninen ja aikaansaa yleensä paaston aikana havaittavia vaikutuksia (ts. huono hiilihydraattien sieto, lipogeneesin estyminen, rasvan mobilisaatio ja ketoosi).

Mineraalimetabolia
Kasvuhormonihoidon jälkeen esiintyy natriumin, kaliumin ja fosforin kertymistä kudoksiin. Kalsiumin eliminoituminen munuaisteitse lisääntyy, mutta sen tehostunut imeytyminen suolesta kompensoi tätä vaikutusta. Zomacton-hoitoa tai ihmisen kasvuhormonihoitoa saavien potilaiden seerumin kalsiumpitoisuudet eivät muutu merkitsevästi. Seerumin epäorgaanisten fosfaattipitoisuuksien on todettu suurenevan sekä Zomacton-hoidon että ihmisen kasvuhormonihoidon jälkeen. Näiden mineraalien kertyminen elimistöön osoittaa, että niiden tarve on suurentunut kudossynteesin aikana.

Farmakokinetiikka

24 tervettä aikuista sai 1,67 mg somatropiinia joko tavanomaisena injektiona ihon alle tai neulattomalla ZomaJet 10 -laitteella. Plasman huippupitoisuudet, noin 20 ng/ml, todettiin 3,5–4 tunnin kuluttua lääkkeen annostelusta.
Kun lääke annettiin neulattomalla ZomaJet 10 -laitteella, terminaalisen puoliintumisajan todettiin oleva 2,6 h. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että imeytymisprosessilla on nopeutta rajoittava vaikutus.
Muita somatropiinia sisältäviä valmisteita koskevat tiedot viittaavat siihen, että ihon alle annetun somatropiinin biologinen hyötyosuus on terveillä aikuisilla noin 80 % ja että sekä maksa että munuaiset osallistuvat tärkeässä määrin lääkkeen eliminaation yhteydessä tapahtuvaan proteiinikataboliaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja geenitoksisuutta koskevien tavanomaisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Geeniteknologian avulla tuotettu somatropiini on täsmälleen samanlaista kuin ihmisen aivolisäkkeen tuottama endogeeninen kasvuhormoni. Sen biologiset ominaisuudet ovat samanlaiset, ja sitä käytetään yleensä fysiologisina annoksina. Näin ollen farmakologista turvallisuutta, lisääntymistoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevia tutkimuksia ei ole tehty, sillä valmisteella ei todennäköisesti ole tällaisia vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine
Mannitoli
Dinatriumfosfaattidodekahydraatti
Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Liuotin
Metakresoli
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Käyttöönvalmistuksen jälkeen liuos säilytetään jääkaapissa (2 °C–8 °C) enintään 28 päivän ajan.
Käyttöönvalmistuksen jälkeen injektiopullot tulee säilyttää pystyasennossa.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C ). Pidä pakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
Lääkevalmisteen säilytys käyttövalmiiksi sekoittamisen jälkeen, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ZOMACTON injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
10 mg/ml 1 pakkaus (253,51 €)

PF-selosteen tieto

Pakkaukset neulattomalla ZomaJet 10 ‑laitteella tapahtuvaa annostelua varten:

Kuiva-aine: Tyypin I lasista valmistettu injektiopullo, jossa suljin (kumi, halobutyylipolymeeri), alumiini­sinetti ja repäisykorkki (muovia).
Liuotin: Tyypin I lasista valmistettu ruisku, jossa kärjen suojus (kumi, halobutyyli­polymeeri), männän tulppa (kumi, halobutyylipolymeeri) ja injektiopullon adapteri (polykarbonaatti ja silikonikumi).

Pakkaukset: 1.

Valmisteen kuvaus:

Zomacton on valkoinen tai luonnonvalkoinen kylmäkuivattu kuiva-aine. Ruiskussa oleva liuotin on kirkasta ja väritöntä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttöönvalmistus
Kuiva-aine valmistetaan aina käyttöön lisäämällä ruiskun sisältämä liuotin injektiopulloon.
Tarkemmat käyttöönvalmistusohjeet, ks. pakkausseloste.

Seuraavassa kuvataan yleisluontoisesti, miten käyttöönvalmistus ja annostelu tapahtuu.
Käyttöönvalmistuksessa on noudatettava hyviä käytäntöjä etenkin aseptiikan suhteen.

 • Pese kädet.
 • Repäise injektiopullon keltainen, muovinen suojakorkki pois.
 • Pyyhi injektiopullon tulppa antiseptisella liuoksella, jotta sisältö ei kontaminoituisi.
 • Aseta injektiopullon adapteri tai liuoksen siirtolaite injektiopullon keskikohdalle siirtokanyyli alaspäin ja paina sitä lujasti alas, kunnes se naksahtaa paikalleen. Poista adapterin korkki.
 • Ota ruisku esiin. Poista harmaa korkki. Aseta ruisku adapteriin/siirtolaitteeseen ja ruiskuta liuotin hitaasti injektiopullon seinää pitkin, jotta vaahtoa ei muodostuisi.
 • Aseta adapterin/siirtolaitteen korkki taas paikalleen adapteriin/siirtolaitteeseen.
 • Pyörittele injektiopulloa kevyesti muutaman kerran, kunnes sisältö on liuennut täysin. Älä ravista, sillä tällöin vaikuttava aine saattaa denaturoitua.
 • Jos liuos on sameaa tai siinä on hiukkasia, sitä ei saa käyttää. Jos jääkaappikylmä liuos on sameaa, sen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi. Jos liuos on edelleen sameaa, injektiopullo ja sen sisältö tulee hävittää.

Sisällön on oltava käyttöönvalmistuksen jälkeen kirkasta ja väritöntä.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Käyttöönvalmistus injektiopullon adapterin avulla ZomaJet 10 ‑laitetta käytettäessä

 

Vaihe 1
Poista Zomacton-injektiopullon

keltainen korkki.

Vaihe 2
Aseta injektio-pullon adapteri injektiopullon keskelle niin, että sen neula osoittaa alaspäin. Paina lujasti alas, kunnes adapteri naksahtaa paikalleen.
Vaihe 3 ja 4
Poista ruiskun harmaa korkki ja adapterin valkoinen korkki
Vaihe 5
Aseta injektio-pullo tasaiselle alustalle ja ota kiinni sen adapterista. Aseta ruisku injektio-pullon adapteriin ja paina se lujasti alas.
Vaihe 6
Paina hitaasti ruiskun mäntää. Varmista, että kaikki liuos menee injektiopulloon.
Vaihe 7
Pidä kiinni injektiopullosta ja vedä ruisku lujalla otteella pois. Ruiskun adapteri jää paikalleen.
Vaihe 8
Aseta adapterin valkoinen korkki taas paikoilleen ja paina sitä lujasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Vaihe 9
Pyörittele sitten injektiopulloa kevyesti, kunnes kuiva-aine liukenee täysin ja muodostuu väritön, kirkas liuos. Aseta käyttöönvalmistettu Zomacton-injektiopullo pystyasennossa jääkaappiin (2 °C–8 °C). Älä ravista, äläkä sekoita voimakkaasti. Jos liuos on sameaa tai siinä on hiukkasia, injektiopullo ja sen sisältö tulee hävittää. Jos jääkaappikylmä liuos on sameaa, sen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi. Jos liuos on edelleen sameaa, injektiopullo ja sen sisältö tulee hävittää.

Korvattavuus

ZOMACTON injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
10 mg/ml 1 pakkaus

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Kasvuhormoni: Lapsille kasvuiässä aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminnassa sekä munuaisten vajaatoimintaan liittyvän kasvuhäiriön hoito erityisin edellytyksin (186).
 • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Kasvuhormoni: Lasten vaikeat kasvuhäiriöt ja aikuisten vaikea kasvuhormonin puute erityisin edellytyksin (301).

ATC-koodi

H01AC01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.06.2019

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
PL 23
02241 Espoo


020 740 1440

etunimi.sukunimi@ferring.com

Etsi vertailtava PF-seloste.