BUSCOPAN injektioneste, liuos 20 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Hyoskiinibutyylibromidi 20 mg/ml

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston spastiset kivut ja motiliteettihäiriöt. Sappiteiden, haiman, virtsateiden ja synnytinelinten spastiset tilat. Toiminnallisten ja elimellisten spasmien erotusdiagnostiikka röntgenologiassa, esim. gastroduodenaalinen endoskopia.

Annostus ja antotapa

Äkillisissä kivuissa 1 ampulli useita kertoja päivässä. Suurinta suositeltua vuorokausiannosta (100 mg) ei pidä ylittää. Ruiskutetaan lihakseen, ihon alle tai hitaasti laskimoon.

Buscopan-injektionestettä ei saa käyttää yhtäjaksoisesti päivittäin tai pitkiä ajanjaksoja ilman, että vatsan alueen kivun syy selvitetään.

Vasta-aiheet

  • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • hoitamaton ahdaskulmaglaukooma
  • prostatahypertrofia, johon liittyy virtsaretentio
  • maha-suolikanavan stenoosi
  • suolilama tai suolitukos
  • megakoolon
  • takykardia
  • myasthenia gravis.

Buscopan-injektiota ei saa antaa lihakseen potilaille, joita hoidetaan antikoagulanteilla, koska injektio saattaa aiheuttaa lihaksensisäisen verenpurkauman. Näille potilaille voidaan käyttää ihonalaista tai laskimonsisäistä antoreittiä.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos potilaan vatsan alueen kova, selittämätön kipu jatkuu tai pahenee tai kipuun liittyy oireita kuten kuume, pahoinvointi, oksentelu, muutokset suolten liikkeissä, vatsan aristus, alentunut verenpaine, pyörtyminen tai verta ulosteissa, on oireiden syiden selvittämiseksi tehtävä tarpeelliset diagnostiset tutkimukset.

Antikolinergisten aineiden kuten Buscopanin antaminen saattaa nostaa silmänsisäistä painetta potilailla, joilla on diagnosoimaton ja siksi hoitamaton ahdaskulmaglaukooma. Siksi potilaiden tulee hakeutua kiireellisesti silmälääkärin luo siinä tapauksessa, että heille Buscopanin injisoinnin jälkeen kehittyy silmäkipua ja silmien punoitusta, mikä voi aiheuttaa näkökyvyn hämärtymistä.

Parenteraalisen annon jälkeen on havaittu anafylaksiaa, shokki mukaanlukien. Kuten muidenkin vastaavia reaktioita aiheuttavien lääkkeiden käytön yhteydessä Buscopania parenteraalisesti saaneita potilaita pitää tarkkailla.

Varovaisuutta on noudatettava annettaessa Buscopan-valmistetta parenteraalisesti potilaille, joilla on sydänsairaus. Näiden potilaiden tarkkailu on suositeltavaa.

Buscopan sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per millilitra eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Lääkkeiden kuten esim. tri- tai tetrasyklisten masennuslääkkeiden, antihistamiinien, antipsykoottien, amantadiinin, kinidiinin, disopyramidin ja muiden antikolinergien (esim. tiotropium, ipratropium tai atropiinin kaltaiset yhdisteet) antikolinerginen vaikutus saattaa voimistua.
Samanaikainen käyttö dopamiiniantagonistien kanssa, esim. metoklopramidin, saattaa alentaa molempien lääkkeiden tehoa maha-suolikanavan alueella.
Buscopan voi lisätä β-adrenergisten lääkeaineitten takykardista vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Hyoskiinibutyylibromidin käytöstä raskaana oleville naisille on rajoitetusti tietoa.

Imetys
Buscopan-injektionesteen tai sen metaboliittien erittymisestä äidinmaitoon ei ole riittävästi tietoa.

Varotoimenpiteenä on suositeltavampaa välttää Buscopan-injektionestettä raskauden ja imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia reproduktiivisen toksisuuden suhteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tehty (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Potilaille pitää kuitenkin kertoa, että he saattavat kokea hoidon aikana haittavaikutuksena silmien akkommodaatiohäiriöitä tai heitehuimausta. Siksi suositellaan varovaisuutta tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten auton ajossa tai koneiden käytössä. Potilaita tulee neuvoa välttämään vaarallisia tehtäviä, kuten autolla ajamista tai koneiden käyttämistä, jos edellä mainittuja haittavaikutuksia esiintyy.

Haittavaikutukset

Monet haittavaikutukset liittyvät Buscopanin antikolinergiseen vaikutukseen. Antikolinergiset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Immuunijärjestelmä
Tuntematon: anafylaktinen sokki*, kuolemaan johtava reaktio mukaan luettuna*, anafylaktiset reaktiot*,
hengenahdistus*, ihoreaktiot*, urtikaria*, ihottuma*, ihon punoitus*, kutina*, yliherkkyys*

Silmät
Yleinen: akkommodaatiohäiriö
Tuntematon: mydriaasi*, silmän sisäisen paineen nousu*

Sydän
Yleinen: takykardia

Verisuonisto
Yleinen: heitehuimaus
Tuntematon: verenpaineen aleneminen*, punastuminen*

Ruoansulatuselimistö
Yleinen: kuiva suu

Iho ja ihonalainen kudos
Tuntematon: epänormaali hikoilu *

Munuaiset ja virtsatiet
Tuntematon: virtsaretentio*

*Tämä haittavaikutus on havaittu myyntiluvan myöntämisen jälkeen. 95 %:n varmuudella esiintymistiheysluokka ei ole suurempi kuin yleinen, mutta se saattaa olla matalampi. Tarkempi esiintymistiheyden arviointi ei ole mahdollista, koska haittavaikutusta ei esiintynyt 185 potilaan kliinisestä tutkimuksesta koostetussa tietokannassa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet:
Yliannostustapauksessa voidaan havaita antikolinergisiä vaikutuksia.

Hoito:
Tarvittaessa voidaan antaa parasympatomimeettisiä lääkeaineita. Glaukoomapotilaille pitää hakea kiireellisesti silmälääkärin apua. Kardiovaskulaariset komplikaatiot pitää hoitaa normaalien hoitoperiaatteiden mukaan. Respiratorisessa paralyysitapauksessa intubaatiota ja keinotekoista hengitystä on harkittava. Virtsaretentio saattaa vaatia katetrisaation. Lisäksi tulee käyttää tarkoituksenmukaisia tukihoitomuotoja.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Suoliston toiminnallisten häiriöiden lääkkeet; ATC-koodi: A03BB01

Buscopanin vaikuttavan aineen hyoskiinibutyylibromidin vaikutus kohdistuu sisäelinten seinämän sileän lihaksiston parasympaattisiin ganglioihin, joissa se salpaa impulssien kulun. Sillä on spasmolyyttinen vaikutus maha-suolikanavan, sappiteiden, virtsateiden ja sukupuolielimien sileään lihakseen. Kvaternäärisenä ammoniumjohdoksena hyoskiinibutyylibromidi ei läpäise veri-aivo-estettä, siksi antikolinergisiä haittavaikutuksia keskushermostossa ei ilmene.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen ja jakautuminen
Intravenoosisen antotavan jälkeen hyoskiinibutyylibromidi jakautuu nopeasti (t1/2α= 4 min, t1/2β= 29 min) kudoksiin. Jakautumistilavuus (Vss) on 128 l (vastaa n. 1,7 l/kg). Koska hyoskiinibutyylibromidilla on suuri affiniteetti muskariini- ja nikotiinireseptoreihin, se jakaantuu pääasiallisesti vatsan ja lantion alueen lihassoluihin, kuin myös vatsan alueen elinten intramuraalisiin ganglioihin. Hyoskiinibutyylibromidin sitoutuminen plasman proteiineihin (albumiini) on noin 4,4 %. Eläinkokeet osoittavat, että hyoskiinibutyylibromidi ei läpäise veri-aivoestettä, mutta tästä ei ole saatavilla kliinistä tutkimustietoa. Hyoskiinibutyylibromidilla (1 mM) on havaittu olevan vuorovaikutusta koliinin siirtymisessä (1,4 nM) ihmisen istukan epiteelisoluissa in vitro.

Biotransformaatio ja eliminaatio
Pääasiallinen aineenvaihduntareitti on esterisidoksen hydrolyyttinen hajoaminen.
Terminaalisen eliminaatiofaasin (t1/2γ) puoliintumisaika on n. 5 tuntia. Kokonaispuhdistuma on 1,2 l/min. Kliiniset tutkimukset radioaktiivisella hyoskiinibutyylibromidilla osoittivat, että laskimonsisäisen annon jälkeen 42–61 % radioaktiivisesta annoksesta erittyi munuaisten kautta ja 28,3–37 % ulosteiden kautta. Muuttumattoman virtsaan erittyvän vaikuttavan aineen osuus oli noin 50 %. Munuaisten kautta erittyvät metaboliitit sitoutuvat huonosti muskariinireseptoreihin, eikä niillä ajatella olevan vaikutusta hyoskiinibutyylibromidin tehoon.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Hyoskiinibutyylibromidin akuutti toksisuus on alhainen; oraaliset LD50-arvot olivat 1 000–3 000 mg/kg hiirillä, 1 040–3 300 mg/kg rotilla ja 600 mg/kg koirilla. Toksisia merkkejä olivat ataksia ja alentunut lihastonus, lisäksi hiirillä vapina ja kouristukset, koirilla mydriaasi, limakalvojen kuivuminen ja takykardia. Hengityksen pysähtymisestä johtuvia kuolemia ilmeni 24 tunnin sisällä. Hyoskiinibutyylibromidin i. v. LD50-arvot olivat 10–23 mg/kg hiirillä ja 18 mg/kg rotilla.

Yli 4 viikkoa kestäneissä toistetulla oraalisella annoksella tehdyissä toksisuustutkimuksissa rotilla NOAEL-annos (no-observed adverse effect level) oli 500 mg/kg. Vaikuttamalla viskeraalisen alueen parasympaattiseen ganglioon hyoskiinibutyylibromidi (2 000 mg/kg) lamaannutti maha-suolikanavan toiminnan ja aiheutti ummetuksen. Yksitoista rottaa viidestäkymmenestä kuoli. Hematologia ja kliinisen kemian tulokset eivät osoittaneet annoksesta johtuvia poikkeamia.

Yli 26 viikkoa kestäneissä tutkimuksissa rotat sietivät 200 mg/kg annoksen, kun taas 250 ja 1 000 mg/kg annoksella maha-suolikanavan toiminta heikkeni ja esiintyi kuolemia. 39 viikkoa kestäneessä oraalisella annoksella (kapseli) koirille tehdyssä tutkimuksessa NOAEL-annos oli 30 mg/kg. Suurin osa kliinisistä oireista oli verrattavissa hyoskiinibutyylibromidin korkeiden annosten (200 mg/kg) aiheuttamiin akuutteihin vaikutuksiin. Haitallisia histopatologisia löydöksiä ei havaittu.

4 viikkoa kestävässä tutkimuksessa rotat sietivät hyvin toistetun i.v. 1 mg/kg annostelun. Annoksella 3 mg/kg ilmeni injisoinnin jälkeen välittömästi kouristuksia. Rotat, jotka saivat 9 mg/kg annoksen, kuolivat hengityshalvauksen vuoksi.

Koirilla, joita käsiteltiin yli 5 viikon ajan i.v. annoksilla 2 x 1 mg/kg, 2 x 3 mg/kg ja 2 x 9 mg/kg, oli annoksesta riippuvaista mydriaasia (kaikilla käsitellyillä eläimillä); lisäksi todettiin 2 x 9 mg/kg annoksella ataksiaa, syljeneritystä ja vähentynyttä eläimen painoa ja ruuan nauttimista. Liuokset olivat paikallisesti hyvin siedettyjä.

Toistetusti annetun i.m. injektion jälkeen 10 mg/kg annos kestettiin systeemisesti hyvin, mutta lihasleesiot injisointialueella lisääntyivät selvästi verrattuna verrokkirottiin. Annoksilla 60 mg/kg ja 120 mg/kg kuolleisuus oli korkea ja paikalliset vauriot lisääntyivät annoksesta riippuvaisesti.

Ruokaan lisättynä hyoskiinibutyylibromidi ei ollut rotalla sikiötoksinen eikä teratogeeninen 200 mg/kg p.o. eikä 200 mg/kg nenä-mahaletkuruokinnalla tai annettuna subkutaanisesti 50 mg/kg (kanit). Fertiliteetti ei vähentynyt 200 mg/kg p.o. annoksilla. Kuten muillakin kationisilla lääkeaineilla, hyoskiinibutyylibromidilla on vuorovaikutusta koliinin kuljetuksessa ihmisen istukan epiteelisoluissa in vitro. Hyoskiinibutyylibromidin siirtymistä sikiöön ei ole todistettu.

Hyoskiinibutyylibromidi peräpuikkoja siedettiin paikallisesti hyvin.

Buscopanilla tehdyissä yli 28 päivää kestäneissä erityistutkimuksissa, joissa käytettiin toistettua i.m. injektiota 15 mg/kg, tutkittiin paikallista lääkkeensietokykyä koirilla ja apinoilla. Vain koirilla havaittiin injektioalueella pieniä paikallisia nekrooseja. Buscopania kestettiin hyvin myös kaniinin korvan valtimoissa ja laskimoissa. In vitro tutkimuksessa 2 % Buscopan-injektioliuos ei osoittanut hemolyyttistä vaikutusta sekoitettaessa sitä 0,1 ml:aan ihmisen verta.

Hyoskiinibutyylibromidi ei osoittanut mutageenista tai klastogeenista vaikutusta Ames testisssä, in vitro geenimutaatio-määrityksessä mammalia V79 soluilla (HPRT testi) eikä in vitro kromosomiaberraatio-testissä ihmisen perifeerisissä lymfosyyteissä. Hyoskiinibutyylibromidi oli negatiivinen rotan luuytimen mikrotumatestissä in vivo.

In vivo karsinogeenisuustutkimuksia ei ole. Hyoskiinibutyylibromidi ei osoittautunut kasvaimia aiheuttavaksi kahdessa tutkimuksessa, joissa rotille annettiin 1 000 mg/kg annos 26 viikon ajan.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

BUSCOPAN injektioneste, liuos
20 mg/ml 5 x 1 ml (30,69 €)

PF-selosteen tieto

5 x 1 ml, väritön lasiampulli.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön tai melkein väritön liuos

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

BUSCOPAN injektioneste, liuos
20 mg/ml 5 x 1 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A03BB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.11.2023

Yhteystiedot

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki


0207 416 888

Etsi vertailtava PF-seloste.