CASODEX tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia (INN).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoito yhdessä luteinisoivan hormonin vapauttajahormoni (LHRH) -analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa.

Annostus ja antotapa

Aikuiset miehet, myös iäkkäät
Yksi tabletti kerran päivässä. Casodex-hoito tulee aloittaa samanaikaisesti LHRH-analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa.

Lapset
Casodex on vasta-aiheinen lapsilla.

Munuaisten vajaatoiminta
Annostelua ei tarvitse sovittaa erikseen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta.

Maksan vajaatoiminta
Annostelua ei tarvitse sovittaa erikseen potilailla, joilla on lievä maksan vajaatoiminta. Lääkeaine saattaa kumuloitua potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

Casodex on vasta-aiheinen naisilla ja lapsilla (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Casodexia ei saa antaa potilaille, joilla on tunnettu yliherkkyys ko. lääkkeelle tai jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle (ks. Apuaineet).

Samanaikainen käyttö terfenadiinin, astemitsolin tai sisapridin kanssa on vasta-aiheinen (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Casodex 50 mg tabletin vaikuttava aine, bikalutamidi, metaboloituu maksassa. Tutkimustulosten perusteella sen eliminaatio saattaa olla hitaampaa potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta ja tämä saattaa johtaa bikalutamidin lisääntyneeseen kumuloitumiseen. Sen vuoksi varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa Casodexia potilaille, joilla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta.

Säännöllistä maksan toimintakokeiden seuraamista tulee harkita mahdollisten maksamuutosten toteamiseksi. Suurin osa muutoksista ilmenee todennäköisesti kuuden ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Casodexin käytön yhteydessä on harvoissa tapauksissa todettu vakavia maksavaurioita ja maksan vajaatoimintaa. Myös kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu (ks. Haittavaikutukset). Casodex-hoito tulee keskeyttää, jos muutokset ovat vakavia.

Glukoosin sietokyvyn heikkenemistä on todettu LHRH-analogihoitoa saavilla miehillä. Tämä saattaa johtaa diabeteksen ilmentymiseen tai glykeemisen kontrollin heikentymiseen potilailla, joilla on jo todettu diabetes. Tämän vuoksi verensokerin seuraamista tulisi harkita potilailla, joilla on käytössä Casodex yhdessä LHRH-analogihoidon kanssa.

Bikalutamidin on todettu estävän sytokromi P450 (CYP3A4):n toimintaa. Varovaisuutta on siksi syytä noudattaa annettaessa Casodexia yhdessä pääasiallisesti CYP3A4:n kautta metaboloituvien lääkeaineiden kanssa (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Yhteisvaikutukset).

Casodex-tabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi -imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QT-aikaa
Potilailla, joilla on todettu QT-ajan pidentyminen tai sen riskitekijöitä, sekä potilailla jotka saavat samanaikaisesti QT-aikaa mahdollisesti pidentäviä lääkkeitä (ks. kohta Yhteisvaikutukset), lääkärien pitäisi arvioida hyöty-haittasuhde ottaen huomioon kääntyvien kärkien takykardian mahdollisuus ennen kuin Casodex aloitetaan.

Antiandrogeenihoito voi aiheuttaa morfologisia muutoksia siittiöissä. Vaikka bikalutamidin vaikutusta siittiöiden morfologiaan ei ole selvitetty eikä tällaisia muutoksia ole raportoitu Casodex-valmistetta saaneilla potilailla, potilaiden ja/tai heidän kumppaneidensa on käytettävä riittävää ehkäisyä hoidon aikana ja 130 vuorokautta hoidon päättymisen jälkeen.

Samanaikaisesti Casodex-hoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu kumariiniantikoagulantin vaikutusten tehostumista, joka saattaa pidentää protrombiiniaikaa ja suurentaa INR-arvoa. Joihinkin tapauksiin on liittynyt verenvuotoriski. Protrombiiniajan ja INR-arvon tarkkaa seurantaa suositellaan ja antikoagulanttiannoksen muuttamista on harkittava (ks. kohdat Yhteisvaikutukset ja Haittavaikutukset).

Yhteisvaikutukset

Casodexin ja LHRH-analogien välillä ei ole todettu farmakodynaamisia tai farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia.

In vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että (R)-bikalutamidi on CYP 3A4-estäjä.Sillä on myös vähäistä inhibitorista vaikutusta CYP 2C9, 2C19 ja 2D6 aktiivisuuteen.

Vaikka kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin antipyriiniä markkerina sytokromi P450 (CYP) aktiviteetin osoittamiseen, ei saatu näyttöä mahdollisista lääkeaineinteraktioista bikalutamidin kanssa, midatsolaamin kokonaisaltistus (AUC) lisääntyi jopa 80 %:a, kun sitä annettiin 28 päivän ajan bikalutamidin kanssa. Lääkeaineille, joiden terapeuttinen indeksi on kapea, tällaisella lisäyksellä voi olla merkitystä. Tämän vuoksi terfenadiinin, astemitsolin ja sisapridin annostelu yhdessä Casodexin kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet) ja varovaisuutta tulisi noudattaa annosteltaessa Casodexia ja eräitä muita lääkeaineita yhdessä kuten siklosporiinia ja kalsiumkanavan salpaajia. Näiden lääkeaineiden annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen erityisesti, jos havaitaan lääkkeen vaikutuksen voimistumista tai haittavaikutuksia. Siklosporiinia käytettäessä on suositeltavaa seurata sen pitoisuutta plasmassa sekä potilaan kliinistä tilaa Casodex-hoidon aloituksen tai keskeytyksen yhteydessä.

Varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä Casodexia yhdessä sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka voivat estää lääkeaineiden hapettumista (oksidaatiota), esim. simetidiinin tai ketokonatsolin kanssa. Teoriassa yhteiskäyttö saattaa johtaa bikalutamidipitoisuuden nousuun plasmassa, joka teoreettisesti voi johtaa haittavaikutusten lisääntymiseen.

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että bikalutamidi voi syrjäyttää kumariiniantikoagulantin, varfariinin, sen proteiiniinsitoutumiskohdista. On ilmoitettu varfariinin ja muiden kumariiniantikoagulanttien suurentuneesta vaikutuksesta, kun niitä annetaan samanaikaisesti Casodex-valmisteen kanssa. Tämän takia on suositeltavaa, että annettaessa Casodex-valmistetta potilaille, jotka saavat samanaikaisesti kumariiniantikoagulantteja, protrombiiniaikaa ja INR-arvoa seurataan tarkasti ja antikoagulanttiannoksen muuttamista harkitaan (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).

Koska androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QT-aikaa, Casodex-valmisteen samanaikaista käyttöä lääkkeiden kanssa, jotka pidentävät QT-aikaa tai voivat aiheuttaa kääntyvien kärkien takykardiaa, kuten luokan IA (esim. kinidiini, disopyramidi) tai luokan III (esim. amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi) rytmihäiriölääkkeet, metadoni, moksifloksasiini, antipsykootit, jne., pitäisi tarkoin arvioida (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Raskaus
Casodex on vasta-aiheinen naisilla eikä sitä saa antaa raskaana oleville naisille.

Imetys
Casodex on vasta-aiheinen imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Eläinkokeissa on havaittu palautuvaa miehen hedelmällisyyden heikentymistä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). On odotettavissa, että miehillä hedelmällisyys heikkenee tai ilmenee hedelmättömyyttä tietyllä aikajaksolla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Casodex ei todennäköisesti heikennä kykyä ajaa autolla tai hallita koneita. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että uneliaisuutta saattaa joskus esiintyä. Tällöin potilaiden tulee noudattaa varovaisuutta.

Haittavaikutukset

Tämän osion tiedot perustuvat kaikkiin kliinisissä tutkimuksissa, markkinatutkimuksissa ja spontaaneissa ilmoituksissa raportoituihin haittavaikutuksiin.

Tässä osiossa haittavaikutusten yleisyys määritetään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Casodex on yleensä hyvin siedetty ja haittavaikutukset aiheuttavat harvoin hoidon keskeytyksiä.

Elinjärjestelmä

Esiintyvyys

Tapahtuma

Casodex 50 mg (+LHRH-analogihoito)

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Anemia

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

Yliherkkyys, angioedeema ja urtikaria

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Ruokahalun heikkeneminen

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

Libidon heikkeneminen, masennus

Hermosto

Hyvin yleinen

Heitehuimaus

Yleinen

Uneliaisuus

SydänYleinenSydäninfarkti6 (kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu), sydämen vajaatoiminta1
TuntematonQT-ajan pidentyminen (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset)

Verisuonisto

Hyvin yleinen

Kuumat aallot

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen

Interstitiaalinen keuhkosairaus2 (kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu)

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Vatsakivut, ummetus, pahoinvointi

Yleinen

Dyspepsia, ilmavaivat

Maksa ja sappi

Yleinen

Hepatotoksisuus, keltatauti, hypertransaminasemia3

Harvinainen

Maksan vajaatoiminta4 (kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu)

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Hiustenlähtö, hirsutismi / hiusten tai karvojen uudelleen kasvu, ihon kuivuminen, kutina, ihottuma

HarvinainenValoherkkyysreaktiot

Munuaiset ja virtsatiet

Hyvin yleinen

Hematuria

Sukupuolielimet ja rinnat

Hyvin yleinen

Gynekomastia ja rintojen arkuus5

Yleinen

Erektiohäiriöt

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Voimattomuus, turvotus

Yleinen

Rintakivut

Tutkimukset

Yleinen

Painonnousu

  • Tämä havaittiin farmakoepidemiologisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin LHRH-agonistien ja antiandrogeenien käyttöä eturauhassyövän hoitoon. Riski näyttää lisääntyneen, kun Casodex 50 mg:aa käytettiin yhdessä LHRH-agonistien kanssa. Riskin lisääntyminen ei ollut ilmeistä, kun Casodex 150 mg:aa käytettiin yksinään eturauhassyövän hoitoon.
  • Ilmennyt haittavaikutuksena markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa. Esiintyvyys on määritetty interstitiaalisen keuhkokuumeen tapauksista, jotka raportoitiin 150 mg:n Early Prostate Cancer (EPC) tutkimusten satunnaistetun hoitojakson aikana.
  • Muutokset maksan toiminnassa ovat harvoin vakavia. Ne olivat yleensä ohimeneviä ja parantuivat tai vähentyivät hoidon jatkuessa tai keskeytettäessä hoito (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
  • Casodexin käytön yhteydessä on harvoissa tapauksissa todettu maksan vajaatoimintaa, mutta syy-yhteyttä Casodexiin ei ole osoitettu varmuudella. Säännöllistä maksan toiminnan seuraamista on aiheellista harkita (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Ilmennyt haittavaikutuksena markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa. Esiintyvyys on määritetty niistä maksan vajaatoimintatapauksista joita havaittiin niillä potilailla, jotka saivat Casodex 150 mg hoitoa, EPC tutkimusten open label-tutkimushaarassa.
  • Samanaikainen kastraatio saattaa pienentää esiintyvyyttä.
  • Todettu farmakoepidemiologisessa tutkimuksessa, jossa eturauhassyöpää on hoidettu LHRH-agonistilla ja anti-androgeenilla. Riski näyttää lisääntyvän kun Casodex 50 mg:aa käytetään yhdessä LHRH-agonistin kanssa. Riski ei näytä lisääntyvän käytettäessä Casodex 150 mg:aa eturauhassyövän monoterapiassa.

Pidentynyt protrombiiniaika / suurentunut INR-arvo: Casodex-valmisteen ja kumariiniantikoagulanttien vuorovaikutuksia on raportoitu markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

Yliannostus

Ihmisillä ei ole raportoitu yliannostusta. Spesifistä vasta-ainetta ei ole; hoito on oireenmukaisesti. Dialyysistä ei todennäköisesti ole apua, koska Casodex on suureksi osaksi proteiineihin sidottuna eikä erity muuttumattomana virtsaan. Normaali yleishoito, johon kuuluu usein toistuva keskeisten elintoimintojen tarkkailu, on paikallaan.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Endokrinologiset lääkkeaineet/ Antiandrogeenit, ATC koodi: L02BB03.

Casodex on ei-steroidaalinen antiandrogeeni, eikä sillä ole muuta endokriinistä aktiivisuutta. Se sitoutuu androgeenireseptoreihin aktivoimatta geeniekspressiota, ja inhiboi näin androgeenistimulaatiota. Eturauhaskasvainten regressio on seurausta tästä inhibitiosta. Casodex-hoidon lopettaminen voi joillakin potilailla johtaa ’antiandrogen withdrawal’ -vaikutukseen.

Casodex on rasemaatti, jonka antiandrogeeninen aktiivisuus on pääosin (R)-enantiomeerin aiheuttama.

Farmakokinetiikka

Casodex absorboituu hyvin peroraalisen annostelun jälkeen. Ruoalla ei ole todettu olevan kliinisesti merkittävää vaikutusta biologiseen hyötyosuuteen.

(S)-enantiomeeri poistuu elimistöstä nopeammin kuin (R)-enantiomeeri, jonka puoliintumisaika plasmassa on noin 1 viikko.

Pitkäaikaishoidossa bikalutamidin (R)-enantiomeerin huippupitoisuudet plasmassa ovat noin kymmenkertaisia verrattuna Casodex 50 mg kerta-annoksen jälkeen mitattuna. Annosteltaessa Casodexia 50 mg päivässä saadaan (R)-enantiomeerin steady state -plasmapitoisuudeksi noin 9 µg/ml ja tasapainotila saavutetaan pitkästä puoliintumisajasta johtuen n. 1 kk:n hoidon jälkeen.
Ikä, munuaisten vajaatoiminta tai lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta eivät vaikuta (R)-enantiomeerin farmakokinetiikkaan. On osoitettu, että potilailla joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, (R)-enantiomeerin eliminaatio plasmasta on hidastunut.

Bikalutamidi on huomattavassa määrin proteiineihin sitoutuneena (rasemaatti 96 %, (R)-bikalutamidi 99,6 %) ja metaboloituu suurelta osin (oksidaation ja glukuronidaation kautta). Sen metaboliitit poistuvat munuaisten kautta ja sapen mukana suunnilleen yhtä suuressa määrin.

Kliinisessä tutkimuksessa havaittiin, että keskimääräinen (R)-bikalutamidin pitoisuus siemennesteessä oli 4,9 µg/ml miehillä, jotka käyttivät Casodex 150 mg -tabletteja. Naiseen sukupuoliyhdynnässä mahdollisesti kulkeutuvan bikalutamidin määrä on pieni ja vastaa noin 0,3 µg/kg. Määrä on pienempi, kuin mitä tarvitaan aiheuttamaan muutoksia koe-eläinten jälkeläisissä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Bikalutamidi on voimakas antiandrogeeni ja mixed function oksidaasientsyymin induktori eläimillä. Näihin ominaisuuksiin liittyy eläimillä muutoksia kohde-elimissä, kuten tuumori-induktiota. Entsyymi-induktiota ei ole todettu ihmisellä.
Kivesten siementiehyiden atrofia on antiandrogeeneihin liittyvä ennustettu luokkavaikutus, jota on havaittu kaikilla tutkituilla lajeilla. Kivesatrofia kumoutui 4 kuukauden kuluttua annostelun päättymisestä 6 kuukauden mittaisessa rotilla tehdyssä tutkimuksessa (annoksilla, jotka olivat ihmisillä 50 mg:n suositusannoksella saavutettuihin terapeuttisiin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 1,5‑kertaisia tai 150 mg:n suositusannoksella saavutettuihin terapeuttisiin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 0,6‑kertaisia). Palautumista ei havaittu 24 viikon kohdalla annostelun päätyttyä 12 kuukauden mittaisessa rotilla tehdyssä tutkimuksessa (annoksilla, jotka olivat ihmisillä 50 mg:n suositusannoksella saavutettuihin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 2‑kertaisia tai 150 mg:n suositusannoksella saavutettuihin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 0,9‑kertaisia). Koirilla tehdyn 12 kuukauden mittaisen toistuvan annostelun tutkimuksessa (annoksilla, jotka olivat ihmisillä 50 mg:n suositusannoksella saavutettuihin terapeuttisiin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 7‑kertaisia tai 150 mg:n suositusannoksella saavutettuihin terapeuttisiin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 3‑kertaisia) kivesatrofian ilmaantuvuus oli 6 kuukauden palautumisjakson jälkeen hoitoa saaneilla koirilla yhtä suuri kuin vertailukoirilla. Hedelmällisyystutkimuksessa (annoksilla, jotka olivat ihmisillä 50 mg:n suositusannoksella saavutettuihin terapeuttisiin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 1,5‑kertaisia tai 150 mg:n suositusannoksella saavutettuihin terapeuttisiin pitoisuuksiin nähden suunnilleen 0,6-kertaisia) todettiin, että onnistuneeseen paritteluun kulunut aika oli pidentynyt urosrotilla välittömästi 11 viikon annostelun jälkeen. Vaikutuksen kumoutuminen todettiin, kun eläimet eivät olleet saaneet lääkeainetta 7 viikkoon.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti, natriumtärkkelysglykolaatti (Tyyppi A), povidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 300, titaanidioksidi.

Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Kestoaika

5 vuotta.

Säilytys

Ei erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CASODEX tabletti, kalvopäällysteinen
50 mg 28 fol (52,49 €)

PF-selosteen tieto

28 (kalenteripakkaus) ja 30 tablettia läpipainopakkauksessa (PVC/Al folio).

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti Ø 6,5 mm, merkintä CDX50 / Casodex logo.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

CASODEX tabletti, kalvopäällysteinen
50 mg 28 fol

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Eturauhassyöpä (116).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

L02BB03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.04.2017

Yhteystiedot

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

010 23 010
www.astrazeneca.fi

Etsi vertailtava PF-seloste.