TRIESENCE injektioneste, suspensio 40 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi 1 ml:n injektiopullo injektionestettä sisältää 40 mg triamsinoloniasetonidia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

Triesence 40 mg/ml injektionestettä käytetään visualisointiin lasiaiskirurgiassa.

Ehto

Injektion antavalla silmälääkärillä on oltava kokemusta lasiaisen sisään annettavista injektioista.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset, mukaan lukien iäkkäät

Suositeltu annos Triesence 40 mg/ml injektionestettä on 1–4 mg (25–100 mikrolitraa 40 mg/ml:n vahvuista suspensiota) silmän lasiaiseen.

Pediatriset potilaat

Triesence 40 mg/ml injektionesteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten potilaiden hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta (glomerulaarinen suodatusnopeus alle 20 ml/min) tai maksan vajaatoiminta. Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio poistetaan silmästä leikkauksen jälkeen.

Antotapa

Silmän lasiaiseen.

TARKKAA ASEPTISTA TEKNIIKKAA ON NOUDATETTAVA. Triesence-valmistetta saa antaa vain pätevä silmätautien erikoislääkäri, jolla on kokemusta silmän lasiaiseen annettavista injektioista aseptisissa olosuhteissa.

Kiinnitä 27 tai 30 G x ½ tuuman neula ruiskun Luer-liittimeen valmisteen annostelua varten.

Pulloa on ravistettava voimakkaasti 10 sekunnin ajan ennen käyttöä tasa-aineisen suspension varmistamiseksi. Ennen ruiskuun vetämistä on tarkastettava, että suspensio ei ole kokkaroitunut tai rakeinen (agglomeraatio). Valmiste agglomeroituu, kun se altistetaan jäätymislämpötiloille, eikä sitä silloin saa käyttää. Ruiskuun vetämisen jälkeen Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio tulee viipymättä injektoida lasiaiseen, jottei se sakkaudu ruiskuun. Huolellista tekniikkaa on noudatettava, jotta neula ei osu verisuoneen eikä lasiaiseen pääse tulehdusta aiheuttavia organismeja.

Injektio annetaan standardimenetelmän mukaisesti aseptisissa leikkausolosuhteissa lasiaiskirurgisen toimenpiteen aikana, ja näihin kuuluu steriilien käsineiden, steriilin liinan ja steriilin luomenlevittimen (tai vastaavan) käyttö. Riittävää anestesiaa ja laajakirjoista antimikrobilääkitystä on annettava ennen injektiota.

Ennen kirurgisen toimenpiteen lopettamista poistetaan mahdollisimman paljon jäljelle jäänyttä Triesence 40 mg/ml injektionestettä silmästä käyttäen jatkuvaa imua tai huuhtelua.

Lasiaiskirurgisen toimenpiteen jälkeen potilaita on seurattava endoftalmiitin varalta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Potilaalle annetaan tavanomaista leikkauksen jälkeistä hoitoa ja seurannan tarve määritetään alkuperäisen lasiaiskirurgista toimenpidettä vaatineen tilan perusteella. Potilaita tulee ohjeistaa raportoimaan viipymättä kaikista endoftalmiittiin viittaavista oireista.

Yhtä injektiopulloa voidaan käyttää vain yhden silmän hoitoon yksittäisen lasiaiskirurgisen toimenpiteen aikana.

Annosmuutokset eivät ole tarpeen millekään tutkitulle potilasryhmälle (kuten sukupuoli, iäkkäät).

Triesence 40 mg/ml suspensiota voi laimentaa tasapainotetulla suolaliuoksella (jonka sisältö per ml on: natriumkloridi 6,4 mg; kaliumkloridi 0,75 mg; kalsiumkloridi 0,48 mg; magnesiumkloridi 0,3 mg; natriumasetaatti 3,9 mg; natriumsitraatti 1,7 mg; natriumhydroksidi ja/tai suolahappo 6,5 - 8,5 pH-arvon säätämiseksi tasolle 7,5; injektionesteisiin käytettävä vesi) ennen sen käyttöä lasiaiskirurgisen toimenpiteen aikana. Kirurgi päättää laimennussuhteen, mutta tasapainotetun suolaliuoksen suhde on yleensä 1:10 tai 1:20. Kliinisessä tutkimuksessa Triesence 40 mg/ml suspensiota annettiin 2 mg/ml:n vahvuisena suspensiona laimentamalla 0,05 ml Triesence 40 mg/ml suspensiota 0,95 ml:aan steriiliiä huuhteluliuosta. Tämän jälkeen 100 mikrolitran tilavuus injektoitiin lasiaseen.

Tärkeä huomautus: Triamsinoloniasetonidikiteet alkavat sakkautua välittömästi. Liuos on sekoitettava välittömästi ennen instillaatiota. Sekoittamista varten pieni steriili ilmakupla (ruiskun läpimittaa pienempi) vedetään ruiskuun ja ruiskua käännellään ylösalaisin, jotta kupla liikkuu ruiskussa edestakaisin kiteiden tasaisen jakautumisen helpottamiseksi. Ilmakupla poistetaan ja käyttövalmis liuos käytetään välittömästi.

Ks. kohdista Yhteensopimattomuudet ja Käyttö- ja käsittelyohjeet lisäohjeita lääkevalmisteen oikeaan antoon/käyttöön.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Triesence 40 mg/ml injektionestettä, suspensiota ei saa käyttää, jos potilaalla on aktiivinen silmän herpes simplex -infektio.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Triesence-valmistetta on käytetty vain kertainjektiona silmän lasiaiseen diagnostisessa tarkoituksessa. Tietoja terapeuttisesta käytöstä ei ole, eikä toistuvaa tai pitkäaikaista käyttöä ole tutkittu. Tämän vuoksi Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio ei ole tarkoitettu terapeuttiseen käyttöön.

Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio on tarkoitettu vain käytettäväksi silmän lasiaiseen. Sitä ei saa antaa laskimoon. Tarkkaa aseptista tekniikkaa on noudatettava (ks. kohta Annostus ja antotapa Antotapa).

Triamsinoloniasetonidi on glukokortikosteroidi. Kortikosteroidit voivat peittää tulehduksen merkkejä, ja niiden käytön aikana voi esiintyä uusia tai piileviä infektioita. Alentunutta vastustuskykyä saattaa esiintyä, ja tulehduksen paikantaminen voi olla vaikeaa käytettäessä kortikosteroideja. Kortikosteroidit voivat lisätä sekundaaristen sieni-, bakteeri- tai virustulehdusten (esimerkiksi vaccinia, varicella) esiintymistä silmässä. Lääkärien tulee tiedustella potilaalta, onko hänellä parhaillaan tai äskettäin ollut infektio. Jos tulehdus ilmaantuu kortikosteroidihoidon aikana, sitä on välittömästi hoidettava sopivalla antimikrobisella lääkityksellä. Kortikosteroidien käyttö voi lisätä tulehduskomplikaatioiden määrää.

Kortikosteroideja on käytettävä varoen, jos potilaalla on silmän herpes simplex ‑infektio ja etenkin, jos potilaalla on autoimmuunisairaus, sarveiskalvon perforaation riskin takia. Kortikosteroideja ei saa käyttää, jos potilaalla on aktiivinen silmän herpes simplex ‑infektio (ks. kohta Vasta-aiheet).

Näköhäiriö

Systeemisesti tai topikaalisesti käytettävien kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy oireita, kuten näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Kuten silmän lasiaiseen käytettävien injektioiden käytön yhteydessä yleensäkin, ohimenevää silmänsisäisen paineen nousua voi esiintyä. Tämän vuoksi näköhermon pään perfuusio on tarkistettava ja silmänsisäisen paineen kohoaminen hoidettava asianmukaisesti injektion jälkeen. Kortikosteroidien aiheuttaman silmänsisäisen paineen nousun riski on suurentunut potilailla, joilla on riskitekijöitä (esim. diabetes).

Triamsinoloniasetonidin käyttöön liittyvää silmänpaineen nousua on havaittu 20–60 prosentilla potilaista, kun valmistetta on käytetty potilaille terapeuttisissa käyttöaiheissa. Tämä voi johtaa glaukoomaan ja mahdolliseen näköhermovaurioon. Silmänpaineeseen kohdistuvat vaikutukset voivat kestää jopa 6 kuukautta injektion jälkeen ja ne ovat yleensä hoidettavissa paikallisella glaukoomalääkityksellä. Pieni prosenttiosuus potilaista voi tarvita tehokasta systeemistä lääkitystä. Silmänsisäistä painetta sekä näköhermon pään perfuusiota on seurattava ja hoidettava asianmukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää pediatrisilla potilailla, sillä kortikosteroidin aiheuttaman okulaarisen hypertension riski voi olla suurempi lapsilla ja kehittyä aiemmin kuin aikuisilla. Triesence-valmistetta ei ole hyväksytty käytettäväksi pediatrisille potilaille.

Tietoa ei ole Triesence 40 mg/ml injektionesteen käytöstä potilailla, joilla on okulaarinen hypertensio tai glaukooma, tai potilailla, joilla on ollut kroonisia tai uusiutuvia silmätulehduksia. Kirurgin on huolellisesti arvioitava käytön riskit ja hyödyt määrittäessään Triesence-valmisteen soveltuvuutta näille potilaille.

Tarttuvan, positiivisen viljelytuloksen osoittaman endoftalmiitin ilmaantuvuus on 0,5 % käytettäessä valmistetta terapeuttisissa käyttöaiheissa. Asianmukaista aseptista tekniikkaa on aina noudatettava annettaessa triamsinoloniasetonidia lasiaiskirurgisten toimenpiteiden aikana endoftalmiitin riskin estämiseksi. Tämän lisäksi potilaita on tarkkailtava injektoinnin jälkeen, jotta mahdollinen infektio voidaan hoitaa aikaisessa vaiheessa.

Pitkäaikainen paikallisten ja silmän lasiaiseen annettavien kortikosteroidien käyttö voi aiheuttaa kaihia, ja etenkin takakapselin alaista kaihia (ks. Haittavaikutukset). Tämä riski on suurentunut potilailla, joilla on riskitekijöitä (esim. diabetes).

Natriumpitoisuus

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Kaliumpitoisuus

Tämä lääkevalmiste sisältää kaliumia alle 1 mmol (39 mg) per annos, eli sen voidaan sanoa olevan ”kaliumiton”.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Triesence-valmisteeseen liittyviä kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole kuvattu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tietoja Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio -valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tai niitä on vain rajoitetusti. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Triesence 40 mg/ml injektionesteen käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio ihmisen rintamaitoon. Päätös imetyksen keskeyttämisestä tai Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio -valmisteen käytön lykkäämisestä on tehtävä ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Triesence 40 mg/ml -valmisteen silmään antamisen vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Triesence 40 mg/ml injektionestettä käytetään osana kirurgista toimenpidettä. Toimenpiteen vaikutuksella potilaan näkökykyyn voi olla merkittävä vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttöön. Potilaalle on kerrottava, että autolla ajo ja vaarallisten koneiden käyttäminen on kiellettyä leikkauksen jälkeen, kunnes näkökyky palautuu normaaliksi.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kahdessa kliinisessä monikeskustutkimuksessa 92 potilaalle annettiin yksi noin 1–4 mg triamsinoloniasetonidia sisältävä injektio silmän lasiaiseen visualisointia varten vitreoretinaalisen kirurgian aikana. Raportoituja triamsinoloniasetonidin yksittäisiä haittavaikutuksia näissä kahdessa tutkimuksessa olivat silmänsisäisen paineen nousu.

Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Seuraavien haittavaikutuksien esiintymistiheydet on määritelty seuraavan luokituksen mukaisesti: Hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Haittavaikutukset on kerätty kahdesta kliinisestä tutkimuksesta ja markkinoille tulon jälkeisistä spontaaniraporteista.

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutukset

Silmät

Harvinainen:

Silmänpaineen nousu

Tuntematon:Endoftalmiitti, ei-infektiivinen endoftalmiitti, hypopyon, heikentynyt näöntarkkuus, näön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Valittujen haittavaikutusten kuvaus

Tietoa julkaistusta kirjallisuudesta: Neljänkymmenenneljän (44) triamsinoloniasetonidin käyttöä triamsinoloni-avusteisessa lasiaiskirurgisessa toimenpiteessä arvioivan julkaistun artikkelin turvallisuustiedot analysoitiin. Kohonnut silmänsisäinen paine oli näissä artikkeleissa yleisin potilaiden kokema raportoitu haittavaikutus. Kohonnut silmänsisäinen paine, joka ilmeni välittömästi leikkauksen jälkeisenä aikana, oli ohimenevää. Kohonnut silmänsisäinen paine on yleinen leikkauksen jälkeinen lasiaiskirurgian komplikaatio ja joissakin näissä artikkeleissa katsottiin erityisesti, että kohonnut silmänsisäinen paine ei liittynyt triamsinoloniasetonidiin.

Triamsinoloniasetonidin käyttöön lasiaiskirurgian aikana visualisointia varten liittyviä kirjallisuudessa raportoituja tapahtumia on listattu alla. Useimmat näistä tapahtumista olivat luultavasti leikkaustoimenpiteen seurauksia, mutta mahdollista syy-yhteyttä ei kuitenkaan voida sulkea pois. Näihin tapahtumiin kuuluivat: Kaihinmuodostus tai eteneminen, sarveiskalvon vauriot (pysyvä sarveiskalvon epiteelivika, leesio tai sameus), edeema (kystinen, makulaarinen tai korneaalinen), fibroottisten kalvojen kehittyminen (subretinaalinen neovaskulaarinen tai preretinaalinen), verenvuoto (vitreaalinen, subretinaalinen tai intraretinaalinen), intraokulaarilinssin siirtyminen, leikkauksen aikana tapahtuva verenvuoto, värikalvosynekiat, makulan arpi, silmätulehdus, sarveiskalvon tukikerroksen sameus, takakapselin repeämä, proliferatiivinen vitreoretinopatia (PVR), verkkokalvon irtauma, verkkokalvon ruptuura ja verkkokalvon repeämä. Useimmissa tapauksissa triamsinoloniasetonidin jäämät hävisivät ilman hoitotoimenpiteitä eikä komplikaatioita esiintynyt.

Kohonnutta silmänsisäistä painetta, endoftalmiittia ja kaihinmuodostusta/etenemistä on todettu useammin, kun triamsinoloniasetonidia tai muita kortikosteroideja on käytetty terapeuttisissa käyttöaiheissa kuin visualisoinnin yhteydessä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Pediatriset potilaat

Triesence 40 mg/ml injektionestettä ei saa käyttää alle 18 vuoden ikäisillä potilailla, koska tässä ryhmässä turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Koska tämän tuotteen antaa lääkäri valvotuissa olosuhteissa, tahattoman yliannostuksen riski on hyvin pieni tai häviävän pieni.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, tulehduslääkkeet, kortikosteroidit

ATC-koodi: S01BA 05

Vaikutusmekanismi

Triamsinoloniasetonidi on glukokortikosteroidi, jota on käytetty tulehduslääkkeenä erilaisten silmäsairauksien hoitoon.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Intravitreaalisen injektion jälkeen vesiliukoisten triamsinoloniasetonidihiukkasten hajoaminen lasiaistilassa mahdollistaa silmän lasiaisnesteen ja kalvojen kuvantamisen. Sen vuoksi silmänsisäinen triamsinoloniasetonidi on tarkoitettu käytettäväksi lasiaiskirurgian aikana visualisoimaan lasiaista, verkkokalvon sisempää rajakalvoa ja patologisia epiretinaalisia kalvoja.

Kliininen teho ja turvallisuus

Triesence 40 mg/ml injektionesteen turvallisuutta ja tehoa on arvioitu kahdessa vaiheen III havainnoitsijalle sokkoutetussa kliinisessä monikeskustutkimuksessa. Näissä kahdessa kliinisessä tutkimuksessa Triesence ‑suspensiota annettiin 4 mg:n annokseen asti leikkausportin kautta kaikkien potilaiden silmiin (toisessa kliinisessä tutkimuksessa oli 32 potilasta ja toisessa 60 potilasta), ja kirurgit poistivat valmistetta niin paljon kuin mahdollista ennen kirurgisen toimenpiteen päättymistä. Jokaisen leikkauksen aikana otettujen videotallenteiden ja ennen jokaista tutkimuslääkkeen injektiota ja sen jälkeen saatujen visualisointien visualisointiastetta arvioi riippumaton sokkoutettu arvioija. Kirurgisen tutkimustoimenpiteen jälkeen kaikki potilaat olivat mukana turvallisuusarvioinnissa päivinä 1, 3 ja 7 (exit visit). Kummankin tutkimuksen tulokset osoittivat, että Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio on erittäin tehokas, kun sitä käytetään visualisointiapuna lasiaiskirurgisen toimenpiteen aikana aikuisilla ja iäkkäillä potilailla.

Kliinisten tutkimusten tutkimussuunnitelmat mahdollistivat sen, että kirurgit pystyivät käyttämään monenlaisia annoksia Triesence 40 mg/ml injektionestettä oman harkintansa mukaan. Kokonaisannokset olivat noin 1–4 mg. Alaryhmäanalyysejä tehtiin yhden kliinisen tutkimuksen osalta, ja tulokset olivat yhdenmukaisia kaikissa alaryhmissä sekä yhtäläisiä kokonaistuloksen kanssa. Tämä osoittaa, että annoksella on vähäinen vaikutus suspension tehoon, kun sitä käytetään varjoaineena/kuvantamisessa visualisoinnin helpottamiseksi pars plana -vitrektomiassa.

Farmakokinetiikka

Triamsinoloniasetonidin farmakokinetiikka kammionesteessä on arvioitu 5 potilaalla yksittäisen triamsinoloniasetonidin (4 mg) intravitreaalisen annon jälkeen. Kammionestenäytteitä otettiin injektion jälkeen 5 potilaalta (5 silmää) etukammion parasenteesin kautta päivinä 1, 3, 10, 17 ja 31. Triamsinoloniasetonidin huippupitoisuudet kammionesteessä olivat 2151–7202 ng/ml, puoliintumisaika 76–635 tuntia ja pitoisuus/aika-käyrän alle jäävä pinta-ala (AUC0-t) 231–1911 ng·h/ml yksittäisen intravitreaalisen annon jälkeen. Keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika oli 18,7 ± 5,7 päivää neljässä (4 potilasta) silmässä, johon ei tehty lasiaiskirurgista toimenpidettä. Yhdellä potilaalla, jolle oli tehty lasiaiskirurginen toimenpide (1 silmä), triamsinoloniasetonidin eliminaation puoliintumisaika lasiaisesta oli paljon nopeampi (3,2 päivää) verrattuna potilaisiin, joille ei ollut suoritettu lasiaiskirurgista toimenpidettä. Triesencen farmakokineettistä profiilia arvioitiin kliinisessä tutkimuksessa C-08-055. Tässä tutkimuksessa triamsinoloniasetonidin pitoisuuksia plasmassa mitattiin potilasalaryhmässä (n=22) triamsinoloniasetonidin systeemisen altistumisen arvioimiseksi sen jälkeen, kun triamsinoloniasetonidisuspensiota oli annettu lasiaisonteloon visualisointia varten pars plana -lasiaiskirurgisen toimenpiteen aikana. Verinäytteitä kerättiin päivänä 0 ennen antoa ja 3 tuntia (± 1 tuntia) triamsinoloniasetonidisuspension annon jälkeen, sekä päivänä 7. Kahdestakymmenestäkahdesta potilaasta kahdella triamsinoloniasetonidi oli määritettävissä plasmasta 3 tuntia Triesencen annon jälkeen päivänä 0. Päivänä 7 yhdelläkään potilaalla ei ollut määritettäviä triamsinoloniasetonidipitoisuuksia plasmassa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Non-kliiniset tiedot triamsinoloniasetonidista eivät osoittaneet erityistä vaaraa ihmiselle. Annokseen liittyviä teratogeenisia vaikutuksia triamsinoloniasetonidia saaneilla rotilla ja kaneilla olivat suulakihalkio ja/tai internaalinen hydrokefalia sekä aksiaaliset luuston viat, kun taas apinoilla havaittuja vaikutuksia olivat kallon epämuodostumat. Nämä vaikutukset ilmenivät annosten ollessa samansuuruisia tai alhaisempia kuin ne, jotka aiheutuvat, kun 4 mg triamsinoloniasetonidia sisältävä injektio annetaan 50 kg:n painoisen ihmisen silmään. Näissä triamsinoloniasetonidin reproduktiotoksisuutta koskevissa tutkimuksissa havaitut tulokset ovat samankaltaisia kuin muilla kortikosteroideilla havaitut. Koska annettu triamsinoloniasetonidin annos jää silmään vain kirurgisen toimenpiteen ajaksi, se vähentää mahdollisten triamsinoloniasetonidin prenataaliseen altistumiseen liittyvien haittavaikutusten riskiä. Edellä mainittuja reproduktiotoksisuutta koskevia haittavaikutuksia lukuun ottamatta triamsinoloniasetonidilla havaittiin non-kliinisissä tutkimuksissa vaikutuksia vain altistuksilla, joita pidetään huomattavasti ihmisen enimmäisaltistusta suurempana intraokulaarisen käytön jälkeen, joten niillä on hyvin vähän merkitystä kliinisessä käytössä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi

Karmelloosinatrium

Polysorbaatti 80

Kaliumkloridi

Kalsiumkloridi (dihydraatti)

Magnesiumkloridi (heksahydraatti)

Natriumasetaatti (trihydraatti)

Natriumsitraatti

Natriumhydroksidi (pH:n säätöä varten)

Suolahappo (pH:n säätöä varten)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkeaineiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta

Avatun injektiopullon sisältö on käytettävä välittömästi.

Säilytys

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TRIESENCE injektioneste, suspensio
40 mg/ml 1 ml (217,75 €)

PF-selosteen tieto

Kertakäyttöön tarkoitettu tyypin I lasipullo, jossa klorobutyylitulppa ja alumiininen korkki. Yksi pullo sisältää 1 ml suspensiota. Jokainen etiketöity injektiopullo on pakattu polykarbonaatti läpipainopakkaukseen, jonka kääntöpuoli osoittaa avaamattomuuden. Säilytetään ulkopakkauksessa.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen suspensio

pH 6,2–7,9

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Vain kertakäyttöön. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Älä käytä Triesence 40 mg/ml injektionestettä, jos injektiopullo on rikkoutunut tai muutoin vahingoittunut.

Korvattavuus

TRIESENCE injektioneste, suspensio
40 mg/ml 1 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01BA05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.06.2023

Yhteystiedot

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo


010 613 3200
www.novartis.fi

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com

Etsi vertailtava PF-seloste.