NEVANAC silmätipat, suspensio 1 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml suspensiota sisältää 1 mg nepafenaakkia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

1 ml suspensiota sisältää 0,05 mg bentsalkoniumkloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, suspensio.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

NEVANAC 1 mg/ml on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla

  • kaihikirurgiaan liittyvän postoperatiivisen kivun ja tulehduksen ehkäisyyn ja hoitoon
  • diabetesta sairastavien potilaiden kaihikirurgiaan liittyvän postoperatiivisen makulaturvotuksen riskin pienentämiseen (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset, vanhukset mukaan lukien

Kivun ja tulehduksen ehkäisyyn ja hoitoon käytettävä annos on yksi NEVANAC-tippa sairaan silmän tai silmien sidekalvopussiin 3 kertaa päivässä kaihileikkausta edeltävästä päivästä lukien sekä leikkauspäivänä ja kahden ensimmäisen viikon ajan leikkauksen jälkeen. Hoitoa voidaan pidentää kolmeen viikkoon leikkauksen jälkeen lääkärin arvion mukaan. Yksi ylimääräinen tippa annostellaan 30–120 minuuttia ennen leikkausta.

Diabetesta sairastavien potilaiden kaihikirurgiaan liittyvän postoperatiivisen makulaturvotuksen riskin pienentämiseen käytettävä annos on yksi NEVANAC‑tippa sairaan silmän tai silmien sidekalvopussiin 3 kertaa päivässä kaihileikkausta edeltävästä päivästä lukien sekä leikkauspäivänä ja enintään 60 päivän ajan leikkauksen jälkeen lääkärin arvion mukaan. Yksi ylimääräinen tippa annostellaan 30–120 minuuttia ennen leikkausta.

Erityispotilasryhmät

Munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsivät potilaat

NEVANAC-valmisteen käyttöä ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksasairaus tai munuaisten vajaatoiminta. Nepafenaakki poistuu elimistöstä ensisijaisesti metaboloitumalla, ja sen systeeminen altistus on hyvin vähäistä silmään paikallisesti annostellun lääkeannoksen jälkeen. Annoksen säätö näille potilaille ei ole tarpeen.

Pediatriset potilaat

NEVANAC-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. Valmistetta ei suositella näille potilaille, ennen kuin siitä saadaan lisää tietoa.

Iäkkäät potilaat

Valmisteen turvallisuudessa ja tehossa ei ole havaittu yleisiä eroja iäkkäiden ja nuorempien potilaiden välillä.

Antotapa

Silmän pinnalle.

Potilaita on kehotettava ravistamaan pulloa hyvin ennen käyttöä. Jos turvasinetin sisältävä irrotuskaulus on löysällä, kun olet poistanut korkin, irrota kaulus ennen valmisteen käyttämistä.

Jos käytössä on useita paikallisesti silmään annosteltavia lääkevalmisteita, on valmisteiden annon välillä oltava vähintään 5 minuutin aikaväli. Silmävoiteet annostellaan viimeiseksi.

Tippapullon kärjen ja nesteen kontaminoitumisen estämiseksi on lääkettä annosteltaessa varottava koskettamasta silmäluomia, silmäluomia ympäröiviä alueita ja muita pintoja lääkepullon tippakärjellä. Potilaita on kehotettava sulkemaan pullo tiiviisti käytön jälkeen.

Jos annos jää väliin, silmään tiputetaan yksi tippa mahdollisimman pian, minkä jälkeen palataan normaaliin hoitoaikatauluun. Väliin jääneen annoksen korvaamiseksi ei saa antaa kaksinkertaista annosta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Yliherkkyys muille tulehduskipulääkkeille.

Potilaat, joille asetyylisalisyylihappo tai muut tulehduskipulääkkeet aiheuttavat astma- tai nokkosrokkokohtauksia tai akuutteja nuhakohtauksia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Valmistetta ei saa antaa ruiskeena. Potilaita on ohjeistettava olemaan nielemättä NEVANAC-silmätippoja.

Potilaita on ohjeistettava välttämään auringonvaloa NEVANAC-hoidon aikana.

Silmään kohdistuvat vaikutukset

Paikallisten tulehduskipulääkkeiden käyttö voi aiheuttaa sarveiskalvontulehduksen. Jos herkät potilaat käyttävät paikallista tulehduskipulääkettä jatkuvasti, voi tämä johtaa silmän epiteelivaurioon, sarveiskalvon ohentumiseen, sarveiskalvoeroosioon, sarveiskalvon haavaumaan tai sarveiskalvon perforaatioon (ks. kohta Haittavaikutukset). Nämä vaikutukset voivat uhata näkökykyä. Jos potilaalla todetaan viitteitä sarveiskalvon epiteelin vaurioitumisesta, on NEVANAC-tippojen käyttö heti lopetettava ja potilaan sarveiskalvon tilaa on seurattava tarkoin.

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet voivat hidastaa tai viivästyttää paranemista. Myös paikallisesti käytettävistä kortikosteroideista tiedetään, että ne hidastavat tai viivästyttävät paranemista. Paikallisesti annosteltavien tulehduskipulääkkeiden ja paikallisesti annosteltavien steroidien samanaikainen käyttö saattaa vaikeuttaa paranemista. Siksi on suositeltavaa toimia varoen, jos NEVANAC-valmistetta käytetään samanaikaisesti kortikosteroidien kanssa; tämä koskee erityisesti potilaita, joilla on suuri riski saada jäljempänä kuvattuja sarveiskalvoon kohdistuvia haittavaikutuksia.

Paikallisesti annosteltavien tulehduskipulääkkeiden markkinoille tulon jälkeen saatu kokemus viittaa siihen, että seuraavissa potilasryhmissä sarveiskalvohaittojen vaara on suurentunut, mikä voi uhata näkökykyä: vaativa silmäkirurgia, sarveiskalvon denervaatio, sarveiskalvon epiteelidefektit, diabetes mellitus, silmän pinnan sairaus (esim. kuivasilmäisyysoireyhtymä), nivelreuma tai lyhyen ajan kuluessa toistuva silmäkirurgia. Näille potilaille on paikallisesti annosteltavia tulehduskipulääkkeitä käytettävä varoen. Pitkään jatkuva paikallisten tulehduskipulääkkeiden käyttö saattaa lisätä sarveiskalvohaittoja ja tehdä niistä tavallista vaikeampia.

On raportoitu, että silmään käytettävät tulehduskipulääkkeet voivat lisätä silmän kudosten verenvuotoja (mukaan lukien vuotoja etukammioon) silmäkirurgian yhteydessä. NEVANAC‑valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla tiedetään olevan verenvuototaipumus tai jotka käyttävät muita mahdollisesti vuotoaikaa pidentäviä lääkevalmisteita.

Paikallisesti silmään annettava tulehduskipulääke saattaa peittää akuutin silmätulehduksen. Tulehduskipulääkkeissä ei ole lainkaan antimikrobivaikutusta. Jos potilaalle ilmaantuu silmätulehdus, niiden käyttö yhdessä mikrobilääkkeiden kanssa on toteutettava huolellisesti.

Piilolinssit

Piilolinssejä ei suositella käytettävän kaihileikkauksen jälkeen. Siksi potilaita tulee kehottaa olemaan käyttämättä piilolinssejä, ellei hoitava lääkäri nimenomaisesti toisin ohjeista.

Bentsalkoniumkloridi

NEVANAC sisältää bentsalkoniumkloridia, joka saattaa ärsyttää silmää ja jonka tiedetään värjäävän pehmeitä piilolinssejä. Jos hoidon aikana on käytettävä piilolinssejä, potilaita tulee kehottaa ottamaan piilolinssit pois ennen silmätippojen ottamista ja laittamaan ne takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua tippojen ottamisesta.

Bentsalkoniumkloridin on raportoitu aiheuttaneen pistekeratopatiaa ja/tai haavaista keratopatiaa. Koska NEVANAC sisältää bentsalkoniumkloridia, on tarkka seuranta aiheellinen, jos valmistetta käytetään usein tai pitkään.

Ristiyliherkkyys

Nepafenaakin ja asetyylisalisyylihapon, fenyylietikkahappojohdannaisten ja muiden tulehduskipulääkkeiden välillä saattaa olla ristiyliherkkyyttä.

Yhteisvaikutukset

In vitro ‑tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteisvaikutusten mahdollisuus muiden lääkevalmisteiden kanssa on hyvin pieni, ja sama koskee proteiineihin sitoutumiseen liittyviä yhteisvaikutuksia (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Prostaglandiinianalogit

Tietoa NEVANAC‑valmisteen ja prostaglandiinianalogien samanaikaisesta käytöstä on hyvin rajoitetusti. Ottaen huomioon näiden lääkkeiden toimintamekanismin niitä ei ole suositeltavaa käyttää samanaikaisesti.

Paikallisesti annosteltavien tulehduskipulääkkeiden ja paikallisesti annosteltavien steroidien samanaikainen käyttö saattaa vaikeuttaa paranemista. NEVANACin ja vuotoaikaa pidentävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö voi lisätä verenvuodon riskiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset

Hedelmällisessä iässä olevien naisten ei tule käyttää NEVANAC-valmistetta, mikäli he eivät käytä ehkäisyä.

Raskaus

Ei ole olemassa riittävästi tietoa nepafenaakin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista vaaraa ihmisille ei tunneta. Koska systeeminen altistuminen naisilla, jotka eivät ole raskaana, on häviävän pientä NEVANAC-annon jälkeen, voidaan arvella, että käytettäessä lääkettä raskauden aikana vaara on vähäinen. Koska kuitenkin prostaglandiinisynteesin estyminen voi haitata raskautta ja/tai alkion/sikiön kehitystä ja/tai synnytystä ja/tai postnataalista kehitystä, NEVANAC-valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö nepafenaakki äidinmaitoon. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että nepafenaakkia erittyy rotan maitoon. Vaikutukset imeväiseen ovat kuitenkin epätodennäköisiä, koska imettävän äidin systeeminen altistuminen nepafenaakille on häviävän pientä. NEVANAC-silmätippoja voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

NEVANAC-valmisteen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole mitään tietoja.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

NEVANAC-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Ohimenevä näön sumeneminen tai muut näköhäiriöt saattavat vaikuttaa ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Jos näkö sumenee silmätipoista, on potilaan odotettava, kunnes näkö kirkastuu ennen autolla ajamista tai koneiden käyttämistä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

NEVANAC 1 mg/ml -silmätippoja koskeviin kliinisiin tutkimuksiin osallistui 2 314 potilasta. Yleisimmät haittavaikutukset olivat punctate-tyypin keratiitti, vierasesinetunne ja silmäluomen reunan karstoittuminen, joita esiintyi 0,4‒0,2 prosentilla potilaista.

Haittavaikutusten taulukoitu yhteenveto

Seuraavat haittavaikutukset on luokiteltu seuraavan, yleisesti hyväksytyn käytännön mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) tai tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Haittavaikutustiedot kerättiin kliinisistä tutkimuksista ja tuotevalvontaraporteista.

ElinjärjestelmäluokitusHaittavaikutukset
ImmuunijärjestelmäHarvinainen: yliherkkyys
HermostoHarvinainen: huimaus, päänsärky
Silmät

Melko harvinainen: sarveiskalvotulehdus, punctate-tyypin keratiitti, sarveiskalvon epiteelipuutos, vierasesineen tunne silmissä, silmäluomen reunan karstoittuminen.

Harvinainen: värikalvontulehdus, silmän suonikalvon effuusio, hiukkasten kertymä sarveiskalvoon, silmäkipu, epämiellyttävä tunne silmässä, kuivat silmät, blefariitti, silmän ärsytys, silmän kutina, erite silmästä, allerginen sidekalvotulehdus, lisääntynyt kyyneleritys, sidekalvon verekkyys.

Tuntematon: sarveiskalvon perforaatio

heikentynyt paraneminen (sarveiskalvo), sarveiskalvosamentuma, sarveiskalvoarpi, heikentynyt näön tarkkuus, silmän turvotus, haavainen sarveiskalvotulehdus, sarveiskalvon ohentuminen, näön sumeneminen.

VerisuonistoTuntematon: verenpaineen kohoaminen.
Ruoansulatuselimistö

Harvinainen: pahoinvointi

Tuntematon: oksentelu.

Iho ja ihonalainen kudosHarvinainen: kimmoton iho (cutis laxa eli dermatochalasis), allerginen ihotulehdus.

Diabetesta sairastavat potilaat

Kahteen kliiniseen tutkimukseen osallistui 209 diabetespotilasta, joita hoidettiin 60 päivää tai pidempään NEVANAC-valmisteella kaihileikkauksen jälkeisen makulaturvotuksen estämiseksi. Yleisin ilmoitettu haittavaikutus oli punctate-tyypin keratiitti, jota esiintyi 3 %:lla potilaista. Yleisyysluokaksi tuli täten yleinen. Muut haittavaikutukset olivat sarveiskalvon epiteelipuutos ja allerginen ihotulehdus. Epiteelipuutosta esiintyi 1 %:lla ja allergista ihotulehdusta 0,5 %:lla potilaista, ja näiden haittavaikutusten yleisyysluokaksi tuli melko harvinainen.

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Kliinisiin tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa NEVANACin pitkäaikaiskäytöstä diabetesta sairastavien potilaiden kaihileikkauksen jälkeisen makulaturvotuksen estämiseen on saatavana rajoitetusti.

Diabetesta sairastavilla potilailla silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia saattaa ilmaantua yleisemmin kuin normaaliväestöllä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Jos potilaalla on viitteitä sarveiskalvoepiteelin vauriosta, sarveiskalvon perforaatio mukaan lukien, NEVANAC‑valmisteen käyttö on heti keskeytettävä. Potilasta on seurattava tarkoin sarveiskalvon tervehtymisen suhteen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

NEVANACin markkinoille tulon jälkeen on raportoitu sarveiskalvon epiteelin defektejä/sairauksia. Näiden tapausten vakavuus vaihtelee ei‑vakavista sarveiskalvoepiteelin epiteeliosan muutoksista vakavampiin tapahtumiin, jotka vaativat leikkaus- ja/tai lääkehoitoa näön palautumiseksi normaaliksi.

Paikallisesti annosteltavien tulehduskipulääkkeiden markkinoille tulon jälkeen saatu kokemus viittaa siihen, että seuraavissa potilasryhmissä sarveiskalvohaittojen vaara saattaa olla suurentunut, mikä saattaa muodostua uhaksi näkökyvylle: vaativa silmäkirurgia, sarveiskalvon denervaatio, sarveiskalvoepiteelin defektit, diabetes mellitus, silmän pinnan sairaus (esim. kuivasilmäisyysoireyhtymä), nivelreuma tai lyhyen ajan kuluessa toistuvat silmäleikkaukset. Määrättäessä nepafenaakkia diabetespotilaalle kaihileikkauksen jälkeisen makulaturvotuksen ehkäisyyn hoidon hyödyt ja riskit on arvioitava uudelleen sekä tehostettava potilaan seurantaa, jos potilaalla on myös muita riskitekijöitä.

Pediatriset potilaat

NEVANAC‑valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Myrkytystilaa ei voi todennäköisesti aiheutua, mikäli valmistetta annetaan liian suurena määränä silmään tai mikäli valmistetta niellään vahingossa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, tulehduskipulääkkeet, ATC-koodi: S01BC10

Vaikutusmekanismi

Nepafenaakki on steroidia sisältämätön aihiotulehduskipulääke. Silmään annostelun jälkeen nepafenaakki kulkeutuu sarveiskalvon läpi ja muuttuu silmäkudoksessa olevien hydrolaasien vaikutuksesta amfenaakiksi, joka on steroidia sisältämätön tulehduskipulääke. Amfenaakki estää prostaglandiini‑H‑syntaasientsyymin (syklo‑oksygenaasin) toimintaa. Tämä entsyymi on välttämätön prostaglandiinisynteesille.

Sekundaarinen farmakologia

Kaneissa nepafenaakin on osoitettu estävän veri-verkkokalvoesteen hajoamista samalla kun PGE2‑synteesi lähes pysähtyy. Yksittäinen, silmään paikallisesti annettu nepafenaakkiannos ex vivo inhiboi prostaglandiinien tuottoa värikalvossa/sädekehässä (85 %‑95 %) 6 tunniksi ja verkkokalvossa/suonikalvossa (55 %) 4 tunniksi.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Suurin osa hydrolyysin kautta tapahtuvasta lääkeaineen muuttumisesta tapahtuu verkkokalvossa/suonikalvossa ja vähäisemmässä määrin värikalvossa/sädekehässä ja sarveiskalvossa, mikä vastaa näiden rakenteiden verisuonituksen määrää.

Kliiniset tutkimukset viittaavat siihen, että NEVANAC‑silmätipat eivät vaikuta merkitsevästi silmän sisäiseen paineeseen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kaihikirurgiaan liittyvän postoperatiivisen kivun ja tulehduksen ehkäisy ja hoito

Kolmessa avaintutkimuksessa on arvioitu kolmesti päivässä annostellun NEVANAC‑valmisteen tehoa ja turvallisuutta leikkauksen jälkeisen kivun ja tulehduksen ehkäisyssä ja hoidossa verrattuna vehikkeliin ja/tai ketorolaakkitrometamolihoitoon kaihikeikkauspotilailla. Näissä tutkimuksissa hoito aloitettiin leikkausta edeltävänä päivänä ja sitä jatkettiin leikkauspäivänä sekä 2‑4 viikon ajan leikkauksen jälkeen. Lisäksi lähes kaikki potilaat saivat antibioottiprofylaksiaa sen mukaan, mikä oli kunkin tutkimuskeskuksen hoitokäytäntö.

Kahdessa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, vehikkelikontrolloidussa tutkimuksessa NEVANAC-valmisteella hoidetuilla potilailla oli merkitsevästi vähemmän tulehdusta (soluja etukammiossa ja tulehduksen pahenemisvaiheita) kuin vehikkeliryhmässä, kun asiaa arvioitiin heti leikkauksen jälkeisestä ajasta alkaen koko hoitojakson loppuun.

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, vehikkeli- ja aktiivikontrolloidussa tutkimuksessa NEVANAC-valmisteella hoidetuilla potilailla oli merkitsevästi vähemmän tulehduksia kuin vehikkelillä hoidetuilla potilailla. Lisäksi NEVANAC ei ollut huonompi kuin ketorolaakkivalmiste (5 mg/ml), kun seurattiin tulehduksen lievenemistä ja silmäkipua, mutta lisäksi NEVANAC oli vertailuvalmistetta hieman miellyttävämpi annosteltaessa.

Vehikkeliryhmään verrattuna merkitsevästi suurempi osuus NEVANAC‑hoitoa saavista potilaista ilmoitti, että heillä ei ollut silmäkipua kaihileikkauksen jälkeen.

Diabetesta sairastavien potilaiden kaihikirurgiaan liittyvän postoperatiivisen makulaturvotuksen riskin pienentäminen

Neljässä tutkimuksessa (joista kaksi tehtiin diabeetikoilla ja kaksi ei‑diabeetikoilla) on arvioitu NEVANAC‑valmisteen turvallisuutta ja tehoa kaihikirurgiaan liittyvän postoperatiivisen makulaturvotuksen ehkäisyssä. Näissä tutkimuksissa hoito aloitettiin leikkausta edeltävänä päivänä ja sitä jatkettiin leikkauspäivänä ja enintään 90 päivän ajan leikkauksen jälkeen.

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, vehikkelikontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui diabetesta sairastavia retinopatiapotilaita, prosentuaalisesti merkittävästi suuremmalla osalla vehikkeliryhmän potilaista esiintyi makulaturvotusta (16,7 %) kuin NEVANAC‑valmistetta saavilla potilailla (3,2 %). Prosentuaalisesti suuremmalla osalla vehikkeliryhmän potilaista ilmeni enemmän kuin viiden kirjaimen huononeminen parhaasta korjatusta näöntarkkuudesta (BCVA) päivien 7 ja 90 välisenä aikana (tai tutkimuksen keskeyttäminen) (11,5 %) verrattuna nepafenaakki‑ryhmään (5,6 %). Useamman NEVANAC-valmistetta saaneen potilaan (56,8 %) BCVA-arvo parantui 15 kirjaimella verrattuna vehikkeliryhmään (41,9 %), p = 0,019.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset NEVANAC-valmisteen käytöstä kaihileikkaukseen liittyvän postoperatiivisen kivun ja tulehduksen ehkäisyssä ja hoidossa sekä postoperatiivisen makulaturvotuksen ennaltaehkäisyssä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Kun NEVANAC-silmätippoja oli annosteltu molempiin silmiin kolmasti päivässä, todettiin useimpien tutkimuspotilaiden plasmassa vähäisiä, mutta mitattavia nepafenaakkipitoisuuksia 2 tuntia ja amfenaakkipitoisuuksia 3 tuntia annon jälkeen. Plasman nepafenaakin vakaan tilan Cmax‑keskiarvo oli 0,310 ± 0,104 ng/ml ja amfenaakin vastaava keskiarvo oli 0,422 ± 0,121 ng/ml silmään annon jälkeen.

Jakautuminen

Amfenaakilla on voimakas affiniteetti seerumin albumiiniproteiineihin. In vitro on osoitettu, että 98,4 % sitoutuu rotan albumiiniin, 95,4 % ihmisen albumiiniin ja 99,1 % ihmisen seerumiin.

Rotilla tehdyissä kokeissa on todettu, että radioaktiivisesti leimatut yhdisteet, jotka liittyvät aktiiviseen lääkeaineeseen, jakautuvat elimistöön tasaisesti niin yksittäisen kuin toistuvienkin 14C‑nepafenaakkiannosten jälkeen.

Kaneilla tehdyt tutkimukset osoittivat, että paikallisesti annettu nepafenaakki jakautuu paikallisesti silmän etuosasta silmän takaosiin (verkkokalvoon ja suonikalvoon).

Biotransformaatio

Nepafenaakki bioaktivoituu verraten nopeasti ja muuttuu amfenaakiksi silmän sisällä olevien hydrolaasien vaikutuksesta. Tämän jälkeen amfenaakki metaboloituu laajasti ja muuttuu polaarisemmiksi aineenvaihduntayhdisteiksi aineenvaihduntatapahtumassa, jossa aromaattinen rengas hydroksyloituu, mikä johtaa glukuronidikonjugaattien muodostumiseen. Radiokromatografisesti on viitteitä siitä, että ennen ja jälkeen β‑glukuronidaasihydrolyysin kaikki aineenvaihduntatuotteet ovat glukuronidikonjugaatteja amfenaakkia lukuun ottamatta. Amfenaakki oli keskeisin aineenvaihduntatuote plasmassa, ja sitä oli n. 13 % koko plasman radioaktiivisuudesta. Toiseksi yleisin aineenvaihduntatuote plasmassa oli 5‑hydroksinepafenaakki, jonka osuus kokonaisradioaktiivisuudesta oli n. 9 % maksimipitoisuudessa (Cmax).

Yhteisvaikutukset muiden lääkeaineiden kanssa: Nepafenaakki ja amfenaakki eivät inhiboi keskeisiä ihmisen sytokromi‑P450‑entsyymejä (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4) in vitro 3 000 ng/ml pitoisuuksiin asti, ja siksi yhteisvaikutukset CYP-järjestelmän kautta metaboloituvien lääkkeiden kanssa eivät ole todennäköisiä. Liioin eivät proteiinien sitoutumiseen liittyvät yhteisvaikutukset ole todennäköisiä.

Eliminaatio

Terveille vapaaehtoisille suun kautta annetun 14C‑nepafenaakkiannoksen jälkeen todettiin, että poistuminen virtsan mukana on tärkein radioaktiivisuuden poistumisreitti ja vastasi n. 85 % kokonaispoistumasta, ja poistuminen ulosteiden mukana vastasi n. 6 % annoksesta. Nepafenaakin ja amfenaakin määrää virtsassa ei voitu mitata.

25 kaihileikkauspotilaalle annetun NEVANAC‑valmisteen kerta‑annoksen jälkeen mitattiin kammionesteen lääkepitoisuudet 15, 30, 45 ja 60 minuuttia myöhemmin. Keskimääräiset lääkeainepitoisuudet kammionesteessä olivat suurimmillaan 1 tunnin kohdalla (nepafenaakki 177 ng/ml, amfenaakki 44,8 ng/ml). Nämä löydökset osoittavat, että lääke läpäisee sarveiskalvon nopeasti.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Nepafenaakilla ei ole tehty pitkäaikaisia karsinogeenisuustutkimuksia.

Rotille tehdyissä lisääntymistutkimuksissa käytettiin nepafenaakkia tiineille rotille toksisin annoksin (≥ 10 mg/kg). Näihin annoksiin liittyi synnytyksenaikaisen supistustoiminnan poikkeavuutta, lisääntynyttä implantaation jälkeistä alkioiden menettämistä, sikiön syntymäpainon vähenemistä ja heikentynyttä sikiön kasvua sekä pienentynyttä sikiöiden eloonjääneisyyttä. Tiineille kaneille annettu 30 mg/kg suuruinen lääkeannos aiheutti vähäistä toksisuutta kaneissa, ja todettiin, että pesueissa synnynnäisten epämuodostumien ilmaantuvuus suureni tilastollisesti merkitsevästi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Mannitoli (E421)

Karbomeeri

Natriumkloridi

Tyloksapoli

Dinatriumedetaatti

Bentsalkoniumkloridi

Natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen)

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Hävitettävä 4 viikon kuluttua pakkauksen ensimmäisestä avaamisesta.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NEVANAC silmätipat, suspensio
1 mg/ml 5 ml (24,72 €)

PF-selosteen tieto

5 ml:n pyöreä, matalatiheyksisestä polyetyleenistä valmistettu pullo, jossa tippakärki ja valkoinen polypropyleenistä valmistettu kierrekorkki. Pullossa on 5 ml suspensiota.

Kartonkipakkaus sisältää 1 pullon.

Valmisteen kuvaus:

Vaaleankeltainen tai vaaleanoranssi tasainen suspensio, (noin) pH 7,4.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Korvattavuus

NEVANAC silmätipat, suspensio
1 mg/ml 5 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01BC10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.02.2024

Yhteystiedot

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo


010 613 3200
www.novartis.fi

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com

Etsi vertailtava PF-seloste.