FLUORESCITE injektioneste, liuos 100 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml injektionesteliuosta sisältää 100 mg fluoreseiinia (113,2 mg fluoreseiininatriumia).

Yksi 5 ml:n injektiopullo sisältää 500 mg fluoreseiinia (566 mg fluoreseiininatriumia).

Sisältää natriumia (fluoreseiininatriumia ja natriumhydroksidia) määrinä, joiden osuus on enintään 1,45 % (noin 3,15 mmol) per annos.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

Silmänpohjan fluoreseiiniangiografiatutkimuksiin.

Ehto

Tätä lääkevalmistetta saavat käyttää vain lääkärit, joilla on fluoresoivan angiografiatutkimuksen tekemiseen ja tulkintaan liittyvää teknistä asiantuntemusta.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset, myös vanhukset

Ruiskuta 5 ml Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta nopeasti kyynärtaipeen laskimoon, sen jälkeen kun varotoimenpiteet ekstravasaation välttämiseksi on tehty. Erittäin herkkiä kuvantamismenetelmiä, kuten skannaavaa laseroftalmoskooppia, käytettäessä Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuoksen annos on pienennettävä 2 ml:aan.

Pediatriset potilaat

Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuoksen käyttöä ei ole tutkittu lapsipotilailla, joten tietoja annostuksen muuttamisesta ei ole. Siksi Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta ei pidä käyttää alle 18-vuotiaille potilaille, sillä sen tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu tässä ikäryhmässä.

Munuaisten vajaatoimintaa (glomerulusfiltraatio (GFR) alle 20 ml/min) sairastavat potilaat

Rajalliset kokemukset munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista (GFR alle 20 ml/min) viittaavat siihen, ettei annoksen muuttaminen ole yleensä tarpeen, vaikka erittyminen saattaa olla hitaampaa munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Dialyysipotilaat: Pienennä annos 2,5 ml:aan (puolet injektiopullon sisällöstä).

Antotapa ja fluoresoiva angiografia

Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta saavat käyttää vain lääkärit, joilla on fluoresoivan angiografiatutkimuksen tekemiseen ja tulkintaan liittyvää teknistä asiantuntemusta.

Valmiste on tarkoitettu vain laskimonsisäiseen käyttöön.

Huuhtele laskimokanyylit steriilillä natriumkloridiliuoksella (0,9 %) ennen lääkkeiden injisoimista ja injisoimisen jälkeen fysikaalisten yhteensopimattomuusreaktioiden välttämiseksi. Annos injisoidaan nopeasti (suositeltu nopeus on yleensä 1 ml/sekunti) kyynärtaipeen laskimoon käyttäen 23 gaugen (G) siipineulaa, kun varotoimenpiteet ekstravasaation välttämiseksi on tehty. Verkkokalvon ja silmän suonikalvon suonissa näkyy yleensä luminenssia 7–14 sekunnin kuluttua.

Lisäohjeita lääkevalmisteen oikeasta antotavasta ja käytöstä, ks. kohdat Yhteensopimattomuudet ja Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta ei saa antaa intratekaalisesti eikä valtimoon.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Fluoreseiininatrium voi aiheuttaa vakavia intoleranssireaktioita.

Jos potilas on saanut vakavia intoleranssireaktioita ensimmäisen angiografian aikana, uuden fluoreseiiniangiografian hyötyä on punnittava vaikeiden (mahdollisesti kuolemaan johtavien) yliherkkyysreaktioiden riskiä vastaan.

Tällaiset intoleranssireaktiot ovat aina ennalta-arvaamattomia, mutta ne ovat yleisempiä potilailla, joilla on aikaisemmin todettu haittavaikutuksia fluoreseiini-injektion jälkeen (muita oireita kuin pahoinvointia ja oksentelua), joilla on aiemmin ollut allergiaa, kuten ruoka-aineiden tai lääkkeiden aiheuttamaa urtikariaa, astmaa, ihottumaa tai allergista nuhaa, tai joilla on aiemmin ollut keuhkoastmaa.

Ihon intrakutaanikokeet eivät ennusta luotettavasti näiden intoleranssireaktioiden ilmaantumista, joten niiden käyttö voi olla vaarallista. Tämän diagnoosin tekeminen edellyttää allergiasairauksiin erikoistuneen lääkärin konsultointia.

Angiografiatoimenpiteen riskien ja hyötyjen suhdetta on harkittava potilailla, joilla on ennestään sydänverisuonitauti, diabetes mellitus tai muita vastaavia sairauksia sekä useita samanaikaisia lääkehoitoja (etenkin beetasalpaajat, ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Potilaalla ennestään oleva munuaistoimintaan vaikuttava systeeminen sairaus saattaa lisätä potilaan riskiä. Lääkärin on arvioitava seerumin kreatiinipitoisuuden suurenemista potilaan ikään, sairaushistoriaan ja tämänhetkiseen terveydentilaan nähden ja määritettävä mahdolliset haitat ja hyödyt ennen fluoreseiinin käytön aloittamista.

Kirjallisuuden mukaan fluoreseiiniangiografia voi seerumin kreatiniinipitoisuuden nousun perusteella aiheuttaa varjoainenefropatian. Varjoainenefropatia voi olla loppuvaiheen munuaissairauden etenemisen riskitekijä.

Jokaiselta potilaalta on otettava ennen angiografiaa tarkat esitiedot, joista selviävät mahdolliset aikaisemmat sydän- ja keuhkosairaudet, allergiat tai muu samanaikainen lääkitys (kuten beetasalpaajat, myös silmätippaliuokset) (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Jos sellaisen potilaan, jolla tiedetään olevan yliherkkyysreaktion riski, tai beetasalpaajia (myös silmätippaliuoksia) saavan potilaan angiografiatutkimus on ehdottoman välttämätön, se on tehtävä tehohoitoon (elvytykseen) perehtyneen lääkärin valvonnassa. Beetasalpaajat voivat heikentää verisuonten kompensaatioreaktioita anafylaktisen sokin aikana ja adrenaliinin tehoa mahdollisen verenkiertokollapsin yhteydessä. Lääkärin on selvitettävä ennen fluoreseiininatriuminjektion antamista, saako potilas parhaillaan beetasalpaajalääkitystä.

Esilääkitystä voidaan antaa. Vaikeiden haittavaikutusten vaara on siitä huolimatta olemassa. Esilääkityksenä käytetään pääasiassa suun kautta annettavia H1-antihistamiineja, joiden jälkeen annetaan kortikosteroideja ennen fluoreseiini-injektiota. Koska tällaiset haittavaikutukset ovat harvinaisia, tätä esilääkitystä ei suositella kaikille potilaille.

Fluoreseiininatriumin käyttöön liittyvän yliherkkyysreaktioiden vaaran vuoksi:

  • Tutkimusta tekevän silmälääkärin on seurattava tarkoin potilaan tilaa koko tutkimuksen ajan ja vähintään 30 minuuttia sen jälkeen,
  • Infuusiokanyyli on jätettävä paikoilleen vähintään 5 minuutin ajaksi, jotta mahdolliset vaikeat haittavaikutukset voidaan hoitaa ilman viivytyksiä,
  • Saatavilla on oltava nopeaan elvytykseen tarvittava asianmukainen välineistö, ja elvytys aloitetaan asentamalla ensin toinen laskimokanyyli plasmatilavuuden korjaamista varten (vesiliuoksena polyionisia tai kolloidisia plasman korvikkeita) ja jotta adrenaliinia voidaan antaa injektiona laskimoon suositeltuna annoksena (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Huomaa:

Ekstravasaatiota on vältettävä fluoreseiiniliuoksen korkean pH-arvon vuoksi, sillä se voi aiheuttaa vaikean paikallisen kudosvaurion (useita tunteja kestävää kovaa kipua käsivarressa, ihon kuoriutumista, pinnallisen laskimotulehduksen). On varmistettava, että neulan kärki on laskimossa oikeassa asennossa. Ekstravasaatiotapauksissa injektio on heti keskeytettävä. Kudosvauriota on hoidettava ja kipua lievitettävä asianmukaisin toimin.

Jos potilaalle tehdään röntgentutkimus 36 tunnin (fluoreseiinin pisin eliminoitumisaika) kuluessa injektiosta, kuona-aineiden poistoon liittyvien elinten ylikorostuminen röntgenkuvassa voi johtaa väärään tulkintaan.

Tämä lääkevalmiste sisältää (72,45 mg) natriumia per 5 ml:n injektiopullo, joka vastaa 3,7 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yhteisvaikutukset

Fluoreseiini on suhteellisen reagoimaton väriaine eikä spesifisiä yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa ole raportoitu. Joitakin harvoja raportteja on saatu mahdollisista yhteisvaikutuksista orgaanisten anionitransporttereiden kanssa sekä tiettyjen laboratoriokokeiden häiriintymisestä. Fluoreseiini voi vaikuttaa tiettyihin veri- ja virtsa-arvoihin 3 tai 4 vuorokauden ajan käytön jälkeen. Varovaisuus on tarpeen seurattaessa sellaisten lääkeaineiden pitoisuuksia, joilla on kapea terapeuttinen leveys, kuten digoksiini ja kinidiini. Yhdisteet, jotka estävät orgaanisten anionien (esimerkiksi probenesidin) aktiivista kuljetusta tai kilpailevat sen kanssa, voivat vaikuttaa fluoreseiinin systeemiseen profiiliin.

Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuoksen samanaikainen käyttö beetasalpaajien (myös silmätippaliuosten) kanssa voi joissakin harvinaisissa tapauksissa johtaa vaikeisiin anafylaktisiin reaktioihin. Beetasalpaajat voivat heikentää verisuonten kompensaatioreaktioita anafylaktisen sokin aikana ja adrenaliinin tehoa mahdollisen verenkiertokollapsin yhteydessä, mikä voi edellyttää tehohoitolääkitystä ja jopa elvytystä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Muiden liuosten samanaikaista laskimonsisäistä antoa tai Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuoksen sekoittamista muiden liuosten kanssa on vältettävä, koska yhteisvaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea täysin pois.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tietoja Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuoksen käytöstä raskauden aikana ei ole lainkaan tai on liian vähän. Eläinkokeissa ei ole todettu teratogeenisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Varmuuden vuoksi on suositeltavaa välttää Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuoksen käyttöä raskauden aikana.

Imetys

Systeemisen annon jälkeen natriumfluoreseiinia erittyy äidinmaitoon enintään 7 päivän ajan. Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida sulkea pois. Tästä syystä imetys on lopettava 7 vuorokauden ajaksi fluoreseiiniangiografian jälkeen. Tänä aikana äidinmaito on pumpattava pois rinnoista ja hävitettävä.

Hedelmällisyys

Fluoreseiinin laskimoannostelun vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jos mydriaasi on välttämätön fluoresoivassa angiografiatutkimuksessa, näöntarkkuus heikkenee, mikä vaikuttaa reaktiokykyyn liikenteessä sekä kykyyn käyttää koneita. Potilaalle on kerrottava, että liuoksen antamisen jälkeen ja siihen asti kunnes näöntarkkuus on palautunut normaaliksi, ajoneuvon ajaminen tai vaarallisten koneiden käyttäminen on kiellettyä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin raportoituja hoitoon liittyneitä haittavaikutuksia olivat pahoinvointi, oksentelu, pyörtyminen ja kutina. Harvinaisempia mutta vaikeampia haittavaikutuksia on raportoitu heti fluoreseiini-injektion jälkeen:

angioedeema, hengityselinten oireet (bronkospasmi, kurkunpään turvotus, hengitysvajaus), anafylaktinen sokki, hypotensio, tajunnan menetys, kouristus, hengityspysähdys ja sydänpysähdys.

Haittavaikutusten taulukoitu yhteenveto

Seuraavien haittavaikutusten katsottiin liittyneen hoitoon, ja niiden esiintyminen on luokiteltu seuraavalla tavalla: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, <1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) tai tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmäluokka

MedDRA:n termi (v. 16.0)

Immuunijärjestelmä

Melko harvinaiset: yliherkkyys

Harvinaiset: anafylaktinen reaktio

Hyvin harvinaiset: anafylaktinen sokki

Hermosto

Yleiset: pyörtyminen

Melko harvinaiset: dysfasia, parestesia, huimaus, päänsärky

Hyvin harvinaiset: kouristus

Tuntematon: aivoverisuonitapahtuma, vertebrobasilaarisuonten vajaatoiminta, tajunnan menetys, vapina, hypestesia, dysgeusia

Sydän

Harvinaiset: sydänpysähdys

Hyvin harvinaiset: angina pectoris, bradykardia, takykardia

Tuntematon: sydäninfarkti

Verisuonet

Melko harvinaiset: tromboflebiitti

Harvinaiset: hypotensio, sokki

Hyvin harvinaiset: hypertensio, vasospasmi, verisuonten laajeneminen, kalpeus, kuumat aallot

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinaiset: Yskä, kurkun kireys

Harvinaiset: bronkospasmi

Hyvin harvinaiset: hengityspysähdys, keuhkoedeema, astma, kurkunpään turpoaminen, hengenahdistus, aivastelu, nenän turvotus

Tuntematon: kurkun ärsytys

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleiset: pahoinvointi

Yleiset: vatsavaivat, oksentelu

Melko harvinaiset: vatsakipu

Tuntematon: yökkääminen

Iho ja ihonalainen kudos

Yleiset: kutina

Melko harvinaiset: urtikaria

Tuntematon: ihottuma, kylmä hiki, ekseema, eryteema, hyperhidroosi, ihon värin muuttuminen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleiset: ekstravasaatio

Melko harvinaiset: kipu, kuumuuden tunne

Tuntematon: rintakipu, edeema, huonovointisuus, astenia, vilunväristykset

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Ihon keltaisuutta saattaa ilmetä, mutta se häviää yleensä 6–12 tunnin kuluessa. Myös virtsa voi värjäytyä kirkkaankeltaiseksi, mutta väri palautuu normaaliksi 24–36 tunnin kuluessa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuoksen yliannostusriski on hyvin pieni, joten sen käytöstä ei odoteta aiheutuvan myrkytysvaikutuksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: DIAGNOSTISET AINEET; Väriaineet, ATC-koodi: S01JA01

Fluoreseiininatrium on lääketieteessä diagnostisena väriaineena käytettävä fluorokromi. Fluoreseiinin avulla silmänpohjan verisuonet saadaan näkyviin (silmän verkkokalvon ja suonikalvon angiografia).

Farmakokinetiikka

Jakautuminen

Fluoreseiini on havaittavissa silmän keskusvaltimossa 7–14 sekunnin kuluttua laskimonsisäisestä antekubitaaliseen laskimoon annostelusta. Iho alkaa kellertää muutaman minuutin kuluessa annettaessa fluoreseiininatriumia laskimonsisäisesti. Kellertävä väri alkaa haalistua 6–12 tunnin kuluttua annostelusta. Jakautumistilavuuden eri arviot osoittavat, että fluoreseiini jakautuu hyvin interstitiaalitilaan (0,5 l/kg).

Biotransformaatio

Fluoreseiini metaboloituu nopeasti fluoreseiinimonoglukuronidiksi. Kun fluoreseiininatriumia (14 mg/kg) annettiin laskimonsisäisesti seitsemälle terveelle henkilölle, noin 80 % plasman fluoreseiinista muuntui glukuronidikonjugaatiksi yhden tunnin kuluttua annoksesta, mikä on osoitus suhteellisen nopeasti konjugoitumisesta.

Eliminaatio

Fluoreseiini ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa munuaisten kautta. Laskimonsisäisen annostelun jälkeen virtsa pysyy lievästi fluoresoivana 24–36 tunnin ajan. Arvioitu munuaispuhdistuma on 1,75 ml/min/kg ja arvioitu maksapuhdistuma (konjugaatiosta johtuen) on 1,50 ml/min/kg. Fluoreseiinin systemaattinen puhdistuma on täydellinen 48–72 tunnin kuluttua siitä, kun potilaalle on annettu 500 mg fluoreseiinia. Vaikka erittyminen saattaa olla hitaampaa munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, rajalliset kokemukset munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista (GFR alle 20 ml/min) viittaavat siihen, ettei annoksen muuttaminen ole yleensä tarpeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Natriumfluoreseiinin kerta-annosten toksisuutta koskevien tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Fluoreseiinilla ei todettu teratogeenisia vaikutuksia rotilla ja kaneilla. Fluoreseiini läpäisee istukan. Kun laskimonsisäinen annos oli 500 mg/kg, havaittiin sekä sikiössä että lapsivedessä voimakasta fluoresointia.

Mutageenisuustutkimuksissa ei todettu fluoreseiininatriumin mutageenisiä vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumhydroksidi (pH-arvon säätämistä varten)

Suolahappo (pH-arvon säätämistä varten)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Fysikaalisten yhteensopimattomuusreaktioiden välttämiseksi tätä lääkevalmistetta ei saa antaa samanaikaisesti muiden happamien injektionesteliuosten (varsinkaan antihistamiinien) kanssa saman laskimoyhteyden kautta (lisätietoja kanyyleista, ks. kohta Annostus ja antotapa).

Injektiopullon sisältö on käytettävä heti pullon avaamisen jälkeen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ei saa jäätyä.

Säilytä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

FLUORESCITE injektioneste, liuos
100 mg/ml 12 x 5 ml (186,73 €)

PF-selosteen tieto

Lasinen (tyypin I lasia) injektiopullo, jossa on harmaa klooributyylipinnoitettu kumitulppa ja alumiinisinetti sekä polypropyleeninen napsautuskansi.

Pakkaus sisältää 12 injektiopulloa, joissa kussakin on 5 ml injektionesteliuosta

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, punaoranssi liuos

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Liuos on tutkittava silmämääräisesti ennen antamista hiukkasten ja värimuutosten varalta. Liuosta saa käyttää vain, jos se on kirkasta eikä sisällä hiukkasia. Vain kertakäyttöön. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Älä käytä Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta, jos injektiopullossa on halkeamia tai se on muulla tavoin vaurioitunut.

Korvattavuus

FLUORESCITE injektioneste, liuos
100 mg/ml 12 x 5 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01JA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

19.04.2022

Yhteystiedot

ALCON NORDIC A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Kööpenhamina S
Tanska

(0) 20 787 1600
www.alcon.fi
order.alconfi@alcon.com

Etsi vertailtava PF-seloste.