VERORAB injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 0,5 ml:lla liuotinta, 1 injektiopullo sisältää:

rabiesvirusa, WISTAR Rabies PM/WI38 1503‑3M ‑kanta (inaktivoitu) 3,25 IUb

a Tuotettu Vero-soluissa

b Määrä mitattu ELISA-määrityksellä vertaamalla kansainväliseen standardiin

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:
Fenyylialaniini 4,1 mikrogrammaa

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Verorab saattaa sisältää valmistusprosessissa käytettyjen polymyksiini B:n, streptomysiinin ja neomysiinin jäämiä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Verorab on tarkoitettu rabieksen eli vesikauhun ennaltaehkäisyyn ennen altistusta ja altistuksen jälkeen kaikissa ikäryhmissä (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakodynamiikka).

Verorab-rokotetta on käytettävä virallisten suositusten mukaisesti.

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltu annos on 0,5 ml käyttökuntoon saatettua rokotetta lihakseen (i.m.) tai 0,1 ml käyttökuntoon saatettua rokotetta ihon sisään (i.d.) kussakin injektiokohdassa.

Altistusta edeltävä ennaltaehkäisy

Altistusta edeltävä perusrokotussarja voidaan antaa immunokompetenteille henkilöille jonkin taulukossa 1 esitetyn rokotusohjelman mukaisesti tai paikallisten virallisten suositusten mukaisesti, jos sellaisia on saatavilla:

Taulukko 1: Altistusta edeltävät rokotusohjelmat

 Päivä 0Päivä 7Päivä 21 tai päivä 28
Anto lihakseen (0,5 ml/annos)

Kolmen annoksen ohjelma

Lihakseen – 0,5 ml

1 annos1 annos1 annos

Yhden viikon ohjelmaa

Lihakseen – 0,5 ml

1 annos1 annos 
Anto ihon sisään (0,1 ml/annos)

Yhden viikon ohjelmaa

Ihon sisään – 0,1 ml

2 annostab2 annostab 

a – Tätä ohjelmaa ei saa käyttää immuunipuutteisille henkilöille (ks. alakohta ”Immuunipuutteiset henkilöt”).
b – Yksi injektio kumpaankin käsivarteen (aikuisille ja lapsille) tai kummankin reiden anterolateraaliseen osaan (vauvoille ja taaperoille).

Tehosteannokset määräytyvät altistusriskin ja rabiesvirusta neutraloivia vasta-aineita (≥ 0,5 IU/ml) arvioivien serologisten tutkimusten mukaan. Tehosteannoksena annetaan yksi 0,5 ml:n annos lihakseen tai yksi 0,1 ml:n annos ihon sisään WHO:n suositusten mukaisesti.

Verorab voidaan antaa tehosteannoksena sellaisen perusrokotuksen jälkeen, jossa on käytetty soluviljelmärabiesrokotetta (Vero-soluissa valmistettua rabiesrokotetta tai ihmisen diploidisoluissa (HDCV) valmistettua rabiesrokotetta).

Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy

Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy on aloitettava mahdollisimman pian epäillyn rabiesaltistuksen jälkeen. Haava on aina hoidettava asianmukaisesti (kaikkien puremien ja naarmujen huolellinen pesu saippualla tai puhdistusaineella ja runsaalla määrällä vettä ja/tai viruksia tappavalla aineella) joko välittömästi tai mahdollisimman pian altistuksen jälkeen. Haava on hoidettava ennen kuin potilaalle annetaan rokote tai rabiesimmunoglobuliineja, jos nämä ovat tarpeen.

Taulukko 2: WHO:n ohjeet altistuksen jälkeiseen ennaltaehkäisyyn altistuksen vakavuuden mukaan (sovelletaan paikallisten virallisten suositusten mukaisesti)

AltistusluokkaAltistustapa, kun kyseessä on koti- tai villieläin, jolla epäillään tai jolla on vahvistettu olevan rabies tai jota ei ole saatavilla tutkittavaksiSuositeltava ennaltaehkäisy altistuksen jälkeen
I

Eläimen koskettaminen tai ruokkiminen

Ehjän ihon nuolaisu (ei altistusta)

Ei suosituksia, jos tapauksesta on saatavilla luotettavat tiedot.(a)
II

Paljaan ihon näykkäisy

Pienet verta vuotamattomat naarmut tai hankaumat

(altistus)

Rabiesrokote annetaan välittömästi.

Hoito keskeytetään, jos eläimen terveydentila on hyvä 10 päivän mittaisen tarkkailujakson(b) jälkeen tai jos asianmukaisilla laboratoriomenetelmillä tehty rabiestesti on negatiivinen.

Hoidetaan luokan III mukaisesti, jos kyseessä on lepakkoon liittyvä altistus.

IIIYksi tai useita ihon läpäisseitä puremia(c) tai naarmuja, rikkinäisen ihon nuolaisu tai limakalvojen sylkikontaminaatio (nuolaisut), altistus lepakoille (vakava altistus)

Annetaan välittömästi rabiesrokote ja rabiesimmunoglobuliinihoito, mieluiten mahdollisimman pian altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisevän rokotussarjan aloittamisen jälkeen.

Rabiesimmunoglobuliinihoito voidaan antaa injektiona 7 päivän kuluessa ensimmäisen rokoteannoksen antamisesta.

Hoito keskeytetään, jos eläimen terveydentila on hyvä 10 päivän mittaisen tarkkailujakson(b) jälkeen tai jos asianmukaisilla laboratoriomenetelmillä tehty rabiestesti on negatiivinen.

(a) Jos eläin on terveeltä vaikuttava koira tai kissa, joka elää pienen riskin alueella ja on eläinlääkärin seurannassa, hoitoa voidaan lykätä.
(b) Tämä tarkkailujakso koskee vain kissoja ja koiria. Erittäin uhanalaisia ja uhanalaisia lajeja lukuun ottamatta koti- ja villieläimet, joilla epäillään olevan rabies, on lopetettava, ja niiden kudokset on tutkittava rabiesviruksen varalta asianmukaisilla laboratoriomenetelmillä.
(c) Puremat – etenkin puremat päähän, kaulaan, kasvoihin, käsiin ja sukupuolielimiin – luokitellaan luokan III altistukseksi, koska nämä kehon osat ovat hyvin hermottuneita.

Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy ei-rokotetuilla henkilöillä

Ei-rokotetut henkilöt voidaan rokottaa lihakseen (i.m.) tai ihon sisään (i.d.) jonkin taulukossa 3 esitetyn rokotusohjelman mukaisesti.

Taulukko 3: Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy ei-rokotetuilla henkilöillä

 Päivä 0Päivä 3Päivä 7Päivä 14Päivä 21Päivä 28
Anto lihakseen (0,5 ml/annos)

Lihakseen, Essen-rokotusohjelma

Lihakseen – 0,5 ml/annos

1 annos1 annos1 annos1 annos 1 annos

Lihakseen, Zagreb-rokotusohjelma

Lihakseen – 0,5 ml/annos

2 annosta(a)-1 annos-1 annos-
Anto ihon sisään(d)(0,1 ml/annos)

Ihon sisään, Thaimaan Punaisen ristin (TRC) uusi rokotusohjelma

Ihon sisään – 0,1 ml/annos

2 annosta(b)2 annosta(b)2 annosta(b)--2 annosta(b)

Ihon sisään, Institut Pasteur du Cambodge (IPC) -rokotusohjelma

Ihon sisään – 0,1 ml/annos

2 annosta(b)2 annosta(b)2 annosta(b)---

Ihon sisään, neljä injektiokohtaa käsittävä 1 viikon pituinen rokotusohjelma

Ihon sisään – 0,1 ml/annos

4 annosta(c)4 annosta(c)4 annosta(c)---

(a) Yksi injektio lihakseen kummankin reiden anterolateraaliseen osaan (imeväisillä ja pikkulapsilla) tai kumpaankin hartialihakseen (vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla).
(b) Annetaan injektiona kahteen eri kohtaan, mahdollisuuksien mukaan kehon vastakkaisille puolille.
(c) Annetaan injektiona neljään eri kohtaan.
(d) Ks. kohta Farmakodynamiikka.

Käytetystä rokotusohjelmasta riippumatta rokotuksia ei pidä keskeyttää, ellei todeta, että eläimellä ei ole rabiesta.

Luokan III altistuksen yhteydessä on annettava rabiesimmunoglobuliineja samanaikaisesti rokotteen kanssa (WHO-luokitus, ks. taulukko 2). Mahdollisuuksien mukaan jokainen rokoteannos on annettava kehon alueelle, joka on kaukana immunoglobuliinin antokohdista.

Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy aiemmin rokotetuilla henkilöillä

Virallisten suositusten mukaisesti tämä koskee henkilöitä, jotka ovat jo saaneet ennaltaehkäisevän rokotussarjan ennen altistusta tai altistuksen jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisevän rokotussarjan saatuaan vähintään kaksi annosta soluviljelmässä valmistettua rokotetta.

Aiemmin rokotetuille henkilöille annetaan 1 annos rokotetta (0,5 ml lihakseen tai 0,1 ml ihon sisään) päivänä 0 ja 1 annos päivänä 3. Vaihtoehtoisesti voidaan antaa neljä 0,1 ml:n injektiota ihon sisään neljään eri kohtaan päivänä 0. Tässä tapauksessa rabiesimmunoglobuliinien käyttö ei ole aiheellista.

Immuunipuutteiset henkilöt

 • Altistusta edeltävä ennaltaehkäisy

Kolmen annoksen ohjelmaa (joka kuvataan alakohdassa ”Altistusta edeltävä ennaltaehkäisy”) on käytettävä, ja neutraloivat vasta-aineet on tutkittava serologisella tutkimuksella 2–4 viikon kuluttua viimeisestä annoksesta, jotta voidaan arvioida lisärokoteannoksen mahdollinen tarve.

 • Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy

Altistuksen jälkeen on annettava täysi rokotussarja. Jos kyseessä on luokan II tai III altistus, on aina annettava rabiesimmunoglobuliinihoito samanaikaisesti rokotteen kanssa (ks. taulukko 2).

Pediatriset potilaat

Lapsille annetaan sama annos kuin aikuisille.

Antotapa

 • Anto lihakseen (i.m.)

Rokote annetaan imeväisillä ja pikkulapsilla reisilihaksen anterolateraaliseen osaan ja vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla hartialihakseen.

 • Anto ihon sisään (i.d.)

Rokote annetaan mieluiten olkavarteen tai kyynärvarteen.

Älä anna injektiota pakaroiden alueelle.

Älä anna injektiota verisuoneen.

Ennen lääkkeen käsittelyä tai antoa huomioon otettavat varotoimet

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Altistusta edeltävä ennaltaehkäisy

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille, polymyksiini B:lle, streptomysiinille tai neomysiinille tai jollekin aiemmin annetulle saman ryhmän antibiootille tai jollekin samoja aineosia sisältävälle rokotteelle.

Jos rokotettavalla on kuumetta tai akuutti sairaus, rokotusta on lykättävä.

Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy

Altistuksen jälkeiselle rokotukselle ei ole vasta-aiheita, koska jos rabiesinfektio pääsee kehittymään, se johtaa aina kuolemaan.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Varoitukset

Kaikkien muiden rokotteiden tavoin myöskään Verorab ei välttämättä anna suojaa kaikille rokotetuille henkilöille.

Käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos henkilöllä tiedetään olevan allergia polymyksiini B:lle, streptomysiinille tai neomysiinille (joita on rokotteessa jääminä) tai jollekin saman ryhmän antibiootille.

Käyttöön liittyvät varotoimet

Injektioaikataulun suosituksia on noudatettava tarkasti.

Serologisten tutkimusten tarve (serokonversion arvioimiseksi) määräytyy virallisten suositusten mukaisesti.

Kun rokote annetaan henkilölle, jolla tiedetään olevan immuunipuutos, koska hänellä on immunosuppressiota aiheuttava sairaus tai hän saa samanaikaisesti immunosuppressiivista hoitoa (kuten kortikosteroideja), 2–4 viikon kuluttua rokotuksesta on tehtävä verikoe, jolla varmistetaan suojaavan rokotusvasteen kehittyminen. Jos kyseessä on altistuksen jälkeinen rokotus, on annettava kaikki rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Jos kyseessä on luokan II tai III altistus, on aina myös annettava rabiesimmunoglobuliineja samanaikaisesti rokotteen kanssa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Älä injisoi verisuoneen: varmista, ettei neula läpäise verisuonen seinämää.

Kuten kaikkien injektiona annettavien rokotteiden kohdalla, rokotteen antamisen jälkeen ilmenevän harvinaisen anafylaktisen reaktion varalta on oltava nopeasti saatavilla asianmukaista hoitoa ja valvontaa. Tämä koskee erityisesti altistuksen jälkeistä rokottamista henkilöillä, joiden tiedetään olevan yliherkkiä polymyksiini B:lle, streptomysiinille tai neomysiinille tai jollekin saman ryhmän antibiootille.

Kuten kaikkien injektiona annettavien rokotteiden kohdalla, on noudatettava varovaisuutta annettaessa Verorab-rokotetta henkilöille, joilla on trombosytopenia tai hyytymishäiriöitä, sillä lihakseen annettu injektio saattaa aiheuttaa verenvuotoa tällaisilla henkilöillä.

Ahdistukseen liittyviä reaktioita, kuten vasovagaalisia reaktioita (pyörtymistä), hyperventilaatiota tai stressiin liittyviä reaktioita, voi ilmetä rokottamisen jälkeen tai jopa sitä ennen psyykkisperäisenä reaktiona neulanpistoon. Tällaisten reaktioiden yhteydessä voi ilmetä useita neurologisia oireita, kuten ohimeneviä näkö- tai tuntohäiriöitä. On tärkeää noudattaa varotoimia pyörtymiseen liittyvien vammojen välttämiseksi.

Esitäytetyt ruiskut ilman kiinnitettyä neulaa

Esitäytetyissä ruiskuissa, joissa ei ole kiinnitettyä neulaa, on luonnonkumilateksin johdannaista sisältävä kärkisuojus. Luonnonkumilateksi saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita lateksiherkille henkilöille.

Verorab sisältää fenyylialaniinia, kaliumia ja natriumia

Verorab sisältää 4,1 mikrogrammaa fenyylialaniinia per 0,5 ml:n annos, mikä vastaa 60 kg painavalla henkilöllä annosta 0,068 mikrogrammaa/kg. Fenyylialaniini voi olla haitallista henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa kertyy fenyylialaniinia, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä kunnolla.

Verorab sisältää kaliumia alle 1 mmol (39 mg) ja natriumia alle 1 mmol (23 mg) per annos, eli sen voidaan sanoa olevan ”kaliumiton” ja ”natriumiton”.

Pediatriset potilaat

Hengityskatkoksen mahdollinen riski ja hengitystoiminnan seurannan tarve 48–72 tunnin ajan on otettava erityisesti huomioon, kun perusrokotusannoksia annetaan hyvin ennenaikaisille keskosille (raskausviikolla 28 tai sitä aiemmin syntyneille), varsinkin jos tällaisella lapsella on todettu hengitystoiminnan kypsymättömyyttä.

Yhteisvaikutukset

Immunosuppressiiviset hoidot, kuten pitkäkestoinen systeeminen kortikosteroidihoito, saattavat häiritä vasta-aineiden muodostumista ja johtaa rokotuksen suojatehon pettämiseen. Siksi on suositeltavaa tehdä serologinen tutkimus 2–4 viikon kuluttua rokotuksesta (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Verorab voidaan antaa samanaikaisesti Vi-polysakkaridi-lavantautirokotteen kanssa samalla rokotuskäynnillä, jolloin valmisteet annetaan kahteen eri injektiokohtaan.

Rabiesrokotetta ei saa koskaan yhdistää rabiesimmunoglobuliinien tai minkään muun valmisteen kanssa samaan ruiskuun eikä antaa injektiona samaan kohtaan (ks. kohta Yhteensopimattomuudet).

Rabiesimmunoglobuliinien antamista koskevia suosituksia on noudatettava tarkasti, koska rabiesimmunoglobuliinit haittaavat rabiesrokotteen aikaansaaman immuunivasteen kehittymistä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tietoja Verorab-rokotteen käytöstä raskaana oleville naisille on vain vähän. Tällä rokotteella ei ole tehty kehitys- ja lisääntymistoksisuutta koskevia eläinkokeita.

Altistusta edeltävä ennaltaehkäisy

Sairauden vakavuuden huomioiden rokotus on annettava raskaana oleville naisille vain, jos se on selvästi tarpeen, ja rokotuksen riskit ja hyödyt on arvioitava ennen sen antamista. Rokottamisessa noudatetaan tavanomaista rokotusohjelmaa.

Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy

Sairauden vakavuuden vuoksi rokotus voidaan antaa raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Verorab ihmisen rintamaitoon. Rintamaitoa saaviin imeväisiin kohdistuvia riskejä ei ole havaittu, eikä niitä ole odotettavissa.

Verorab-rokotetta voidaan antaa imettäville naisille riskien ja hyötyjen arvioinnin jälkeen.

Hedelmällisyys

Verorab-rokotetta ei ole arvioitu hedelmällisyystutkimuksissa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Rokotuksen jälkeistä heitehuimausta on ilmoitettu usein (ks. kohta Haittavaikutukset). Se voi tilapäisesti vaikuttaa kykyyn ajaa tai käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yli 13 000 henkilöä, mukaan lukien noin 1 000 lasta ja alle 18‑vuotiasta nuorta, on saanut ainakin yhden Verorab-annoksen kliinisissä tutkimuksissa.

Haittavaikutukset olivat yleensä vaikeusasteeltaan kohtalaisia ja ilmenivät 3 päivän kuluessa rokotuksesta. Useimmat reaktiot hävisivät itsestään 1–3 vuorokauden sisällä niiden alkamisesta.

Kaikissa ikäryhmissä (lukuun ottamatta imeväisiä ja alle 24 kuukauden ikäisiä pikkulapsia) yleisimpiä haittavaikutuksia olivat päänsärky, yleinen sairaudentunne, lihaskipu ja kipu injektiokohdassa. Injektiokohdan reaktiot (kipu, punoitus ja turvotus) olivat yleisempiä ihonsisäisen kuin lihaksensisäisen injektion antamisen jälkeen. Molemmilla antoreiteillä yleisin injektiokohdan reaktio oli kipu.

Haittavaikutustaulukko

Kliinisissä tutkimuksissa ja maailmanlaajuisessa markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa on ilmoitettu alla lueteltuja haittavaikutuksia. Haittavaikutukset on luokiteltu kussakin elinjärjestelmässä esiintymistiheyden mukaan seuraavasti:

 • hyvin yleinen (≥ 1/10)
 • yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
 • melko harvinainen (≥ 1 / 1 000, < 1/100)
 • harvinainen (≥ 1 / 10 000, < 1 / 1 000)
 • hyvin harvinainen (< 1 / 10 000)
 • tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).
HaittavaikutuksetAikuiset ≥ 18‑vuotiaat

Pediatriset potilaat

alle 18‑vuotiaat

EsiintymistiheysEsiintymistiheys
Veri ja imukudos
LymfadenopatiaYleinenYleinen
Immuunijärjestelmä
Allergiset reaktiot (esim. ihottuma, nokkosihottuma ja kutina)Melko harvinainenMelko harvinainen
Anafylaktiset reaktiot ja angioedeemaTuntematonTuntematon
Aineenvaihdunta ja ravitsemus
Heikentynyt ruokahaluMelko harvinainenMelko harvinainen
Hermosto
PäänsärkyHyvin yleinenHyvin yleinen
Heitehuimaus/kiertohuimausMelko harvinainen-
Ärtyneisyys (imeväisillä/pikkulapsilla)-Hyvin yleinen
Uneliaisuus (imeväisillä/pikkulapsilla)-Hyvin yleinen
Unettomuus (imeväisillä/pikkulapsilla)-Yleinen
Kuulo ja tasapainoelin
Äkillinen kuulon heikkeneminen, joka saattaa jatkua pitkäänTuntematonTuntematon
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
HengenahdistusHarvinainen-
Ruoansulatuselimistö
PahoinvointiMelko harvinainen-
VatsakipuMelko harvinainenMelko harvinainen
RipuliMelko harvinainen-
Oksentelu-Melko harvinainen
Luusto, lihakset ja sidekudos
LihaskipuHyvin yleinenHyvin yleinen
NivelkipuMelko harvinainen-
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Injektiokohdan kipu (anto lihakseen)Hyvin yleinenHyvin yleinen
Injektiokohdan kipu (anto ihon sisään)Hyvin yleinenHyvin yleinen
Injektiokohdan punoitus (anto lihakseen)YleinenYleinen
Injektiokohdan punoitus (anto ihon sisään)Hyvin yleinenHyvin yleinen
Injektiokohdan kutina (anto lihakseen)Yleinen-
Injektiokohdan kutina (anto ihon sisään)YleinenMelko harvinainen
Injektiokohdan turvotus (anto lihakseen)YleinenYleinen
Injektiokohdan turvotus (anto ihon sisään)YleinenHyvin yleinen
Injektiokohdan kovettuma (anto lihakseen)Yleinen-
Injektiokohdan verenpurkauma (anto ihon sisään)Melko harvinainen 
Yleinen sairaudentunneHyvin yleinenHyvin yleinen
Influenssan kaltainen oireyhtymäYleinen 
KuumeYleinenYleinen
AsteniaMelko harvinainen-
VilunväristyksetMelko harvinainenMelko harvinainen
Lohduton itku (imeväisillä/pikkulapsilla)-Hyvin yleinen

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole raportoitu yliannostustapauksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: vesikauhurokotteet, ATC-koodi: J07BG01.

Vaikutusmekanismi

Rokotuksen jälkeinen suoja perustuu rabiesvirusta neutraloivien vasta-aineiden muodostumiseen.

Kliinisissä tutkimuksissa on arvioitu rokotteen immunogeenisuutta altistuksen jälkeisessä ja altistusta edeltävässä ennaltaehkäisyssä. WHO:n mukaan rabiesvirusta neutraloivien vasta-aineiden suojan antava taso on ≥ 0,5 IU/ml.

Altistusta edeltävä ennaltaehkäisy

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa arvioitiin 3 annoksen (päivinä 0, 7 ja 28 [tai 21]) rokotusohjelmaa sekä aikuisilla että lapsilla, kaikilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä saavutettiin riittävä immuunivaste: seerumista mitattujen neutraloivien vasta-aineiden titterit olivat vähintään 0,5 IU/ml päivään 14 mennessä perusrokotussarjan jälkeen.

10 vuoden pituisessa seurannassa 49:llä tutkimukseen osallistuneella henkilöllä, jotka saivat rokotetta 3 annoksen ohjelmalla (päivinä 0, 7 ja 28) ja sen jälkeen tehosteannoksen 1 vuoden kuluttua, osoitettiin pitkäkestoinen immuunivaste: neutraloivien vasta-aineiden titterit säilyivät 10 vuotta 96,9 %:lla rokotetuista tutkimukseen osallistuneista henkilöistä.

Ennen altistusta toteutettavaa yhden viikon rokotusohjelmaa, jossa rokotteet annetaan lihakseen (yksi 0,5 ml:n annos päivänä 0 ja yksi 0,5 ml:n annos päivänä 7), arvioitiin yhdessä tutkimuksessa (VAJ00001) 75 henkilöllä (mukana oli 35 lasta, joiden ikä oli 2–17 vuotta).
Päivän 21 kohdalla 98,6 %:lla tutkimukseen osallistuneista henkilöistä saavutettiin seerumissa vasta ainetitteri ≥ 0,5 IU/ml.

Yhtä vuotta myöhemmin toteutetun simuloidun altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisyohjelman jälkeen, jossa kaksi 0,5 ml:n annosta annettiin injektiona lihakseen 3 päivän välein (päivinä 0 ja 3), havaittiin voimakas ja nopea anamnestinen vaste kaikilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä päivästä 7 alkaen (7 päivän kuluttua altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisyohjelman ensimmäisestä annoksesta).

Viidessä muussa näyttöä tukevassa, Verorab rokotteella tehdyssä tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 392 henkilöä ja joissa arvioitiin tavanomaista kolmen annoksen rokotusohjelmaa (annokset annettiin lihakseen päivinä 0, 7 ja 21 tai 28), kaikilla tutkimuksiin osallistuneilla henkilöillä saavutettiin seerumissa vasta ainetitteri ≥ 0,5 IU/ml päivän 21 tai 28 kohdalla kahden annoksen (päivinä 0 ja 7) jälkeen, juuri ennen kolmannen annoksen pistämistä.

Ennen altistusta toteutettavaa yhden viikon rokotusohjelmaa, jossa rokotteet annetaan ihon sisään (kaksi 0,1 ml:n annosta päivänä 0 ja kaksi 0,1 ml:n annosta päivänä 7), arvioitiin yhdessä tutkimuksessa 75 henkilöllä (mukana oli 36 lasta, joiden ikä oli 2–17 vuotta).
Päivän 21 kohdalla 97,2 %:lla tutkimukseen osallistuneista henkilöistä saavutettiin seerumissa vasta ainetitteri ≥ 0,5 IU/ml.

Yhtä vuotta myöhemmin toteutetun simuloidun altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisyohjelman jälkeen, jossa kaksi 0,1 ml:n annosta annettiin injektiona ihon sisään 3 päivän välein (päivinä 0 ja 3), havaittiin voimakas ja nopea anamnestinen vaste kaikilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä päivästä 7 alkaen lukuun ottamatta yhtä henkilöä, joka oli seronegatiivinen kaikkina ajankohtina kaikkien tutkimusrokotusten antamisesta huolimatta.

Erääseen muuhun näyttöä tukevaan tutkimukseen osallistui 430 henkilöä, jotka saivat yhden 0,1 ml:n Verorab annoksen päivänä 0 ja yhden 0,1 ml:n annoksen päivänä 7 ihon sisään. Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 99,1 %:lla saavutettiin seerumissa vasta ainetitteri ≥ 0,5 IU/ml päivänä 21.

Altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa arvioitiin 5 annoksen (päivinä 0, 3, 7, 14 ja 28) Essen-rokotusohjelmaa (annettuna lihakseen) ja 4 annoksen (2 annosta päivänä 0, sitten 1 annos päivänä 7 ja 1 annos päivänä 21) Zagreb-rokotusohjelmaa (annettuna lihakseen) sekä lapsilla että aikuisilla, Verorab-rokotteen aikaansaamat neutraloivien vasta-aineiden titterit olivat vähintään 0,5 IU/ml lähes kaikilla rokotetuilla tutkimuksiin osallistuneilla henkilöillä päivään 14 mennessä ja kaikilla tutkimuksiin osallistuneilla henkilöillä päivään 28 mennessä.

Vaiheen 3 tutkimuksessa, johon osallistuneet 600 altistunutta henkilöä olivat 11 kuukauden – 50 vuoden ikäisiä, arvioitiin kahta altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisyn ohjelmaa, joissa valmistetta annettiin ihon sisään: 4 injektiokohtaa käsittävä yhden viikon rokotusohjelma (4 annosta päivänä 0, 4 annosta päivänä 3 ja 4 annosta päivänä 7), jonka yhteydessä annetaan mahdollisesti myös hevosen rabiesimmunoglobuliinia (ERIG) päivänä 0, sekä Thaimaan Punaisen ristin uusi rokotusohjelma (2 annosta päivänä 0, 2 annosta päivänä 3, 2 annosta päivänä 7 ja 2 annosta päivänä 28), jonka yhteydessä annetaan hevosen rabiesimmunoglobuliinia päivänä 0. Thaimaan Punaisen ristin rokotusohjelmaan sisältyi myös Institut Pasteur du Cambodge (IPC) -rokotusohjelma (2 annosta päivinä 0, 3 ja 7) ennen päivää 28. Rabiesvirusta neutraloivien vasta-aineiden määrät olivat lähes kaikilla rokotetuilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä (98,8 %) vähintään 0,5 IU/ml päivään 14 mennessä. Suoraa immunogeenisuuden vertailua ei tehty rokotteen lihakseen (i.m.) tai ihon sisään (i.d.) annostelun välillä. Viiden vuoden kuluttua ja ennen simuloitua altistuksen jälkeistä ennaltaehkäisyä rabiesvirusta neutraloivien vasta-aineiden määrä oli edelleen suojaavalla tasolla yli 84 %:lla tutkimukseen osallistuneista henkilöistä, joilla oli toteutettu 4 injektiokohtaa käsittävä yhden viikon rokotusohjelma hevosen rabiesimmunoglobuliinin kanssa tai ilman sitä, ja 64,1 %:lla (95 %:n luottamusväli: 55,1; 72,3) tutkimukseen osallistuneista henkilöistä, joille oli annettu Thaimaan Punaisen ristin uuden rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja hevosen rabiesimmunoglobuliinia. 11 päivän kuluttua siitä, kun tutkimukseen osallistuneille henkilöille oli annettu simuloitu altistuksen jälkeinen ennaltaehkäisy, jossa he saivat yhdellä vastaanottokäynnillä neljä annosta ihon sisään, kaikilla rokotetuilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä saavutetut rabiesvirusta neutraloivien vasta-aineiden määrät olivat vähintään 0,5 IU/ml päivänä 14 (vasta-ainetitterien geometrinen keskiarvo [GMT] 138–193 IU/ml).

Ihmisen rabiesimmunoglobuliinin (HRIG) tai hevosen rabiesimmunoglobuliinin (ERIG) antaminen samanaikaisesti rabiesrokotteen kanssa saattaa häiritä immuunijärjestelmän toimintaa ja siten johtaa hieman matalampiin neutraloivien vasta-aineiden keskiarvotittereihin.

Verorab-rokotteen tehoa arvioitiin vaiheen 4 kliinisessä tutkimuksessa 44 aikuisella henkilöllä, joita oli purrut rabiesta sairastava eläin. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt saivat rokotetta 5 annoksen Essen-rokotusohjelman mukaisesti (päivinä 0, 3, 7, 14 ja 28 lihakseen) ja tarvittaessa immunoglobuliinia. Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat elossa 3 vuoden kuluttua altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisyn saamisesta.

Pediatriset potilaat

Rokotteen immunogeenisuudessa ei ole kliinisesti merkittäviä eroja pediatristen potilaiden ja aikuisten välillä.

VAJ00001-tutkimuksessa 71 lapsella (ikä 2–17 vuotta) arvioitiin ennen altistusta toteutettavaa yhden viikon rokotusohjelmaa, jossa rokote annettiin ihon sisään (kaksi 0,1 ml:n Verorab annosta päivänä 0 ja kaksi 0,1 ml:n annosta päivänä 7) tai lihakseen (yksi 0,5 ml:n Verorab annos päivänä 0 ja yksi 0,5 ml:n annos päivänä 7). Kaikilla lapsilla saavutettiin seerumissa vasta ainetitteri ≥ 0,5 IU/ml päivänä 21.
Yhtä vuotta myöhemmin toteutetun simuloidun altistuksen jälkeisen ennaltaehkäisyohjelman jälkeen, jossa kaksi annosta annettiin injektiona lihakseen tai ihon sisään 3 päivän välein (päivinä 0 ja 3), havaittiin voimakas ja nopea anamnestinen vaste kaikilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä päivästä 7 alkaen.

Farmakokinetiikka

Farmakokineettisiä tutkimuksia ei ole tehty.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa, joihin sisältyi sekä kerta-annostutkimuksia että toistuvilla annoksilla tehtyjä tutkimuksia, ei havaittu odottamattomia löydöksiä eikä kohde-elintoksisuutta.
Tällä rokotteella ei ole tehty kehitys- ja lisääntymistoksisuutta koskevia eläinkokeita.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine*

 • Maltoosi.
 • 20‑prosenttinen ihmisen albumiiniliuos.
 • Basal Medium Eagle: kivennäissuolojen (kalium mukaan lukien), vitamiinien, D‑glukoosin ja aminohappojen (L‑fenyylialaniini mukaan lukien) seos.
 • Kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi pH:n säätämistä varten.
 • Injektionesteisiin käytettävä vesi.

* Kuiva-aineen koostumus ennen kylmäkuivausvaihetta.

Liuotin

 • Natriumkloridi.
 • Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Rabiesrokotetta ei saa koskaan yhdistää rabiesimmunoglobuliinien tai minkään muun valmisteen kanssa samaan ruiskuun eikä antaa injektiona samaan kohtaan.

Kestoaika

3 vuotta

Avaamisen / käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

Anto lihakseen: valmiste on käytettävä välittömästi.

Anto ihon sisään: käyttökuntoon saattamisen jälkeen valmisteen on osoitettu fysikaalisesti ja kemiallisesti säilyvän 6 tuntia 25 °C:ssa valolta suojattuna. Mikrobiologisista syistä valmiste on käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja säilytys- ja käyttöolosuhteet (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet) ovat käyttäjän vastuulla.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäisessä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

VERORAB injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten
1 kpl (neula, 3,25 IU + 0,5 ml) (96,53 €)

PF-selosteen tieto

Kuiva-aine injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (klooributyyliä) ja korkki, sekä 0,5 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), jossa on männän tulppa (klooributyyliä tai bromibutyyliä) ja kiinnitetty neula, jossa on neulansuojus. Pakkaus, jossa 1 tai 10 kpl.

Kuiva-aine injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (klooributyyliä) ja korkki, sekä 0,5 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), jossa ei ole neulaa ja jossa on männän tulppa (klooributyyliä tai bromibutyyliä) ja kärkisuojus (elastomeeri: styreenibutadieenikumi). Pakkaus, jossa 1 tai 10 kpl.

Esitäytetyissä ruiskuissa, joissa ei ole kiinnitettyä neulaa, on luonnonkumilateksin johdannaista sisältävä kärkisuojus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Ennen käyttökuntoon saattamista kuiva-aine on väriltään tasaisen valkoista.

Liuotin on kirkas ja väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käsittelyohjeet:

 • Poista kylmäkuivattua kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon korkki.
 • Kierrä männänvarsi kiinni ruiskuun, jos se on toimitettu irrallaan.
 • Ruisku, jossa ei ole neulaa: Kiinnitä käyttökuntoon saattamiseen käytettävä neula ruiskuun.
 • Ruiskuta 0,5 ml liuotinta injektiopulloon, jossa on kylmäkuivattua kuiva-ainetta.
 • Ravista injektiopulloa varovasti, kunnes kuiva-aine on homogeenisena suspensiona.
 • Käyttökuntoon saatetun rokotteen on oltava kirkasta ja homogeenista, eikä siinä saa olla hiukkasia.
  • Ruisku, johon on kiinnitetty neula
   • Poista ja hävitä rokotteen käyttökuntoon saattamiseen käytetty ruisku.
   • Käytä uutta ruiskua ja uutta neulaa, kun otat käyttökuntoon saatettua rokotetta injektiopullosta.
  • Ruisku, jossa ei ole neulaa
   • Vedä suspensio ruiskulla.
 • Vaihda rokotteen ottamiseen käytetty neula uuteen neulaan, joka sopii injektion antamiseen lihakseen tai ihon sisään.
 • Rokotteen antamiseen käytettävän neulan pituus on valittava potilaan mukaan.

Jos Verorab-rokote annetaan lihakseen, se on käytettävä välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen.

Jos Verorab-rokote annetaan ihon sisään, se voidaan käyttää 6 tunnin kuluessa käyttökuntoon saattamisesta, edellyttäen, että sitä on säilytetty korkeintaan 25 °C:n lämpötilassa valolta suojattuna. Kun rokote on saatettu käyttökuntoon 0,5 ml:lla liuotinta, jokainen 0,1 ml:n rokoteannos on otettava injektiopullosta aseptista tekniikkaa noudattaen. Jäljelle jäänyt valmiste voidaan antaa toiselle potilaalle. Aina ennen valmisteen ottamista injektiopullosta injektiopulloa on ravistettava varovasti, jotta muodostuu homogeeninen suspensio. Jokaisen rokoteannoksen ottamiseen injektiopullosta ja antamiseen kullekin potilaalle on käytettävä uutta steriiliä neulaa ja uutta steriiliä ruiskua infektioiden välttämiseksi. Käyttämätön käyttökuntoon saatettu rokote on hävitettävä 6 tunnin kuluttua.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

VERORAB injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten
1 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07BG01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

24.04.2024

Yhteystiedot

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo


0201 200 300
www.sanofi.fi

Etsi vertailtava PF-seloste.