GANIRELIX GEDEON RICHTER injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 0,25 mg/0,5 ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Jokainen esitäytetty ruisku sisältää 0,25 mg ganireliksia 0,5 ml:ssa vesiliuosta.
Vaikuttava aine ganireliksi (INN) on synteettinen dekapeptidi, jolla on voimakas luonnollista gonadotropiinien vapauttajahormonia (GnRH) estävä vaikutus. Luonnollisen GnRH-dekapeptidin kohdissa 1, Vaikuttavat aineet ja niiden määrät, 3, 6, 8 ja 10 olevat aminohapot on korvattu, jolloin on saatu [N-Ac-D-Nal(2)1,D-pClPhe2D-Pal(3)3,DhArg(Et2)6,L-hArg(Et2)8,D-Ala10]-GnRH, jonka molekyylipaino on 1 570,4.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos (injektioneste).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ganirelix Gedeon Richter on tarkoitettu superovulaatiohoitoa (COH) saavien naisten ennenaikaisten luteinisoivan hormonin (LH) pitoisuushuippujen ehkäisemiseen keinoalkuisissa lisääntymismenetelmissä (ART).
Kliinisissä tutkimuksissa ganireliksia käytettiin yhdessä ihmisen rekombinantti follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) tai pitkävaikutteisen follikkelia stimuloivan aineen, korifollitropiini alfan, kanssa.

Ehto

Valmistetta tulisi käyttää vain hedelmättömyyshoitoihin perehtyneen lääkärin määräyksellä.

Annostus ja antotapa

Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta tulisi käyttää vain hedelmättömyyshoitoihin perehtyneen lääkärin määräyksellä.

Annostus

Ganireliksia käytetään superovulaatiohoitoa saavien naisten ennenaikaisten LH-huippujen estämiseen. Superovulaatiohoito FSH:lla tai korifollitropiini alfalla voidaan aloittaa kuukautiskierron 2. tai 3. päivänä. Ganirelix Gedeon Richter (0,25 mg) annetaan ruiskeena ihon alle kerran päivässä alkaen 5. tai 6. FSH-hoitopäivänä tai 5. tai 6. päivänä korifollitropiini alfan antamisesta. Ganireliksihoidon aloituspäivä riippuu munasarjavasteesta, toisin sanoen kasvavien munarakkuloiden määrästä ja koosta ja/tai kiertävän estradiolin määrästä. Ganireliksihoidon aloittamista voidaan lykätä, jos munarakkuloiden kasvua ei tapahdu, vaikkakin kliininen kokemus perustuu ganireliksin annon aloittamiseen stimulaation 5. tai 6. päivänä.

Ganireliksia ei pidä sekoittaa FSH:n kanssa, mutta molempien lääkevalmisteiden anto tulee tapahtua suunnilleen samanaikaisesti, mutta ei samaan paikkaan.
FSH-annoksen säädön tulee perustua kasvavien munarakkuloiden määrään ja kokoon eikä veressä kiertävän estradiolin määrään (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Päivittäistä ganireliksihoitoa jatketaan siihen saakka, kunnes sopivan kokoisia munarakkuloita on riittävästi. Munarakkuloiden lopullisen kypsymisen voi indusoida antamalla istukkagonadotropiinia (hCG).

Viimeisen injektion ajankohta

Ganireliksin puoliintumisajasta johtuen kahden ganireliksi‑injektion antoväli ja viimeisen ganireliksi‑injektion ja hCG-injektion antamisen välinen aika ei saa ylittää 30:a tuntia, muuten ennenaikainen LH-huippu on mahdollinen. Siksi pistettäessä ganireliksi aamuisin ganireliksihoitoa tulisi jatkaa koko gonadotropiinihoidon ajan, mukaan lukien ovulaation käynnistyspäivä. Pistettäessä ganireliksi iltapäivisin viimeinen ganireliksi‑injektio tulisi antaa ovulaation käynnistystä edeltävänä päivänä (iltapäivällä).

Ganireliksi on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaaksi naisille, jotka saavat useita hoitosyklejä.

Luteaalivaiheen tukemista kierroissa, joissa käytetään ganireliksia, ei ole tutkittu. Kliinisissä tutkimuksissa luteaalivaiheen tukea annettiin tutkimuskeskusten käytännön tai tutkimussuunnitelman mukaan.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Ganireliksin käytöstä ei ole kokemusta munuaisten vajaatoimintaa sairastavien hoidossa, koska heitä ei otettu kliinisiin tutkimuksiin. Siksi ganireliksin käyttö on vasta-aiheista keskivaikeaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien hoidossa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Maksan vajaatoiminta
Ganireliksin käytöstä ei ole kokemusta maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa, koska heitä ei otettu kliinisiin tutkimuksiin. Siksi ganireliksin käyttö on vasta-aiheista keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Pediatriset potilaat
Ei ole asianmukaista käyttää Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta pediatrisille potilaille.

Antotapa

Ganirelix Gedeon Richter annetaan ihon alle, mieluiten reiteen. Lipoatrofian estämiseksi injektiokohtaa tulee vaihdella. Injektion voi antaa potilas itse tai hänen kumppaninsa, edellyttäen että heitä on asianmukaisesti neuvottu ja että he voivat tarvittaessa konsultoida asiantuntijaa. Lääkevalmisteen antoa edeltävät ohjeet, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet ja pakkausselosteen lopussa olevat käyttöohjeet.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Yliherkkyys gonadotropiinien vapauttajahormonille (GnRH) tai muille GnRH‑analogeille
  • Keskivaikea tai vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
  • Raskaus tai imetys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyysreaktiot

Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa naisia, joilla on aktiivisen allergisen tilan oireita ja löydöksiä. Yliherkkyysreaktioita (sekä yleistyneitä että paikallisia) on raportoitu ganireliksilla jo ensimmäisen annoksen yhteydessä lääkkeen markkinoillaolon aikana tehdyssä seurannassa. Näihin tapahtumiin ovat kuuluneet anafylaksia (mukaan lukien anafylaktinen sokki), angioedeema ja urtikaria (ks. kohta Haittavaikutukset). Epäiltäessä yliherkkyysreaktiota on ganireliksin käyttö keskeytettävä ja annettava asianmukaista hoitoa. Ganireliksihoitoa ei suositella vaikeissa allergisissa tiloissa, koska kliinistä kokemusta ei ole.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Munasarjojen stimulaation aikana tai sen jälkeen voi ilmaantua OHSS. Tätä on pidettävä gonadotropiinistimulaatioon liittyvänä riskinä. OHSS tulee hoitaa oireenmukaisesti eli esimerkiksi levolla tai laskimonsisäisellä elektrolyyttiliuos-, kolloidi- tai hepariini-infuusiolla.

Kohdunulkoinen raskaus

Koska lapsettomuushoitoa, erityisesti koeputkihedelmöityshoitoa (IVF), saavilla naisilla on usein munanjohdinten poikkeavuutta, kohdunulkoisen raskauden ilmaantuvuus voi lisääntyä. Siksi on tärkeätä varmistaa ultraäänellä varhaisessa vaiheessa, että raskaus on kohdunsisäinen.

Synnynnäiset epämuodostumat

ART saattaa lisätä synnynnäisten epämuodostumien ilmaantuvuutta verrattuna luonnolliseen hedelmöitykseen. Tämän on ajateltu johtuvan vanhemmista riippuvista tekijöistä (esim. äidin ikä, sperman laatu) ja lisääntyneestä monisikiöraskauksien ilmaantuvuudesta. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa tutkittiin yli 1 000:ta vastasyntynyttä, on osoitettu, että synnynnäisten epämuodostumien ilmaantuvuus ganireliksilla toteutetun superovulaatiohoidon jälkeen on verrattavissa GnRH-agonisteilla toteutetun superovulaatiohoidon jälkeen raportoituun ilmaantuvuuteen.

Alle 50 kg tai yli 90 kg painavat naiset

Ganireliksin turvallisuutta ja tehoa alle 50 kg tai yli 90 kg painaville naisille ei ole osoitettu (ks. myös kohdat Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka).

Apuaine

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektio eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Yhteisvaikutusten mahdollisuutta yleisesti käytettyjen lääkevalmisteiden kanssa, mukaan lukien histamiinia vapauttavat lääkevalmisteet, ei voida sulkea pois.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa riittävästi tietoja ganireliksin käytöstä raskaana oleville naisille.
Eläimille ganireliksille altistuminen munasolun kiinnittymisen aikoihin aiheutti alkioiden resorptiota (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Tämän havainnon merkitystä ihmiselle ei tunneta.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö ganireliksi ihmisen rintamaitoon.
Ganirelix Gedeon Richter on vasta‑aiheista raskauden ja rintaruokinnan aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Hedelmällisyys

Ganireliksia käytetään superovulaatiohoitoa saaville naisille keinoalkuisissa lisääntymisohjelmissa. Ganireliksia käytetään ehkäisemään ennenaikaisia LH-pitoisuushuippuja, joita voi muuten ilmetä näille naisille munasarjojen stimulaation aikana. Annostus ja antotapa, ks. kohta Annostus ja antotapa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki haittavaikutukset, joita esiintyi ganireliksia saaneilla naisilla kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin rFSH:ta munasarjojen stimulaatioon. Ganireliksin haittavaikutusten odotetaan olevan samanlaisia käytettäessä korifollitropiini alfaa munasarjojen stimulaatioon.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset on lueteltu MedDRAn yleisyysluokitus- ja elinjärjestelmän mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100). Yliherkkyysreaktioiden yleisyys (hyvin harvinainen < 1/10 000) on päätelty lääkkeen markkinoillaolon aikana tehdystä seurannasta.

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinainen

Yliherkkyysreaktiot (mukaan lukien ihottuma, kasvojen turvotus, dyspnea, anafylaksia [myös anafylaktinen sokki], angioedeema ja urtikaria)1

pahentunut ekseema2

Hermosto

Melko harvinainen

Päänsärky

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

Pahoinvointi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Paikallinen ihoreaktio injektiokohdassa (pääasiassa punoitusta, johon voi liittyä turvotusta)3

Melko harvinainen

Huonovointisuus

1 Tapauksia on raportoitu jo ensimmäisen annoksen jälkeen ganireliksia saaneilla potilailla.
2 Raportoitu yhdellä potilaalla ensimmäisen ganireliksiannoksen jälkeen.
3 Kliinisissä tutkimuksissa potilaiden raportoima keskivaikea tai vaikea paikallinen ihoreaktio ilmaantui tunnin kuluttua injektion annosta ainakin kerran yhtä hoitosykliä kohti 12 %:lle ganireliksihoitoa saaneista potilaista ja 25 %:lle GnRH-agonistia ihon alle saaneista potilaista. Paikalliset reaktiot häviävät yleensä 4 tunnin kuluessa lääkkeen annosta.

Kuvaus valikoiduista haittavaikutuksista

Muut raportoidut haittavaikutukset, erityisesti lantiokipu, vatsan pullotus, OHSS (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), kohdunulkoinen raskaus ja keskenmeno, liittyvät ART:n yhteydessä annettavaan superovulaatiohoitoon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostus saattaa aiheuttaa ihmiselle pitkittyneen vaikutuksen.
Käytettävissä ei ole tietoja ganireliksin akuutista toksisuudesta ihmiselle. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa ganireliksia annettiin ihon alle enintään 12 mg:n kerta‑annoksina, ei todettu systeemisiä haittavaikutuksia. Rotilla ja apinoilla tehdyissä akuutin toksisuuden tutkimuksissa todettiin epäspesifejä myrkytysoireita, kuten hypotensiota ja bradykardiaa, vasta laskimonsisäisillä ganireliksiannoksilla, jotka olivat suuremmat kuin 1 mg/kg rotilla ja 3 mg/kg apinoilla.
Yliannostuksen yhteydessä ganireliksihoito tulisi (väliaikaisesti) keskeyttää.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: aivolisäkkeen ja hypotalamuksen hormonit sekä analogit, gonadotropiinia vapauttavien hormonien estäjät, ATC‑koodi: H01CC01

Vaikutusmekanismi

Ganireliksi on GnRH-antagonisti, joka muuttaa hypotalamus-aivolisäke-sukurauhasakselin toimintaa sitoutumalla kompetitiivisesti aivolisäkkeen GnRH-reseptoreihin. Tästä seuraa endogeenisten gonadotropiinien vapautumisen nopea, voimakas ja reversiibeli estyminen. Estoon ei liity alkuvaiheen stimulaatiota, joka tapahtuu GnRH-agonisteja käytettäessä. Useiden ganireliksi 0,25 mg ‑annosten jälkeen vapaaehtoisten naisten seerumin LH-pitoisuus pieneni enimmillään 74 % (4 tunnin kuluttua injektiosta), FSH-pitoisuus enimmillään 32 % (16 tunnin kuluttua injektiosta) ja E2-pitoisuus enimmillään 25 % (16 tunnin kuluttua injektiosta). Seerumin hormonitasot palautuivat viimeisen pistoksen jälkeen hoitoa edeltävälle tasolle kahden vuorokauden kuluessa.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Munasarjojen stimulaatiohoidossa olleilla potilailla ganireliksihoidon mediaanikesto oli 5 päivää. Ganireliksihoidon aikana LH-huippujen (> 10 IU/l) keski‑ilmaantuvuus, johon liittyi progesteronin samanaikaista nousua (> 1 ng/ml), oli 0,3–1,2 %, kun taas GnRH-agonistihoidon aikana vastaava luku oli 0,8 %. Painavammilla (> 80 kg) naisilla oli tendenssiä LH- ja progesteronipitoisuuksien nousun ilmaantuvuuden suurenemiseen, mutta vaikutusta hoitotulokseen ei havaittu. Toistaiseksi hoidetun pienen potilasmäärän perusteella vaikutusta ei kuitenkaan voida sulkea pois.

Voimakkaan munasarjavasteen sattuessa, johtuen joko suuresta altistuksesta gonadotropiineille varhaisessa follikulaarivaiheessa tai voimakkaasta munasarjavasteisuudesta, ennenaikaisia LH‑huippuja voi esiintyä aikaisemmin kuin 6. stimulaatiopäivänä. Ganireliksihoidon aloitus 5. päivänä voi estää nämä ennenaikaiset LH‑huiput vaikuttamatta kliiniseen tulokseen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kontrolloiduissa tutkimuksissa, joissa käytettiin ganireliksin kanssa FSH:ta ja vertailuna pitkää GnRH-agonistihoitokaavaa, saavutettiin ganireliksihoidolla nopeampi munarakkuloiden kasvu ensimmäisinä stimulaation jälkeisinä päivinä. Sen sijaan lopullinen kasvavien munarakkuloiden määrä oli hieman pienempi ja ne tuottivat keskimäärin vähemmän estradiolia. Tästä munarakkuloiden kasvun erilaisuudesta johtuen FSH:n annosta tulee säätää kasvavien follikkelien lukumäärän ja koon, pikemmin kuin kiertävän estradiolin määrän perusteella. Vastaavanlaisia vertailevia tutkimuksia ei ole tehty korifollitropiini alfalla käyttäen sitä joko yhdessä GnRH‑antagonistin kanssa tai pitkässä agonistihoitokaavassa.

Farmakokinetiikka

Farmakokineettiset parametrit ganireliksin toistuvan ihonalaisen annon jälkeen (injektio kerran päivässä) ovat samanlaiset kuin ihonalaisen kerta-annon jälkeiset arvot. Toistuvalla 0,25 mg/vrk ‑annolla vakaan tilan pitoisuus, noin 0,6 ng/ml, saavutettiin 2–3 päivässä.

Farmakokineettisessä analyysissä on todettu käänteisesti verrannollinen suhde painon ja seerumin ganireliksipitoisuuden välillä.

Imeytyminen

Ihon alle annetun 0,25 mg:n kerta-annoksen jälkeen seerumin ganireliksitaso kohoaa nopeasti, ja huippupitoisuus (Cmax), noin 15 ng/ml, saavutetaan 1–2 tunnin kuluessa (tmax). Ganireliksin biologinen hyötyosuus ihonalaisen annon jälkeen on noin 91 %.

Biotransformaatio

Tärkein plasmassa kiertävä komponentti on ganireliksi. Ganireliksi on myös pääasiallinen yhdiste virtsassa. Ulosteessa esiintyy vain metaboliitteja, jotka ovat ganireliksin paikkaspesifisen entsymaattisen hydrolyysin muodostamia pieniä peptidifragmentteja. Ganireliksin metabolia ihmisessä on samanlainen kuin eläimissä.

Eliminaatio

Eliminaation puoliintumisaika (t½) on noin 13 tuntia, ja puhdistuma noin 2,4 l/h. Lääke erittyy ulosteeseen (noin 75 %) ja virtsaan (noin 22 %).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta sekä genotoksisuutta koskevat ei‑kliiniset tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Suoritetut lisääntymistutkimukset rotilla, ganireliksia ihonalaisesti annettuna 0,1–10 μg/kg/vrk, ja kaneilla, ganireliksia ihonalaisesti annettuna 0,1–50 μg/kg/vrk, osoittivat alkioiden resorption lisääntyvän suurimmilla annoksilla. Teratogeenisia vaikutuksia ei havaittu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Väkevä etikkahappo, mannitoli (E421), injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi (pH:n säätöön).

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Ei saa jäätyä.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GANIRELIX GEDEON RICHTER injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
0,25 mg/0,5 ml 1 kpl (18,95 €), 6 kpl (106,90 €)

PF-selosteen tieto

Lääkevalmiste toimitetaan lasiruiskussa. Ruiskussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu esikiinnitetty neula, männän pysäytin ja männän varsi. Injektioneulan päällä on jäykkä neulansuojus.

Pakkauskoot 1, 5 tai 6 esitäytettyä ruiskua.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas ja väritön liuos, jonka pH on 4,8–5,2 ja osmolaliteetti 260–300 mOsm/kg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kukin esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhtä injektiokertaa varten.

Tämän lääkevalmisteen antoon tarvitaan desinfektiolappuja, harsotaitoksia ja terävän jätteen säiliö. Nämä eivät kuitenkaan sisälly pakkaukseen.

Varotoimet ennen lääkevalmisteen käsittelyä tai antoa

Ruisku on tarkastettava ennen käyttöä. Ruiskua saa käyttää vain, jos sen sisältämä liuos on kirkasta eikä sisällä hiukkasia ja pakkaus on vahingoittumaton.
Ennen tämän lääkevalmisteen ensimmäistä käyttökertaa potilaan on luettava huolellisesti pakkausselosteen lopussa olevat käyttöohjeet, joissa neuvotaan, miten Ganirelix Gedeon Richter annetaan.

Esitäytetyssä ruiskussa saattaa näkyä ilmakuplia. Tämä on odotettavissa eikä ilmakuplia tarvitse poistaa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Käytetyt ruiskut on hävitettävä panemalla ne terävän jätteen säiliöön.

Korvattavuus

GANIRELIX GEDEON RICHTER injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
0,25 mg/0,5 ml 1 kpl, 6 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

H01CC01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.10.2023

Yhteystiedot

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

+358105793700

medinfo.fi@gedeonrichter.eu

Etsi vertailtava PF-seloste.