Pakkausseloste

DALACIN kapsel 150 mg, 300 mg

Tilläggsinformation

DALACIN 150 mg och 300 mg kapslar

klindamycin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Dalacin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

3. Hur du använder Dalacin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Dalacin ska förvaras

6. Förpacknings innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Dalacin är ett antibiotikum, som innehåller klindamycin som den aktiva substansen. Det används vid behandling av infektioner orsakade av klindamycin känsliga bakterier.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Dalacin,

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin,

 • om du har eller tidigare har haft någon tarmsjukdom

Om du får långvarig, blodig eller svår diarré under eller efter behandlingen skall du kontakta din läkare.

Akuta njursjukdomar kan förekomma. Tala om för din läkare om du tar några läkemedel och om du redan har problem med njurarna. Om du får minskad mängd urin, ansamling av vätska i kroppen som gör att dina ben, vrister eller fötter svullnar, andfåddhet eller illamående ska du omedelbart kontakta läkare.

Andra läkemedel och Dalacin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt för läkaren att veta om du använder:

 • något muskelavslappnande läkemedel
 • rifampicin (antibiotikum), då det kan minska effekten av klindamycin
 • warfarin eller motsvarande bloduttunnande läkemedel, eftersom du då lättare kan drabbas av blödningar. Läkaren kan vara tvungen att ordinera dig till regelbundna koagulationstester för att bestämma hur väl ditt blod koagulerar.

Effekten av behandlingen kan påverkas om du tillsammans med Dalacin använder vissa andra läkemedel. Rådgör alltså därför alltid med din läkare före samtidig användning av andra recept- eller receptfria läkemedel under Dalacin-behandlingen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Klindamycin passerar placentan. Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör alltid med din läkare innan du använder Dalacin under graviditeten.

Klindamycin går över i modersmjölken och kan orsaka diarre, blod i avföringen eller hudutslag hos det ammande barnet. Använd därför inte Dalacin under amningstiden annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dalacin har ingen känd påverkan på uppgifter som kräver precision, såsom bilkörning och hantering av maskiner.

Dalacin kapslarna innehåller laktos

Dalacin kapslarna innehåller en liten mängd laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en dosering avvikande från den normala doseringen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren enligt dina individuella behov.

Svälj hela kapseln tillsammans med ett glas vatten.

Det är viktigt att du fullföljer kuren enligt anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.

Om du har tagit för stor mängd av Dalacin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Dalacin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever:

• ansamling av vätska i kroppen som gör att dina ben, vrister eller fötter svullnar, andfåddhet eller illamående.

Möjliga biverkningar har listats nedan enligt förekomstfrekvens.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter)

Allvarlig tarminflammation (pseudomembranös kolit), diarré, magont, onormala leverfunktionsvärden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 patienter)

Kräkningar, illamående, hudutslag som ger prickar och nippor, nässelutslag.

Andra rapporterade biverkningar (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)

Tarminflammation som beror på användning av antibiotika, vaginit, agranulocytos, sjuklig minskning av neutrofiler i blodet (neutropeni), minskning av antalet trombocyter i blodet (trombosytopeni), minskning av vita blodkroppar i blodet (leukopeni), ökning av en viss typ av vita blodkropparna (eosinofiler), allvarliga överkänslighetsreaktioner, överkänslighet, förändrade smakförnimmelser, sår eller inflammation i matstrupen, gulsot, allvarliga hudreaktioner (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom, läkemedelsreaktion med hud- och systemsymtom (DRESS), allt vanligare akuta hudutslag med varblåsor), svullnad i hud och slemhinnor, mjällande hudinfektioner, hudinfektion med vattenblåsor, erythema multiforme blåsor på huden, klåda, mässling likande hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klindamycin.
 • 150 mg kapsel: En kapsel innehåller 150 mg klindamycin (som klindamycinhydroklorid).
 • 300 mg kapsel: En kapsel innehåller 300 mg klindamycin (som klindamycinhydroklorid).
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, talk Kapselskal: gelatin, titandioxid (E 171). 300 mg kapselskal innehåller även erytrosin (E 127) och indigokarmin (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Produktbeskrivningar

150 mg kapsel: märkt “Clin 150” och "Pfizer", vit

300 mg kapsel: märkt ”Clin 300” och "Pfizer", violett

Förpackningsstorlekar

150 mg kapsel: 4, 8, 24, 40 och 100 kapslar

300 mg kapsel: 20, 32 och 100 kapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Telefon (09) 430 040

Tillverkare

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 Route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 5.7.2021

Texten ändrad

05.07.2021