Pakkausseloste

LEVOMEPROMAZINE ORION tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg

Tilläggsinformation

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg och 100 mg tabletter

levomepromazin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Levomepromazine Orion är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Levomepromazine Orion
 3. Hur du använder Levomepromazine Orion
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Levomepromazine Orion ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen levomepromazin är ett antipsykotiskt läkemedel som huvudsakligen används för behandling av svåra störningar i den mentala hälsan (schizofreni, psykoser). Levomepromazin hämmar aktiviteten av vissa substanser i hjärnan och lindrar således psykossymtomen. Därtill kan läkemedlet användas för medicinering av svårartade smärtor, antingen ensamt eller tillsammans med andra smärtstillande läkemedel.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Levomepromazine Orion

 • om du är allergisk mot levomepromazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har tumör i binjuremärgen (feokromocytom)
 • om du har funktionsstörningar i benmärgen
 • om du har en hjärnskada
 • om du någonsin har haft malignt neuroleptikumsyndrom (MNS som är en allvarlig reaktion mot läkemedel som används vid behandling av svåra störningar i den mentala hälsan)
 • om du har myasthenia gravis (en sällsynt sjukdom som orsakar muskelsvaghet)
 • om du använder alkohol.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Levomepromazine Orion om du har:

 • sjukdom i det centrala nervsystemet (t.ex. epilepsi, stroke, demens)
 • hjärt-, lever- eller njursjukdom
 • nedsatt lungfunktion
 • nedsatt sköldkörtelfunktion
 • diabetes
 • förhöjt tryck i ögat (glaukom)
 • Parkinsons sjukdom
 • eller någon i din familj har diagnos förlängd QT-tid på EKG som förorsakar rytmrubbingar i hjärtat
 • eller någon i din familj har tidigare haft blodproppar, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning
 • långsammare hjärtfrekvens än normalt
 • förstorad prostata
 • tardiv dyskinesi (se avsnitt Eventuella biverkningar. Eventuella biverkningar)
 • samtidig medicinering med andra antipsykotiska läkemedel eller om något annat antipsykotiskt läkemedel i fentiazingruppen har varit olämpligt för dig.

Detta läkemedel kan orsaka muntorrhet, se avsnitt Eventuella biverkningar. Eventuella biverkningar.

Äldre:

Äldre personer ordineras vanligen mindre doser än andra vuxna, eftersom äldre patienter kan lättare få biverkningar.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn eller ungdomar.

Andra läkemedel och Levomepromazine Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Speciell försiktighet ska iakttas om levomepromazin används samtidigt med läkemedel som påverkar saltbalansen eller läkemedel som förlänger QT-tiden på EKG (t.ex. vissa diuretika, antipsykotiska läkemedel och antibiotika).

Påbörja ingen ny medicinering utan att först kontrollera med läkare eller apotekspersonal, om du kan använda den tillsammans med Levomepromazine Orion. Samtidig användning kan påverka effekten av dessa läkemedel eller orsaka biverkningar. Till dessa läkemedel hör bl.a.

 • substanser som påverkar det centrala nervsystemet, såsom:
  • andra antipsykotiska läkemedel (t.ex. tioridazin, sertindol)
  • sömnmediciner och lugnande medel
  • läkemedel mot depression (t.ex. venlafaxin, paroxetin, fluoxetin och klomipramin)
  • epilepsimediciner
 • antihistaminer d.v.s. allergimediciner
 • läkemedel mot högt blodtryck
 • opioider (t.ex. kodein och metadon), som används t.ex. vid behandling av smärta
 • litium, som används vid behandling av bipolär sjukdom
 • kinidin, som används mot hjärtrytmrubbningar
 • meflokin, som används vid behandling av malaria
 • cisaprid, som används vid behandling av sjukdomar i mag-tarmkanalen
 • bromokriptin, kabergolin och levodopa, som används vid behandling av Parkinsons sjukdom.

Levomepromazine Orion med mat, dryck och alkohol

Tabletterna kan tas tillsammans med föda eller på tom mage.

Alkohol

Du ska inte dricka alkohol under behandlingen med detta läkemedel, eftersom alkohol kan öka läkemedlets biverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Amning ska avbrytas under behandlingen. Användning av detta läkemedel rekommenderas vanligen inte under graviditet eller amning förutom i fall där läkaren anser det vara nödvändigt för moderns hälsa. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Ifall modern har använt Levomepromazine Orion under de tre sista månaderna av graviditeten kan det nyfödda barnet ha följande symtom: darrningar, muskelstyvhet eller -svaghet, sömnighet, rastlöshet, andningssvårigheter eller svårigheter att äta. Kontakta läkare om ditt barn har något av dessa symtom.

Körförmåga och användning av maskiner

Levomepromazine Orion har en lugnande effekt och kan nedsätta reaktionsförmågan, och kan således försämra förmågan att köra eller använda maskiner. Du ska undvika bilkörning och användning av maskiner under de första veckorna av behandlingen tills du vet hur läkemedlet påverkar just dig.

Levomepromazine Orion innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (som monohydrat) 43 mg (25 mg tablett), 86 mg (50 mg tablett) och 171 mg (100 mg tablett). Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Levomepromazine Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen då du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Levomepromazine Orion

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för nästa dos, ska du inte ta den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Inför semester eller resa kontrollera att du har tillräckligt av läkemedlet.

Om du slutar att använda Levomepromazine Orion

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först konsultera en läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Symtom som kan förekomma i början av behandlingen:

I början av behandlingen kan det förekomma yrsel och svindel då man reser sig. När behandlingen fortgår försvinner symtomen i regel.

Symtom som kräver att du kontaktar en läkare omedelbart:

Levomepromazin kan orsaka tardiv dyskinesi vars symtom är rytmiska, ofrivilliga rörelser av tungan, ansiktet, munnen eller käken, och ibland även ofrivilliga rörelser i extremiteterna.

Levomepromazin kan även orsaka malignt neuroleptikumsyndrom vars symtom är feber, överdriven svettning, muskelstelhet, nedsatt mental förmåga, hjärtrytmrubbningar eller stora fluktuationer i blodtrycket. Obehandlat är syndromet livsfarligt och kan i värsta fall leda till döden.

Levomepromazin kan minska antalet vita blodkroppar i blodet och din motståndskraft mot infektioner kan minska. Om du får en infektion med symtom som t.ex. feber och en allvarlig försämring av allmäntillståndet, eller feber och lokala infektionssymtom, såsom ont i halsen/svalget/munnen eller urineringsproblem, kontakta omedelbart din läkare så att man via blodprov kan utreda om antalet vita blodkroppar eventuellt har minskat i ditt blod (agranulocytos). Kom ihåg att tala om för din läkare att du tar detta läkemedel.

Levomepromazin kan orsaka anafylaktisk chock, en allvarlig allergisk reaktion som utvecklas snabbt. Symtomen kan vara klåda eller utslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg, andningssvårigheter och snabb sänkning av blodtrycket (ger först yrsel men kan leda till svimning). Utan behandling kan en anafylaktisk reaktion vara livsfarlig och i värsta fall leda till döden.

Effekten av muntorrhet på tänderna:

Detta läkemedel kan orsaka muntorrhet, som under långvarig behandling kan skada tänderna (orsaka karies). Du ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm minst två gånger per dag. Munnen kan fuktas t.ex. med xylitolprodukter. Låt tandläkaren granska dina tänder regelbundet.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) eller vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • svindel, yrsel, trötthet, ofrivilliga rörelser (tardiv dyskinesi) och skälvningar i området kring munnen (vid långvarig behandling), symtom som liknar de vid Parkinsons sjukdom, t.ex. darrningar och stelhet, motorisk rastlöshet (t.ex. oförmåga att sitta stilla)
 • lindriga förändringar i blodbilden
 • ökad hjärtfrekvens
 • sänkt blodtryck
 • muntorrhet
 • hudsymtom (såsom nässelutslag, eksem, klåda, överkänslighet för ljus eller andra hudsymtom).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • försämrat närseende
 • förstoppning
 • urineringsbesvär
 • menstruationsrubbningar, bröstförstoring och ömhet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) eller mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • allvarliga förändringar i blodbilden
 • förändringar i glukostoleransen, förändringar i aptiten, viktökning
 • minnesstörningar, plötsliga störningar i muskelrörelser eller muskelkramper, syndrom som yppar sig i form av kramper, feber, stelhet i musklerna och en nedsatt medvetenhetsnivå
 • försämring av trångvinkelglaukom, grumling av ögats lins och hornhinna
 • rytmrubbningar i hjärtat, hjärtstillestånd
 • leverinflammation som är förknippad med gulsot
 • malignt neuroleptikumsyndrom (en sjukdom med hög feber, nedsatt medvetenhetsnivå och muskelstelhet)
 • ökad hårväxt
 • förändringar i libidon och sexuella förmågan, fördröjd orgasm, förändringar i potensen, smärtsam, förlängd erektion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • blodproppar (lungemboli och djup ventrombos)
 • anafylaktisk chock.

Hos äldre personer med demens som behandlas med antipsykotiska läkemedel har en liten ökning i antalet dödsfall rapporterats jämfört med dem som inte får sådan behandling.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är levomepromazin varav det finns 25 mg, 50 mg eller 100 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, glycerol (85 %), talk, magnesiumstearat och natriumstärkelseglykolat (typ C). Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används. ”Levomepromazine Orion innehåller laktos”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg tablett: vita eller nästan vita, jämna tabletter med avfasade kanter och brytskåra, märkta med ORN 16, Ø 7 mm.

50 mg tablett: vita eller nästan vita, jämna tabletter med avfasade kanter och brytskåra, märkta med ORN 235, Ø 9 mm.

100 mg tablett: vita eller nästan vita, jämna tabletter med avfasade kanter och brytskåra, Ø 12 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar:

25 mg och 50 mg: 30, 50, 84 och 100 tabletter.

100 mg: 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 17.9.2020

Texten ändrad

17.09.2020