Pakkausseloste

EZETIMIBE ORION tablett 10 mg

Tilläggsinformation

Ezetimibe Orion 10 mg tabletter

ezetimib

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Ezetimibe Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Ezetimibe Orion

3. Hur du använder Ezetimibe Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ezetimibe Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Ezetimibe Orion är ett läkemedel som används för att sänka förhöjda blodnivåer av kolesterol.

Ezetimibe Orion sänker blodnivåerna av totalkolesterol, det ”onda” kolesterolet (LDL-kolesterol) och en typ av blodfetter som kallas triglycerider. Ezetimibe Orion ökar dessutom nivåerna av det ”goda” kolesterolet (HDL-kolesterol).

Ezetimib, det aktiva innehållsämnet i Ezetimibe Orion tabletter verkar genom att minska kolesterolupptaget i magtarmkanalen.

Ezetimibe Orion förstärker den kolesterolsänkande effekten hos statiner, en grupp läkemedel som minskar mängden kolesterol som kroppen själv tillverkar.

Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol kallas ofta det "onda" kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack. Denna plackinlagring kan så småningom leda till en förträngning av dina kärl. Denna förträngning kan minska eller blockera blodflödet till viktiga organ som hjärta och hjärna. Blockad av blodflödet kan resultera i en hjärtinfarkt eller stroke.

HDL-kolesterol kallas ofta det "goda" kolesterolet eftersom det hjälper till att förhindra det "onda" kolesterolet från att lagras in i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom.

Triglycerider är en annan typ av fett i blodet som kan öka risken för hjärtsjukdom.

Ezetimibe Orion används för patienter vars kolesterolnivåer inte kan kontrolleras genom enbart kolesterolsänkande kost. Du ska fortsätta med kolesterolsänkande kost under tiden du tar detta läkemedel.

Ezetimibe Orion används som tillägg till din kolesterolsänkande kost om du har:

 • förhöjda kolesterolnivåer i blodet (primär hyperkolesterolemi [heterozygot familjär och icke‑familjär])
  • tillsammans med en statin, när enbart en statin inte ger tillfredsställande kontroll av dina kolesterolnivåer
  • ensamt, när behandling med statiner anses olämpligt eller om du inte tål statiner
 • en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ger förhöjda kolesterolnivåer i blodet. Du kommer också att ordineras behandling med en statin och kan även få annan behandling.

Om du har en hjärtsjukdom, kan Ezetimibe Orion i kombination med kolesterolsänkande läkemedel som kallas statiner minska risken för hjärtinfarkt, stroke, operation för att öka blodflödet i hjärtat eller sjukhusinläggning för bröstsmärtor.

Ezetimibe Orion hjälper dig inte att gå ned i vikt.

Ezetimib som finns i Ezetimibe Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Om du använder Ezetimibe Orion tillsammans med en statin ska du läsa bipacksedeln för det aktuella läkemedlet.

Ta inte Ezetimibe Orion:

Ta inte Ezetimibe Orion tillsammans med en statin om:

 • du har leverbesvär
 • du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ezetimibe Orion

 • Informera läkaren om alla dina medicinska besvär, även allergier.
 • Läkaren bör ta ett blodprov innan du börjar ta Ezetimibe Orion tillsammans med en statin. Detta blodprov tas för att kontrollera leverfunktionen.
 • Läkaren kan också behöva ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion efter det att du har börjat ta Ezetimibe Orion tillsammans med en statin.

Ezetimibe Orion rekommenderas inte om du har måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion.

Säkerhet och effekt vid samtidig användning av Ezetimibe Orion och vissa kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater har inte fastställts.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (i åldern 6 till 17 år) om det inte har ordinerats av en specialist eftersom det finns begränsade data avseende säkerhet och effekt. Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år eftersom det inte finns någon information för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Ezetimibe Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala i synnerhet om för din läkare om du tar läkemedel med något av följande aktiva innehållsämnen:

 • ciklosporin (används ofta av organtransplanterade patienter)
 • läkemedel med ett aktivt innehållsämne som är blodproppsförebyggande, såsom warfarin, fenprokumon, acenokumarol eller fluindion (antikoagulantia)
 • kolestyramin (används också för att sänka kolesterolnivån), eftersom det påverkar effekten av ezetimib
 • fibrater (används också för att sänka kolesterolnivån)

Graviditet och amning

Ta inte Ezetimibe Orion tillsammans med en statin om du är gravid, försöker att bli gravid eller tror att du kan vara gravid. Om du blir gravid då du tar Ezetimibe Orion tillsammans med en statin, ska du omedelbart avbryta behandlingen med båda läkemedlen och meddela läkare.

Erfarenhet från användning av Ezetimibe Orion utan en statin under graviditet saknas. Om du är gravid, rådfråga läkare före användning av Ezetimibe Orion.

Ta inte Ezetimibe Orion tillsammans med en statin om du ammar eftersom det är okänt om läkemedlen passerar över i modersmjölk.

Ezetimibe Orion utan en statin ska inte användas om du ammar. Rådfråga läkare.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ezetimibe Orion förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Vissa personer kan dock bli yra då de tagit Ezetimibe Orion.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ezetimibe Orion innehåller laktos

Ezetimibe Orion innehåller en sockerart som heter laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Ezetimibe Orion innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Fortsätt att ta dina andra kolesterolsänkande läkemedel, om inte läkare säger åt dig att sluta. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Innan du börjar ta Ezetimibe Orion bör du hålla en kolesterolsänkande kost.
 • Du bör fortsätta med denna kolesterolsänkande kost under tiden du tar Ezetimibe Orion.

Den rekommenderade dosen är en tablett Ezetimibe Orion 10 mg en gång dagligen via munnen.

Ezetimibe Orion kan tas när som helst under dygnet. Den kan tas med eller utan mat.

Om läkaren har ordinerat Ezetimibe Orion tillsammans med en statin kan båda läkemedlen tas vid samma tidpunkt. Läs då även doseringsanvisningarna i bipacksedeln för det läkemedlet.

Om läkaren har ordinerat Ezetimibe Orion tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller det aktiva innehållsämnet kolestyramin eller något annat gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Ezetimibe Orion åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindand läkemedlet.

Om du har tagit för stor mängd av Ezetimibe Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Ezetimibe Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta bara din vanliga dos Ezetimibe Orion vid den tid du brukar nästa dag.

Om du slutar att ta Ezetimibe Orion

Tala med din läkare eller apotekspersonal då din kolesterolnivå kan öka igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvär, inklusive nedbrytning av muskler med njurskada som följd, vara allvarliga och bli livshotande.

Allergiska reaktioner inkluderande svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter (vilket kräver omedelbar behandling) har rapporterats vid normal användning.

När enbart läkemedlet användes rapporterades följande biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • buksmärta
 • diarré
 • gasbildning
 • trötthet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • förhöjningar av vissa blodprovsvärden som visar leverfunktionen (transaminaser) och muskelfunktionen (CK)
 • hosta
 • matsmältningsproblem
 • halsbränna
 • illamående
 • ledvärk
 • muskelkramper
 • ont i nacken
 • minskad aptit
 • smärta
 • bröstsmärta
 • värmevallning
 • högt blodtryck

När läkemedlet användes tillsammans med en statin rapporterades också följande biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • förhöjningar av vissa blodprovsvärden som visar leverfunktionen (transaminaser)
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • ömhet
 • svaghet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • stickande känsla
 • muntorrhet
 • klåda
 • hudutslag
 • nässelutslag
 • ryggvärk
 • muskelsvaghet
 • smärta i armar och ben
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • svullnad, särskilt i händer och fötter

När läkemedlet användes tillsammans med fenofibrat rapporterades följande vanliga biverkning:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • buksmärta.

Dessutom har, följande biverkningar rapporterats vid normal användning: yrsel, muskelvärk, leverbesvär, allergiska reaktioner inkluderande hud- och nässelutslag, upphöjda röda, ibland måltavleliknande utslag (erythema multiforme), muskelvärk, -ömhet eller -svaghet, nedbrytning av muskler, gallsten eller inflammation i gallblåsan (som kan orsaka buksmärta, illamående, kräkningar), inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärtor, förstoppning, minskat antal blodplättar vilket kan orsaka blåmärken/blödningar (trombocytopeni), stickande känsla, depression, ovanlig trötthet eller svaghet, andfåddhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedelssäkerhet.

Hur produkten ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter 'EXP'. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.
 • Endast burk: Använd inom 200 dagar efter att burken öppnats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ezetimib. Varje tablett innehåller 10 mg ezetimib.
 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, povidon K30 och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ezetimibe Orion tablett är en vit till benvit, kapselformad, odragerad, platt tablett med fasad kant och cirka 8,0 x 4,0 x 2,6 mm i storlek, märkt med ”G” på den ena sidan och ”44” på den andra.

Ezetimibe Orion 10 mg tabletter finns i blisterförpackningar (PVC/Aclar-aluminium) med 14, 28, 30, 50, 90, 98 och 100 tabletter och i burkar av HDPE-plast med 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire

WD18 8YA, Storbritannien

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto

Tjeckien

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola PLA3000

Malta

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31

82194 Gröbenzell

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast: 3.3.2022

Texten ändrad

03.03.2022