Pakkausseloste

CAREDIN munsönderfallande tablett 5 mg

Tilläggsinformation

Caredin 5 mg munsönderfallande tabletter

desloratadin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Caredin är och vad de används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Caredin munsönderfallande tabletter
 3. Hur du tar Caredin munsönderfallande tabletter
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Caredin munsönderfallande tabletter ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Vad Caredin är

Caredin innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

Hur Caredin verkar

Caredin munsönderfallande tabletter är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.

När Caredin ska användas

Caredin munsönderfallande tabletter lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

Caredin munsönderfallande tabletter används också för att lindra symtom i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.

Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

Desloratadin som finns i Caredin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Caredin munsönderfallande tabletter

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Caredin:

 • om du har nedsatt njurfunktion
 • om du eller någon i din släkt har haft krampanfall.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Caredin

Det finns inte några kända interaktioner mellan Caredin och andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Caredin munsönderfallande tabletter med mat, dryck och alkohol

Caredin munsönderfallande tabletter behöver inte tas med vatten eller vätska. Dessutom kan Caredin munsönderfallande tabletter tas med eller utan mat. Var försiktig om du tar Caredin tillsammans med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Intag av Caredin rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Fertilitet

Det finns inga fertilitetsdata för män eller kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att du inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Caredin munsönderfallande tabletter innehåller aspartam

Detta läkemedel innehåller 3 mg aspartam per munsönderfallande tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt för personer med fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Att ta ut en tablett ur blisterförpackningen:

 • Tryck INTE tabletten genom folien eftersom det kan skada tabletten (se bild 1).
 • Böj blisterfolien i längdriktningen längs perforeringen (se bild 2).
 • Böj blisterfolien i breddriktningen längs perforeringen (se bild 3).
 • Dra loss folien genom att börja i hörnet som är markerat med en pil (se bild 4).

Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med eller utan mat.

Detta läkemedel ska tas via munnen.

Öppna blistern före intag genom att försiktigt dra i fliken och ta ut den munsönderfallande tabletten utan att krossa den. Placera den i munnen där den löses upp omedelbart. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja tabletten. Ta tabletten omedelbart efter att blistern har öppnats.

Beträffande behandlingens längd så kommer din läkare att fastställa vilken typ av allergisk rinit du lider av och bestämma hur länge du ska ta Caredin munsönderfallande tabletter.

Om din allergiska rinit är periodiskt återkommande (närvaro av symtom i mindre än 4 dagar per vecka eller i mindre än 4 veckor) så kommer din läkare att rekommendera ett behandlingsschema som beror på bedömningen av din sjukdomshistoria.

Om din allergiska rinit är ihållande (närvaro av symtom i 4 dagar eller mer per vecka och i mer än 4 veckor) så kan din läkare rekommendera en längre tids behandling.

Vid urtikaria kan behandlingstiden variera från patient till patient och du ska därför följa din läkares ordination.

Om du har tagit för stor mängd av Caredin munsönderfallande tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta Caredin munsönderfallande tabletter som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid skulle ta mer Caredin munsönderfallande tabletter än du har ordinerats ska du genast tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta Caredin munsönderfallande tabletter

Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för enskilda glömda doser.

Om du slutar att ta Caredin munsönderfallande tabletter

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Under marknadsföringen av desloratadin har fall av svåra allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.

I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den vanligaste rapporterade biverkningen.

I kliniska prövningar med desloratadin har följande biverkningar rapporterats:

Vanliga (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • trötthet
 • muntorrhet
 • huvudvärk.

Vuxna

Under marknadsföringen av desloratadin har följande biverkningar rapporterats:

Mycket sällsynta (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • svåra allergiska reaktioner
 • utslag
 • bultande eller oregelbundna hjärtslag
 • snabba hjärtslag
 • ont i magen
 • illamående
 • kräkningar
 • orolig mage
 • diarré
 • yrsel
 • dåsighet
 • sömnsvårigheter
 • muskelsmärtor
 • hallucinationer
 • krampanfall
 • rastlöshet med ökad kroppsrörelse
 • leverinflammation
 • avvikande leverfunktionstester.

 

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • ovanlig svaghet
 • gulfärgning av hud och/eller ögon
 • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium
 • förändring i hur hjärtat slår
 • avvikande beteende
 • aggression
 • viktökning, ökad aptit.

Barn

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • långsamma hjärtslag
 • förändring i hur hjärtat slår
 • avvikande beteende
 • aggression.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om du märker några förändringar i utseendet av Caredin munsönderfallande tabletter.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är desloratadin 5 mg.
 • Övriga innehållsämnen är polakrilinkalium, citronsyramonohydrat, röd järnoxid (E172), magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, tutti-frutti-smakämne (innehåller även propylenglykol), aspartam (E951), mikrokristallin cellulosa, mannitol och kaliumhydroxid (för justering av pH).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Caredin 5 mg munsönderfallande tabletter är tegelröda, runda, platta tabletter med fasade kanter, präglade med ”5”.

Blisterförpackningar med 10, 30, 50, 90 och 100 munsönderfallande tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

2care4 Generics ApS
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V
Danmark

Tillverkare

Genepharm S.A.
18th km Marathonos Avenue
15351 Pallini Attiki
Grekland

Rontis Hellas Medical and
Pharmaceutical Products S.A.
P.O. BOX 3012 Larisa Industrial
Area, Larisa, 41004, Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast 09.11.2021

Texten ändrad

09.11.2021